Hallituksen esitys

by Heikki Kyösti Kuutti last modified Dec 10, 2008 09:39 AM

 

24§:7 TURVAJÄRJESTELYT

Momentin 7 kohdassa salassapitoperusteena on turvajärjestelyjen toteuttaminen. Sen mukaan salassa pidettäviä ovat henkilöiden, rakennusten, laitosten ja tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat ja niihin vaikuttavat asiakirjat. Kohtaan liittyy vahinkoedellytyslauseke, jonka mukaan olettamana on salassapito. Tietoja näistä asiakirjoista voitaisiin siten antaa, jos on ilmeistä, ettei siten vaaranneta turvajärjestelyjen toteutumista.

   Rakennusten ja laitosten turvajärjestelyjä koskevina ja niihin vaikuttavina asiakirjoina pidettäisiin esimerkiksi sellaisia rakennuspiirustuksia ja muita asiakirjoja, joista ilmenee pääsy suojattavaan kohteeseen tai suojauksen taso. Tietojärjestelmien turvajärjestelyihin kuuluvat paitsi fyysistä suojausta koskevat tiedot myös käytettävät suojaustekniikat, salasanat ja logijärjestelmät, joiden avulla kirjataan järjestelmän käyttöä. Tietojärjestelmien kuvaukset voivat vaikuttaa turvajärjestelyjen toteutumiseen. Yksityiskohtaiset tekniset kuvaukset ovat siten säännönmukaisesti salaisia. Kohta kattaisi myös henkilöturvallisuuteen liittyvät asiakirjat, kuten suojelupoliisin viranomaisille antamat lausunnot henkilön luotettavuudesta.

24§:8 POIKKEUSOLOT

 Momentin 8 kohdan mukaan salassa pidettäviä olisivat asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuksiin varautumista tai väestönsuojelua taikka onnettomuuden selvittämistä. Myös valtion ja kunnan viranomaisten laatimat väestönsuojelusuunnitelmat voisivat kohdan mukaan olla salaisia. Kohdassa on vahinkoedellytyslauseke, joka merkitsee olettamaa asiakirjojen julkisuudesta. Väestönsuojeluasiakirjojen salassapitovelvollisuus ei luonnollisestikaan estä tiedon antamista suunnitelmista niille, joiden on huolehdittava varautumisesta. Onnettomuuden selvittämistä koskevat asiakirjat voitaisiin pitää salassa, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi haittaa onnettomuuden selvittämiselle taikka loukkaisi onnettomuuden uhrien oikeuksia tai heidän muistoaan tai läheisiään. Yksittäisen asiakirjan, kuten kuulustelukertomuksen tai laboratorion lausunnon, tuleminen julkiseksi heti ja huomattavasti ennen kuin tutkintaselostus on valmistunut voi haitata selvitystyötä ja antaa harhaanjohtavan kuvan.