Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Viranomaisen tiedonsaantioikeus

tekijä: hkuutti — Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.05

 

Julkisuuslaissa säädellään erikseen viranomaisten keskinäisestä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta. Luovuttaminen on mahdollista neljällä edellytyksellä: erikseen nimenomaisesti säädetysti, viranomaisen yksittäisen valvonta- tai tarkastustehtävän suorittamiseksi, suojattavan suostumuksella tai muutoksenhaun, kantelun tai vastaavan asian käsittelemiseksi.

Julkisuuslain salassapitoperusteet rajoittavat viranomaisten välistä tiedon saantia periaatteessa samalla tavoin ja yhtä laajasti kuin viranomaisen ja yksityisen välillä, vaikka oikeusturvan toteuttaminen tai yksittäisen tarkastustehtävän tekeminen supistavat salassapitoa viranomaiskoneiston sisällä. Toisaalta tiedon saavalla viranomaisella on oma erityinen virkavastuunsa noudattaa salassapitovelvoitetta myös näiden tietojen kohdalla.

Vaikka edellytykset salassapidosta poikkeamiselle ovatkin olemassa, toisella viranomaisella ei ole ehdotonta oikeutta saada pyytämäänsä salassa pidettävää tietoa. Tiedon saamiselle on esitettävä riittävät perusteet, ja salassapito ja tietojen luovuttamisen kesken on tehtävä intressivertailu. Tiedon tarpeellisuus toiselle viranomaiselle ei ole nimenomainen edellytys tietojen luovuttamiselle. Luovuttavalle viranomaiselle ei jää kuitenkaan harkintavaltaa jos tietoa tarvitsevalla viranomaisella on laissa säädetty nimenomainen oikeus salassa pidettävien tietojen saamiselle. Tällainen oikeus on esimerkiksi poliisilla, ulosottoviranomaisilla tai veroviranomaisille.

Viranomaiseen kohdistuvan valvonta- tai tarkastustehtävän suorittaminen rajautuu nimenomaan yksittäisen ja konkreettisen tehtävän suorittamisen kannalta tarpeellisten tietojen saamiseen. Tällainen tehtävä voi kuulua esimerkiksi valtintalouden tarkastusvirastolle, kilpailuvirastolle, tasa-arvovaltuutetulle, työsuojeluvaltuutetulle tai työsuojeluviranomaisille.

Poikkeusperusteen tarkoittama tiedonsaantioikeus ei synny pelkästään ylemmän viranomaisen hallinnollisen ohjaus- tai valvontasuhteen perusteella. Erityinen tiedonsaantioikeus on myös tuomioistuimilla käsittelyn tasapuolisuuden, oikeudenmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi. Viranomainen voi antaa toiselle viranomaiselle sen tehtävän suorittamiseksi myös teknisen käyttöyhteyden omiin henkilörekistereihinsä, mikäli niihin tiedot eivät ole salassa pidettäviä.

Salassa pidettäviä tietoja on mahdollista luovuttaa myös ulkomaisille viranomaisille tai kansainvälisille toimielimille. Tietojen antaminen edellyttää erityistä laintasoista säännöstä, Suomea sitovaa kansainvälistä sopimusta tai velvoittavaa säädöstä. Tällöin tietojen luovuttamiselle eivät riitä viranomaisten väliset sopimukset tai yhteistoimintakäytännöt.