Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tiedottamisvelvoite

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.33

 

Julkisuuslakiin sisältyy myös erityinen tiedottamista koskeva velvollisuus viranomaisille. Viranomaistoiminnan avoimuus edellyttää pitkälti myös viranomaisaloitteista toimintaa. Julkisuusperiaatteen henki ei toteudu ainakaan täysimääräisesti pelkästään sillä, että viranomaisten asiakirjoja tai tietoa luovutetaan niitä kysyville.

Erityisesti journalistisen tiedonsaannin kannalta on tärkeää asiakirjojen saatavuus keskeneräisistä ja valmisteltavista asioista. Tiedottamalla voidaan asioista kertoa jotakin olennaista yleisemmällä tasolla myös sinällään salassa pidettävistä yksityiskohdista, esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen yleisestä kehityksestä asiakkaiden yksityisyydensuojaa rikkomatta.

Keskeneräisissä asioissa tiedonantovelvollisuus kohdistuu lainsäädännön uudistamiseen ja yleisesti merkittävien asioiden valmisteluun. Lainvalmisteluhankkeissa tiedottaminen voi kohdistua hankkeiden käynnistämiseen, toimeksiantoon, määräaikaan, vastaaviin henkilöihin, ministeriöihin ja muihin mukana oleviin viranomaisiin. Yleisesti merkittäville suunnitelmille, selvitykselle tai ratkaisuille on tyypillistä, että niiden kohteena on useita henkilöitä, vaikutukset ovat huomattavat tai ne koskevat laajoja toiminnan alueita. Kyse voi olla esimerkiksi tulonjaosta, sosiaaliturvasta, verotuksesta, ympäristökysymyksistä tai työoloista.

Merkittävän ratkaisun selvitys on tyypillisesti itsenäinen kokonaisuus, joka koostuu yleisesti merkittävän suunnitelman tai ratkaisun vaihtoehdoista, perusteista ja vaikutuksista. Selvityksen ulkopuolelle voidaan jättää hyvin alustavat kuvaukset tai luonnosmaiset muistiot.

Viranomaisen toteuttama tutkimus tai valmistama tilasto voi olla yksityiselle tehtävä tilaustutkimus tai osa sisäistä valmisteluaineistoa. Tämäntapaiset aineistot tulevat julkisiksi valmistuttuaan käyttötarkoitukseensa, vaikka muut asiakirjat olisivatkin vielä keskeneräisiä. Se voi siis olla valmisteluaineistoa vielä tekemättömään päätökseen. Julkisia ovat näin ollen esimerkiksi väliraportit tai tutkimustulosten alustavat yhdistelmät.

Olennaista julkisuuden kannalta on että tutkimus on lopullisessa muodossaan. Se saa olla pintapuolinenkin eikä siltä edellytetä välttämättä mitään viranomaisen erillistä hyväksyntää. Sitä vastoin tutkimuksen perusaineisto ei välttämättä ole julkista, koska voi sisältää salassa pidettäviä tietoja.