Täydellinen oppimisprosessi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 19. toukokuuta 2010, 16.19

Engeströmin [18] mukaan "täydellisessä oppimisprosessissa oppilas on tutkija, joka etsii yleispätevää ja toimivaa selitysmallia jollekin ilmiökokonaisuudelle, koettelee muodostamaansa mallia käytännössä ja korjaa sitä". Prosessi voidaan jakaa kuuteen osavaiheeseen, joista kukin vaatii oppijalta määrätynlaisia oppimistekoja, opittavan asian työstämismuotoja. Osavaiheet ovat seuraavat:

  1. Motivoituminen (Motivating): tietoisen sisällöllisen mielenkiinnon herääminen opittavaa asiaa kohtaan. Edellyttää oppilaalta opittavan uuden ajattelu- ja toimintamallin sekä oman aiemman tietorakenteen välisen ristiriidan tiedostamista ongelmatilanteessa; etsittäessä ratkaisua tehtävään, jonka ratkaisemiseen aiemmat tiedot eivät riitä.
  2. Orientoituminen (Orientation): jäsentyneen, tietoisen ennakkokuvan tai lähtökohtamallin muodostaminen; orientaatioperusta, joka selittää ongelman ratkaisemiseen tarvittavan periaatteen ja tietorakenteen; selitys- ja toimintamalli, joka auttaa oppijaa näkemään ja valikoimaan oleellisen sekä kytkemään yksityiskodat kokonaisuuksiksi.
  3. Sisäistäminen (Internalization): aikaisemman ajattelu- ja toimintamallin muokkaaminen ja muuttaminen uuden periaatteen, uuden tiedon avulla; oppija suhteuttaa uutta tietoa aikaisempaan, tulkitsee ja sulauttaa tiedon uudeksi malliksi.
  4. Ulkoistaminen (Ezxternalization): opittavan periaatteen tai mallin soveltaminen konkreettisten ongelmien ratkaisuun; opitun periaatteen tai mallin testaus ja toimivuuden arviointi.
  5. Arviointi (Evaluation): opittavan selitys- ja toimintamallin pätevyyden ja todenmukaisuuden kriittinen tarkastelu.
  6. Kontrolli (Controlling): oppijan oman oppimisen tarkastelu; oman suorituksen (tiedon jäsentämisen ja tulkitsemisen sekä uuden tiedon pohjalta ratkaistujen tehtävien) tarkastelu ja erittely uuden ajattelu- ja toimintamallin valossa sekä tarvittaessa oman suorituksen tai käsityksen korjaaminen.

Engeströmin mukaan koko oppimisprosessi riippuu oppijan omasta motivaatiosta. Jos oppija ei ole varma miksi tai mitä pitäisi oppia, hän ei opi toivottuja asioita [95].