Sisäasiainministeriö

tekijä: Erkki Antero Ahvenniemi Viimeisin muutos keskiviikko 04. joulukuuta 2013, 17.00

 

 

 

1 MINISTERIÖ
2 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO
3 HÄTÄKESKUSLAITOS
4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
5 KESKUSRIKOSPOLIISI
6 MAAHANMUUTTOVIRASTO
7 POLIISIHALLITUS
8 POLIISIKOULU
9 RAJAVARTIOLAITOS
10 SAVONLINNAN KAUPUNKI
11 SUOJELUPOLIISI
12 VESANNON KUNTA
13 VÄESTÖREKISTERIKESKUS

 

1 Ministeriö

Sisäasiainministeriössä on neljä osastoa: poliisi- pelastus-, maahanmuutto- ja rajavartio-osastot. Sisäasiainministeriö käsittelee toimialansa toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, lainvalmisteluasiat, hallintoasiat, tieto-järjestelmäasiat, tutkimusta, kehittämistä ja seurantaa koskevat asiat ja kansainväliset asiat sekä muut toimialan tehtävien hoitamiseen liittyvät asiat. Tietoja luovutetaan yleensä massamuotoisina raportteina, myös rajattuna ryhmän tai ajankohdan mukaan. Tietoja luovutetaan myös yksittäisestä asiasta. Yksittäiset asiakirjakopiot maksullisia 10 kopion jälkeen, muutoin maksuttomia.

 

ASDO. Sisäasiainministeriön asian- ja dokumenttihallintajärjestelmä.

EUTORI. EU-asiakirjojen laadinta, jakelu, rekisteröinti, sähköiseen arkistointi, asianhallinta sekä EU-valmistelun tukeminen. Tietosisältö: EU-toimielinten ja kansalliset EU-asiakirjat. EI sisällä EU:n turvallisuusluokiteltua eikä kansallisen turvaluokkaan II tai ylempiin luokkiin kuuluvia aineistoja. Tietojärjestelmäselosteessa kattava listaus julkisista tiedoista, esim. organisaatioyksikkö, kokouspäivämäärä, laatija jne.) Tiedot ovat julkisia, mutta sisältää salassa pidettäviä osioita.

 

2 Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaliitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa oman maakuntansa yleisestä kehittämisestä huolehtii maakuntakaavan laadinnasta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Lisäksi maakuntaliiton vapaaehtoisiin toimiin kuuluu alueensa edunvalvonta. Se edistää kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä, maakuntien henkistä ja aineellista vaurastumista sekä toimii maakunnallisena yhteistyöelimenä kunnallis-, talous-, sosiaali-, kulttuuri-, koulutus- ja elinympäristöasioissa sekä muissa maakunnan kehittämisasioissa.

Henkilörekisterit

Etelä-Savon maakuntaliiton verkkosivut (www.esavo.fi).Maakunnan markkinointi, asiakkaiden palvelu ja tiedonvälitys. Tietosisältö: maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja maakuntaliiton viraston tiedot, Etelä-Savon maakunnan esittely osa-alueittain (historia, ihminen ja luonto, eläminen ja yrittäminen, tuotanto, matkailu, kulttuuri, koulutus ja tutkimus, liikenne, palvelut, vapaa-aika, tilastot, uutiset ja maakuntatutkimukset), lisäksi ajankohtaisia asioita ja tapahtumia. Julkisuutta ei kommentoitu.

KULMAT Etelä-Savon kulttuuri ja –matkailuhanke –rekisteri. Alueen kulttuuri- ja matkailuhankkeiden seuranta, kehittämistyön näkyväksi tekeminen ja asiakkaiden palvelu. Tietosisältö: hankkeen nimi, toteuttaja, vastuuhenkilö, yhteystiedot, vastuuviranomainen, hanketyyppi, kohdealue, ohjelmayhteys, hankkeen kuvaus ja tavoitteet sekä muut mahdolliset hanketiedot. Julkinen.

Muut rekisterit

Seuranta 2006-2007 Tavoite 1-ohjelman rahoituksen seurantarekisteri. Fimos-rekisterin (Finnish Monitoring System, EU:n rahoittamien hankkeiden rahoituksen ja tulosten seuranta) tietojen varmistaminen maakuntaliiton hankkeiden osalta. Tietosisältö: Päätös- ja maksutiedot maakuntaliiton rahoittamista hankkeista. Julkinen.

Seuranta 2007 Tavoite 1-ohjelman rahoituksen seurantarekisteri. Maakunnan kehittämisrahahankkeet). Fimos-rekisterin (Finnish Monitoring System, EU:n rahoittamien hankkeiden rahoituksen ja tulosten seuranta) tietojen varmistaminen maakuntaliiton kansallisten hankkeiden osalta. Tietosisältö: Päätös- ja maksutiedot maakuntaliiton rahoittamista kansallisista hankkeista. Julkinen.

Kirjastorekisteri. Suunnittelun ja toiminnan tausta-aineisto. Tietosisältö: luokitusnumero, tallennuspäivämäärä, säilytyspaikka, ISBN- ja ISSN –tunnukset, tekijä, nimi, kustannuspaikka, kustantaja, painovuosi. Julkinen.

Kuvarekisteri. Tausta-aineistona suunnittelussa ja julkaisutoiminnassa, historiallinen merkitys, lainaus asiakkaille. Tietosisältö: numero, kunta, paikan nimi, kuvan aihe, vuosi, kuvaaja, hakusanat (kuten esim. rakennus, väylä, taaja-asutus, harju, vesi, rahat, henkilö). Julkinen.

Etelä-Savon maakuntaliiton inventointitietojärjestelmä. Eri viranomaistahoja palveleva keskeinen tietopankki maakunnan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnista. Tietosisältö: sijainti, kuvaus, historia, arvot. Julkisuus: käyttörajoitus netissä (käyttäjätunnus, salasana), tietoja luovutetaan paperitulosteen tarvitseville.

Etelä-Savon seutukaavan aluevarauskortisto. Suunnittelun apuväline, otteiden anto asiakkaille. Tietosisältö: aluetunnus, nimi, kunta, peruskarttalehti, pinta-ala, alueen kuvaus, merkintä, selite, määräykset ja erityismääräykset, suosituksen ja erityissuositukset, vahvistettu pvm, inventoinnit, päätökset, lausunnot, valokuvat, päivityspäivämäärä. Julkinen. Julkinen osoite: www.esavo.fi/Seutukaava

Seutukaavojen aluevaraukset. Suunnittelun apuväline, otteiden anto asiakkaille. Tietosisältö: Seutukaavojen karttarajaukset digitoituna kunnittain (ei enää päivityksiä vuoden 2000 jälkeen). Julkinen. Julkinen osoite: www.esavo.fi/Seutukaava

Maakuntakaavan aluevaraukset. Maakuntakaavan kartta-aineisto, otteiden anto asiakkaille. Tietosisältö: Maakuntakaavan karttarajaukset digitoituna. Julkinen. Julkinen osoite: www.esavo.fi/maakuntakaava

Muu paikkatietoaineisto maakuntaliiton tuottama aineisto. Suunnittelun apuväline, kaava-aineisto.  Tietosisältö: Maankäytön suunnitteluun liittyviä tietokantoja. Julkinen.

Muu paikkatietoaineisto – muiden viranomaisten tuottama aineisto. Suunnittelun apuväline, valmisteluaineisto. Tietosisältö: Maankäytön suunnitteluun liittyviä tietokantoja. Julkisuus: käyttörajoitus tietojärjestelmän sähköisestä luovuttamisesta, sopimus tietoyhteistyöstä, Metsähallitus ja SYKE 3.3.2004.

 

3 Hätäkeskuslaitos

Hätäkeskuslaitos on vuonna 2001 perustettu sisäministeriön alainen ja myös sosiaaliministeriön ohjaama organisaatio. Laitos tuottaa hätäkeskuspalvelut Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Hätäkeskustietojärjestelmä. Rekisterin vastuullinen pitäjä on hätäkeskuslaitoksen Hätäkeskusyksikkö, mutta toinen rekisteripitäjä on Poliisin ylijohto. Järjestelmä on pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveysviranomaisten käyttöön tarkoitettu tietojärjestelmä jota käyttävät hätäkeskuslaitokseen kuuluvat hätäkeskukset suorittaessaan hätäkeskuslain 4 §:n 1 momentissa säädettyjä tehtäviä. Rekisteriin tallennetaan pelastustehtäviä tai muita toimenpiteitä suorittavien yksiköiden tietoja, hälytysilmoituksen tiedot, ilmoituksen vastaanottajan tiedot, tehtävään liittyvän henkilön tiedot, tehtävää koskevat tiedot kuten tapaturma- ja toimenpideseloste, aika, paikka, tehtävän kiireellisyysluokka ja vaarallisuus, sekä henkilön oman turvallisuuden tai pelastajien työturvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimeen liittyvät rekisteritiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä (mm. julkisuuslaki 24,1 § 4, 5, 25 ja 26 kohta). Pelastustoimen tiedot ovat osittain julkisia ja osittain salassa pidettäviä tiedon luonteesta riippuen.

 

4 Jyväskylän kaupunki

Nuorisopalvelujen avustusrekisteri. Rekisteriin kirjataan nuorisopalveluille osoitetut avustushakemukset liitteineen ja myönnetyt avustukset sekä maksatustiedot. Tiedot ovat osittain julkisia. Viranomainen toteaa sähköpostivastauksessaan tietojen luovutuksesta: ”lautakunnan päättäjät ja virkamiehet, avustukset nähtävissä tietyiltä osin, mediatiedotteet: hakijan nimi ja myöntö”.

Nuorisopalvelujen tilojen käytön asiakasrekisteri. Rekisteriin kerätään tilojenkäyttäjien laskutustiedot sekä vastuukysymykset. Tilanvaraajalta otetaan LY-tunnus tai rekisterinumero tai henkilötunnus ja laskutustiedot. Viranomaisen mukaan tiedot ovat osittain julkisia ”asiakkaan luvalla”. Tietoja luovutetaan viranomaisen omaan käyttöön laskuttajalle. Salassapitoperusteita ei ole kerrottu

Liikuntapalvelujen järjestörekisteri. Rekisteriä käytetään järjestöavustushakemusten kirjaamiseen ja käsittelyyn ja avustustietojen keräämiseen viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviä varten. Rekisteri sisältää järjestön tai seuran ja sen yhteyshenkilön tietoja. Lisäksi seuran avustushakemukseen liittyviä tietoja: käyttötarkoitus, kohteen talousarvio, yhdistyksen jäsenmäärät ja jäsenmaksut. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Tiedot ovat paperisena mapeissa tai sähköisenä Access-järjestelmässä. HUOM. Massaluovutukseen ei ole otettu kantaa.

Seurarekisteri. Järjestelmää käytetään seuratietojen keräämiseen. Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn yhdistyksen nimi, kotikunta, www-osoite, seuran liikuntalajit sekä yhteyshenkilön yhteystiedot. Tiedot ovat julkisia ja saatavilla kaupungin verkkosivuilla.

Webtimmi-asiakasrekisteri. Järjestelmään kerätään tietoja tilavuorojen varauksista, jakamisesta ja laskutuksesta. HUOM. Rekisteriseloste on melkein tyhjä.

Starsoft Primus –järjestelmä. Kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä, joka sisältää tietoja mm. oppilaista ja näiden arvioinnista, koulujen opetustarjonnasta, sijaisista, opettajista ja näiden koulutuksesta sekä palkkauksesta. Tiedot ovat osittain julkisia. Salassa pidettäviä ovat pääsääntöisesti kaikki henkilöön liittyvät tiedot. Lisäksi salassa pidettäviä rekistereitä ovat viranomaisen mukaan mm. koulun tiedot, käyttäjätunnukset, käyttäjäryhmät ja varmuuskopiointi, mutta ylläpitäjä voi niistä luovuttaa tietoja harkintansa mukaan.

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan avustusrekisteri. Rekisteriin kerätään avustushakemuslomakkeiden tiedot. Järjestelmään kirjataan hakijasta nimi, osoite, puhelin, sähköposti, ammatti, syntymävuosi, haettava avustussumma, avustuksen käyttötarkoitus, avustuskohteen talousarvio, muut rahoittajat ja muut haetut ja saadut avustukset, jäsenyydet yhdistyksissä ja keskusjärjestöissä sekä mahdollista maksatusta varten pankkitili.

XCity. Kaupunkisuunnittelun paikkatietojen hallintajärjestelmä, joka sisältää kaavatietoja ja tietoja infrastruktuurista. Järjestelmän tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia, salassa pidettävää ovat väestötiedot ja omistajatiedot. HUOM. Perusteluja tietojen salassa pitämiseen ei ole kirjattu järjestelmäselosteeseen.

Antolainalaskutus – aravalainat. Sisältää aravalainapäätökset. Julkista tietoa ovat lainansaajien nimet, osoitteet ja lyhennystaulukot. Salassa pidettävää tietoa ovat lainansaajien henkilötunnukset.

 

5 Keskusrikospoliisi

Henkilörekisterit

Tiedotuskortisto – ammattirikollisten tekotapakortisto – valokuvakortisto. Rekisteri sisältää mm. rikoksesta epäiltyjen valokuvia henkilötietoineen ja tuntomerkkeineen ja tietoja rikoksesta epäiltyjen rikoksentekotavoista. Rekisteri ei ole enää aktiivikäytössä eikä sitä kartuteta. Aineistoa on 1920-luvulta 1990-luvun alkuun. Keskusrikospoliisin mukaan rekisteristä ei ole mahdollista saada tietoja sähköisessä muodossa eikä sitä luovuteta massamuotoisena. HUOM. Seloste erittäin kattava ja selkeä, lainkohdat eritelty yksityiskohtaisesti.

Rahanpesurekisteri. Rekisteriin talletetaan mm. pankkien ja sijoituspalveluyritysten ym. ilmoittamia epäilyttäviä liiketoimia koskevia tietoja. Rekisteriin talletetaan paitsi ilmoituksia epäillystä rahanpesusta myös ilmoitusten johdosta suoritetut toimenpiteet. Tiedot ovat salassa pidettäviä (RESL 12 §). HUOM. Seloste kattava ja selkeä, lainkohtiin viitattu yksityiskohtaisesti.

Irtolaisrekisteri. Rekisteriin on talletettu tietoja irtolaislain tarkoittamista henkilöistä. Irtolaislaki on korvattu päihde-huoltolailla vuonna 1986 ja rekisterin pitäminen on lopetettu. Rekisteri on määrätty säilytettäväksi pysyvästi. Sen siirtämisestä Kansallisarkistoon toukokuussa 2008 on tehty päätös. Rekisteri ei ole julkinen, eikä siitä pääsääntöisesti luovuteta tietoja ulkopuolisille (julkisuuslaki, henkilötietolaki 8 § 4, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettu laki 1 §). HUOM. Rekisterin julkisuus esitelty seikkaperäisesti, myös rekisterin julkisuus sen aktiiviaikana sekä lyhyesti eri lainmuutosten vaikutukset rekisterin julkisuuteen ja sen tietojen luovuttamiseen.

Sormenjälkirekisteri. Rekisteriin on talletettu rikoksesta epäillystä henkilöstä sormen-, käden- ja jalanjäljet. Rekisteriin talletetaan myös turvapaikanhakijan, kiintiöpakolaisen, käännytettävän tai karkotettavan henkilön sormenjäljet ja henkilötiedot. Salassa pidettävyys ei käy ilmi tietosuojaselosteesta. HetiL mukainen tarkastusoikeus on kuvattu selosteessa, tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti poliisin luona.

Käsialanäyterekisteri. Henkilörekisteri, jossa rikoksesta epäiltyjen ja asianomistajien käsialanäytteitä. Tiedot eivät ole julkisia.

KRP:n ja sen edeltäjien tutkinnan hakemistot ja rekisterit. Keskusrikospoliisi säilyttää Uudenmaan läänin rikosetsivien ja rikospoliisikeskuksen tutkinnan hakemistoja ja arkistoja vuosilta 1937-1954 sekä KRP:n Helsingin/Vantaan tutkinnan hakemistoja ja arkistoja vuosilta 1955-1992. Selosteen mukaan rekisterit luovutetaan Kansallisarkistoon tutkimuskäyttöön. Tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24.1 § kohta 26)

 

6 Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttovirasto (Migri) on sisäasiainministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita. Viraston nimi vaihtui vuonna 2001 Ulkomaalaisvirastosta Maahanmuuttovirastoksi.

Ulkomaalaisrekisteri. Ulkomaalaisrekisteriä pidetään ja käytetään ulkomaalaisten maahantuloa, maassa oleskelua ja työntekoa koskevien asioiden päätöksentekoa sekä maahantulon ja maastalähdön valvontaa varten ja valtion turvallisuuden suojaamiseksi. Rekisteristä on säädetty lailla (laki ulkomaalaisrekisteristä 1270/1997). Rekisteriin talletetaan tietoja henkilöistä jotka ovat hakeneet viisumia, oleskelulupaa, työlupaa, ulkomaalaiselle myönnettäviä matkustus-asiakirjoja, turvapaikkaa tai joiden ottamista Suomeen humanitaarisista syistä selvitetään, Suomen kansalaisuutta tai sen säilyttämistä, ovat menettäneet kansalaisuuden tai eivät tiedä minkä maan kansalaisia heitä Suomessa pidetään. Rekisterin tietosisältö: Ulkoasiainministeriön viisumia, oleskelulupaa ja työlupaa sekä maahantulon esteitä koskevat tiedot; oikeushallinnon tiedot ulkomaalaisten rikoskäsittelyssä olevista asioista ja niistä annetuista päätöksistä; työministeriön asukasrekisterin sisältämät turvapaikanhakijoiden osoitetiedot; esitutkintaviranomaisten tiedot ulkomaalaisrekisteriin merkittyjä henkilöitä koskevista esitutkintatiedoista sikäli kun ne eivät vaaranna esitutkintaa; vankeinhoitoviranomaisten tiedot ulkomaalaisten Suomen vankiloissa suorittamista rangaistuksista; väestötietojärjestelmän tiedot henkilön henkilötiedoissa tapahtuneista muutoksista; kansaneläkelaitoksen tiedot ulkomaalaisen sosiaaliturvaan liittyvässä päätöksenteossa ja valvonnassa saatuja tietoja; sosiaaliviranomaiselta tiedot hakijan ja tämän perheen toimeentulosta; poliisin tietojärjestelmästä tiedot kansalaisuuskäsittelyä, maahantuloa yms. varten; rajavartiolaitoksen tietojärjestelmästä tietoja kansalaisuuskäsittelyä, maahantuloa yms. varten sekä Työministeriön asukasrekisteristä tietoja ulkomaalaislaissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Rekisterin tiedot ovat salaisia (laki ulkomaalaisrekisteristä 11 § ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 §). Rekisterin tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa joillekin erikseen säädetyille viranomaisille näiden tehtävien toteuttamista varten. Rekisterin päävastuullinen pitäjä on Ulkomaalaisvirasto, muita rekisterinpitäjiä ovat Poliisin ylijohto, Rajavartiolaitoksen esikunta, Tullihallitus ja Työministeriö/työvoimatoimistot.

 

7 Poliisihallitus

Poliisihallitus (aik. sisäasiainministeriön poliisiosasto) käsittelee poliisitoimeen kuuluvat asiat, jotka koskevat poliisin: organisaatiota, aluejakoa, taloushallintoa ja tulosohjausta, henkilöstöhallintoa, henkilöstön osallistumista kansainväliseen siviili-kriisinhallinnan poliisitoimintaan, lupahallintoa, asiakirjahallintoa ja arkistotoimea, materiaalihallintoa ja tietohallintoa, suunnittelua ja seurantaa, koulutusta ja tutkimusta sekä tiedottamista.

Epäiltyjen tietojärjestelmä. Tietojärjestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu henkilörekisteri, joka sisältää poliisilain 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi hankittuja rikostiedustelu-, tarkkailu- ja havaintotietoja. Tiedot koskevat henkilöistä joiden on syytä epäillä syyllistyvän tai jo syyllistyneen rikokseen, josta saattaa seurata vankeutta. Rekisteri voi sisältää myös tietoja henkilöistä joiden on syytä epäillä myötävaikuttavan rikokseen josta saattaa seurata enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta tai huumausaineen käyttörikokseen. Epäiltyjen tietojärjestelmä on salassa pidettävä julkisuuslain 24 § 1 momentti 4 kohdan perusteella.

Euroopan poliisiviraston tietojärjestelmä. Suomi luovuttaa Euroopan poliisivirastolle poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden estämiseksi ja selvittämiseksi tarvittavat tiedot tallentamalla ne suoraan Euroopan poliisiviraston tietojärjestelmään. Tietojärjestelmän tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehokkuutta ja yhteistyötä terrorismin, laittoman huumausainekaupan ja muiden vakavien kansainvälisen rikollisuuden muotojen estämisessä. Rekisteri sisältää henkilön sukunimen, alkuperäisen sukunimen, etunimet ja tarvittaessa peite- tai omaksutut nimet, synnyinajan ja -paikan, kansallisuuden, sukupuolen sekä tarvittavat muut henkilöllisyyden toteamiseksi tarvittavat tuntomerkit. Lisäksi rekisteri voi tiettyjen ehtojen täyttyessä sisältää tiedot rikoksista, rikoksen teossa käytetyistä tai mahdollisesti käytettävistä keinoista, asiaa käsittelevät viranomaiset ja niiden käyttämien asiakirjojen numerot, epäily henkilön kuulumisesta rikolliseen järjestöön sekä rangaistukset. Suomen Euroopan poliisiviraston tietojärjestelmään luovuttamat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Hallintoasian tietojärjestelmä. Järjestelmä on poliisilain 1 §:n 3 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi perustettu poliisin valtakunnallisen käyttöön tarkoitettu tietojärjestelmä. Tietojärjestelmä sisältää tiedot seitsemästä tietoryhmästä. 1. Aselupatiedot. Tiedot aselupahakemuksesta, aseluvasta, poliisin toimenpiteistä, päätöksestä, esteestä, huomautuksesta, ilmoituksesta ja tarkastuksesta. 2. Henkilökortti ja passitiedot. Sisältää tiedot henkilökortti-hakemuksesta, päätöksestä, luvasta, poliisin toimenpiteestä, esteestä, huomautuksesta ja ilmoituksesta sekä passi-hakemuksesta ja päätöksestä passiasiassa, tiedot passista tai muusta Suomen viranomaisen antamasta matkustus-asiakirjasta, tiedot passin katoamisesta, anastamisesta tai haltuun ottamisesta sekä tiedot passin antamisen esteistä ja passiasiaan liittyvästä huomautuksesta. 3. Kuvatiedot. Sisältää henkilön valokuvan ja nimikirjoitusnäytteen, jotka henkilö on luovuttanut poliisille hakiessaan lupaa tai päätöstä, jonka valmistelemiseen henkilön valokuva ja nimikirjoitusnäyte on tarpeen.  4. Paikallispoliisin turvallisuusselvitystieto. Tietoa siitä, että henkilöstä on tehty turvallisuusselvityksistä annetussa laissa tarkoitettu suppea turvallisuusselvitys. 5. Turvallisuusalan valvontatiedot. Tietoryhmä sisältää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa ja asetuksissa tarkoitetut tiedot hakemuksesta, päätöksestä, kortista, poliisin toimenpiteistä, esteestä, huomautuksesta, ilmoituksesta ja tarkastuksesta. Lisäksi se sisältää tiedot järjestyksen-valvojista annetussa laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetusta hakemuksesta, päätöksestä, luvasta, kortista, poliisin toimenpiteestä, esteestä, huomautuksesta ja ilmoituksesta. 6. Ulkomaalaisten tunnistamistiedot. Sisältää ulkomaalaislain 131 §:ssä tarkoitetut henkilötuntomerkkitiedot sekä matkustusasiakirjatiedot. 7. Rahakeräysten valvontatiedot. Tietoryhmä sisältää valvontatiedot lupahakemuksista, luvista, lupien peruuttamisista, varoituksista ja tilityksistä sekä luvan hakijoista ja saajista, rahankeräyksen käytännön toimeenpanijoista ja näiden vastuuhenkilöistä sekä tarkastustoimenpiteistä. Tietojärjestelmän tiedot ovat osittain salassa pidettäviä. Järjestelmään talletetun asiakirjan antamisesta päättää kyseisen asian käsitellyt ja asiakirjan rekisteriin tallettanut poliisiyksikkö. Salassa pidettäviä tietoja ovat kuitenkin: aselupatiedot; henkilökortti- ja passitiedot valokuvien, henkilötuntomerkkien ja asiakirjatunnisteiden osalta; kuvatiedot; paikallispoliisin turvallisuusselvitystiedot; ulkomaalaisten tunnistetiedot.

Kansallinen Schengen-tietojärjestelmä. Tietojärjestelmän tavoitteena on Schengenin yleissopimuksen määräysten mukaisesti säilyttää yleinen järjestys ja turvallisuus sekä soveltaa sopimuspuolten alueella Schengenin yleissopimuksen määräyksiä henkilöiden liikkuvuudesta järjestelmän kautta toimitettujen tietojen avulla. Kansallisen Schengen-tieto-järjestelmän osarekistereitä ovat Schengenin tietojärjestelmän kansallinen osa joka muodostuu kyselyjärjestelmästä, joka on kopio Schengenin tietojärjestelmän teknisen tuen yksikön tiedostosta ja joka sisältää kaikkien Schengen-maiden voimassa olevat ilmoitukset. Lisäksi kansallinen osa sisältää SIRENE -toimiston asiainkäsittelyjärjestelmän jossa on tiedot Suomen SIRENE -toimiston Schengen-ilmoituksien johdosta käymästä tietojenvaihdosta. Toinen osa rekisteriä on Schengen talletusrekisteri. Järjestelmään tallennetaan tietoja henkilöistä joita etsitään heidän pidättämiseksi, maahantulokiellossa olevat, kadonneista, henkilöistä jotka on oikeudessa asetettu syytteeseen, henkilöistä joille on ilmoitettava rangaistustuomioista, henkilöistä joita tarkkaillaan, ajoneuvoja joita tarkkaillaan sekä anastetusta omaisuudesta. Schengen-tietojärjestelmä on salassa pidettävä julkisuuslain 24 § 1 momentin 4 kohdan perusteella.

Poliisiasiain tietojärjestelmä. Tietoja käytetään poliisilain 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi sekä henkilöiden turvallisuuden ja poliisin työturvallisuuden varmistamiseksi. Järjestelmä on valtakunnallinen. Järjestelmän tietoja on tallennettu seuraavissa rekisterisovelluksissa: Poliisiasiain tietojärjestelmän tietokanta (PATJA), Salaisten pakkokeinojen asianhallintajärjestelmä (SALPA) joka sisältää tietoja telepakkokeinoista, teknisestä tarkkailusta sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain (561/2004) mukaisesta tiedonhankinnasta, Automaattinen liikennevalvontajärjestelmä (LVS), Tarkkuusalkometrijärjestelmä (HALMI),  Tuntomerkkirekisteri (TUNT), Sormenjälkirekisteri (AFIS), DNA-rekisteri, Jalkineenjälkirekisteri, Poliisin operatiivinen intranet (SEITTI), Politrip -järjestelmä joka sisältää osan pidätystiedoista. Tietokannan yhteiskäyttöön tarkoitettuihin tietoihin saadaan tallentaa rikoksesta epäillyn tai esitutkinnan, poliisitutkinnan, poliisin toimenpiteen taikka pakkokainon kohteena olevan henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista täydellinen nimi, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, siviilisääty, syntymävaltio, syntymäkotikunta, kotikunta, ammatti, osoite ja puhelinnumero tai muu yhteystieto, tieto henkilön kuolemasta, ulkomaalaisen matkustusasiakirjojen tiedot sekä henkilöä koskevat muut tämän omaan tai poliisin turvallisuuteen vaikuttavat tiedot. Lisäksi järjestelmään voidaan tallentaa muita tarpeellisia tietoja tietoryhmittäin. Järjestelmän tietoryhmät ovat: etsintäkuulutustiedot, etsittävien moottoriajoneuvojen tiedot, omaisuustiedot, pidätettyjen tiedot, tapaamiskieltotiedot, rikosilmoitushakemisto- ja seuraamustiedot, sanomanvälitystiedot, tekotapatiedot, tunnistettavien tiedot, tuntomerkkitiedot, tutkinnan ja virka-avun tiedot, tutkinnan ja virka-avun arkistotiedot,  tietolähdetiedot. Tietojärjestelmä sisältää sekä salassa pidettäviä, ehdollisesti julkisia että julkisia asiakirjoja. Tietojärjestelmään talletetun asiakirjan antamisesta päättää kyseisen asian käsitellyt ja asiakirjan rekisteriin tallettanut poliisiyksikkö. Päätöksenteossa huomioidaan erityisesti julkisuuslain 24 § 1 momentti.

 

8 Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisiammattikorkeakoulu on sisäministeriön alainen oppilaitos, joka vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, tutkintoa suorittamaan otettavien opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista, oppilaitoksessa annettavasta täydennyskoulutuksesta sekä poliisialaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

 

Primus W4 –kurssinhallintarekisteri. Kyseessä on Poliisiammattikorkeakoulun opintoasiain kokonaisjärjestelmä, jonka avulla hoidetaan poliisin perustutkinnon, poliisialipäällystön ja poliisipäällystön tutkinnon opiskelijavalinnat sekä perus-tutkintokoulutukseen, poliisialipäällystön ja poliisipäällystön tutkintokoulutukseen, ammatilliseen erikoistumis- ja täydennyskoulutukseen osallistuvien koulutustietojen ja koulutushistorian hallinta. 1. Poliisiammattikorkeakoulun rekisteri. Poliisihallinnon virassa ja virkasuhteessa olevien henkilötiedot sekä 2002 alkaen kertynyt koulutushistoria.                      2. Poliisiammattikorkeakoulun Hakijat-rekisteri. Poliisin perustutkintokoulutukseen hakeutuvien henkilöiden henkilötiedot sekä valintapäätöksen kannalta välttämättömät valintakokeen tulokset. 3. Poliisiammattikorkeakoulun Jatkajat-rekisteri. Poliisialipäällystön ja poliisipäällystön tutkintokoulutukseen hakeutuvien henkilötietoihin lisätään valinnan yhteydessä valintapäätöksen kannalta välttämättömät tiedot. Poliisialipäällystön ja poliisipäällystön tutkintokoulutukseen valittujen opiskelijoiden tietoihin tallennetaan opiskeluun liittyvät taustatiedot. Erikoistumisopintoihin hakeutuvien henkilötietoihin lisätään valinnan yhteydessä valintapäätöksen kannalta välttämättömät tiedot. 4. Poliisiammattikorkeakoulun Henkilö-sivu sisältää poliisin perustutkintokoulutukseen valittujen henkilöiden henkilötiedot. Opiskelu-sivulla on tilastojen vaatimat tiedot tutkinto-opinnoista. Perustutkinto-sivulla on tiedot opintojen aikataulusta, kirjallisesta vakuutuksesta ja poliisi-eettisestä valasta, ohjatun työharjoittelun ja kenttätyöjakson tiedot. Lisäksi järjestelmä sisältää opetuksen kesto, opintoviikko-, suoritus- ja arviointitietoja. Terveys-sivulla on yleistä tietoa perustutkinto-opiskelijan terveydentilasta ja vakuutuksista. Kielitaito-sivulla on tietoa opiskelijoiden kielitaidosta. Rekisterin tietoja ei luovuteta sähköisesti eikä massamuodossa.


9 Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen tehtävänä ovat rajavalvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus.

Henkilötietorekisterit

Lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri. Rajavartiolaitokselle laissa säädettyjen tehtävien suorittamisen mahdollistamiseksi tarvittavia tietoja. Tietoja käytetään lupa-asioiden hoitamiseen, maa- ja merialueiden valvontaan, rajaliikenteen ja säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelun valvontaan. Lisäksi tietoja käytetään valtion turvallisuuden varmistamiseksi, henkeä, terveyttä ja omaisuutta uhkaavan huomattavan vaaran torjumiseksi, vankeusrangaistusseuraamusrikoksen ennalta-ehkäisyyn tai selvittämiseen, henkilöllisyyden varmistamiseen, tutkimus- ja suunnittelutoimintaan ja sisäiseen koulutukseen (jos toteutuksen kannalta välttämätöntä). Luvanhakijan terveydentila, päihteiden käyttö, rikokseen syyllistyminen tai väkivaltainen käytös voidaan selvittää, mikäli luvan edellytyksenä on luvanhaltijan luotettavuus tai muu em. mainittuja tietoja edellyttävä ominaisuus. Tietosisältö: henkilötiedot ja oikeushenkilön yksilöivät tiedot, lupatiedot, rajavyöhyke- ja muut ilmoitukset, maa- ja merirajan sekä meriliikenteen ja talousvyöhykkeen valvontatiedot, raja- liikenteeseen liittyvät henkilötiedot ja säilöön otettujen ulkomaalaisten tiedot. Tiedot ovat salassa pidettäviä ja ne luovutetaan vain lain määräyksen perusteella. Myös henkilötietojen tarkastusoikeutta on rajoitettu luokitus-, tarkkailu- ja tekotapatietojen osalta. Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuuden.

Tutkinta- ja virka-apurekisteri. Rajavartiolaitokselle laissa säädettyjen tehtävien suorittamisen mahdollistamiseksi tarvittavia tietoja. Tietoja käytetään rikoksella menetetyn, haltuun otetun tai kadonneen omaisuuden löytämiseksi, palauttamiseksi omistajalle sekä tapauksen selvittämiseksi, rikosilmoitusten koottuun hakuun, tiedon välittämiseen kiireellisissä tapauksissa, vaaratilanteissa, rikoksen ennaltaehkäisyssä tai tutkintasyistä, rajantarkastukseen, tutkinta- ja virka-aputehtäviin sekä arkistohakuun. Käyttö myös valtion turvallisuuden varmistamiseksi. Tietosisältö: rikoksen esitutkinnan ja tutkinnan sekä rajavartiolain 27§:n muun tutkinnan, toimenpiteen tai pakkokeinon kohteena olevan henkilön henkilötiedot. Lisäksi omaisuustietoja, rikosilmoitushakemisto- ja seuraamustiedot, tiedottamisen sanoman-välitystiedot, rajatarkastustiedot, tutkinnan ja virka-avun tiedot (epäillyt henkilöt, ilmoittajat, todistajat, asianomistajat, tiedot tutkinnan vaiheista ja muut olosuhde-, yksiköinti- ja kuvaustiedot) sekä arkistotiedot. Tiedot ovat salassa pidettäviä ja ne luovutetaan vain lain määräyksen perusteella. Myös henkilötietojen tarkastusoikeutta on rajoitettu luokitus-, tarkkailu- ja tekotapatietojen osalta.

Rikoksesta epäiltyjen Rajavartiolaitoksen rekisteri. Rajavartiolaitoksen tutkintavastuulle kuuluva rikollisuuteen liittyvä rikostiedustelutiedon hallinnointi, säilytys, jakaminen ja käsittely. Tietosisältö: Henkilötiedot henkilöistä, joiden epäillään syyllistyneen tai syyllistyvän vankeusrangaistusseuraamusrikokseen tai myötävaikuttavan tai myötävaikuttaneen rikokseen, joista saattaa seurata vähintään kuusi kuukautta vankeutta tai huumausaineen käyttörikokseen. Tiedot ovat salassa pidettäviä ja ne luovutetaan vain lain määräyksen perusteella. Tähän rekisteriin ei ole henkilötietojen tarkastus-oikeutta, mutta tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuuden.

Turvallisuustietorekisteri. Järjestelmää käytetään Rajavartiolaitokselle laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseen sekä tiedon hallinnointiin, säilytykseen, jakamiseen ja käsittelyyn. Lisäksi tietoja saadaan käyttää valtion turvallisuuden varmistamiseksi. Tietosisältö: henkilötiedot, merenkulun turvatoimitiedot, terrorismin torjuntatiedot, Itämeren alueen rajavalvontatiedot, rajaviranomaisten yhteystiedot, rajatilannetiedot sekä kuvatiedot henkilöistä, jotka on otettava kiinni vankeusseuraamusrikoksen estämiseksi, selvittämiseksi, syytteeseen saattamiseksi tai rangaistuksen täytäntöön panemiseksi. Tiedot ovat salassa pidettäviä ja ne luovutetaan vain lain määräyksen perusteella. Tähän rekisteriin ei ole henkilötietojen tarkastusoikeutta, mutta tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuuden.

 

10 Savonlinnan kaupunki

Rekisteriselosteet saatiin rakennusvalvonnalta ja kaupungin sivistysvirastolta. Muista yksiköistä ei saatu vastauksia.

Henkilörekisterit

Primus-oppilashallinto. Opiskelijahallinta. Tietosisältö: oppilaiden tiedot, opetussuunnitelmat, oppilaiden kuljetus. Oppilaiden tiedot vuonna 1980 syntyneistä alkaen.  Julkisuus: salassapidettävät tiedot henkilötunnuksen loppuosa, vapauttaminen oppiaineen opiskelusta, erityisopetukseen siirrot, merkinnät erityistoimenpiteistä opiskelun sujumiseksi, terveydentilaan liittyvät merkinnät.

Muut rekisterit

Rakennusvalvonnan tietorekisteri. Rakennuslupa-asioiden ylläpito. Tietosisältö: Rakennuslupien hakijoiden tiedot, rakennuspaikan tiedot, vastaavan työnjohtajan tiedot, rakennuslupatiedot. Julkinen.

 

11 Suojelupoliisi

Suojelupoliisin ydintoiminta-alueita ovat terrorismintorjunta, vastavakoilu ja turvallisuustyö.

Henkilörekisterit

Suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestelmä. Tietojärjestelmä palvelee suojelupoliisin lakisääteisten tehtävien suorittamista. Tietosisältö: tietojärjestelmä voi sisältää tietoja, jotka ovat tarpeen oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtion turvallisuutta vaarantavien hankkeiden tai rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi. Henkilöllisyyttä koskevista tiedoista saadaan tallentaa täydellinen nimi, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansallisuus, siviilisääty, syntymävaltio, syntymäkotikunta, kotikunta, ammatti, osoite ja puhelinnumero tai muu yhteystieto, tieto henkilön kuolemasta ja ulkomaalaisen henkilön matkustusasiakirjan tiedot. Järjestelmään talletetaan tiedot myös turvallisuusselvityksistä annetussa laissa tarkoitetusta suojelupoliisin tekemästä perusmuotoisesta turvallisuusselvityksestä ja laajasta turvallisuusselvityksestä, selvityksen kohteena olevan henkilön tunnistetiedot sekä selvityksen antamisaika. (Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa, 5 §, poliisitoimilaki). Tietojen julkisuus: rekisterin tiedot ja tietojärjestelmän rekisteriseloste ovat salassa pidettäviä (Julkisuuslaki 24.1§ 9. kohta)

 

 

 

12 Vesannon kunta

Henkilörekisterit

Peruskoulun oppivelvollisuuskortisto. Oppivelvollisuuden suorittamisen seuranta. Tietosisältö: Rekisteröidyn henkilötiedot, kansalaisuus, uskontokunta, äidinkieli, asuinpaikan ja huoltajien tiedot, oppivelvollisuuden aloitus, esiopetukseen osallistuminen, koulukäynnin poikkeuksellinen aloitus, pidennetty oppivelvollisuus, myönnetyt oikeudet käydä vieraan piirin/kunnan kouluta, erityisopetustiedot, yksilöllistetyt oppiaineet, suoritustiedot. Julkisuus: ei kommentoitu.

Oppilaskortisto (perusopetus). Oppivelvollisuuden suorittamisen seuranta ja arvioinnin tallennus. Tietosisältö: Rekisteröidyn henkilötiedot, kansalaisuus, uskontokunta, äidinkieli, asuinpaikan ja huoltajien tiedot, oppivelvollisuuden aloitus, esiopetukseen osallistuminen, koulukäynnin poikkeuksellinen aloitus, pidennetty oppivelvollisuus, myönnetyt oikeudet käydä vieraan piirin/kunnan kouluta, erityisopetustiedot, yksilöllistetyt oppiaineet, suoritustiedot, kouluhistoria (arvioinnin 1-6 luokkien ajalta, 7-9 luokkien osalta erillisenä liitteenä kortin mukana). Julkisuus: ei kommentoitu.

Peruskoulun päättötodistusten jäljennökset. Päättöarvioinnin tallennus. Tietosisältö: kunta, koulu, pvm, oppilaan nimi, henkilötunnus, arviointitiedot, koulun leima, rehtorin allekirjoitus. Julkisuus: ei kommentoitu.

Lukion päättötodistusten jäljennökset. Päättöarvioinnin tallennus. Tietosisältö: kunta, koulu, pvm, oppilaan nimi, henkilötunnus, lukion aloittamisaika, arviointitiedot (oppiaineet, laajuus, arvosanat), koulun leima, rehtorin allekirjoitus. Julkisuus: ei kommentoitu.

ProConsona –elatusturva. Viranomaistoiminta ja elatusturvalain mukaiset tehtävät. Tietosisältö: asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta, elatussopimustiedot, tukiperusteet. Säännönmukaiset luovutukset julkisuuslain mukaan. Julkisuus: ei kommentoitu.

ProConsona –sosiaalityö. Viranomaistoiminta ja toimeentulotukilain mukaiset tehtävät. Tietosisältö: asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin, nettotulotiedot, käytettävissä oleva varallisuus, menotiedot toimeentulotukipäätöksen tekemiseen. Säännönmukaiset luovutukset julkisuuslain mukaan. Julkisuus: ei kommentoitu.

ProConsona –vanhustyö. Viranomaistoiminta ja sosiaalihuoltolain mukaiset tehtävät. Tietosisältö: asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, palvelut, avuntarve, tulotiedot. Säännönmukaiset luovutukset julkisuuslain mukaan. Julkisuus: ei kommentoitu.

ProConsona –päivähoito. Viranomaistoiminta ja sosiaalihuoltolain mukaiset tehtävät. Tietosisältö: asiakkaan nimi, henilötunnus, osoite, palvelut, avuntarve, tulotiedot. Säännönmukaiset luovutukset julkisuuslain mukaan. Julkisuus: ei kommentoitu.

Stakes-Hilmo2000. Viranomaistoiminta , laki ja asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä sekä laki Stakes:sta mukaiset tehtävät. Tietosisältö: palvelun tuottaja, henkilötunnus, kotikunta, palveluala, hoitotiedot. Säännönmukaiset luovutukset julkisuuslain ja laki ja asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä sekä laki Stakes:sta mukaan. Julkisuus: ei kommentoitu.

Lomitusnetti lomitusjärjestelmä. Lomitustoiminnan hallinnointi, toimeenpano, seuranta ja tilastointi. Tietosisältö: maatalousyrittäjien, -lomittajien ja lomituksen hallintohenkilöstön tiedot. Julkisuus: salassa pidettäviä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei tietoja pyytäjällä ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedonsaantiin. Ei eritelty, mikä tieto julkista ja mikä salaista.

Vesitietojärjestelmä. Vesihuollon laskutusten (vesi- ja jätevesilaskutus) suorittaminen taajama-alueella. Käyttötilastojen laadinta. Tietosisältö: nimi ja osoitetiedot asiakasnumeroineen ja henkilötunnuksineen. Julkisuus: Säännönmukaiset luovutukset, tietoja siirretään laskutuksen jälkeen myyntireskonraan, muutoin ei kommentoitu.

Rakennusluparekisteri. Rakennuslupien käsittely, myöntäminen ja laskutus. Tietosisältö: hakijan nimi, osoite, henkilötunnus, kiinteistö- ja muut yhteystiedot. Julkisuus: säännönmukaiset luovutukset kuukausittain Väestörekisterikeskukselle, muutoin ei kommentoitu.

Muut rekisterit

Starsoft Primus kouluhallinto-ohjelma. Kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä, jolla hoidetaan yläkoulun ja lukion sekä koulutoimiston tai tarvittaessa koko kunnan/kaupungin koulutoimi. Apuohjelmana käytössä on Kurre-lukujärjestyksen suunnitteluohjelma. Tietosisältö: ei määritelty, sadoittain kenttiä. Julkisuus: rinnakkain julkista, tiukasti salattavaa ja harkinnanvaraisesti eriasteisesti julkista tietoa. Julkisia tietoja opetuksen yleisiä järjestelyjä, tiloja, opetussuunnitelmaa ja työjärjestystä koskevat tiedot. Salassa pidettäviä kaikki henkilöön liittyvät tiedot, esim. oppilas- ja opettajarekisterit, arviointi (kurssipäiväkirjat) ja koulun tiedot.

AROMI Ruokatuotannon suunnittelu, ohjaus ja kustannuslaskenta. Tietosisältö: raaka-ainetiedot, reseptit ja ateriakokonaisuudet, ravintoainetekijät, ravintosuositukset ja vertailut, ostotilaukset, kuorma- ja lähetyskirjat, luovutukset varastosta, ostolaskut, inventaariot, jälkiseurantaraportit, asiakkaat, tuotteet ja hinnastot, myyntitilaus, tuotannon yhteenvetoraportit, lähetysluettelot, myyntitilausten veloitus, myynnin seurantaraportit, suoritteet ja laskenta. Julkisuus: julkinen, ei sisällä salassa pidettävää tietoa.

 

13 Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskus tuottaa henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistus-ratkaisuja. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä.

Väestötietojärjestelmä. Väestötietolain (507/199) nojalla ylläpidettävä tietojärjestelmä. Sisältää henkilöiden yksilöintitiedot sekä tiedot perhe- ja henkilöoikeudellisesta asemasta ja toimivaltaisuudesta. Rekisteri sisältää muun muassa henkilötunnuksen ja nimet, osoitteen, kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan, perhesuhdetiedot, kansalaisuus-tiedot, edunvalvontaa ja toimintakelpoisuuden rajoitusta koskevat tiedot, kuolinajan, äidinkielen ja asiointikielen, tiedon ammatista ja tietojen luovuttamista koskevista rajoituksista, ilmoitetun postiosoitteen, huostaanottotiedot, vaaleja varten tarvittavat tiedot ja uskontokuntatiedot. Järjestelmä ei ole julkinen. Tietoja luovutetaan väestötietolain mukaan esimerkiksi tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseen tai niihin verrattavaan tarkoitukseen.

Holhousasioiden rekisteri. Sisältää tiedot henkilön holhouksenalaisuudesta, edunvalvojasta ja valvovasta viranomaisesta. Rekisteri ei ole julkinen, vaan siitä annetaan tietoja holhoustoimesta annetun lain (442/1999) mukaan. Jokaisella on esimerkiksi oikeus saada tieto siitä, onko tietty henkilö edunvalvonnassa ja kuka on hänen edunvalvojansa.