Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Opetusministeriö

tekijä: hkuutti — Viimeisin muutos keskiviikko 24. maaliskuuta 2010, 12.55

 

1 MINISTERIÖ
2 JOENSUUN YLIOPISTO
3 MUSEOVIRASTO
4 OPETUSHALLITUS
5 SUOMEN AKATEMIA

 

1 Ministeriö

Opetusministeriö vastaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Henkilörekisterit:

AMKOTA. Ministeriön päätöksentekoon, ammattikorkeakoulujen tavoiteohjaukseen ja tietojen analysointiin tarkoitettu rekisteri. Tietosisältö: päätös- ja tilastotietoja. Julkinen.

Opetusministeriön diaari. Asiakirjojen hallinta. Julkisia, asiakirjaan sisältyvät salaiset tiedot peitetään tai poistetaan tarvittaessa.

HARAVA Harkinnanvaraisten valtionavustusten asiainkäsittelyjärjestelmä. Opetusministeriön ja Taiteen keskustoimikunnan avustusten käsittely. Tietosisältö: hakijan tiedot, avustussumma, käyttötarkoitus, hakemuksen tiedot. Julkisia, keskeneräiset osittain julkisia ja salaisia tietoja. Salattavia esim. henkilön tai yhteisön taloudellinen asema, ammatti- ja liikesalaisuudet. Asiakirjaan sisältyvät salaiset tiedot peitetään tai poistetaan tarvittaessa.

IRIS- EU-hankkeiden seurantajärjestelmä. Vuosien 2000-2006 ohjelmakauden hankkeet. Tietosisältö: hakemuksen ja hakijan tiedot, projektin kuvaus. Osittain julkinen, salassa pidettäviä esim. rahoituksen hakijoiden pakkiyhteystiedot.

OPMHanke. Hankerekisteri. Tietosisältö: asiantuntijaelimen tiedot, hankkeen tiedot. Tiedot siirtyvät automaattisesti valtioneuvoston hankerekisteriin (HARE).

sEUra EU-hankkeiden seurantajärjestelmä. Vuonna 1999 päättyneen rakennerahasto-ohjelmakauden raha-, kustannus- ja taloustiedot. Tietosisältö: hakemuksen ja hakijan tiedot, projektin kuvaus. Julkinen, salassa pidettäviä esim. rahoituksen hakijoiden pakkiyhteystiedot.

Valos. 1) Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmän henkilötunnus-rekisteri. Koulutuksen järjestäjien opiskelijoiden henkilötunnukset kotikunnan määrittämistä varten. Rekisteri paperimuodossa, säilytetään kymmenen vuotta. 2) Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmän henkilötieto-rekisteri/Suomen ulkomaankoulut vuodesta 1999 alkaen. Opiskelijoiden tiedot suhteessa rahoituksen ehtoihin. Tietosisältö: ulkomaankoulujen oppilaiden nimet, vuosiluokat, henkilötunnukset, kansalaisuudet ja äidinkieli. Rekisteri paperimuodossa, säilytetään kymmenen vuotta. 3) Valtionosuus-järjestelmän yhteystietorekisteri. Tietosisältö: avunsaajan nimi, koulutusmuoto ja osoite sekä yhteyshenkilön nimi, puhelin, fax ja e-mail. Julkisuutta ei kommentoitu.

VYTE Valtion taiteilijaeläkejärjestelmä.  Taiteilijaeläkkeiden käsittely. Tietosisältö: hakijan tiedot, hakemuksen tiedot. Julkiseen asiakirjaan sisältyvät salaiset tiedot peitetään tai poistetaan tarvittaessa.

Muut rekisterit

KOTA extranet. Yliopistojen ja OPM:n välinen tulosohjaus, yliopiston tavoitteet, rahoitus, tulossopimukset. Salaista, kunnes sopimukset vahvistetaan.

KOTA online. Yliopistojen ja OPM:n johtamisen työkalu. yliopistojen toiminnan tietokanta. Julkinen.

KOUTE. Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat. Julkisia.

EUTORI. ks. sisäasiainministeriö.

Valos. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmä. Valtionosuuksien laskenta ja maksatus. Julkinen, valmisteluvaiheessa salaisia.

 

2 Joensuun yliopisto

 

 

Henkilörekisterit

Oodi - Opetuksen ja opiskelijatietojen järjestelmä. Sisältää opiskelijoiden opintojen seuraamiseen ja arvosteluun tarvittavat tiedot ja arvioinnin. Lisäksi myös tietoja opetuksesta (mm. tentteihin osallistujista ja niistä saaduista palautteesta) sekä perustiedot henkilökunnasta. Rekisteritiedot ovat julkisia asiakirjoja, mutta henkilötietolaki rajoittaa niiden luovuttamista.

 

3 Museovirasto

Museovirasto vaalii Suomen aineellista kulttuuriperintöä: tallentaa, tutkii ja jakaa tietoa. Museovirasto on kulttuuri- ja tutkimuslaitos sekä suojeluviranomainen, joka palvelee monipuolisesti kansalaisia, päättäjiä, museoalan ammattilaisia, tutkijoita ja opiskelijoita.

 

Musketti Museokokoelmien tietojärjestelmä. Ylläpitää tietoa Museoviraston esine- ja kuvakokoelmista. Tietosisältö: esine, museo, kokoelmat, toimijat, paikat, sijaintipaikat, toimenpiteet, asiasanat, luokitus ja ohjaustiedot. Julkinen.

KIPI Kiinteistöjen tietojärjestelmä. Järjestelmää käytetään Museoviraston kiinteistöjen ja niiden irtaimiston hallinnointiin. Tietosisältö: ei tiedossa. Julkinen.

Muinaisjäännösrekisteri. Ylläpitää tietoa muinaismuistolain perusteella suojelluista muinaisjäännöskohteista Suomessa. Tiedon jakaminen suojelutyössä, tutkimuksessa ja maankäytössä. Tietosisältö: kiinteiden muinaisjäännöskohteiden sijainti-, tyyppi- ja ajoitustiedot, kuvauksen sekä tietoja kohteen tutkimuksista, kunnosta ja säilyneisyydestä. Julkinen, julkinen osoite: http://kulttuuriymparisto.nba.fi

Muinaiskalupäiväkirja. Muinaiskalupäiväkirja eli löytödiaari on tarkoitettu Museoviraston arkeologian osaston viralliseksi seurantajärjestelmäksi osaston kokoelmiin otetuista löydöistä. Tietosisältö: tiedot päänumeroittain esihistoriallisten kokoelmien saantitiedoista. Julkinen, julkinen osoite: http://kulttuuriymparisto.nba.fi

Hoitorekisteri. Hoitorekisteri on tarkoitettu hoidettujen muinaisjäännösten hoitotyön seurantaan. Tietosisältö: perustiedot hoidetuista muinaisjäännöskohteista sekä tietoja jatkuvista ja vuosittaisista hoitotoimenpiteistä. Julkinen, julkinen osoite: http://kulttuuriymparisto.nba.fi

RKY1993. Valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen aluerajaukset ja valtioneuvoston periaatepäätöksen (30.11.2000) mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osoittaminen. Tietosisältö: kohteen yksilöivä tunnus, kohdenimi sekä seutukaavaliiton tunnus. Julkinen.

RKY2000. Tiedot Museovirastossa tarkistettavana olevan valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen valikoiman kohteista. RKY2000-valikoimalla ei toistaiseksi ole virallista statusta, mutta sen on tarkoitus korvata tulevaisuudessa nykyiset alueidenkäyttötavoitteet osoittava

RKY1993 –aineisto. Tietosisältö: kohteiden kuvaus- ja historiatiedot sekä saatujen lausuntojen tiedot kahdelta lausuntopyyntökierrokselta (v. 2004 ja 2008), paikkatietoaineisto, (kohteen yksilöivä tunnus, kohdenimi ja nimen tarkenne), tieto rajaajasta ja rajausajankohdasta sekä siitä, liittyykö niihin arkeologista intressiä. Julkinen.

Haag. Haagin yleissopimuksella 1954 suojeltujen (aseellinen konflikti) kohteiden osoittaminen ja seuranta. Aineisto on toistaiseksi valmisteluaineisto eikä sillä ole virallista juridista statusta. Tietosisältö: rakennetun kulttuuriympäristön kohteita (rakennukset, rakennetut alueet), muinaisjäännöksiä ja irtaimen kulttuuriomaisuuden suojapaikkoja ts. kohteita, joihin mahdollisessa kriisitilanteessa siirrettäisiin suojaan irtainta kulttuuriomaisuutta. Julkisuus: aineisto ei asian valmistelun keskeneräisyyden vuoksi ole julkista. Lisäksi irtaimen kulttuuriomaisuuden suojapaikkoja koskevat tiedot ovat salaisia viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla.

Rakennusperintörekisteri. Asetuksella 480/85, Rakennussuojelulailla, Kirkkolailla, Lailla ortodoksisesta kirkosta sekä ns. rautatiesopimuksella ja sopimuksella Metsäliiton ja Enso Oy:n kanssa suojeltujen rakennusten tietojen ylläpito suojelun seurantaa ja muuta viranomaistyötä varten. Samassa rekisterissä ylläpidetään viranomaistoimintaa varten tietoja myös inventoiduista tai muuten viranomaistoimintaan liittyvistä rakennuksista, vaikka niitä ei olisi lailla suojeltu. Tietosisältö: perustiedot, kuvaukset, historiatiedot ja suojelutiedot yllämainituilla laeilla suojelluista kohteista ja niihin kuuluvista rakennuksista. Julkinen.

Hylkyrekisteri. Vedenalaisten kohteiden suojelu- ja tutkimus. Rekisterin painopiste on muinaismuistolain suojaamissa kohteissa (aikaraja 100 vuotta), mutta siihen sisältyvät myös nuoremmista kohteista tehdyt ilmoitukset. Rekisteriä käytetään vedenalaisten muinaisjäännösten hallinnointiin, tilastointiin sekä toiminnan seurantaan ja suunnitteluun. Tietosisältö: Suomen merimuseon arkistossa olevien kohteiden perustiedot, ja siihen on rekisteröity ja rekisteröidään kaikki merimuseolle tulevat ilmoitukset sekä kohteissa suoritetut tutkimukset. Rekisteri sisältää varsinaisten hylkyjen lisäksi myös vedenalaiset rakenteet sekä irtolöytökohteet. Vedenalaisten hylkyjen lisäksi rekisteristä löytyvät myös kuivalta maalta löydetyt alusten jäännökset sekä ruuhet. Julkinen.

Muinaisjäännösten hankerekisteri. Arkeologisia hankkeita koskevan tiedon hallinta. Järjestelmää käytetään hankkeiden seurantaan sekä niitä koskevaan tilastointiin. Järjestelmä on tarkoitettu palvelemaan tutkimusta sekä päätöksentekoa. Tietosisältö: kaikki Museoviraston rakennushistorian osastolle raportoidut tutkimukset vuodesta 1898 alkaen. Julkinen, julkinen osoite: http://kulttuuriymparisto.nba.fi

Asiat. Rakennushistorian osaston viranomaistoiminnan seuranta, lausuntoasioiden jakelu ja seuranta sekä viranomaistoiminnan tilastointi. Tietosisältö: kaikki osaston käsittelemät lausuntopyynnöt sekä muiden viranomaisten tekemät päätökset sekä tiedoksi tulleet asiat. Julkinen.

ENA Entistämisavustukset. Entistämisavustusten jaossa tarvittavien päätöksentekotietojen tallennus, päätöskirjeiden tulostaminen sekä avustusten seuranta. Tietosisältö: kohde, hakija ja anottu avustussumma. Julkisuus: Tiedot ovat julkisia. Luonnollisen henkilön ollessa entistämisavustuksen hakijana voi hän tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa Museoviraston kirjaamossa (henkilötietolaki L 523/1999).

INRE Inventointien rekisteri. Viraston tutkijoiden ja suunnittelijoiden apuväline siitä, mitä ja millaisia inventointeja on käytettävissä ja miltä alueelta tietoja ei ole. Käytössä toistaiseksi vain inventoinneista, jotka Museoviraston rakennushistorian osastolla on käytössään joko painettuina tai käsikirjoituksina. Tietosisältö: tiedot eri tahojen Suomessa tekemistä rakennettuja ympäristöjä koskevista inventoinneista. Julkinen.

Rakennusfragmenttikokoelma. Suomalaisen rakennuskannan materiaalien ja rakennusosien tallentaminen ja tutkimusmateriaalin kerääminen. Kokoelmaan on tarkoitus kerätä kattavasti näytteitä suomalaisten rakennusten erilaisista rakennetyypeistä, -osista ja -materiaaleista. Tietosisältö: eri korjauskohteista talletettuja rakennusosa- ja -materiaalinäytteitä. Rakennusfragmentti-tietokanta sisältää fragmenttien perustiedot: näytteenottorakennuksen tiedot, fragmentin kuvailun, rakennusosaluokittelun ja näytteenottajan tiedot. Julkinen.

PIIKA Rakennushistorian osaston piirustusarkisto. Kokoelmien hallinta, rakennustutkimus, rakennetun kulttuuriympäristön hoito. Tietosisältö: muinaistieteellisen toimikunnan ja Museoviraston omien piirtäjien ja arkkitehtien mittaus- ja suunnittelupiirustuksia sekä muualta saatuja kokoelmia. Suurimmat yksittäiset kokonaisuudet ovat keskiaikaisten linnojen tutkimuksiin ja korjauksiin liittyvät piirustukset sekä venäläiset sotilasrakentamiseen Suomessa liittyvät piirustukset. Piirustukset on järjestetty paikkakunnittain ja luettelosta selviää piirustuksen tekijä, tekoaika, sisältö ja käytetty tekniikka. Noin vuodesta 1800 vuoteen 2001. Julkinen.

Suomenlinnan piirustuskokoelma. Kokoelmien hallinta, rakennustutkimus, rakennetun kulttuuriympäristön hoito. Tietokanta toimii Suomenlinnan alueella tehtyjen ja tehtävien mittauspiirustusten hallintajärjestelmänä. Sisältö: Tietokantaan kirjataan vuosittain ne piirustusohjelmassa valmistuvat piirrokset, jotka koskevat Suomenlinnan aluetta.1960-luvulta nykypäivään. Julkinen.

Tapetti- ja koristemaalausrekisteri. Museoviraston rakennushistorian osaston hallussa olevien tapettinäytteiden ja koristemaalausten tietokanta. Tietokannassa on tällä hetkellä noin 3200 tietuetta. Rekisteri on tarkoitettu luettelointi-, tutkimus- ja tietopalvelukäyttöön. Tietosisältö: tapetti- ja koristemaalauskokoelma Museoviraston omista kohteista ja inventointikäynneiltä eri restaurointikohteissa. Kokoelmaa on kartutettu myös purkutaloista saaduilla näytteillä ja vanhojen talojen omistajien lahjoittamilla näytteillä. Julkinen.

Korjauskuvasto. Korjaamiseen ja restaurointiin liittyvän kuvamateriaalin kerääminen ja korjausohjeiston luominen internetiin. Korjauskuvastoon on tarkoitus kerätä kattavasti kuvamateriaalia suomalaisten rakennusten erilaisista rakennetyypeistä ja rakennusosista, näiden vaurioista ja korjausmenetelmistä. Tietosisältö: restaurointiyksikön työntekijöiden korjauskohteista ottamat skannatut diakuvat. Sisältää perustiedot kuvauskohteesta, kuvausajankohdasta ja kuvaajasta. Lisäksi tietokantaan on kirjattu kuvatun kohteen rakennusosaluokat (korkeintaan kolme). Julkinen.

Taitajat. Kontaktoinnin nopeuttamiseksi restaurointialan yritysten ja työn teettäjien välillä joko Museoviraston omiin kohteisiin tai muille käyttäjille. Tietosisältö: Rakennusten restauroinnissa käytettävien vaikeasti hankittavien materiaalien toimittajien yhtestiedot. Sisältää myös restauroinnin erikoisosaajien yhteystietoja, jotka on poimittu Museoviraston omilta tai valvomilta työmailta. Julkinen.

 

4 Opetushallitus

Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön (mm. kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot) sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä.

Henkilörekisterit

Material för utvärderingen av inlärningsresultat i modersmål och litteratur i årskurs 7 år 2007. (= Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi 7. luokalla vuonna 2007). Rekisteriä käytetään arviointimateriaaliin sisältyvien kysymyssarjojen luotettavuuden jälkikäteisarviointiin. Tietosisältö: koulukohtaiset osanottajaluettelot, seitsemäsluokkalaisten vastauslomakkeet ja kirjalliset koevastaukset nimineen. Tietoja luovutetaan tutkimustarkoituksiin. Tutkija on sitouduttava noudattamaan hyvää tutkimusetiikkaa ja käyttämään tietoja sovitun mukaisesti. Tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi 7. luokalla syksyllä 2007. Rekisteriä käytetään arviointiaineiston pohjana olevan otoksen ja tehtäväsarjojen luotettavuuden tarkistamiseen jälkikäteen. Tietosisältö: koulukohtaiset osanottajaluettelot, luokkien tehtävävihkot ja vastauslomakkeet nimineen. Tietoja luovutetaan tutkimustarkoituksiin. Tutkija on sitouduttava noudattamaan hyvää tutkimusetiikkaa ja käyttämään tietoja sovitun mukaisesti. Tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

HAREK Yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisteri. Yliopistojen opiskelijaksi hakeutuminen, opiskelijavalintojen suorittaminen, opiskelupaikan vastaanotto, yliopistoihin kirjautumisen kirjaaminen. Tietosisältö: hakijan henkilö-, yhteys- ja koulutustiedot, hakukohteet, valintatulokset, vastaanottamis-, peruuttamis- ja kirjoittautumistiedot, suostumus yhteystietojen luovuttamiseen  ja valintatuloksen julkaisemiseen netissä, koulutustarjontatiedot.

Perusopetuksen 9. luokan oppilaiden liikunnan oppimistulosten arvioinnin perusaineisto 2003. Arviointiaineiston pohjana olevan otoksen ja kunto- ja liikehallintatestin luotettavuuden tarkistaminen jälkikäteen

Tietosisältö: koulukohtaiset oppilaiden nimilistat, oppilaiden kysely-vastauslomakkeet nimineen ja testisuorituksia koskevat videonauhat. Tietoja luovutetaan tutkimustarkoituksiin. Tutkija on sitouduttava noudattamaan hyvää tutkimusetiikkaa ja käyttämään tietoja sovitun mukaisesti. Tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Perusopetuksen 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnin perusaineisto 2003. Rekisteriä käytetään arviointiaineiston pohjana olevan otoksen ja tehtäväsarjojen luotettavuuden tarkistamiseen jälkikäteen. Tietosisältö: koulukohtaiset osanottajaluettelot, luokkien vastauslomakkeet ja kirjalliset koevastaukset nimineen. Tietoja luovutetaan tutkimustarkoituksiin. Tutkija on sitouduttava noudattamaan hyvää tutkimusetiikkaa ja käyttämään tietoja sovitun mukaisesti. Tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Perusopetuksen 9.-luokkalaisten viestintävalmiuksien arvioinnin perusaineisto 2003. Rekisteriä käytetään arviointiaineiston pohjana olevan otoksen ja oppilaskohtaisen tehtäväaineiston luotettavuuden tarkistamiseen jälkikäteen. Tietosisältö: koulukohtaiset oppilaiden nimilistat, oppilaiden vastauslomakkeet ja tiedonhakutehtävien vastaukset ja kirjoitustehtävät nimineen ja ryhmäkeskustelujen video- ja ääninauhat. Tietoja luovutetaan tutkimustarkoituksiin. Tutkija on sitouduttava noudattamaan hyvää tutkimusetiikkaa ja käyttämään tietoja sovitun mukaisesti. Tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Maksullisten kurssien asiakastietokanta. Asiakassuhteen hoito. Tietosisältö: osallistujan nimi- ja yhteystiedot sekä työpaikan tiedot, tiedot erityisruokavaliosta. Julkisuutta ei kommentoitu. Ei säännönmukaisia tietoluovutuksia.

Esiopetuksen laadun arvioinnin perusaineisto 2003-2004. Rekisteriä käytetään arviointiaineiston pohjana olevan otoksen ja kyselylomakkeiden luotettavuuden tarkistamiseen jälkikäteen. Tietosisältö: Esiopetusta antavien opettajien nimilistat, esiopetusyksikköjen johtajien, opettajien, perusopetuksen 1. vuosiluokan opettajien ja vanhempien kyselyjen vastaukset. Tietoja luovutetaan tutkimustarkoituksiin. Tutkija on sitouduttava noudattamaan hyvää tutkimusetiikkaa ja käyttämään tietoja sovitun mukaisesti. Tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Perusopetuksen 9. luokan matematiikan oppimistulosten arvioinnin perusaineisto 2004. Rekisteriä käytetään arviointiaineiston pohjana olevan otoksen ja tehtäväsarjojen luotettavuuden tarkistamiseen jälkikäteen. Tietosisältö: koulukohtaiset osanottajaluettelot, oppilaiden vastauslomakkeet/oppilaskyselyt ja kirjalliset koevastaukset nimineen. Tietoja luovutetaan tutkimustarkoituksiin. Tutkija on sitouduttava noudattamaan hyvää tutkimusetiikkaa ja käyttämään tietoja sovitun mukaisesti. Tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Perusopetuksen 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnin perusaineisto 2005. Rekisteriä käytetään arviointiaineiston pohjana olevan otoksen ja tehtäväsarjojen luotettavuuden tarkistamiseen jälkikäteen. Tietosisältö: koulukohtaiset osanottajaluettelot, oppilaiden vastauslomakkeet ja kirjalliset koevastaukset nimineen. Tietoja luovutetaan tutkimustarkoituksiin. Tutkija on sitouduttava noudattamaan hyvää tutkimusetiikkaa ja käyttämään tietoja sovitun mukaisesti. Tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Material för utvärderingen av inlärningsresultat i modersmål och litteratur i årskurs 9 år 2005
(= Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi 9. luokalla vuonna 2005)
. Rekisteriä käytetään arviointimateriaaliin sisältyvien kysymyssarjojen luotettavuuden jälkikäteisarviointiin. Tietosisältö: koulukohtaiset osanottajaluettelot, yhdeksäsluokkalaisten vastauslomakkeet ja kirjalliset koevastaukset nimineen. Tietoja luovutetaan tutkimustarkoituksiin. Tutkija on sitouduttava noudattamaan hyvää tutkimusetiikkaa ja käyttämään tietoja sovitun mukaisesti. Tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Perusopetuksen 5. vuosiluokalla toteutettavan ympäristö- ja luonnontiedon oppimistulosten arvioinnin perusaineisto 2006. Rekisteriä käytetään arviointiaineiston pohjana olevan otoksen ja tehtäväsarjojen luotettavuuden tarkistamiseen jälkikäteen. Tietosisältö: oppilaiden vastauslomakkeet nimineen, rehtorille osoitettu rehtorikysely, viidensien luokkien opettajille osoitettu opettajakysely. Tietoja luovutetaan tutkimustarkoituksiin. Tutkija on sitouduttava noudattamaan hyvää tutkimusetiikkaa ja käyttämään tietoja sovitun mukaisesti. Tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Yleisten kielitutkintojen arvioijarekisteri. Tutkintosuoritusten yhdenmukaisen arvioinnin turvaaminen. Tietosisältö: henkilötiedot, kieli, tutkintotasot, joita henkilö on oikeutettu arvioimaan, yhteystiedot ja rekisteriin merkitsemispäivä. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia. Luovutukset henkilötieto- ja julkisuuslain nojalla.

Vuosiluokkien 1-2 äidinkielen ja kirjallisuuden, mödersmål och litteratur sekä matematiikan oppimistulosten arvioinnin perusaineisto 2005. Rekisteriä käytetään arviointiaineiston pohjana olevan otoksen ja tehtäväsarjojen luotettavuuden tarkistamiseen jälkikäteen. Tietosisältö: koulukohtaiset osanottajaluettelot, oppilaiden vastauslomakkeet nimineen. Tietoja luovutetaan tutkimustarkoituksiin. Tutkija on sitouduttava noudattamaan hyvää tutkimusetiikkaa ja käyttämään tietoja sovitun mukaisesti. Tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Suoritettujen tutkintojen ja osakokeiden tulosten ja lukumäärien seuranta sekä tutkintotulosten säilyttäminen.  Tietosisältö: tutkintokieli, osallistujan tiedot ja yhteystiedot, tutkintopäivä, -suorituksen vastaanottajan nimi ja mahdolliset huomautukset. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti, vaan vain erillisellä päätökselle sovittuihin tarkoituksiin. Sovelletaan henkilötieto- ja julkisuuslakia.

Enstin uutislehden jakeluosoitteet.  Enstin uutislehden ja muun palveluun liittyvän tiedotuksen postittaminen. Tietosisältö: rekisteröidyn nimi, nimike/asema, organisaatio ja sen osoite ja puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu. Lain määräysten täyttäminen, asiantuntijalausuntojen antaminen ulkomaisista ja suomalaisista ammatillisista tutkinnoista,  opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen mukaisten riittävien opintoja koskevien päätösten antaminen. Tietosisältö: Sekä tunnustamis-/rinnastamispäätöksistä että asiantuntijalausunnoista: diaarinro, henkilön yksilöintitiedot, tutkintoa koskevat tiedot, hakemuksen prosessointiin ja ratkaisuun liittyvät tiedot. Tietoja luovutetaan tutkintojen tunnustamis-/rinnastamispäätöksistä sopimuksen mukaisesti tilastokeskukselle. Muuten julkisuutta ei kommentoitu.

Ernstin ennakoinnin henkilöhaku. Edistää ja helpottaa ennakoinnin parissa toimivien keskinäistä yhteydenpitoa ja auttaa ennakoinnista kiinnostuneita henkilöitä löytämään organisaatioiden ja eri aiheiden ennakointiosaajat. Tietosisältö: rekisteröidyn nimi, nimike/asema, organisaatio (internet-osoite ja osoite), puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiantuntemusalue, ennakointityön kokemus, asiasanat. Henkilöhaussa kaikki ilmoitetut tiedot ovat julkisia, mutta niistä ei saa listausta, jossa kaikki henkilöhaussa olevat listautuisivat kerralla nähtäväksi. Tietoja ei luovuteta millään muulla tavoin ulkopuolisille.

Valtionavustusta saavat Suomi-koulut (ns. kerhomuotoista suomen kielen opetusta antavat koulut, keskimäärin 2 tuntia vko). Harkinnanvaraisten valtionavustusten myöntäminen Suomi-koulujen toimintaan. Tietosisältö: Suomi-koulun nimi, yhteyshenkilö, koulun tai opettajan postiosoite, sähköpostiosoite. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia. Muuten julkisuutta ei kommentoitu.

AMTU-rekisteri (AMTU-tietojärjestelmä). Tutkintotoimikuntien jäsenten, pysyvien asiantuntijoiden ja sihteerien hallinnointi, palkkioiden maksu ja yhteydenpito sekä tiedon hankinta ja hallinnointi. Tietosisältö: Henkilön nimi ja yhteystiedot, sukupuoli, äidinkieli, ammatti tai arvo, työnantajan nimi, mihin tutkintotoimikuntaan henkilö on nimitetty, mitä ryhmää siinä edustaa ja tehtävä tutkintotoimikunnassa. Rekisteröityjen suostumuksella tutkintotoimikuntien internet-sivuilla on henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mihin tutkintotoimikuntaan henkilö on nimitetty, mitä ryhmää siinä edustaa ja tehtävä tutkintotoimikunnassa. Sihteereistä lisäksi joko koti- tai työpaikan osoite.

Opetushallituksen oppimateriaali- ja julkaisutuotannon tietojärjestelmä tuotannon, myynnin ja talouden seurantaan. Seurataan Opetushallituksen tuottamien oppikirjojen, julkaisujen ja verkkomateriaalin tuotantoa, taloutta ja myyntiä, hallinnoidaan taloudenseurantaa, tekijänpalkkiotilityksiä, verkkokaupan sisältöä, tuotteiden myyntihistoriaa, tuote-esitteitä ja muuta markkinointia, yhteenvedot Intime-myynninseurantajärjestelmästä ja valtio AdeWin-taloudenseurantajärjestelmästä poimituista tiedoista. Tietosisältö: Tuoterekisteri: oppimateriaalin tai julkaisun tekijän nimi. Tekijärekisteri: tekijän nimi ja yhteystiedot, usein myös henkilötunnus ja tilinumero. Rojaltirekisteri: henkilön nimi, osoitetiedot, henkilötunnus ja tilitiedot. Tietoja ei luovuteta Opetushallituksen ulkopuolisille tahoille.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmä. Tarkistetaan rahoituksen perusteeksi hyväksyttävien oppilaiden tiedot suhteessa opetuksen järjestämisluvassa hyväksyttyihin ehtoihin. Tietosisältö: Suomen ulkomaankoulujen oppilaiden nimi, vuosiluokka, henkilötunnus, kansalaisuus ja äidinkieli. Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.Muuten julkisuutta ei kommentoitu.

Valtionosuusjärjestelmän yhteystietorekisteri. Valtionosuuden saajien yhteyshenkilöiden yhteystietojen ylläpito virheiden ja puutteiden korjauspyyntöjen osoittamiseksi sekä valtionosuusjärjestelmään liittyvien asioiden informoimiseksi. Tietosisältö: valtionosuuden tai –avun saajan nimi, koulutusmuoto, osoitetiedot, yhteyshenkilön nimi, puhelin ja fax sekä sähköpostiosoite. Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Muuten julkisuutta ei kommentoitu.

Koulutustoimikunnat. Kokousmateriaalin postittaminen koulutustoimikuntien jäsenille, kokouspalkkioiden, matkalaskujen yms. maksaminen. Tietosisältö: koulutustoimikuntien jäsenten nimi, sukupuoli, työpaikka, asema, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, fax, verotuskunta, henkilötunnus, pankkiyhteys, kotiosoite. Julkisuutta ei kommentoitu.

Aikuisten koulutustason nostamiseen tähtäävän NOSTE- ohjelman tallennus- ja seurantajärjestelmä. Järjestelmä on lääninhallitusten hankkiman NOSTE- koulutuksen ja tukitoimien tallennus- ja seurantajärjestelmä. Tietoja on tallennettu 2003 alkaen. Tallennettavat tiedot: hanketiedot, järjestäjätiedot, koulutustiedot, tukitoimitiedot, rahoitustiedot ja seurantatiedot. Tiedot ovat julkisia. Koulutustarjonta nähtävissä osoitteessa www.koulutusnetti.fi

Opetushallituksen koulutustutkimusrekisteri KOTU. Järjestelmä tukee opetushallituksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelua, ohjausta sekä tulosten arviointia. KOTU palvelee opetusalan henkilöstöä antamalla tietoja käynnissä olevista ja päättyneistä tutkimuksista. Tietoja on tallennettu 1991 alkaen Opetushallituksen tekemien kyselyjen perusteella. Tallennettavat tiedot: tutkimuksen nimi, vastuullinen tutkija, muut tutkijat, tutkimuksen tieteellinen johtaja (kaikki yhteystietoineen), tutkimuksen alkamis- ja päättymisaika, tutkimuspaikka ja yhteystiedot, koulutusaste johon tutkimus liittyy, asiasanat, tutkimukseen liittyvät julkaisut, tutkimustiivistelmä. Tiedot ovat julkisia. Järjestelmän julkinen osoite: https://www.data.oph.fi/webkotu/haku

WERA- web-raportointipalvelu. Opetushallituksen ylläpitämä koulutuksen ja siihen läheisesti liittyvien tilastotietojen raportointipalvelu, joka tukee ja palvelee koulutuksen suunnittelua ja päätöksentekoa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Tiedot ovat vuodesta 1998 alkaen. Tietolähtein opetushallituksen ja Tilastokeskuksen keräämät tiedot ja rekisterit. Palvelu ei sisällä salassa pidettäviä tietoja. Tietojen luovuttamisessa huomioidaan julkisuuslaki sekä Tilastokeskuksen antamat tietojen luovutusta koskevat rajoitteet. Jotkin tiedot voivat olla maksullisia. Rekisterin julkinen osoite: www.data.oph.fi/webkotu/haku

Ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan sähköinen tiedonkeruujärjestelmä AMKOPAS. Järjestelmän avulla ammattikorkeakoulut päivittävät koulutustarjonta- yms. tiedot Opetushallituksen Oppilaitostietokantaan (OPTI) sekä raportoivat tietokannan tietoja. Tietoja hyödynnetään edelleen ammattikorkeakoulujen koulutustiedotuksessa (koulutusoppaat, Koulutusnetti) ja opiskelijavalintajärjestelmien toteutuksessa. Julkisia tietoja ovat ammattikorkeakoulujen toimipisteet, yhteystiedot, koulutustarjonta. Tietoja voidaan luovuttaa julkisuuslaissa säädetyin rajoituksin. Osoite- ja muiden yhteystietojen luovutus on maksullista palvelutoimintaa.

Tietoyhteiskunnan valtionavustusrekisteri. Tietoja kerätään valtionavustuspäätösten valmistelua ja avustusten käytön seurantaa varten. Rekisteristä on useita eri versioita alkaen vuodesta 1996. Tämänhetkisessä rekisterissä on tiedot vuosilta 2004–2006. Rekisteriin kerättävät julkiset tiedot ovat hakemukset ja päätökset. Rekisteri ei ole julkinen, mutta asiakirjat, joihin rekisteri perustuu ovat julkisia. Tietoja asiakirjoista luovutetaan paperiversioina kirjaamosta.

Rojalti- ja tekijärekisterit. Rojaltirekisteriä käytetään kerran vuodessa maksettaessa oppikirjantekijöille tekijänoikeusmaksuja. Rojaltirekisterin laskentakaavojen ja tuoterekisteriin tallennettujen myyntimäärien avulla saadaan laskettua oppimateriaalin tekijän ansaitsema, vuosittainen tekijänpalkkio. Tekijärekisteriin tallennettujen osoite- ja tilitietojen avulla saadaan tulostettua tekijäpalkkiosta tiedottavat tekijäkirjeet ja Opetushallitukselle toimitettavat tekijänpalkkiolaskut. Rojaltirekisteri ja tekijärekisteri ovat salassa pidettäviä. Tuoterekisteri, johon on tallennettu oppikirjojen myyntimäärät, on julkinen.

Paradox for Windows-järjestelmällä toteutettu oppilaitosten perustamishankkeiden valtionapujen jälkirahoitusjärjestelmä. Tietoja käytetään vuosittaiseen jälkirahoitusmaksujen maksatukseen. Tiedot maksuista on vuodesta 1995 alkaen. Julkisia tietoja ovat oppilaitosten hyväksytyt perustamishankkeet. Rekisteri on julkinen.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmä (Valos). Järjestelmän avulla lasketaan ja maksetaan pääosa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksista. Samalla järjestelmä tuottaa tilastotietoja opetus- ja kulttuuritoimen kustannuksista ja opetustoimeen liittyvistä suoritteista kuten opiskelijamääristä, opetustunneista jne. Pääosa tiedoista perustuu koulutuksen järjestäjiltä ja oppilaitosten ylläpitäjiltä saatuihin tietoihin. Muita tietolähteitä ovat Tilastokeskus, Väestörekisterikeskus, Maanmittauslaitos sekä Sisäasiainministeriö. Tiedot eivät ole vielä julkisia. Järjestelmän avulla tuotetut päätökset ja niiden liiteraportit, erilaiset tilastoraportit ja julkaisut ovat julkisia. Valmisteluvaiheen tiedot eivät ole julkisia.

Oppilaitostietojärjestelmä OPTI. OPTI on valtakunnallinen koulutuksen tietojärjestelmä, jonka tietoja käytetään koulutustiedotuksessa, yhteishakujärjestelmissä, seurannassa, arvioinnissa, suunnittelussa ja päätöksenteossa. Järjestelmässä on ajantasoinen koulutustarjontaosio ja tilastotiedoista koottu tilasto-osio. Talletettavia ovat tiedot nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, tutkintoon johtavasta ja valmistavasta ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammatillisesta tutkintoon valmistavasta lisäkoulutuksesta ja tutkintoon johtamattomasta lisäkoulutuksesta, ammattikorkeakoulujen lisäkoulutuksesta ja vapaan sivistystyön vähintään 12 opintoviikkoa kestävästä koulutuksesta. Tietoa mm. tutkinnoista, aloituspaikkojen määrästä, pohjakoulutusvaatimuksesta, alkamis- ja hakuajasta sekä erilaisia kuvailevia tietoja ja yhteishaun tarvitsemia tietoja. Lisäksi tiedot koulutuksen järjestäjistä, oppilaitoksista ja opetuspisteistä, mm. nimi, osoite, puhelin, sähköposti, www-osoite. Tiedot ovat julkisia.

Aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen seuranta-, tiedotus- ja hallintajärjestelmä HANKI. Tuottaa tietoja OPM:n vuotuisen aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen hankintatoiminnan suuntaviivapäätöksen sekä OPM:n ja lääninhallitusten välisten tulossopimusten toteuttamisen seurantaan, ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta tiedottamiseen ja ammatillisen lisäkoulutuksen hankintatoiminnan hallintaan ja seurantaan lääninhallituksissa. Julkisia tietoja ovat oppilaitosten nimet, koulutuksen järjestäjä, yhteystiedot, koulutuksen nimi, tutkinto, alkamisaika, hakuaika, pohja-koulutusvaatimus, koulutusaika, yms. kuvailevia tietoja, opiskelijapäivät, euromäärät opiskelijapäivälle, rahoitusosuus lääninhallitus/oppilaitos, kokonaiseuromäärät. Tiedot ovat julkisia.

Perusopetuksen kuudennen vuosiluokan matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 2008. Rekisteriä käytetään arviointiaineiston hankinnan perustana olevan otoksen ja aineiston hankinnassa käytettävien tehtäväsarjojen luotettavuuden tarkistamiseksi jälkikäteen sekä seuranta-analyysien tekemiseen. Vastaavia tutkimuksia on jonkin verran. Esimerkiksi ”Vuosiluokkien 1–2 äidinkielen ja kirjallisuuden, modersmål och litteratur sekä matematiikan oppimistulosten arvioinnin perusaineisto 2005”. Sisällys: koulukohtaiset oppilaiden nimilistat (2005 ja 2008), luokkien oppilaiden omissa nimissään antamat tehtävävihkot ja vastauslomakkeet, muut opetusta koskevat taustakyselyt.Tietoja voidaan luovuttaa anomuksesta ja perusteltua tutkimussuunnitelmaa vastaan tutkimuskäyttöön.

Ammattikorkeakoulujen yhteishakurekisteri (AMKYH), Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen ja ylempien AMK -tutkintojen yhteishakurekisteri (AKYH), Ammattikorkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen yhteishakurekisteri (VKYH) ja Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK). Rekistereitä käytetään ammattikorkeakoulujen opiskelijaksi hakeutumisessa, opiskelijavalintojen suorittamisessa ja opiskelupaikan vastaanottamisessa. Rekistereistä tuotetaan ammattikorkeakouluille opiskelijavalinnassa tarvittavat tiedot hakijoista. Tallennettavat tiedot: koulutustarjonta, hakijat, heidän hakutoiveensa, valituksi tuleminen, opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelijaksi ilmoittautuminen. Lisäksi rekisteristä tuotetaan tilastomateriaalia koulutustiedotusta, koulutuksen suunnittelua, arviointia ja kehittämistä varten. AMKYH-, AKYH- ja VKYH-rekisterien tietotyypit: hakijan henkilö- ja yhteystiedot, hakijan koulutus- ja työkokemustiedot, hakutoiveet, valintakoetulokset, valintapisteet ja valintatulokset, opiskelupaikan vastaanottamis- ja ilmoittautumistiedot, hakijan suostumus yhteystietojen luovuttamiseen koulutusmarkkinointia varten, suostumus opiskelijavalinnan julkaisemiseen internetissä ja suostumus opiskelijavalinnan tuloksen ilmoittamiseen tekstiviestinä; koulutarjontatiedot. AMKOREK-rekisterin tietotyypit: hakijan henkilö- ja yhteystiedot, hakijan koulutustiedot, hakutoiveet, valintatulokset, opiskelupaikan vastaanottamis- ja peruuttamistiedot ja tiedot opiskelijaksi ilmoittautumisesta, hakijan suostumus yhteystietojen luovuttamiseen koulutusmarkkinointia varten, suostumus opiskelijavalinnan tuloksen julkaisemiseen internetissä ja suostumus opiskelijavalinnan tuloksen ilmoittamiseen tekstiviestinä, koulutustarjontatiedot. Rekisteriselosteessa ei mainita tietojen julkisuudesta tai luovuttamisesta journalistiseen tarkoitukseen.

Opetushallinnon tutkinnon suorittajat. Rekisteriin kootaan opetushallinnon tutkinnon suorittajien nimet, syntymäajat, todistusten antajien nimitiedot sekä tenttien määrä. Rekisterin tietoja ei luovuteta. Tietoja tutkinnosta: www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/taydennyskoulutus/opetushallinnon_tutkinto

AMOP Ammatillisen peruskoulutuksen oppimistulosten ja taustakyselyiden perusaineisto. Perusaineisto 1.8.2006 ja 1.1.2007 alkaneista koulutuksista neljästä eri perustutkinnosta (sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan, kone- ja metallialan sekä logistiikan perustutkinnot). Tallennettavat tiedot: opiskelijoiden nimitiedot, ammattiosaamisen näyttöjen arvosanatiedot sekä näytön suorituspaikkaan ja arviointiin liittyvät tiedot. Tietoja voidaan luovuttaa anomuksesta tutkimuskäyttöön.

 

5 Suomen Akatemia

Suomen Akatemia rahoittaa tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa.

Henkilörekisterit

Suomen Akatemian sähköisen asioinnin palvelu. Tutkimusrahoituksen hakeminen, yhteys- ja tutkintotietojen ylläpito. Tietosisältö: henkilötiedot, tutkimusrahahakemukset ja –raportit. Tietojen luovutus julkisuuslain nojalla. Tutkimusrahoituspäätökset netissä osoitteessa www.aka.fi/fi/A/Tiedeyhteiskunnassa/Rahoitetut-Hankkeet/

Toimittajapalvelun tutkijoiden asiantuntijarekisteri. Tutkijoiden yhteystietojen antaminen palveluun rekisteröityneille toimittajille. Tietosisältö: työyhteystiedot. Julkisuutta ei kommentoitu.

SAKARI. Suomen Akatemian asiakashallintarekisteri. Tietosisältö: yli 25.000 osoitetietoa ja yli 500 koottua jakelulistaa yhteistyökumppaneista. Tietojen luovutus julkisuuslain nojalla.