Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Liikenne- ja viestintäministeriö

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos keskiviikko 24. maaliskuuta 2010, 12.10

 

1 MINISTERIÖ
2 AJONEUVOHALLINTOKESKUS
3 ILMAILUHALLINTO
4 MERENKULKULAITOS
5 RAUTATIEVIRASTO
6 TIEHALLINTO
7 VIESTINTÄVIRASTO

 

1 Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii liikenne- ja viestintäyhteyksistä. Osastot: liikennepolitiikka, viestintäpolitiikka ja yleinen osasto.

Henkilörekisterit

VALLU-liikenneluparekisteri. Taksi-, tavara- ja joukkoliikennelupien myöntäminen, tulostaminen, seuranta ja valvonta. Tietosisältö: liikkeenharjoittajien ja vastuuhenkiöiden tiedot, lupa ja –valvontatiedot. Tiedot pääsääntöisesti julkisia, mutta sisältää myös salaisia tietoja (esim. rikkeet ja rikokset, henkilötunnukset, pankkiyhteydet jne.)

Uutiskirjetilaukset (LaajaKaista). Järjestelmää käytetään tilaajatietojen käsittelyyn ja uutiskirjeiden lähettämiseen. Tietosisältö: sähköpostisoite, vastaanotettavan s-postin muoto, nimi ja taustaorganisaatio. Ei mainintaa julkisuudesta.

Tiedotetilaukset LVM.fi-palvelusta. Tilaukset tietojen käsittelyyn. Tietosisältö: sähköpostiosoite, lähetysten aikaväli, materiaalityypit, aihealueet ja kielet. Ei mainintaa julkisuudesta.

Osoitteet.exe ver.1.1 U. Postitusosoitteiden ylläpito. Tietosisältö: yrityksien, yhteisöjen ja yks.hlöiden nimi- ja postitusosoitteet. Tietojen luovutus asianosaiselle.

Muut rekisterit

Asiakasyhteydet.

Ministeriön kansainväliset sidosryhmät. Eri maiden vastaavien liikenne- ja viestintäministeriöiden ministerien ja virkamiesten yhteystietojen ylläpito.

EUTORI. Ks. sisäasiainministeriö.

LM-Fakta. Asiakaspalvelun ja päätöksenteon apuväline. Järjestelmää käytetään asiakaspalveluun sekä johdon tukeen ja päätöksenteon apuvälineenä. Tietosisältö: ei selvitetty, julkinen/salainen osiossa otsikkotasolla. Julkinen, mutta sisältää myös salassa pidettäviä tietoja. Julkisiksi tiedoiksi luetellaan hinnat, kustannukset, kansan- ja kunnallistalous, liikenne, tele- ja tietoliikenne, teollisuus ja rakentaminen, työelämä ja palkat, valtiontalous sekä ympäristö ja energia. Salaisia tietoja ovat liikennealan yritysten talous ja yritysten talousseuranta.

LVM.fi Liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelu. Tiedon tuottaminen ministeriön toimialaan liittyvistä asioista. Tietosisältö: ministeriön tuottama materiaali sekä linkit. Julkinen.

Osoiterekisteri. Ministeriön kotimaiset sidosryhmät.

PTJ Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä. Valtioneuvoston ja tasavallan presidentin päätöksenteon apuväline, jolla hoidetaan myös yhteydet eduskuntaan ja painatukseen (Edita Oy). Tietosisältö: valtioneuvoston raha- asianvaliokunnan, valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn pöytäkirjat litteineen. Julkinen päätöksenteon jälkeen, ennen päätöksentekoa julkisuus eriasteista. Ei salassa pidettäviä tietoja.

Reiska –radio ja televisiotoimiluvat. Järjestelmää käytetään toimilupahakemuksien ja myönnettyjen lupien tietojen ylläpitoon. Tietosisältö: Yrityksen tiedot, taajuudet, liittyminen muihin hakemuksiin ja aikaisempi toiminta. Pääsääntöisesti julkisia (em. tiedot). Salassa pidettäviä: ohjelmatoiminnan ja sen sisällön suunnitelmat, tekniikan suunnitelmat ja rahoitustiedot.

Tutkimushankejärjestelmä. Rekisteriseloste puuttui.

2 Ajoneuvohallintokeskus

Ajoneuvohallintokeskus AKE on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva hallinto-, palvelu- ja informaatio-keskus. Sen tehtäviin kuuluu esimerkiksi ajoneuvojen ja niiden osien hyväksyminen, ajoneuvojen rekisteröinti ja vuotuinen verotus, katsastustoiminnan valvonta, kuljettajantutkintojen järjestäminen, ajokorttien rekisteröinti sekä ajoneuvoliikenteen tietopalvelu.

ADR-kouluttajarekisteri. Rekisterin avulla hallinnoidaan yhteisöjä, joille AKE on myöntänyt ADR-koulutusluvan. Tallennettavat tiedot ovat: kouluttajaluvat sekä mahdolliset valvontatiedot. Tiedot ovat julkisia. Vrt. Tutvorekisteri.

Ajoneuvoliikennerekisteri. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) velvoittaa Ajoneuvohallintokeskuksen yllä-pitämään rekisteriä liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä tieliikenteen ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Tallennettavat henkilötiedot: ajokortti, vaarallisten aineiden kuljettamiseen annettu koulutus, kuljettajanopetus ja kuljettajantutkinto, kuljettaja-, korjaamo-, valvonta- ja yrityskorttien myöntäminen sekä muut vastaavat tiedot, henkilön pyynnöstä rekisteriin merkittävästä tietojen luovuttamisen rajoittaminen, henkilöauton ammattiajoluvan tai liikenne-opettajaluvan myöntäminen, konkurssi, velkajärjestely, yrityssaneeraus ja ajoneuvon ulosotto, ajoneuvon haltijan hallintaoikeuden laatu, auton käyttövastaavuus, lupaa edellyttävää kuljetustoimintaa varten suoritettava koe ja lupaa varten myönnettävä todistus, liikennevakuutuksen ottaja, kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammattipätevyyteen liittyvä koulutus. Ajoneuvoista rekisteriin tallennettavat tiedot: tekniset tiedot, yksilöintitiedot ja kaupalliset tiedot; katsastus- ja hyväksyntätiedot sekä muita teknisiä tarkastuksia koskevat tiedot; rekisteröintiin, vakuutuksiin, käyttötarkoitukseen ja tilapäiseen käyttöön liittyvät tiedot; kiinnitystiedot; verotus- ja ulosottotiedot; anastustiedot. Rekisteriin tallennettavista tiedoista säädetään asetuksessa (1116/2003). Ajoneuvoliikennerekisterin tiedot ovat pääosin julkisia ja luovutus-perusteista säädetään laissa (541/2003). Salassa pidettävät tiedot: terveydentila, rikokset ja rangaistukset, vammaisen pysäköintilupa, ajoneuvoveron vapautus ja autoveron palautus, valokuva ja nimikirjoitusnäyte. Lisäksi salattavia ovat henkilötiedot, mikäli henkilö on ne halunnut salata.

AKE:n hallinnollisten asioiden rekisterit Dynastia ja Asianhallintajärjestelmä Asta. AKE:ssa hallinnollisia asioita rekisteröidään kahteen eri diaariin, Dynastiaan ja Astaan. Dynastiaan asiat merkitään siihen saakka, että tuote on määritelty asianhallintajärjestelmässä käsiteltäväksi. Asianhallintajärjestelmällä (ASTA) käsitellään sähköisesti AKE:n hallinnollisia asioita. Rekisteriin tallennetaan asian vireille laittaneen henkilön, yrityksen tai yhteisön nimi-, osoite- ja yhteystiedot sekä yhdistyksen tai yhteisön yhteishenkilön nimi-, osoite- ja yhteystiedot. Käyttöoikeushakemuksista tallennetaan henkilön nimi-, osoite- ja yhteystietojen lisäksi henkilöturvatunnus, toimipaikkatiedot, ATJ- ja LTJ -tunnukset, salasana, tunnuksella olevat roolit ja työtehtävät. Sähköisesti vireille laitetuissa asioissa, joissa asiakas haluaa sähköisen päätöksen lomakepalvelun kautta, tallennetaan lisäksi hakijan henkilöturvatunnus. Diaarin tiedot ovat pääosin julkisia. Tietoja luovutetaan julkisuuslainsäädännön mukaisesti.

Autokoulurekisteri. Autokoulujen valvonta/autokoululupalausunnot. Julkisia autokoulun perustiedot: luvanhaltija, koodi, vastaava johtaja, valvontatiedot, tiedot annetuista lausunnoista. Salassa pidettävä tieto on autokoulun vastaavan johtajan henkilötunnus. vrt. Tutvorekisteri.

Katsastajien koulutustietokanta. Rekisterin tiedot palvelevat Ajoneuvohallintokeskuksen koulutus- ja katsastus-oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista. Tietokantaan sisältyvät tiedot: sukunimi, etunimi, toinen nimi, henkilötunnus, koulutustausta, valmistumisvuosi, LTJ (liikennetietojärjestelmä) -käyttäjäoikeudet, koulutukset (suoritusajankohdat), tiedot koulutuksista, katsastustoimipaikka, toimipaikkakoodit (ei käytössä), katsastajakoodit (ei käytössä), katsastaja-koodin hyväksyntäpäivämäärä (ei käytössä), ajokorttirekisteri (tieto tarkastuksesta), rikosrekisteri (tieto tarkastuksesta), rikostenkyselypäivämäärä, lisätietoja. Rekisterin tietojen luovuttamista säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Korjaamoluettelot. Luetteloiden käyttötarkoitus on ylläpitää tietoa liikennetarvikelaissa tarkoitetuista luvanvaraisista ajopiirturi-, taksamittari-, jarru- ja nopeudenrajoitinkorjaamoista sekä ajoneuvojen katsastuksesta annetussa asetuksessa tarkoitetuista pakokaasumittaajista ja vetolaitetarkastajista. Tallennettavia tietoja: korjaamon nimi, osoite, luvan numero ja myöntämispäivä, luvan ehdot. Tiedot ovat julkisia.

Sopimuskumppanihallintajärjestelmä (SOKU). Autorekisterikeskuksen voimassa olevat sopimuskumppanitiedot sähköisessä muodossa. Tiedot sopimuskumppanista yritys/toimipaikkatasolla, sopimuskumppanin vastuuhenkilöt tietoineen, sopimustiedot voimassaoloaikoineen sekä sopimukseen liittyvät tuotteet ja palvelut. Tiedot ovat julkisia. Salattavia tietoja ei tallenneta tähän järjestelmään.

Turvallisuusneuvonantajarekisteri. Tiedot suoritetuista turvallisuusneuvonantajatutkinnoista. Rekisteri on tarkoitettu AKE:n sisäiseen käyttöön ja sisältää myös tutkintoihin liittyvät koekysymykset. AKE ja liikenne- ja viestintäministeriön sopimuksen mukaan rekisteri ei ole julkinen.

Tutvorekisteri. Rekisterin avulla hallinnoidaan kuljettajantutkinnon vastaanottajia. Sisältää tutkinnon vastaanottajien yhteystiedot sekä tiedot mahdollisista valvontakäynneistä. Tiedot ovat julkisia.

Vientirekisteri. On vientirekisteröinneistä ja ajoneuvoille myönnettävistä erityisistä vientirekisteritunnuksista pidettävä, rekisteröinnin hallinnointiin käytettävä järjestelmä. Perustuu asetukseen (1598/1995). Julkisia tietoja: ajoneuvon omistajan ja haltijan nimi ja osoite, ajoneuvoon liittyvät tiedot, todistuksen voimassaolo rekisteritunnuksen perusteella.

 

3 Ilmailuhallinto

Ilmailuhallinto hoitaa lentoturvallisuuteen ja ilmailun turva-asioihin liittyvien ohjeiden ja määräysten antamisen sekä muut siviili-ilmailun viranomaistehtävät.

Henkilörekisterit

Lupakirjarekisteri. Lupakirjojen hallinnointi, lentoturvallisuuden valvonta. Tietosisältö: lupakirjaa hakeneiden tiedot, myös terveydentilatietoja, tiedot henkilöistä, jotka syyllistyneet lentoturvallisuuden vaarantamiseen, huumaavan aineen käyttämiseen ilmailussa/lentoturvallisuuteen vaikuttavassa tehtävässä tai ilmailurikkomukseen, myös esitutkinta-, syyteharkinta- tai oikeudenkäyntivaihe. Henkilötietojen luovutus asianosaiselle tai lain nojalla. Rekisteröidyn luvalla muita tietoja voidaan luovuttaa mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramarkkinointiin ja muuhun osoite- ja tietopalveluun, kun vastaanottaja esittää selvityksen tietojen asianmukaisesta suojauksesta. Luovutus vain paperimuodossa.

Ilma-alusrekisteri. Ilma-alusten rekisteröinti, lentoturvallisuuden seuranta, kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen, ilma-aluskiinnitysten hoitaminen. Tietosisältö: omistajan/haltijan/käyttäjän/edustajan tiedot, ilmailualuksen tiedot, kiinnitysten, kuoletusten, uudistamisien ja etuoikeusjärjestyksen muutokset. Lisäksi lentopaikan pitäjän ilmoitukset ilma-aluksen lähdön estämisestä. Ilmailuhallinto julkaisee ilma-alusrekisteristä otteita verkkosivuillaan ja otteet ovat sähköisesti saatavilla. Niissä näkyvät omistajan, haltijan, käyttäjän tai edustajan nimi, osoite ja yhteystiedot.

Turvatarkastajarekisteri. Koulutuksen ja hyväksynnän saaneet turvatarkastajat. Tietosisältö: tarkastajan nimi ja syntymäaika, hyväksyntäajankohta ja koulutus. Tietoja ei luovuteta ilmailuhallinnon ulkopuolisille tahoille, asianosaiselle itselleen kyllä. Lisäksi verkkosivuilla julkaistaan koosteita Ilmailuhallinnon valtuuttamista tarkastuslentäjistä, ilmailu-lääkäreistä, koulutusluvan haltijoista jne.

4 Merenkulkulaitos

Liikenne- ja viestintäministeriön alainen Merenkulkulaitos huolehtii Suomen vesitieverkoston kehittämisestä ja ylläpidosta. Vuoden 2010 alusta Merenkulkulaitoksen, Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon toiminnot yhdistetään Liikennevirastoksi. Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon, Rautatieviraston ja Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminnot yhdistyvät Liikenteen turvallisuusvirastoksi. Merenkulkulaitoksen järjestelmät palvelevat hallintoa, merikartoitusta, meriliikenteen ohjausta, meriturvallisuutta, talvimerenkulkua ja väylänpitoa.

Arkisto. Arkiston luettelointijärjestelmä: lakisääteiset arkistoluettelot, aineistojen luokittelu sarja- ja yksikkötasolla, arkistoluetteloiden tulostus.

Toimintajärjestelmä. Prosessien kuvaaminen, näihin liittyvä dokumentaatio ja prosessimittarit.

Merenmittaustietojen hallintajärjestelmä HAJA. Sisältää mm. tietoja tehdyistä ja tulevista merenmittauksista ym. hallinnollista tietoa.

Kartoitustietojärjestelmä KARE. Sisältää kartoitusretkikuntien mittaamaa sekalaista tietoa esimerkiksi kivistä, syvyyksistä, kareista, putkista, kaapeleista ja laitureista.

Katiska. Merikarttatietojärjestelmä. Säilytetään merikartoilla julkaistavat tiedot. Sisältää väylä- ja turvalaitetietoja, syvyystietoja sekä karttojen teossa vaadittavia maasto- ja muita tietoja.

Kiintopisterekisteri KIRE. Sisältää Merenkulkulaitoksen mittaamat viralliset kiintopistetiedot.

Ajantasauksen kirjausjärjestelmä ATA. Merikarttoihin tehtävien muutosten kirjaus, muutostiedon seuraaminen.

Syvyyspisterekisteri SYRE. Valtakunnallinen syvyyspisteaineiston ylläpitojärjestelmä.

Varmistettujen alueiden rekisteri VARE. Tietoja tutkituista alueista joissa on tehty merenmittauksia.

AIS Web. Karttapohjainen ohjelma joka kertoo alusten olinpaikkatietoja. Tiedot esitetään web-käyttöliittymällä. Vaatii extranet-tunnukset.

Arrow Maint. Meriliikenteen ohjaamiseen käytettävä rekisterityyppinen sovellus. Kerätään tietoja telemaattisten laitteiden huollosta.

Luotsikirja. Sisältää luotsinohjauskirjat, linjaluotsikirjat ja erivapaudet. On olemassa myös LuotsikirjaWeb, joka toimii luotsikirjaohjelman hakukoneena.

Meriliikennetilastot MLT. Sisältää mm. meriliikenteen lastitiedot ja satamakäyntitiedot. Kuukausitilastoja, EU:n vaatimia tilastoja ja muita tilastoja, yhteensä n. 200 eri tilastotyyppiä.

PortNet/PortNet 2. Merenkulkulaitoksen ja Tullin yhteiskäytössä oleva satamaliikennejärjestelmä. Sisältää mm. satamassa käyntien rekisteröinti- ja liikennetietoja. Satamat hyödyntävät järjestelmää mm. lastien tilastoinnissa, laskutuksessa ja satama-alueiden operoinnissa.

VTS –pätevyyskirjarekisteri. Lakisääteinen rekisteri joka sisältää VTS (Vessel Traffic Service) -asemilla työskentelevien henkilöiden pätevyyskirjat. Sisältää myös henkilöhistoria- ja koulutustietoja.

Alusrekisteri Alus. Lakisääteinen rekisteri sisältää tiedot Suomessa rekisteröidyistä aluksista. Tietoja ovat mm. alusten omistaja-, rakentaja-, varustaja- ja kiinnitystiedot.

Alusten katsastusrekisteri. Alusten katsastustietojen ja miehitystietojen hallinta. Sisältää alusten katsastus-tapahtumat, virhetilanteiden tallennuksen ja katsastusten valvonnan.

Alustietokanta SHIP. Alusten perustietojen ylläpitorekisteri. Kansalliset ja kansainväliset alukset. Sisältää mm. alusten nimet, tunnisteet ja mitat, yhteensä n. 30 eri tietoa. Myös historiatieto on tallennettu.

Jääluokkaluettelo. Sisältää alusten jääluokkatodistukset.

Merimiesrekisteri. Sisältää merimiesten pätevyyskirjat ja pätevyydet.

Alustilasto. Tilasto aluksista.

Sailor-tilastot. Tilasto merimiehistä.

Baltice.org. Ei varsinaisesti rekisteri, vaan Itämerenmaiden yhteinen jäätilanneportaali. Sisältää mm. jäätilannekarttoja. Ainakin osa tiedoista on julkista. Julkinen osoite: www.baltice.org

Locknet kanavaliikenne- ja sulkuliikennejärjestelmä. Järjestelmään kerätään kanavaliikenteen sulkujen seuranta sekä vika- ja huoltotiedot. Käytetään tietovarastona tilastointia varten.

Pohjantutkimusrekisteri PORE. Rekisteriin kerätään tietoa pohjan rakenteesta.

Proha. Väyläprojektienhallintajärjestelmä. Hakee tietoja rekistereistä ja tekee yhteenvetoja.

Reimari. Väylänhoidon eli merenkulun turvalaitteiden tapahtumien rekisteröinti. Eri käyttöliittymiä. Tulossa myös selainpohjainen käyttöliittymä.

Ryhti. Kiinteistötietojen hallintajärjestelmä.

Sopimusrekisteri. Sisältää tietoja kiinteistöihin ja turvalaitteisiin liittyvistä sopimuksista.

VATU. Sisältää viralliset turvalaitetiedot kuten majakat ja poijut.

WebMap. Navi-rekistereiden selaus. Selainpohjainen karttakäyttöliittymä, jota käytetään perusrekistereiden selaamiseen. Mahdollistaa turvalaitteiden, väylien jne. katselemisen. Järjestelmä on ilmeisesti tarkoitus laajentaa myös yhteis-työkumppanien saatavaksi extranet-sovellutukseksi ja suurelle yleisölle internet-sovellutukseksi.

VÄRE. Väylärekisteri. Väylien kuntotiedot. Väyläsuunnitelmat ja päätösaineistot

Ympäristötietojärjestelmä. Sisältää tiedot säästä ja merivedenkorkeudesta.

 

5 Rautatievirasto

Rautatieviraston tehtävänä on valvoa ja kehittää rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta. Virasto myöntää rautatieyrityksille turvallisuustodistukset ja rautatiejärjestelmän osajärjestelmien käyttöönottoluvat ja ylläpitää rautatiekalustorekisteriä. Virasto toimii rautatiealan sääntelyelimenä. Lisäksi virasto hoitaa rautatiehenkilöstön kelpoisuus- ja koulutusasioita. Rautatievirasto valvoo rautatiealalla toimijoiden toimintaedellytysten tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä ja ratkaisee mahdolliset riidat.

TEV-erivapausrekisteri. Rekisteriin kerätään terveystietoja henkilöistä, jotka toimivat tehtävissä, jotka vaikuttavat suoraan liikenneturvallisuuteen. Rekisterin perusteella tehdään päätöksiä erivapauksien myöntämisestä tehtäväkohtaisista kelpoisuusvaatimuksista. Rekisteriin kerätään erivapauksien hakijoiden henkilö- ja terveystietoja. Rekisteri sisältää muun muassa työnkuvauksen, lääkärilausuntoja ja muita erivapauspäätöskäsittelyn kannalta tarpeellisia tietoja.

Rahkat. Rautatieviraston liikkuvan kaluston katsastusjärjestelmä. Ei sisällä salassa pidettäviä tietoja. Viranomaisen mukaan tiedot on mahdollista luovuttaa massamuotoisena.

 

6 Tiehallinto

Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää.

Henkilörekisterit

Yksityistieavustusjärjestelmä. Järjestelmällä ylläpidetään tietoja valtionavustuskelpoisista yksityisteistä ja yksityisistä lautoista. Sisältää tiekunnan edustajien henkilötietoja. Tiekuntien yhteyshenkilöiden nimi- ja osoitetietoja voidaan tiekuntien luvalla luovuttaa järjestelmään on skannattu avustushakemuksia ja päätöksiä ym. asiapapereita.

Maahankinnan maksatusjärjestelmä MAHA. Järjestelmään kirjataan tiealueiden hankinnasta syntyvien korvausten maksatustiedot maanomistajille. Rekisteri sisältää henkilötunnuksia, jotka ovat luottamuksellista tietoa. Ks. Tieto-järjestelmäselosteet.

Asiakaspalautejärjetelmä ASPAL. Järjestelmään kerätään Tiehallinnon eri sidosryhmiltä saadut ”spontaanit” palautteet. Rekisteri sisältää palautteen antajan henkilötiedot. Ks. Tietojärjestelmäselosteet.

Tietojärjestelmät

Yksityistieavustusjärjestelmä. Järjestelmää käytetään valtionavustuskelpoisten yksityisten teiden, lauttojen ja lossien perustietojen ja ominaisuustietojen sekä tiekunnille myönnettyjen avustustietojen hallinnointiin. Järjestelmästä löytyy yksityisen tien perustiedot, tien teknilliset tiedot, tien liikenteelliset tiedot, tien kuntotiedot, tien saamat avustukset, lauttatiedot, kuntarekisterin nimi- ja yhteystiedot, kuntanumero, tiepiirien nimi- ja yhteystiedot, aluetiedot, tiekuntien yhteystiedot, tiekuntien pankkitilitiedot. Tiedot ovat pääasiassa julkisia. Salaista tietoa on esimerkiksi tiekuntien ja kuntien pankkitilitiedot ja tiekunnan yhteyshenkilön nimi- ja yhteystiedot asiakirjoissa, jos ne on pyydetty salassa pidettäviksi. Tietojärjestelmässä yhteystiedot ovat luottamuksellista tietoa, jota voidaan luovuttaa ainoastaan tiedotus- tai tutkimustoimintaan. Julkiset tiedot on kirjattu tietojärjestelmäselosteeseen selkeästi tietoryhmittäin samoin salassa pidettävät ja salausperusteet.

T&M Turva. Järjestelmää käytetään liikenneturvallisuustoimenpiteiden hallintaan. Sisältää tiepiireissä tehdyt ajanmukaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat, tarveselvitykset ja yleissuunnitelmat vuodesta 1990 alkaen. Julkista tietoa ovat tiedot yleisille teille määritellyistä liikenneturvallisuustoimenpidetarpeista.

T&M Tiestö. Järjestelmä on inventoitu tietokanta tien varusteista ja laitteista sijainti-, ominaisuus- ja kuntotietoineen. Tietokantaa käytetään erillisiin selvityksiin ja hoidon alueurakoiden kilpailuttamiseen. Tiedot ovat julkisia.

T&M Suunnitelma. Järjestelmällä hallitaan teiden suunnitteluprosessia ja suunnitelmavarastoa, muodostetaan toteutus-hankkeet ja ohjelmoidaan teiden suunnittelu. Järjestelmään syöttävät tietoa teiden suunnittelijat osana teiden suunnitteluprosessia. Julkiseksi luokitellut tiedot tietoryhmittäin tietojärjestelmäselosteessa ovat suunnitelmien toimenpiteet, vaikutukset, hallinnollinen käsittely, suunnitteluohjelma vuosirahoituksineen ja ajoitustietoineen. HUOM. Viranomainen ei ilmeisesti ole varma, tulisiko rahoitukseen liittyvät tiedot salata. ”Rahoitukseen liittyvät tiedot” on kirjattu kysymysmerkillä varustettuna sekä julkisiin että säädösten mukaan salassa pidettäviin tietoihin tietojärjestelmäselosteessa

T&M Sori. Järjestelmällä inventoidaan sorateiden runko- ja pintakelirikkoa sekä ei-järjestelmällisesti muita rakenteellisia puutteita. Tiedot syötetään tietokantaan maastossa tapahtuvissa inventoinneissa. Tiedot ovat julkisia.


T&M Sora. Järjestelmään kerätään tietoa sorateiden runko- ja pintakelirikosta ja muusta rakenteellisesta kunnosta sekä tehdyistä toimenpiteistä. Tiedot siirretään järjestelmään T&M Sorista. Järjestelmässä analysoidaan runkokelirikkoa ja sen tienkäyttäjille aiheuttamaa haittaa. Tiedot ovat julkisia.

T&M Map. Järjestelmä hallitsee tieosoitteen ja karttakoordinaattien välisen yhteyden. Järjestelmästä voidaan poimia halutun maantieteellisen alueen tai tietyn suuruusluokan omaavat tiedot omiksi aineistoiksi. Tiedot ovat julkisia.

T&M Kohde. Sisältää suunnitteilla olevien tienpitohankkeiden sisällön, suoritteet sijainnin, ajoituksen ja vaikutukset sekä kustannukset. HUOM. Viranomainen ei rekisteriselosteessa ole varma tietojen julkisuudesta, vaan mainitsee että ”kustannustietojen julkisuus saattaa vääristää kilpailua”. Salassa pidettäviksi on kirjattu kysymysmerkin kera ”toimen-piteiden ja hankkeiden kustannukset, jos toteutukseen tähtäävää sopimusta ei [sic] vielä ole tehty?”. Tiedot ovat kaikkien tiehallinnon henkilökunnan katsottavissa.

Kuntotietorekisteri KURRE. Järjestelmä sisältää päällystettyjen maanteiden kuntotiedot. Tiedot ovat julkisia. HUOM. Viranomainen mainitsee selosteen käytettävyys-osiossa, että tietojen kopiointi järjestelmästä raporteiksi excel-tiedostoina on helppoa.

Tiesääjärjestelmä. Sisältää sää- ja kelitiedot sekä kelikamerakuvat päätieverkosta. Tiedot ovat julkisia. HUOM. Viranomainen huomauttaa: ”Tiedot ovat julkisia, mutta eivät välttämättä ilmaisia. Liikenneministeriö on tekemässä linjanvetoa asian suhteen. Tosin pariin vuoteen ei ole tapahtunut mitään. Osa tiedoista esitetään teksti-tv:ssä ja Internetissä lähes reaaliaikaisina. Tiesääennusteita ja sadetutkakuvia yms. saa käyttää vain teinpitoon ja tiedottamiseen eli niiden välittäminen ulkopuolisille ei ole mahdollista ilman korvauksia niiden tekijöille”. Tietojärjestelmäseloste päivätty 14.6.2006. ”Tiesään tuotantotietokanta ei ole julkinen. Teksti-tv:n sivuilla 410-413 sekä Internetin ajantasa-tiedotussivuilla […] on nähtävissä tiesäätietoja. Kuvapalvelin YPIT1V05 ei ole julkinen palvelin.” Tietojärjestelmäseloste 14.6.2006.

Tierekisteri. Teematietokanta yleisten teiden ominaisuuksista. Sisältää mm. tieluokat, liikennemäärät, rakenne- ja rajoitustiedot. Kaikki tiedot ovat julkisia. HUOM. Tietojärjestelmällä ei ole julkista internet-oikeutta, mutta tieto-järjestelmäselosteessa kerrotaan, että ”tarvetta on avata extranet-yhteys Tiehallinnolle palveluja toimittaville yhteistyökumppaneille, toistaiseksi käyttömahdollisuus on vain Tieliikennelaitoksella.”

Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimilla, TARVA. Sisältää tietiedot ja liikennetiedot päivitysvuodelta ja onnettomuustiedot viideltä viime vuodelta. Järjestelmällä arvioidaan tietä tai liikenneolosuhteita muuttavien toimien vaikutus liikenneturvallisuuteen. Laskelmia tehdään mm. tiepiirien liikenneturvallisuustavoitteen toteutumisen seuraamiseksi. Tiedot ovat julkisia, mutta viranomainen kirjoittaa tietojärjestelmäselosteessa, että ”tarkoitettu kuitenkin vain Tiehallinnolle tehtäviin töihin”

Tiemerkintöjen hallintajärjestelmä T&M Timi ja T&M Time. Järjestelmässä on tiedot olemassa olevista tiemerkinnöistä ja niiden kunnosta sekä toteutetuista toimenpiteistä. Tiedot ovat julkisia lukuun ottamatta kustannustietoja. HUOM. Tietojärjestelmäselosteessa ei perustella, miksi kustannustiedot eivät ole julkisia. Selosteessa kuitenkin kerrotaan, että käyttäjiä ovat myös tiemerkintöjä tekevät urakoitsijat ja että järjestelmää käytetään Tiehallinnossa apuna tehtäessä tiemerkintöjen sopimuksia.

Siltarekisteri. Siltatietojen perustietovarasto, joka sisältää sillan perustietojen lisäksi myös siltojen vaurio- ja kunto-tiedot, näyteanalyysit sekä tiedot toteutetuista ja suunnitelluista siltojen korjauksista. Osa tiedoista on salassa pidettäviä, koska tiedot palvelevat poikkeusoloihin varautumista tai maanpuolustusta. Salassa pidettäviä tietoja ovat siltojen erikoiskuljetuskantavuustiedot. Lisäksi siltojen painorajoitustiedot reititetyssä muodossa ovat luottamuksellisia, mutta yksittäisen sillan painorajoitus- ja muut kantavuustiedot ovat julkisia.

Road doctor for Administration, RDA client ja extranet. Hankinnan ja suunnittelun työkalu. Sisältää tiehallinnon urakoiden tiedot. Järjestelmästä urakoiden tarjoajat saavat käyttöönsä tarjouspyyntöasiakirjat. Tietojen julkisuutta rajoittaa hankintalaki. Salaisia ovat tarjousprosessin tiedot hankintalain mukaan sekä sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut ja valtion keskeisiä turvallisuusetuja koskevat tarjouspyynnöt.

Päällystettyjen teiden hallintajärjestelmä. Järjestelmällä ennustetaan ja analysoidaan tieverkon kuntotilaa ja sen kehittymistä, laaditaan ylläpito- ja korvausinvestointiohjelmia, tutkitaan toimenpiteiden vaikutuksia tieverkon kuntoon sekä seurataan päällysteiden kuntotavoitteiden toteutumista. Kuluvan vuoden ylläpito- ja korvausinvestointiohjelma on julkinen. Tulevien vuosien suunnitellut ohjelmat sisältävät luottamuksellista tietoa mm. hankkeiden kustannusarvioista. HUOM. Viranomainen kirjoittaa tietojärjestelmäselosteessa ”Tulevien vuosien suunniteltujen ylläpito- ja korvaus-investointiohjelmien kustannusarviot ovat periaatteessa luottamuksellista tietoa. Asiasta ei ole tehty virallista päätöstä.”

Maahankinnan maksatusjärjestelmä MAHA. Järjestelmään kirjataan maksutiedot tiealueiden hankinnasta syntyvistä korvauksista maanomistajille. Tietoja on vuodesta 1996 alkaen. Julkista tietoa ovat mm. maksetut korvaukset, vireillä olevat toimitukset ja toimitukset kunnittain. Salassa pidettäviä ovat rekisterissä olevat henkilötunnukset.

LK-tieto, Liikennekeskuksen tietojärjestelmä. Liikenneoloja ja liikenteen häiriöitä koskevat tiedot. Tiedot saadaan viranomaisilta, tienkäyttäjiltä ja urakoitsijoilta. Kaikki tiedot ovat julkisia.

Liito. Tienkäyttäjien ja viranomaisten ilmoittamien teiden liikennöitävyyttä vaarantavien tilanteet ja tien kuntoa koskevat puutteet. Tiedot ovat julkisia. HUOM. Viranomainen kuitenkin huomauttaa, että ”eri urakoihin/urakoitsijoihin kohdistuneiden yhteydenoton tietoja ei pitäisi joutua kilpailevan urakoitsijan saataville. Asiaa hallitaan käyttöoikeuksien avulla”. Ei nettiosoitetta, tunnukset extranet-palveluun annetaan mm. urakoitsijoille ja urakan valvojille.

Liikenteen automaattinen mittausjärjestelmä LAM. Jatkuva liikenne- ja ajonopeustietojen keruu. Mittaustiedot ja niistä johdetut tai johdettavat tiedot ovat julkisia. Mittausasemien puhelinnumerot eivät ole, sillä viranomaisen mukaan yhteydenotot estäisivät asemien normaalin käytön.

Liikenneonnettomuustietojärjestelmä (onnettomuusrekisteri). Liikenneonnettomuustietojärjestelmästä saadaan yleisiin teihin sidottua tietoa liikenneturvallisuudesta. Onnettomuustiedot toimittaa poliisi, tie- ja liikennetiedot saadaan tierekisteristä. Osittain julkista. Päivitetty data onnettomuuden olosuhteista, osallisista, henkilöistä ja tierekisteritiedoista on julkista, ilmoitusjäljennös ja selostus sisältävät viranomaisen mukaan arkaluontoisia tietoja. HUOM. Viranomaisen mukaan ”järjestelmän tietoja on melko helppo saada onnettomuusrekisterin excel- ja oracle –raportointityökalujen avulla”.

Investointihankkeiden vaikutusarviointiohjelmisto IVAR. Sisältää hankkeisiin sisältyvien teiden tierekisteritiedot, kustannusarviot ja vaikutukset. Kaikki tiedot julkisia. HUOM. ”Asiantuntijatyökalu, jonka käyttö vaatii itseopiskelua tai koulutukseen osallistumista.”

Hankintojen hallintajärjestelmä HHJ, T&M Hankinta. Tiepiirien rahoituksen käytön hallinta tienpidon tuotteiden oston osalta, tuotteiden ostosopimusten hallinta ja tiedonkeruu Tiehallinnon teettämistoimista. Tiedot eivät julkisia. HUOM. Viranomainen linjaa: ”julkisia tiehallinnon sisällä ja salaisia tiehallinnon ulkopuolella”.

Hanketason siltojenhallintajärjestelmä, Hanke-Siha. Sisältää mm. tietoja siltojen kunnosta ja uusimistarpeesta sekä siltojen elinkaaritarkastelut. Tiedot ovat julkisia paitsi mahdollisesti toimenpideohjelmat, jotka sisältävät luottamuksellista tietoa, mm. aiottuja hankkeita ja niiden arvioituja kustannuksia. ”Toimenpideohjelmat periaatteessa luottamuksellista tietoa. Asiasta ei ole tehty virallista päätöstä.”

Tie- ja katutietojärjestelmä Digiroad. Järjestelmä sisältää teiden ja katujen geometrian keskilinjan sijaintitiedon ja liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja.

Kunnossapidon alueurakoiden raportointijärjestelmä Aura. Kunnossapidon alueurakoiden seuranta laadun ja kustannustehokkuuden osalta. Viranomaisen mukaan tiedot pääosin salaisia, ”mutta Auran tiedoista jalostetut raportit julkisia”. Viranomaisen mukaan ei-julkisia tietoja: säädösten mukaan salassa pidettävät tiedot tai tietoryhmät ja kaikki sopimuksiin ja toteutuneihin kustannuksiin liittyvät tiedot.

Asiakaspalautejärjestelmä. Tienhallinnon saama palaute: kirjalliset palautteet, puhelut, sähköpostit, internet-palautteet, lehtikirjoitukset, keskustelut, radio- ja televisio-ohjelmat. Viranomaisen mukaan kaikki tiedot ovat julkisia (palautteen otsikko, asia, sijainti, palautteen antajan nimi, yhteystiedot).

7 Viestintävirasto

Viestintävirasto ylläpitää sähköisten viestintäverkkojen toimivuutta, tiedottaa tietoturvauhista ja edistää monipuolista mediapalvelujen tarjontaa ja viestintäverkkojen tasapuolisia käyttömahdollisuuksia. Se suunnittelee ja hallinnoi sähköisten viestintäverkkojen numeroita ja verkko-osoitteita sekä radiotaajuuksia. Se valvoo myös postin yleispalvelun toimivuutta ja käsittelee postin, jota ei kyetä toimittamaan perille.

 

Henkilörekisterit

TAHA Verkot ja turvallisuus –tulosalueen tapahtumanhallintajärjestelmä. Asiakasyhteydenottojen ja lain valvonta- ja tarkastustehtävien rekisteröinti ja seuranta sekä asiakirjahallinto. Tietosisältö: asian vireille saattaja, asiakas, asia, muut asiaan liittyvät henkilöt, sähköposti, puhelinnumero, joskus fyysinen osoite, asian laatu, hoitotapa, vireilletulo- ja päättymispäivä. Julkisuus: henkilötietolain mukaisesti, ei luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

CERT-FI tapausten rekisteri. CERT-FI:lle ilmoitettujen, tietoturvallisuuteen liittyvien tapausten kirjaaminen ja käsittely. Tietosisältö: nimi, puhelinnumero, sähköposti- tai postiosoite, tapaustiedot. Julkisuus: henkilötietolain mukaisesti, rekisteriin pääsy ainoastaan CERT-yksikköön kuuluvilla Viestintäviraston työntekijöillä.

Television käyttäjärekisteri. Televisiomaksujen perintä ja lain noudattamisen valvonta. Tietosisältö: televisioilmoituksen tehneiden tiedot, ilmoitusvelvollisuutta rikkoneiden tiedot, maksutiedot. Julkisuus: ei säännönmukaisia luovutuksia, tilastokeskukselle tilastointia varten ja tuomioistuimille.

Verkkotunnusrekisteri. FI-verkkotunnusten hakeminen ja muu yleinen käyttö. Tietosisältö: Verkkotunnuksen tiedot, haltijan yhteystiedot, nimipalvelintiedot, mahdollisen teknisen ylläpitäjän tiedot. Julkisuus: internetissä tietopalvelu verkkotunnuksista, niiden haltijoista yhteystietoineen, verkkotunnuksen nimipalvelimista ja teknisistä ylläpitäjistä yhteystietoineen. Julkista osoitetta ei ilmoitettu rekisteriselosteessa. https://domain.ficora.fi/fidomain/aca.aspx

ENUM-tunnusrekisteri. ENUM-tunnusten rekisteröiminen ja ENUM-järjestelmän ylläpito. Tietosisältö: ENUM-tunnuksen, tunnuksen nimipalvelinten ja rekisteröijien tiedot, tunniste ENUM-järjestelmään. Julkisuus: henkilötietolain mukaan, ei säännönmukaisia luovutuksia, ei luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Nettimittari. Laajakaistalevinneisyyden ja käytettävyyden edistäminen ja tilastointi. Tietosisältö: käyttäjän tiedot, operaattorin tiedot, tiedonsiirtonopeudet. Julkisuus: henkilötietolain mukaan, ei säännönmukaisia luovutuksia, ei luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rahas Radiohallinnon asiointijärjestelmän asiakasrekisteri. Viestintäviraston hallintotehtävän hoitaminen. Tietosisältö: radioluvan haltijoiden, tutkintoihin osallistuneiden sekä todistusten haltijoiden henkilötiedot, radiohallinnollisia tietoja. Julkisuus: henkilötietolain mukaan.

Muut rekisterit

Verkkotunnusjärjestelmä. Palvelun kautta myönnetään ja ylläpidetään suomalaisia fi-verkkotunnuksia. Tietosisältö: Verkkotunnusten haltijoiden ja internet-palvelun tarjoajien nimet, verkkotunnukset, niiden voimassaoloajat ja nimipalvelintiedot. Julkinen.

Perillesaamattomien postilähetysten avausrekisteri (Find & clear). Rekisteri avattavista perille saamattomista suljetuista kirjeistä ja paketeista sekä lähetyksistä pudonneista tavaroista. Tietosisältö: avattujen lähetysten vastaanottaja-, lähettäjä-, sisältö- ja ulkonäkötiedot. Salainen. Postipalvelulain 32 e §, viestintäviraston hallussa olevat postilähetykset ja niissä olevat asiakirjat, jotka se on saanut tehtävää hoitaessaan, ovat salassa pidettäviä.

TTKanta Taajuustietokanta. Sisältää kaikki Suomessa käytössä olevat taajuussuunnittelun kannalta  merkitykselliset taajuudet sekä Suomen ja naapurimaiden koordinoimat taajuudet. Tietosisältö: Taajuustiedot, käyttöpaikkatiedot, taajuuksia käyttävien asiakkaiden tiedot, tekniset käyttöparametrit, viite lupasovellukseen. Osittain julkinen. Julkisia: asiakkaan nimi ja osoitetiedot. Salaisia: järjestelmän ohjaustiedot ja ohjelmat, salaisiksi luokitellut tiedot.

YRSO Yleisradiosuunnitteluohjelmisto. Yleisradioasemien (analogiset ja digitaaliset radio- ja tv-asemat) kansallinen ja kansainvälinen taajuussuunnittelu, häiriötarkastelu sekä kuuluvuus- ja näkyvyysalue-ennusteet. Tietosisältöä ei määritelty. Julkisuus: ei pysyviä salaisia tietoja. Väliaikaisesti yhden istunnon aikana voidaan analysoida myös salassa pidettäviä tietoja. Kulloinenkin käyttäjä huolehtii salauksesta.

TELLU Television käyttäjärekisteri. Televisiomaksun perintä ja lain (valtion televisio- ja radiorahastosta annettu laki) noudattamisen valvonta. Tietosisältöä ei määritelty. Julkisia: tilastotiedot, salaisia tietoja ei yksilöity.