Kotimainen yliopistollinen laatumalli

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 14.04

Suomessa yliopisto-opetuksen laatua on tarkasteltu tavallisimmin suhteellisena käsitteenä, jolloin laatu näyttäytyy joko menetelmällisenä tai muutoksellisena ilmiönä.

Menetelmällinen laatu

Menetelmällisellä laadulla tarkoitetaan opetuksen prosessin laadukkuutta suhteessa tiettyihin ennalta määrättyihin vaatimuksiin. Yliopiston toiminnassa tämä näkyy laatujärjestelminä ja arviointeina.

Muutoksllinen laatu

Muutoksellinen laatu puolestaan korostaa yliopiston kykyä muuttua ja laadun hallinta on kokonaisvaltainen prosessi, jossa tavoitteena on täyttää asiakkaiden, kuten opiskelijoiden ja yhteiskunnan, tarpeet. (Koivula, 2003.) Laadun turvaamiseksi on yliopistoon rakennettava sellainen oppimisen kulttuuri ja rakenteet, joiden avulla yliopiston henkilöstö voi ohjata yliopiston opetusta kohti kehittyvää ja muuttuvaa laatua. (Harvey & Knight, 1996; Koivula 2003.)

Lähteet:

Koivula, S. (2003). Yliopisto-opetus ja laadun merkitykset. Kirjassa Laadun tekijät. Havaintoja yliopisto-opetuksesta. Koulutuksen tutkimuslaitos. Toimittanut Knubb-Manninen G. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. ss. 17–32.

Harvey, L. & Knight, P.T. (1996). Transforming Higher Education. The Society for Research into Higher Education & Open University Press. Buckingham.