Asianosaisen tiedonsaantioikeus

by Erkki Ahvenniemi last modified Apr 01, 2010 06:04 PM


Erityisillä asianosaisiksi luokitelluilla henkilöillä on mahdollisuus saada tietoja muidenkin kuin julkisten asiakirjojen sisällöstä. Harkittaessa tietojen luovuttamista tällaisessa tilanteessa on otettava huomioon asiakirjan (mahdollinen) vaikutus asianosaisen asian käsittelyyn, kuten asioivan oikeusturvaan ja mahdollisuuden saada asiansa käsittelyyn vaikuttavia tietoja. Tavoitteena on menettelyn tasapuolisuus ja objektiivisuus. Viranomainen ja yksityisen olisi oltava tiedollisesti samanarvoisessa asemassa, ja mielivaltaisen viranomaisratkaisun riski olisi minimoitava. Luonnollisestikin jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta.

Kuten yleisen tiedonsaannin kohdalla myös asianosaisten tiedonsaantioikeus koskee viranomaisen laatimia, hankkimia tai viranomaiselle toimitettuja asiakirjoja. Tiedonsaantioikeuden ulkopuolelle jäävät tällöin esimerkiksi muistiot ja tallentamattomat keskustelut.

Asianosaisen tiedonsaantitarpeet kohdistuvat useimmiten tuomioistuimen tai muun lainkäyttöelimen asiakirjoihin ja erityisesti esittelijöiden muistioihin. Tuomioistuimen esittelijän muistioiden katsotaan kuitenkin kuuluvan tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piiriin ja tätä kautta salassa pidettäviksi. Luovuttaminen on mahdollista vain poikkeuksellisesti ja edellyttää valittajan esittämää tarvetta tietojen saamiselle. Asianosaisjulkisuus ei myöskään oikeuta saamaan salassa pidettävää toista henkilöä koskevaa asiakirjaa edes sillä perusteella, että sitä tarvittaisiin asianosaisen toisessa viranomaisessa vireillä oleva prosessissa.