Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Organisaatiomuutokset

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos keskiviikko 24. maaliskuuta 2010, 14.26
Osa viranomaisista on muutanut nimeään ja toimintojaan

ALUEHALLINTOVIRASTOT (AVI). Aluehallintovirastot aloittivat toimintansa 1.1.2010. Ne hoitavat aiempien lääninhallitusten, ympäristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja työsuojelupiirien lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä. Osa palveluista siirtyi samaan aikaan perustettuihin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksiin. Ahvenanmaalla valtion aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto.

ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUS (ARA). Valtion asuntorahasto muuttui Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseksi vuoden 2008 alussa.

ELINKEINO-, LIIKENNE- ja YMPÄRISTÖKESKUKSET (ELY-KESKUKSET). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) perustettiin 1.1.2010. Niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien sekä lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen tehtäviä ja palveluita. Osa palveluista siirtyi samaan aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin (AVI).

ENERGIAMARKKINAVIRASTO. Sähkömarkkinakeskuksen nimi muuttui 1.8.2000 Energiamarkkinavirastoksi.

KULUTTAJARIITALAUTAKUNTA. Vuoteen 2007 saakka lautakunnan nimi oli kuluttajavalituslautakunta.

LIIKENNEVIRASTO. Liikennevirastoon yhdistyivät 1.1.2010 Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot, Ratahallintokeskus ja Tiehallinnon keskushallinto.

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO (TRAFI).Trafiksi yhdistyivät 1.1.2010 Ajoneuvohallintokeskus AKE, Ilmailuhallinto, Merenkulkulaitoksen meriturvallisuus ja Rautatievirasto

LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS (FIMEA). Fimea (Finnish Medicines Agency) aloitti toimintansa 1.11.2009. Fimean entinen nimi oli Lääkelaitos.

MAAHANMUUTTOVIRASTO. Ennen vuotta 2008 Maahanmuuttovirasto oli nimeltään Ulkomaalaisvirasto.

POLIISIHALLITUS. Sisäasiainministeriön poliisiosasto muuttui poliisihallitukseksi 1.1.2010. Poliisihallitus johtaa ja ohjaa operatiivista poliisitoimintaa sisasiainministeriön tulosohjauksessa.

RIKOSSEURAAMUSLAITOS (RISE). Rikosseuraamusvirasto, Vankeinhoitolaitos ja Kriminaalihuoltolaitos yhdistyivät 1.1.2010 Rikosseuraamuslaitokseksi Riseksi.

SENAATTI-KIINTEISTÖT. Senaatti-kiinteistöt on entinen Valtion kiinteistölaitos, nimi muuttui 1.3.2001.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPAVALVONTAVIRASTO (VALVIRA). Valviraan yhdistyivät 1.1.2009 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO)

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (SYKE). Suomen ympäristökeskukseen perustettiin 1.1.2009 Merikeskus, jolloin Merentutkimuslaitos lakkautettiin ja sen toiminnot siirtyivät Suomen ympäristökeskukseen ja Ilmatieteen laitokselle.

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS. Laitokseen yhdistyivät 1.1.2009 Kansanterveyslaitos ja Stakes