Käytettävyys

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 14.06

Käytettävyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä käyttöliittymäsuunnittelun ja teknisen toteutuksen tuottamaa käytön helppoutta ja sujuvuutta. Käytettävyys on kuitenkin aina käyttäjän subjektiivinen kokemus. Käytettävyys jaotellaan seuraaviin osatekijöihin:

1. Verkko-oppimateriaali löytyy ja voidaan ottaa käyttöön helposti

 • liitetty kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaisia metatietoja, joihin voidaan kohdistaa hakuja
 • noudattaa sisältöjen ja alustojen yhteensopivuutta koskevia standardeja (esim. SCORM)
 • toimii yleisimmissä laite- ja järjestelmäkokoonpanoissa
 • ilmoitetaan oletettu laite- ja ohjelmaympäristö, tarvittavat lisäohjelmat ja niiden asennusohjeet
 • teknisesti toimintavakaa käytön laajuudesta ja määrästä riippumatta
 • ei kaadu tai hidastu häiritsevästi ruuhka-aikoina, suurilla käyttäjämäärillä tai aineiston huomattavasti lisääntyessä
 • huolto- ja päivitystyöt tehdään yleisen käyttöajan ulkopuolella ja niistä ilmoitetaan etukäteen

2. Verkko-oppimateriaalin käyttö on nopeaa ja tehokasta

 • käyttäjän kannalta olennainen tieto on nopeasti löydettävissä, navigaatiotoiminnot ja tärkein tietosisältö ovat sivun alussa, perustietosisältö löytyy sivustolta eikä sitä tarvitse hakea liitetiedostoista
 • liikkuminen verkko-oppimateriaalissa on sujuvaa, navigoinnin termit ja käyttötapa ovat helposti ymmärrettäviä ja sisäisesti johdonmukaisia
 • käyttäjä tunnistaa helposti sijaintinsa verkko-oppimateriaalin eri osissa
 • mikäli verkko-oppimateriaali on tarkoitettu tulostettavaksi, sen tulostaminen on sujuvaa, käyttäjä voi halutessaan tulostaa kokonaisuuden tai sen osia
 • käyttöliittymän keskeiset osat ovat helposti havaittavissa ja aina samassa kohdassa sivua (esim. paluu ylemmälle tasolle, haut ja hakemistot, käyttöoikeustiedot ja tulostus)
 • verkko-oppimateriaali on jaettu sopivan kokoisiin osiin, yleensä yksi opittava asia tai joukko kiinteästi yhteen liittyviä asioita yhdellä sivulla

3. Verkko-oppimateriaali ohjaa käyttäjää toimimaan oikein

 • perustoiminnot niin helppoja, ettei niiden käyttämiseksi tarvita ohjeita ja käyttöohjeet löytyvät ongelmatilanteessa helposti
 • ohjaa korjaamaan käyttäjän syöttämät väärän muotoiset tiedot, virhetilanteista annetaan selkeät, ymmärrettävät ja virheilmoituksiksi selvästi osoitetut ilmoitukset sekä kuvataan kuinka käyttäjän tulee menetellä
 • virhetilanteessa käyttäjän tekemästä työstä säilyy mahdollisimman suuri osa
 • käyttäjä saa selkeää, johdonmukaista, toimintaa tukevaa ja ohjaavaa palautetta, kun se on aineiston käytön kannalta relevanttia
 • selkeät ohjeet lisätietojen kysymisestä ja palautteen antamisesta eri kanavia käyttäen

4. Verkko-oppimateriaalin käyttöliittymä on selkeä ja innostava

 • visuaalinen ilme on tarkoituksenmukainen ja tukee hahmottamista, erilaiset esitystavat tukevat erilaisia omaksumistapoja
 • käyttöliittymän rakenne, asettelu, tyyli, värit, kirjasintyypit ja -koot sekä toiminnot ovat selkeitä ja yhtenäisiä
 • kuvat, grafiikka, äänet, animaatiot ja videot ovat korkeatasoisia ja latautuvat hyvin, mediaelementit
  säädetään kohderyhmän ja käyttötarkoituksen mukaan
 • kieli on käyttäjälähtöistä ja noudattaa verkkokirjoittamisen periaatteita, etenee loogisesti, ei sisällä kirjoitus- eikä kielioppivirheitä eikä tarpeettomia lyhenteitä tai käyttäjille vieraita termejä, otsikot ovat informatiivisia ja lyhyitä, kappaleet ja virkkeet ovat lyhyitä, tekstissä on käytetty väliotsikoita ja luettelomerkkejä, teksti on luettavaa
 • sama tietosisältö esitetään tarpeen mukaan eri mediamuodoissa tukien erilaisia tapoja oppia
 • käyttöliittymä ja mediailmaisu ovat kohderyhmälleen luontevia ja innostavia

5. Linkit ovat kuvaavia ja toimivia

 • käytetyt linkit ovat kuvaavia, linkkien tekstit ovat lyhyitä ja selkeitä, ja ne kuvaavat kohdettaan, tekstistä ilmenee linkin merkitys verkko-oppimateriaalissa, sisäiset ja materiaalista ulos vievät linkit erottuvat toisistaan yhtenäisellä tavalla
 • linkit toimivat ja ne ovat ajantasaisia ja linkitys on tarkoituksenmukaista (tuottavat todellista lisäarvoa oppijalle)