Tuotannon laatu

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 14.07

Verkko-oppimateriaalin tuotanto on korkealaatuista, kun tuotantoprosessi on toteutettu hallitusti, sitä ohjaavat tiedolliset, taidolliset ja oppimisen tavoitteet ja työn jälki on ammattimaista. Tuotannon laatu jakaantuu seuraaviin osatekijöihin:

1. Verkko-oppimateriaali tuotetaan hallitusti

 • suunnitelmallisena ja dokumentoituna projektina (projektin tavoitteet, sisällöt, ratkaisut, roolit, oikeudet ja vastuut, aikataulu ja budjetti määritellään ja dokumentoidaan)
 • syntyneet sopimukset tehdään kirjallisina

2. Verkko-oppimateriaalin tuotanto pohjautuu tiedollisiin, taidollisiin ja oppimista tukevat tavoitteisiin

 • tiedolliset, taidolliset ja oppimista ohjaavat tavoitteet määritellään ja dokumentoidaan, lisäksi se, miten materiaali tukee oppimaan oppimista; tavoitteena on opiskelun, oppimisen ja opetuksen tukeminen
 • tiedolliset, taidolliset ja oppimista ohjaavat tavoitteet määrittävät sisällön rakenteen ja toiminnallisuuden

3. Käyttäjäryhmät, käyttäjien tarpeet ja käyttötilanteet otetaan huomioon

 • tuotantopäätös perustuu käyttäjien tarpeiden tuntemukseen
 • kohderyhmät selvitetään ja yleisimmät käyttötavat ja -tilanteet määritellään (mitkä ryhmät käyttävät oppimateriaalia ja missä tilanteissa ja rooleissa)
 • käyttäjänäkökulma on oleellinen osa verkko-oppimateriaalin suunnittelua ja tuotantoprosessia

4. Käytettävyys ja esteettömyys arvioidaan ja varmistetaan

 • sovitaan verkko-oppimateriaalin toteutuksessa käytettävät suositukset ja standardit ja noudatetaan niitä
 • huomioidaan käyttäjien yleisimmät tekniset ympäristöt (tuettavat selaimet, päätelaitteet ja optimaalinen tietoliikennenopeus)
 • verkko-oppimateriaalin käytettävyys- ja esteettömyyskriteerit määritellään kohderyhmän mukaan
 • käytettävyyttä ja esteettömyyttä arvioidaan eri näkökulmista tuotannon eri vaiheissa

5. Sisältö tuotetaan ammattimaisesti

 • sisällöntuotannosta vastaavat asiantuntijat
 • sisältö esitetään aiheen kannalta olennaisina ja loogisina kokonaisuuksina tai mielekkäinä toimintoina
 • sisällön teema ja aihealue määrittää sisällön rakenteen ja esitystavan; toiminnoilla tuetaan oppimista
 • sisältö ja kieliasu tarkistetaan sekä viimeistellään ennen julkaisua
 • sisältöä vertaisarvioidaan sekä kerätään käyttäjäkommentteja
 • suunnitellaan ja toteutetaan sisällön ylläpito hallitusti (määritellään ylläpidon tarpeet, vastuut, välineet ja työprosessi)

6. Verkko-oppimateriaalin tekijän- ja käyttöoikeuksia hallitaan

 • noudatetaan tietosuojaa ja tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä; tuotannossa ei käytetä sellaista aineistoa, joka rikkoo tietosuojaa tai tekijänoikeuksia
 • käyttöehdot määritellään ja esitetään selkeästi käyttäjälle; käyttäjä tietää, millä tavoin hän voi oppimateriaalia ja sen osia käyttää. Käyttäjän oikeudet voidaan määritellä esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä.
 • käyttöoikeuksien hakeminen ja myöntäminen on hallittua

7. Tuotanto on teknisesti korkealaatuista ja medianmukaista

 • eri medioiden käyttö on perusteltua ja tukee sisällöllisten ja pedagogisten tavoitteiden saavuttamista
 • rakenne ja toiminnallisuudet ovat medianmukaisia
 • mediatuotanto ja tekninen toteutus ovat ammattimaisia

8. Verkko-oppimateriaalin turvallisuus ja tekninen toimivuus varmistetaan

 • määritellään ja varmistetaan tekninen ylläpito (vastuut, välineet ja työprosessi)
 • määritellään ja dokumentoidaan tietosuoja- ja tietoturvatarpeet
 • tiedonsiirto on salattu (HTTPS) aina, kun se on siirrettävän tiedon luonteen vuoksi välttämätöntä
 • järjestetään verkon, palvelinten ja verkko-oppimateriaalin tekninen valvonta
 • varmistetaan tetoliikenneyhteydet (varayhteydet olemassa)
 • verkko-oppimateriaalissa ei ole viruksia tai haittaohjelmia (virustarkistus)

9. Verkko-oppimateriaalia kehitetään seurannan perusteella

 • palautetta ja käyttötietoa käyttäjiltä kootaan jatkuvasti; käyttöä seurataan sekä määrällisesti että laadullisesti
 • seurannan tulokset analysoidaan ja materiaalia kehitetään niiden pohjalta