Harjoitustyö

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 21. tammikuuta 2015, 09.27

Opintojaksoon kuuluu harjoitustyö, jonka laskennallinen laajuus on (noin) 1½ op (40 h). Työ voidaan toteuttaa joko yksin tai pienissä ryhmissä (laajuus = ryhmäkoko*40 h).

Harjoitustyön idea ja aihe

Harjoitustyössä tuotetaan oppimateriaali (ja samalla kurssin opetussuunnitelma) valitulle tietotekniikaan liittyvälle opetussisällölle. Oppimateriaali saa olla oppilaille jaettavia monisteita, tehtäväpohjia, opettajaohjeita, luettavaa materiaalia jne. Kurssi ja oppimateriaali saa kohdistua perusopetukseen, lukioon, ammatilliseen tai aikuiskoulutukseen.

Suositeltava maksimilaajuus omalle opetussisällölle on noin 30-40 tuntia! Ohessa esimerkkimitoituksia:

  • perusopetuksessa ja lukiossa 15 kaksoistuntia tai yksi jakso
  • ammatillisessa koulutuksessa yksi opintoviikko on 40 h
  • yliopistolla yksi opintopiste on 26.7 h

Tuotosta suunnitellessa kannattaa muistaa, että "pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen". Kaiken valmiin ja löydettävissä olevan materiaalin (kirjat, verkko, lehdet, yms.) hyödyntäminen on sallittua ja suotavaakin.

  • Tätä tietotekniikan (oppi)materiaalin tekeminen usein on, lukuisista valmiista ja löydettävistä olevista lähteistä koostetaan se omannäköinen ja tilaisuuteen sopiva paketti.
  • Plagiointi on kuitenkin kiellettyä, joten muiden tekemien osuuksien kohdalla tekijä on aina mainittava.

Harjoitustyön toteutus

Harjoitustyö toteutetaan opintojakson oppimistehtävien ohjeiden mukaan neljässä osassa:

1) Opintojaksokuvaus: "hyväksytettävä" ennen seuraavaa vaihetta,

Oppimateriaalia voivat siis olla oppilaille jaettava materiaali, esimerkiksi tehtävämonisteet, teoriamonisteet, demot tai tehtäväpohjat, verkkomateriaali sekä (oleellisena) opettajalle suunnatut ohjeet kurssin etenemisestä ja käytännön valmisteluista.

2) Sisältökartta ja osaamistavoitteet: sisältö ja osaamistavoitteet, mukaanlukien oppitunteja varten tehtävä oppimateriaali

3) Ohjaussuunnitelma
: ohjeet opettajalle, tutorille ym. toimijoille, kuinka aihe opetettaisiin - opettajanopas!

4) Arviointisuunnitelma
: arviointiperusteet eli kriteerit, joilla oppilaiden suoritusta ja oppimista kurssilla arvioidaan

Loppuseminaari

Harjoitustyön on oltava valmis viimeistään kurssin loppuseminaaripäivänä!

  • Kaikki työt esitellään ja esitykseen on aikaa noin 20-30 minuuttia.

Erityisesti suunnitteluvaiheessa mietityttäneet asiat on hyvä ottaa esityksessä esille, sillä voitte saada niihin muilta uusia, hyviä ideoita. Miettikää siis etukäteen, mitä haluatte tuoda esityksessä esille (pääkohtia lähinnä), jotta töistä ehditään myös keskustella ja antaa lisäideoita. Lisäksi jää hieman aikaa mahdolliselle keskustelulle aiheista ja harjoitustöistä. Esityksessä voi olla osa esimerkkituntia, kurssin työtapojen esittelyä, kurssisuunnitelman käsittelyä jne. Käyttäkää mielikuvitusta, sillä esitys on mainos teidän osaamisestanne sekä kurssistanne.

Kirjallinen tuotos

Tavoitteena on, että kaikkien työt ovat muiden kurssilaisten vapaasti saatavilla, joten suunnitelmat ja toteutukset kirjataan Confluence wikiin. Wiki-ympäristö toimii Creative Commons -lisenssin periaatteella ja voitte kukin liittää materiaaliinne itsellenne parhaiten sopivan lisenssivaihtoehdon.

Harjoitustyön arvostelu

Harjoitustyö vaikuttaa kurssin arvonsanaan, joten varatkaa työlle aikaa ja paneutukaa sen tekemiseen. Harjoitustyössä suoritetaan vertaisarviointi. Vertaisarviointi pitää palauttaa kurssin loppuun mennessä. Lisäksi harjoitustyöt itsearvioidaan (jokainen henkilö arvioi oman työnsä; osuuden ryhmässä, onnistumisen sekä ryhmän toiminnan jne.). Harjoitustyöstä tulee myös ohjaajan arvio/palaute.

Ehdottakaa omaa aihetta Moodlessa (wiki)!