Pedagoginen käytettävyys

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 12.25

Horila ym. [1] ovat yhdistäneet Nielsenin [2] käytettävyyden ominaisuudet Jonassenin [3] mielekkään oppimisen piirteisiin ja määritelleet kriteerit pedagogiselle käytettävyydelle virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Määritys sisältää seuraavat yksitoista käsitettä:

 • opittavuus: kuinka nopeasti ja hyvin oppimateriaalin käyttö opitaan
 • graafinen ulkoasu ja selkeys: miten hyvin graafiset elementit ja niiden toiminnot opitaan ja ovatko ne hyviä kuvaamaan sisältämiään toimintoja
 • laitteistoympäristöjen merkitys: oppimateriaalin käytön sujuvuus ja kuinka hyvin oppimateriaali toimii
 • koettu tehokkuus: oppimisen tietoisuus, eli onko oppija tietoinen oppimisprosessistaan ja saavuttamistaan oppimistavoitteista, sekä opittujen taitojen sirtyminen uusiin käyttökonteksteihin, eli oppimisen siirtovaikutus
 • soveltuvuus erilaisiin oppimistilanteisiin ja erilaisille oppijoille: oppimateriaalin pedagoginen joustavuus, eli kuinka joustavasti oppimateriaali taipuu erilaisiin pedagogisiin menetelmiin
 • tekninen ja pedagoginen käyttökynnys: millaisia teknisiä ja pedagogisia taitovaatimuksia oppimateriaali asettaa käyttäjälleen
 • vuorovaikutteisuus: käyttäjän ja oppimateriaalin välisen vuorovaikutuksen luonne; aktivointi, käyttäjän oma tiedonprosessointi, käyttäjän aktiivisuus
 • tavoitteellisuus: kuinka oppimateriaalissa on pyritty tukemaan tai tuottamaan opetuksellisia tavoitteita ja ovatko asetetut tavoitteet oppimisen kannalta merkityksellisiä
 • sosiaalisuus: missä määrin digitaalinen oppimateriaali tukee tai jättää tilaa sosiaaliselle vuorovaikutukselle osana oppimisprosessia sekä millaista sosiaalista vuorovaikutusta oppimateriaali tukee ja mikä on oppimateriaalin suhde vuorovaikutukseen (onko vuorovaikutus kasvokkain tapahtuvaa vai tietokoneen välityksellä tapahtuvaa)
 • motivaatio: oppijan sisäinen ja ulkoa synnytetty innostus opittavaa asiaa kohtaan
 • lisäarvo opetukselle: digitaalisen oppimateriaalin hyötyjen ja haittojen suhde opettajan näkökulmasta; kytkeytyy koettuun tehokkuuteen
Mieti jotain oppimisalustaa (vaikka nyt Moodlea) ja arvioi, miten 
nämä kriteerit toteutuvat käytännössä.

Kirjallisuus