Inhimillinen oppiminen

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 19. toukokuuta 2010, 16.20

Mezirovin [61] mukaan inhimillinen oppiminen voi olla

  • instrumentaalista (välineellistä): "oppimisen tavoitteena on lisätä asioiden hallintaan liittyvää ennustavaa tietoa, jonka avulla esimerkiksi tietokoneohjelmien käyttö ja autolla ajo on mahdollista"
  • kommunikatiivista (vuorovaikutuksellista): "ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuvan kommunikatiivisen oppimisen tavoitteena on saavuttaa hahmottavaa tietoa siitä, millaisia ajattelutapoja, tunteita, arvoja, normeja ja asenteita on ihmisten toiminnan taustalla; tämän tyyppistä oppimista on havaittavissa neuvottelu- ja ohjaustilanteissa, työyhteisöissä, ryhmissä jne. Kommunikatiivinen oppiminen voi auttaa esimerkiksi erilaisia eri käsitteille annettuja merkityksiä"
  • emansipatorista (tiedostavaa tai vapauttavaa): "tavoitteena on saavuttaa reflektiivisen ajattelun kautta arvioivaa tietoa omista ajattelu- ja toimintamalleista, jolloin oppimisen tuloksena on itsetuntemuksen ja -ilmaisun kehittyminen ja oman elämän haltuunottaminen"

Oppiminen nähdään usein välineenä; pystyäkseen tekemään eri asioita ihminen tarvitsee erilaisia tietoja ja taitoja [18]. Esimerkiksi tietokoneavusteisessa etäopiskelussa oppijan on ensin opittava käyttämään varsinaista oppimisympäristöä (tietokonetta ohjelmistoineen) ennen kuin hän voi aloittaa varsinaisen sisällön opiskelun. Samoin opettajien tulee ensin opiskella oppimisteorioita ennenkuin hän pystyy toteuttamaan tehokkaita oppimisympäristöjä.

Vuorovaikutuksellinen oppiminen koetaan usein luonnollisesti tapahtuvaksi toiminnaksi, mutta sitä voidaan myös tarkoituksenmukaisesti tukea erilaisilla kommunikointityökaluilla [63].Engeströmin [18] mukaan oppimisen strategioita ja sisällön oppimista voidaan merkittävästi tukea oppilaiden välisellä vuorovaikutuksella. Erityisesti oppilat motivoivat ja kannustavat toisiaan oppimaan toimiessaan pienissä ryhmissä.

Emansipatorinen oppiminen nähdään erityisesti yksilöllisenä aikuisten oppimisen muotona. Aikuiset oppijat pystyvät hyödyntämään aikaisempia kokemuksiaan oppimisessa [1]. Cranton ja Cohen [13b] määrittelevät emansipatorisen oppimisen seuraavasti: "Emancipatory knowledge is the personal, subjective knowledge of one's self, acquired through critical self-reflection. It leads to a personal empowerment. An individual who critically questions his/her values engages in a subjective activity unique to him/her. Through emancipatory knowledge, we free ourselves from the constraints of uncritically assimilated assumptions."