Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Oikeusministeriö

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos keskiviikko 24. maaliskuuta 2010, 12.52

1 MINISTERIÖ

2 OIKEUSREKISTERIKESKUS
3 ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS
4 RIKOSSEURAAMUSLAITOS
5 TIETOSUOJAVALTUUTETTU
6 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO


1 Ministeriö

Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Ministeriö vastaa keskeisimpien lakien valmistelusta, oikeuslaitoksen toimintakyvystä ja tuomioiden täytäntöönpanosta.

Henkilörekisterit

Oskarin diaari. Asiankäsittelyjärjestelmä

www.om.fi -verkkopalvelun ja viestintäyksikön sähköpostiosoitteen palauterekisteri. Verkkopalvelun tai sähköpostin kautta jätetyt palautteet. Tietoja luovutetaan vain asianosaiselle tai lain nojalla.

Oikeusministeriön toimittaja- ja sidosryhmärekisteri.

HELI. Valtionhallinnon yhteinen rekrytointijärjestelmä. Sisältö käsitelty sisäasiainministeriön kohdalla. Oikeusministeriön kohdalla todettu erikseen, että tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Muut rekisterit

Käyttää myös muiden ministeriöiden kanssa yhteiskäyttöisiä rekisterejä, kuten HARE, EUTORI ja PTJ (ks. sisäasiainministeriö).

 

2 Oikeusrekisterikeskus

Oikeusrekisterikeskus vastaa sakkorangaistusten ja rikesakkojen täytäntöönpanosta sekä valtiolle tuomittujen korvausten ja saamisten sekä erilaisten hallinnollisten maksujen perimisestä. Oikeusrekisterikeskus ylläpitää myös eräitä oikeushallinnon rekistereitä (mm. rikosrekisteriä ja velkajärjestelyrekisteriä). Tietojen luovutus: ”Julkisuuslain piiriin kuuluvista rekistereistämme ei tällä hetkellä ole mahdollista luovuttaa tietoja sähköisessä muodossa. Tiedotusvälineille on joskus tehty poimintoja, mutta niidenkään tuloksia ei ole voitu luovuttaa sähköisesti. Tilanne tulee muuttumaan, kun laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä tulee voimaan (HE 102/2009). Ehdotetun lain 17 §:ssä säädetään tietojen luovuttamisesta sähköisessä muodossa”

Henkilörekisterit

Kaupanvahvistajarekisteri. Rekisterin tarkoituksena on saattaa kaupanvahvistajia koskevat nimi-, osoite ja muut tiedot julkisiksi. Rekisteristä annetaan pyynnöstä todistuksia.

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri. Rekisterin tarkoituksena on varmistaa tiedon saatavuus konkurssi- ja yrityssaneerausasioista tuomioistuin- ja viranomaistoimintaa, velkojien edunvalvontaa sekä sivullisten etujen ja oikeuksien turvaamista varten. Rekisteriin talletetaan konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain (137/2004) mukaiset tiedot, mm. konkurssihakemuksen tiedot ja pesänhoitajien tiedot. Rekisteristä annetaan pyynnöstä todistuksia. HUOM. Viranomaisen mukaan tietoja ei voi antaa sähköisesti. Kuitenkin laki (137/2004) sanoo, että ”Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriin merkityt tiedot ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada tietoja ja otteita rekisteristä. Rekisteristä saa luovuttaa tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä sähköisessä muodossa hyväksyttävää tarkoitusta varten.”

Kuulutusrekisteri. Rekisteriin merkitään tietoja julkisista haasteista niiden tiedoksiantamista ja velkojien edunvalvontaa varten. Rekisteriin merkitään käräjäoikeuksien päättämiä kuulutuksia koskien julkista haastetta, konkurssivalvontaa tai yrityssaneerausmenettelyn aloittamista sekä Patentti- ja rekisterihallituksen kuulutuksia, jotka koskevat osakeyhtiön sulautumista, jakautumista tai varojan jakoa tai muuta yhteisö- ja säätiölain mukaan virallisessa lehdessä kuulutettavaa toimenpidettä. Rekisterin tiedot ovat saatavissa internetissä http://www.kuulutusrekisteri.oikeus.fi kuulutuksessa mainittuun määräpäivään saakka.

Liiketoimintakieltorekisteri. Liiketoimintakieltoon määrätyt ihmiset. Voimassa olevat kiellot ovat julkisia ja niistä voi pyytää otteen, päättyneet salassa pidettäviä.

Rikosrekisteri. Rikosrekisteriin merkitään tiedot ratkaisuista, joilla henkilö on Suomessa tuomittu rikoksesta tai jätetty rikoslain 3 luvun 3 §:n nojalla rangaistukseen tuomitsematta. Rikosrekisteriin merkitään myös yhteisösakkoon tuomitut oikeushenkilöt ja ulkomailla rikoksesta tuomittuja suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia. Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Henkilö voi tilata itsestään rikosrekisteriotteen ja rikostaustaotteen sekä tarkastaa itseään koskevat tiedot henkilötietolain nojalla.

Sakkorekisteri. Sakkorekisterissä on tiedot langetetuista sakoista ja niiden maksusta. Rekisterin sisältämät tiedot ovat salassa pidettäviä (Laki sakon täytäntöönpanosta 50 §)

Velkajärjestelyrekisteri. Rekisterillä turvataan maksuohjelman toteuttamista ja pyritään estämään velallisen maksukyvyn ylittävä uusi velkaantuminen. Rekisterissä on velallisen henkilötietoja sekä velkajärjestelyn tietoja tuomioistuimen käsittelystä. Julkisuudesta viranomainen totesi ”[j]okaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä seikoista”. Tietoja luovutetaan massamuotoisena viranomaisille sekä yksityisille luottorekisterien ylläpitäjille Suomen Asiakastieto Oy:lle ja Bisnode Oy:lle.

Velkajärjestelyrekisteristä poistettujen tietojen arkisto. Rekisteriä ylläpidetään velkajärjestelyn myöntämisen edellytysten selvittämiseksi tuomioistuimia varten. Rekisteriin arkistoidaan samat kuin velkajärjestelyrekisterissä, mutta velkajärjestelyrekisteristä poistettuja arkistoituja tietoja saa luovuttaa ainoastaan tuomioistuimille.

Ylikuormamaksurekisteri. Rekisteriin kirjataan määrättyjen ylikuormamaksujen tiedot. HUOM. Selosteessa ei kerrota julkisuudesta muuta kuin että tietoja luovutetaan säännöllisesti ulosottoviranomaisille perintää varten.

 

3 Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskus tutkii Suomessa sattuneet suuronnettomuudet riippumatta niiden laadusta sekä kaikki ilmailu-, vesiliikenne- ja raideliikenneonnettomuudet tai niiden vaaratilanteet. Onnettomuudet tutkitaan turvallisuuden lisäämiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tutkinnassa selvitetään onnettomuuden kulku, syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet. Tutkinnasta tehdään tutkintaselostus, jossa esitetään myös tutkinnan tuloksena olevat suositukset.

Koulutusrekisteri. Sisältää onnettomuuskeskuksen asiantuntijalistauksen. Tietosisältö: henkilö- ja osoitetiedot, tiedot koulutuksesta, työkokemuksista, tutkintaan liittyvästä koulutuksesta ja tutkintakokemuksesta joko Onnettomuustutkintakeskuksen asettamissa lautakunnissa tai muu tutkintakokemus. Julkisuus: tietoja ei luovuteta ilman asianomaisen henkilön suostumusta.

 

4 Rikosseuraamuslaitos

Henkilörekisterit

Kriminaalihuoltolaitoksen tietojärjestelmä. Järjestelmä koostuu kahdesta osasta. Kriminaalihuoltolaitoksen tietojärjestelmään kuuluu yhdyskuntaseuraamusrekisteri. Vankeinhoitolaitoksen tietojärjestelmään kuuluvat tuomittuja ja vankeja koskevat rekisterit, eli täytäntöönpanorekisteri, valvonta- ja toimintarekisteri, turvallisuusrekisteri, terveydenhuoltorekisteri, rangaistuslaitoskohtainen järjestystietorekisteri sekä seuraavat ulkopuolisia koskevat rekisterit: tapaajarekisteri, tapaamiskieltorekisteri, asioijarekisteri. Rekisterin julkisuuteen ei oteta kantaa henkilötietolain mukaisessa rekisteriselosteessa. Säännöllisesti tietoja luovutetaan vain lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden tai rekisteröidyn suostumuksen nojalla toisille kotimaisille viranomaisille.

Täytäntöönpanorekisteri. Rekisteri sisältää tiedot henkilön rikoksesta, tuomiosta ja rangaistusten täytäntöönpanon kannalta välttämättömät tiedot vangin valvonnan järjestämisestä, vapautumisen valmistelusta ja ehdonalaisessa vapaudessa olevan henkilön valvonnan ehdot.

TarKe vankien työ- ja toimintakykyrekisteri. Sisältää vankien työ- ja toimintakykytietoja, joita käytetään, kun tehdään päätöksiä vankien osallistumisvelvollisuuden täyttämisestä, eli toimintaan sijoittelusta. Tietoja kerätään työ- ja toimintakyvyn lisäksi päihderiippuvuudesta ja huumeidenkäytöstä, sosiaalisesta taustasta ja elämäntilanteesta sekä laitosturvallisuuden tarpeesta. Tietojen käsittelyssä viranomainen sanoo julkisuuden osalta noudattavansa Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain ja Vankeinhoitoasetuksen lisäksi ”kaikkea muiden säädösten vaatimaa menettelyä”. Tutkimuskäytössä nimet on häivytetty. Tutkimuksella selvitetään rikosten uusimisriskin vähentämiseen tarvittavia toimenpiteitä.

OMA Omaehtoisen muutoksen kurssille osallistuneet. Toistuvista väkivaltarikoksista tuomituille tarkoitettuun OMA-ohjelmaan osallistuneet. Sisältää tuomitun tunnistetieto, tiedon ohjelmaan osallistumisesta ja vankilassa tehdyn valinta-arvion.

STOP Seksuaalirikoksista tuomittujen toimintaohjelmaan osallistuneet. Sisältää osallistujien henkilötiedot ja arvioituun uusimisriskiin ja ohjelman suorittamiseen liittyvät tiedot.

RiTa Vankien riski- ja tarvearviointi. Järjestelmä sisältää vankien riski- ja tarvearviointeja sekä rangaistusajan suunnitelmia. Arvioinnit tehdään seuraavilla alueilla: nykyiset rikokset, kuvaus ja analyysi nykyisestä rikoksesta, tapahtumiin johtaneista tekijöistä sekä rikosurasta, asuminen, tulot ja taloudellisen tilanteen hoitaminen, koulutus, työllisyys ja niitä tukevat taidot, sosiaaliset siteet ja elämäntapa, alkoholin käyttö, ajattelu ja käyttäytyminen, asenteet ja rangaistuksen suunnittelu. Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille.

Cognitive Skills –kurssille osallistuneet vangit. Vankeinhoitolaitoksessa kurssille osallistuneet vangit. Järjestelmään kirjataan vankien henkilötiedot. Lisäksi järjestelmässä on 130 vangin koodatut haastattelut koskien kokemuksia kurssista, koodatut tiedot 75 vangille tehdystä psykologisesta testistä kurssin alussa ja lopussa sekä Tarke-arvioiden pohjalta saatuja tietoja. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

5 Tietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on käsitellä ja ratkaista henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä koskevat asiat siten kuin henkilötietolaissa ja luottotietolaissa säädetään sekä hoitaa muut mainituista laeista johtuvat tehtävät. Valtuutetun kuuluu myös seurata näiden tietojen käsittelyn yleistä kehitystä ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita. Lisäksi valtuutetun tulee huolehtia toimialaansa kuuluvasta tiedotustoiminnasta sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. Massaluovutuksen ja sähköisen tietojen luovutuksen osalta ”noudatetaan julkisuuslakia”.

Henkilörekisterit

Tietosuojavaltuutetun toimiston Asianhallintajärjestelmän diaari. Käsiteltäväksi tulevien asioiden rekisteröinti, seuranta ja käsittely, asiakirjojen saatavuuden ja löydettävyyden varmistaminen. Tietosisältö: asian vireille saattaja, asiakirjan saapumis- ja laatimispäivämäärä, asian sisältö ja laatu, suoritetut välitoimenpiteet: selvitys- ja lausuntopyynnöt yms., mahdollinen tiedotustapa, tieto kenelle kirje asianosaisten lisäksi lähetetään tiedoksi, lopputoimenpidemerkinnät. Julkisia, osittain julkisia ja salaisia tietoja. Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Salassa pidettäviä henkilötietoja luovutetaan vain asianosaisen suostumuksella.

Sidosryhmärekisteri. Sidosryhmäviestintä. Tietosisältö: sidosryhmän edustajan nimi, tehtävä/asema ja työpaikan yhteystiedot. Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja estää niiden edelleen luovuttaminen.

Viran- ja työnhakijoiden rekisteri. Henkilöstön valinta. Tietosisältö: hakijan tiedot ja hakemuksessa esittämänsä tiedot itsestään. Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain valvonnan asianhallintajärjestelmän diaari. Em. lain 32 §:n mukaisten valvontatehtävien kirjaaminen, seuranta ja käsittely, asiakirjojan saatavuuden ja löydettävyyden varmistaminen Tietosisältö: yhteisötilaajan sekä ilmoitusasiaa käsittelevän yhteyshenkilön tiedot, asian vireille saattaja, asiakirjan saapumis- ja laatimispäivämäärä, asian sisältö ja laatu, suoritetut välitoimenpiteet: selvitys- ja lausuntopyynnöt yms., lopputoimenpidemerkinnät. Tietoja luovutetaan lain mukaisesti, julkisia henkilötietoja pyydettäessä ja salassa pidettäviä henkilötietoja vain asianosaisen suostumuksella.

Muut rekisterit

Sähköisen viestinnän tietosuojalain valvonnan asianhallintajärjestelmä. Em. lain 32 §:n mukaisten valvontatehtävien kirjaaminen. Tietosisältö: ei kerrottu Sisältää julkisia sekä salassa pidettäviä tietoja. Julkiset tiedot: vireille saattajan tiedot, yhteisötilaajan ja ilmoitusasiaa käsittelevän yhteyshenkilön tiedot, asiakirjojen saapumis- ja laatimispäivämäärä, asian sisältö diaarityhmän 72 asioista (muut asiat) ja asian käsittelyssä suoritetut toimenpiteet. Salassa pidettäviä: ilmoitusten ja selvitysten tiedot ja tiedot luottamuksellisista viesteistä, tunnistamistiedoista ja paikkatiedoista sekä julkisuuslain mukaisesti salattavat tiedot.

 

6 Valtakunnansyyttäjänvirasto

Valtakunnansyyttäjänvirasto on syyttäjälaitoksen keskushallintoviranomainen, joka hoitaa henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä, tiedotusta, koulutus- ja kehittämistehtäviä sekä syyttäjälaitoksen kansainvälistä toimintaa. Virastoa johtaa valtakunnansyyttäjä. Valtakunnansyyttäjän nimittää tasavallan presidentti.

Valtakunnansyyttäjän viraston diaari. Hallinnolliseen diaariin kirjataan virastoon saapuvat hallinnolliset asiat. Näitä ovat esimerkiksi valtakunnansyyttäjänviraston ja syyttäjälaitoksen nimitysasiat, syyteasioiden muutosharkinta-asiat ja syyttäjälaitosten koulutus, ohjaus ja valvonta-asiat. Diaariin kirjataan asian lähettäjän nimi- ja yhteystiedot, käsittelijän sekä asian ratkaisijan nimitiedot sekä kirjeen/lähetteen vastaanottajan nimi ja osoitetiedot. Ei mainintaa rekisterin julkisuudesta.

Sakari. Rekisteriä ylläpitävät käräjäoikeudet, oikeusministeriö, syyttäjänvirastot sekä syyttäjäosastot. Tietojen tarkoitus on rikosasioiden käsittely, asiakirjahallinta sekä asiakirjatuotanto syyttäjänvirastossa ja käräjäoikeudessa. Rekisteriä hyödynnetään mm. tilastoinnissa sekä oikeusministeriön käytössä. Rekisteri sisältää asianosaisen nimi- ja henkilötunnistetiedot; asian johon asianosainen tai asiamies liittyy; teot/rikokset/syytekohdat käsittäen rikosnimikkeen, teon tapahtuma-ajan ja teon vastaajat sekä asianomaiset; vaatimukset, pakkokeinot; syyttäjän ja käräjäoikeuden ratkaisut sekä tapaukseen liittyvät asiakirjat kuten tiedoksiannot, haasteet ja tuomion. Ei mainintaa rekisterin julkisuudesta