Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Sosiaali- ja terveysministeriö

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos keskiviikko 24. maaliskuuta 2010, 14.14

 

1 MINISTERIÖ
2 ELÄKETURVAKESKUS
3 FIMEA
4 HUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIIRI
5 POTILASVAKUUTUSKESKUS
6 SÄTEILYTURVAKESKUS
7 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS
8 VALVIRA

 

1 Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa osana valtioneuvostoa sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa Suomessa.

Tietojärjestelmät

Mitalikortisto. Mitalikortistoon talletetaan ministeriön hallinnonalalla tehdyt kunniamerkkiesitykset ja myönnetyt merkit. Järjestelmästä löytyy henkilöistä henkilötiedot (ei henkilötunnusta), ammatti, kotipaikka ja sukupuoli sekä kunniamerkeistä ehdotusvuosi, ehdottaja, ehdotettu merkki, päätös merkistä, aiemmat myönnetyt merkit. Tiedot ovat julkisia.

Hantti1 TAO/EURA. Järjestelmää käytetään EU-rakennerahastovarojen ja –hankkeiden hallinnointiin. Tiedot järjestelmään tulevat SM:n ja TM:n rahakirjeistä, hankehakemuksista, seurantalomakkeista, raporteista ja lausunnoista. Viranomaisen mukaan järjestelmä on ”[p]eriaatteessa julkinen lukuun ottamatta liikesalaisuuksia tai henkilöiden yksityisyyttä koskevia tietoja”. Salassa pidettäviä ovat siis vielä päätöksenteon jälkeen henkilötunnukset, hakijan taloustiedot ja liikesalaisuudet.

Työsuojeluhallinnon valvontatietojärjestelmä (VATI). Järjestelmässä on yksilöintitiedot suomalaisista yrityksistä ja siihen kirjataan niihin tehdyt työsuojeluviranomaisen toimenpiteet sekä muita työsuojeluun liittyviä tietoja. Järjestelmää käytetään työsuojeluviranomaisen toiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Tiedot ovat julkisia lukuun ottamatta Työsuojelun valvontalain (44/2006) 10 §:n mukaisia tietoja, eli sitä että tarkastus on tehty työsuojeluviranomaiselle tehdyn ilmoituksen perusteella sekä ilmoittajan henkilöllisyys. HUOM. ”Tilastokeskukselta saatu työnantajien ja työpaikkojen yksilöintitiedot. STM:n ja tilastokeskuksen välisen tietojen luovutussopimuksen mukaan tilastokeskuksen yksilöintitietojen massaluovutus on kielletty”

Hantti V2. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamien hankkeiden hallinnointia varten luotu järjestelmä. Järjestelmässä on hankehakemukset ja –selvitykset sekä maksatushakemukset. Tiedot ovat julkisia lukuun ottamatta liikesalaisuuksia ja henkilöiden yksityisyyttä koskevia tietoja.

 

2 Eläketurvakeskus

Henkilörekisterit

Eläketurvakeskuksen ansaintarekisteri. Työeläkelakien mukaisen eläketurvan toimeenpanossa tarvittavat tiedot. Tietosisältö: henkilötunnus, työskentely- ja ansaintatiedot, yrittäjän vakuuttamisvelvollisuuden vapautustiedot, eläkettä kartuttavat palkattomat ajat, työeläkelisään vaikuttavat etuuspäivät, työttömyysaikojen erityistiedot sekä EY-virka-miesten YEL- ja MYEL-tiedot. Tiedot ovat salaisia. Tietojen luovuttaminen perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai lainsäännökseen. Tietoja luovutetaan tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin ilman yksittäisiä henkilötietoja.

Eläkerekisteri. Yksityisen ja julkisen sektorin työeläkelaitosten antamat eläkepäätökset. Ulkomaisista eläkepäätöksistä tallennetaan suppeat tiedot. Tietoja käytetään tilastojen tuottamiseen ja eri järjestelmien välisen yhdenmukaisen ratkaisun varmistamiseen. Tietosisältö: henkilötiedot, eläkkeen tunniste, peruste, määrä ja muutos, hylkäys ja päivämäärä sekä perhe-eläkepäätöksiin liittyen edunsaajia koskevat tiedot. Tietoja luovutetaan lakimääräyksiin perustuen esimerkiksi asianosaiselle, ulosottoviranomaisille, verottajalle ja sosiaalihuoltoon. Rajoitettu tiedonsaantioikeus esim. KELA, työttömyyskassat, vakuutusyhtiöt, Koulutusrahasto ja Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli. Tietoja luovutetaan tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin ilman yksittäisiä henkilötietoja.

Hakemusrekisteri. Eläkehakemuksen vireilläolon vaiheet ja käsittelyn päättyminen. Järjestelmää käytetään eläke-ratkaisun tekemiseen tarvittavien tietojen välittämiseksi asiaa käsitteleville eläkelaitoksille sekä vakuutettujen asiakas-palveluun. Tietosisältö: eläkehakemuksen tiedot, hakemusta käsittelevän tahon tiedot ja hakemuksen tila (vireillä, raennut, päätetty). Työeläkelaitokset ja KELA saavat tietoja suoralla pääteyhteydellä yksilöityä pyyntöä vastaan. Lisäksi tietoja luovutetaan asianosaiselle ja lain perusteella.

Henkilörekisteri. Järjestelmän tietoja käytetään Eläketurvakeskuksen muissa rekistereissä tunnistetietoina sekä työeläkelaitoksissa lakisääteisen eläketurvan hoitamiseen sekä työeläkejärjestelmän tilastointiin. Tietosisältö: henkilöön ja hänen asuinpaikkaansa liittyvät tiedot (mm. henkilötunnus, virallinen nimi, siviilisääty, kansalaisuus, kuolinpäivä) sekä työeläkeotteen jakelutapa. Työeläkelaitokset saavat tietoja suoralla pääteyhteydellä ja EU-tietoliikenteessä ulkomaisille eläkelaitoksille. Lisäksi tietoja luovutetaan asianosaiselle ja lain perusteella.

Työeläke.fi. Eläkkeen hakemistiedot –rekisteri. Verkkopalvelun kautta täytettyjen eläkehakemusten tiedot. Tiedot välitetään eläkelaitoksiin ja Kelaan eläkehakemuksen käsittelyä varten sekä työeläkehakemusten tilastoinnin helpottamiseen. Tietosisältö: henkilö- ja perhetiedot, haettavan eläkkeen tiedot, eläkkeeseen vaikuttavien tulojen ja korvausten tiedot, ennakonpidätysprosentti, tilinumero. Tietoja luovutetaan vain lain nojalla sekä EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaiden eläkelaitoksille eläke- ja sosiaaliturvan selvittämistä varten.

Eläketurvakeskuksen työnantaja- ja vakuutusrekisteri. Lakisääteinen järjestelmä. Työnantajat, jotka ovat vakuuttaneet työntekijänsä TyEL-vakuutuksella. Julkisen puolen työnantajien ja Merimieseläkekassan tietoja. Tietoja käytetään vakuuttamisvelvollisuuden valvontaan, työsuhde- ja vakuutusselvittelyyn, yhteisen ansaintajärjestelmän taustajärjestelmänä ja työnantajien tunnistamiseen. Tietosisältö: eläkevakuutuksen ottaneet työnantajat sekä mahdollisista TEL- ja TyEL-työnantajista (yritykset ja henkilötyönantajat). Tiedot ovat salaisia. Tietojen luovuttaminen perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai lainsäännökseen. Työeläkelaitokset saavat tietoja suoralla pääteyhteydellä pyyntöön perustuen.

UM-henkilötietorekisteri. EU- ja ETA-maiden vakuutusnumero- ja henkilötietoja. Tavoitteena on eläkehakemus-käsittelyn nopeuttaminen ja eläkkeiden liikamaksun estäminen. Tietosisältö: henkilön nimi, ulkomainen vakuutusnumero, valtio ja ulkomainen yhdyselin. Tiedot ovat salaisia. Tietojen luovuttaminen perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai lainsäännökseen. Tietoja ei luovuteta EU:n, ETA:n ja Sveitsin ulkopuolelle.

YEL-verovalvonta. Verottajalta saadut tiedot niistä luonnollisista henkilöistä, joilla on vahvistettua valtioveronalaista ansio- ja/tai pääomatuloa elinkeinotoiminnasta. Rekisterin avulla valvotaan yrittäjien lakisääteistä vakuuttamis-velvollisuutta. Tietosisältö: verovelvollisen yksilöintitiedot, yrityksen tiedot sekä ansio- ja pääomatuloihin liittyvät tiedot. Tietoja luovutetaan vain YEL 146§ perusteella eläkelaitokselle tai muutoksenhakuasteelle.

 

3 Fimea

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea hoitaa lääkealan lupa- ja valvontatehtäviä, tutkimus- ja kehittämis-tehtäviä sekä tuottaa ja välittää lääketietoa lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Henkilötietojärjestelmät

KLIK Kliinisten lääketutkimusten erityisrekisteri. Kliinisten lääketutkimusten turvallisuuden ja asianmukaisen toteuttamisen valvonta. Tietosisältö: kliinisten lääketutkimusilmoitusten, vuosittaisten turvallisuusselvitysten, haitta-vaikutusraporttien, tutkimussuunnitelman muutosten ja tutkimuksen päättymisen, keskeyttämisen tai peruuttamisen käsittelytiedot. Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan Euroopan Lääkevalvontaviraston tietokantaan Lääkelain 87 d §:n nojalla.

Huumausaineseurantarekisteri. Huumausaineseuranta. Tietosisältö: reseptilomakkeen nro, lääkärin SV-numero, laitoksen tunnusnumero, potilaan nimi ja henkilötunnus sekä määrätyn valmisteen tiedot. Tiedon salassapidosta tai julkisuudesta ei mainintaa. Tietoja toimitetaan Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle neljännesvuosittain lain perusteella. Lääkärikohtaisten hälytysrajojen ylittyessä kaikki ko. lääkäriä koskevien tulosteiden tiedot viimeiseltä 12 kuukaudelta.

HAVA Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri. Järjestelmää käytetään potilas- ja lääketurvallisuuden seurantaan. Tietosisältö: potilaan henkilötiedot, lääkityksen ja haittavaikutusten sekä ilmoittajan tiedot. Tietoja luovutetaan WHO:n ja Euroopan lääkeviraston tietokantaan ilman henkilötietoja. Pääsy potilastietoihin on rajattu.

Erityisluparekisteri. Järjestelmää käytetään lääkevalmisteen kulutukseen luovuttamiseen yksittäistapauksissa Lääkelain 21 f §:n mukaan. Tietosisältö: potilaan nimi ja sairaus, lääkärin, apteekin, lääkkeen nimi, lääkkeen tiedot. Tietoja luovutetaan lääkevalmistetilastona MMMELO:lle, EELA:lle ja läänin eläinlääkäreille ja Myrkytyskeskukseen sekä Teratologiseen tietopalveluun ilman henkilötietoja.

Kudoslaitosrekisteri. Järjestelmää käytetään toimiluvallisten kudoslaitosten rekisteröintiin. Tietosisältö: kudoslaitoksen, sen vastuu- ja yhteyshenkilöiden tiedot sekä laitoksen toimiala. Lista toimiluvan saaneista kudoslaitoksista julkaistaan verkossa.

Huumausainelain mukaisia lupia hakevat toimijat. Järjestelmää käytetään huumausainelain mukaisten edellytysten valvontaan toimijoiden lupahakumenettelyssä. Tietosisältö: toimijaluettelo, vastuu- ja varavastuuhenkilöt, viittaukset viimeisimpiin lisäselvitysten toimituksiin ja tehtyihin tarkastuksiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Muut järjestelmät

Apteekkimaksujärjestelmä. Järjestelmää käytetään apteekkimaksun määräämiseen. Tietosisältö: apteekkimaksuaineisto ja sen käsittelyyn liittyvä viranomaisaineisto. Rekisteri on pääosin julkinen, voi sisältää JulkL 24§ 1 mom 20 kohdan mukaisia tietoja.

iRis myyntilupa-asioiden erityisrekisteri. Järjestelmää käytetään myyntilupa-asioiden hoitamiseen sekä lääke-, kasvirohdos-, perinteisten kasvirohdos- sekä homeopaattisten ja antroposofisten valmisteiden perustietojen ylläpitoon. Tietosisältö: myyntilupiin ja lääke- ja em. valmisteisiin liittyvät tiedot. Tiedot pääsääntöisesti salassa pidettäviä liike- ja ammattisalaisuuden nojalla. Julkiset lääke- ym. valmisteista koskevat tiedot ja julkiset myyntilupia koskevat tiedot saatavilla verkossa.

VetHAVA lääkkeiden haittavaikutusten (eläimiin kohdistuva) erityisrekisteri. Järjestelmää käytetään haitta-vaikutusten seurantaan, joita on aiheutunut lääkevalmisteesta eläimille, eläinlääkkeistä ihmisille tai ympäristölle sekä eläinlääkkeiden varoaikojen ylityksistä. Tietosisältö: haittavaikutusilmoitukset. Tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia.

 

4 HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

HUS:n erikoissairaanhoidon palvelualueeseen kuuluvat HYKS-sairaanhoitoalue sekä Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueet. HUS:n tulosyksiköt: medisiininen, operatiivinen, naisten- ja lastentautien sekä psykiatrian tulosyksikkö. Lisäksi HUS-konsernin liiketoimintaan kuuluu mm. HUS-röntgen, HUS-logistiikka, HUS-lääkintätekniikka, HUS-tietotekniikka, HUS-tilakeskus jne.

Henkilörekisterit

Potilasrekisteri. Tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, potilaan ohjaaminen toiseen hoitolaitokseen, ammattihenkilöiden valvonta, hoidon laskutus, tilastointi ja seuranta, tutkimus- ja opetustoiminta. Tietosisältö: potilasasiakirjat ja tallenteet, hoidon tiedot, osallisuus tutkimukseen, josta muodostetaan tutkimusrekisteri, tutkimus- ja koehenkilöpotilaat. Salainen, tietojen luovutus potilaan suostumuksella. Ilman suostumusta hoidon järjestämiseksi toiselle terveydenhuollon yksikölle tai ammattihenkilölle, mikäli ei kykyä antaa suostumusta mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi. Ilman suostumusta potilaan lähiomaiselle tai muulle läheiselle, mikäli potilas tajuton tai muu sellainen syy, jollei syytä olettaa potilaan kieltävän tietojen luovutusta.

Alueellinen tartuntatautirekisteri. Rekisteriseloste puuttuu.

Hallinnollisten potilasasioiden rekisteri. Rekisteriseloste puuttuu.

Hallintoasiain rekisteri. Rekisteriseloste puuttuu.

Potilasasiamiehen rekisteri. Rekisteriseloste puuttuu.

 

5 Potilasvakuutuskeskus

Potilasvakuutuskeskus huolehtii potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Tekee myös riskiluokittelua ja tutkimuksia, laskelmia ja tilastoja vahingontorjuntatyötä varten.

Henkilörekisterit

Potilasvakuutuksen vahinkorekisteri. Vahingon korvattavuuden ja korvauksen suuruuden selvittäminen, riskitutkimus vakuutusmaksun määräämiseksi. Tietosisältö: vahingonkärsineen/korvauksenhakijan tiedot, tiedot sairaudesta jonka hoitoon vahinko liittyi, tiedot vahingosta ja sen korvaamisesta. Tietoja luovutetaan asianomaisen suostumuksella tai lain nojalla. Kerätyistä tiedoista julkaistaan vuosittaisia tilastoja verkossa.

 

6 Säteilyturvakeskus

STUK valvoo ydinenergian käyttöä, tutkii radonin torjuntaa kodeissa ja työpaikoilla sekä selvittää matkapuhelimien säteilyvaikutuksia.

Henkilöstörekisterit

Tarkastajatietorekisteri (IAEA:n ja EURATOMin tarkastajat). Safeguard-tarkastuksia suorittavien hyväksyttyjen tarkastajien rekisteri. Tietosisältö: nimi, tarkastajanumero, syntymäaika- ja paikka. Koulutus, aikaisemmat työsuhteet. Tietoja luovutetaan tarkastettaville ydinlaitoksille ja ydinaineiden haltijoille.

Turvallisuusluparekisteri. Myönnettyjen turvallisuuslupien rekisteröinti ja säteilylain valvontatehtävät. Tietosisältö: Luvanhaltijan nimi ja osoite, vastaavan johtajan nimi ja säteilylähde/-laitetiedot. Tietoja luovutetaan tarvittaessa perusteltua pyyntöä vastaan.

TTL Terveystarkkailusta vastaavat lääkärit. Lääkärin pätevyyden rekisteröinti ja säteilylain valvontatehtävät. Ei mainintaa julkisuudesta.

HRK Hammasröntgenlaitteen käyttörekisteri. Hammasröntgenlaitteiden ja niiden käyttäjien rekisteröinti ja säteilylain valvontatehtävät. Ei mainintaa julkisuudesta.

Annosrekisteri. Säteilyaltistuksen seurannassa olevat työntekijät. Ei mainintaa julkisuudesta.

RAR Työntekijöiden radonaltistusrekisteri. Annosrekisterin osarekisteri Ei mainintaa julkisuudesta.

Solariumkäyttöpaikkarekisteri

Säteilytyöntekijöiden sisäiset säteilyaltistukset. Säteilylain valvontatehtävä. Tietosisältö: henkilötiedot ja altistuksen mittaustulokset. Tietojen luovutus asianosaiselle ja työnantajalle.

Muut rekisterit

Ydinturvallisuusrekisteri. Ydinturvallisuuden ja ydinmateriaalin valvonta. Tietosisältö: ei eritelty. Julkinen.

Ydinmateriaalirekisteri. Ydinmateriaalin keskuskirjanpito. Tietosisältö: ydinlaitosten varastonmuutokset, varasto- ja taseraportit. Tiedot pääosin salaisia. Uraanin ja plutoniumin kokonaismäärät julkisia ja julkaistaan myös vuosiraportissa.

Lisenssirekisteri. Viranomais- ja valvontatehtävät. Tietosisältö: voimalaitoksen nimi, lisenssin voimassaoloaika, tehtävä, kuulustelutiedot. Julkisuudesta ei mainintaa.

USVA. Järjestelmä varoittaa ulkoisen säteilyn kohoamisesta, tuottaa viranomaisille säteilytilannekuva ja hallinnoida asemaverkkoa. Tietosisältö: säteilyvalvonta-asemien toimittama data. Tiedot julkaistaan vasta varmennuksen jälkeen, mutta eivät ole salaisia. Järjestelmä on suljettu julkiselta käytöltä.

 

7 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

THL on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehityslaitos, jonka tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveys-palveluiden kehittäminen. THL on alansa tilastoviranomainen. HUOM. Laitoksen Tieto-osaston johtajan mukaan aineistojen käyttäminen tutkimukseen edellyttää tutkimuslupaa, jolloin menettelyssä käsitellään eettisen toimikunnan, tietosuoja-valtuutetun sekä rekisterinpitäjän lausunnot. Tietoja voidaan luovuttaa myös hallinnolliseen ja suunnittelukäyttöön, mutta tällöin luovutettava tieto ei sisällä henkilötunnisteita. Rekisterien tiedoista julkaistaan laajat tilastoaineistot ja indikaattoripankit kuten Sotkanet, joiden tiedot ovat maksutta kaikkien käytössä:

Kotihoidon asiakaslaskenta. Rekisteri perustuu useaan lakiin (mm. laki Terveyden hyvinvoinnin laitoksesta 668/2008 2 §). Siihen kerätään tietoja kotihoidosta, palvelun antajista ja asiakkaista tilastointia, tutkimusta ja suunnittelua varten. Tallennettavat tiedot: palvelun tuottaja, postilasta/asiakasta koskevat tiedot, hoidon alkamista kuvaavat tiedot, hoitotietoja ja asiakkuuden perusteita kuvaavat tiedot, kotihoidon lisätiedot, viimeisen kuukauden aikana saadut palvelut sekä muut tiedot. Esimerkiksi ”hoitotietoja ja asiakkuuden perusteita kuvaavat tiedot” sisältävät kohdat: päädiagnoosi, sivudiagnoosit, hoidon tarve laskentahetkellä, tarkoituksen mukainen hoitopaikka, palvelu ja hoitosuunnitelma tehty (kyllä/ei), kotihoidon lisätiedot. Rekisterin henkilötiedot on säädetty salassa pidettäviksi lain terveydenhuollon valta-kunnallisista henkilörekistereistä (556/89) 4 §:n perusteella. Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/89) 4 §:n määräyksiä – ts. salassa pidettäviä tietoja annetaan vain luvan perusteella määrättyä tieteellistä tutkimusta varten.

Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri. Rekisteri tuottaa seurantatietoja sosiaalihuollon laitoshoidosta ja asumis-palvelusta, kotihoidosta, laitosten toiminnasta ja niiden asiakkaista. Tietosisällön pääluokat: palvelun tuottaja, potilasta/asiakasta kuvaavat tiedot, hoidon alkamista kuvaavat tiedot, hoitotietoja ja asiakkuuden perusteita kuvaavat tiedot, hoidosta poistumista kuvaavat tiedot, muut tiedot. Lisäksi rekisteriin kootaan hoitotietoja ja asiakkuuden perusteita kuvaavia lisätietoja, kotihoidon lisätietoja sekä marraskuun aikana saadut palvelut. Näistä esimerkiksi hoito-tietoja ja asiakkuuden perusteita kuvaavat lisätiedot sisältävät hoidon tarpeen laskentahetkellä, tiedon tarkoituksen-mukaisesta hoitopaikasta sekä tieto onko palvelu ja hoitosuunnitelma tehty. Rekisteristä voidaan luovuttaa tilasto-aineistoa tai aineistoa josta yksilöivät tiedot on poistettu. Hoitoilmoitusrekisterin henkilötiedot ovat salassa pidettäviä.

Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri. Rekisterin tarkoituksena on koota tietoa tilastointia ja tutkimusta varten sairaanhoidon laitosten toiminnasta ja niissä hoidossa olleista asiakkaista sekä kotihoidon asiakkaista. Talletettavat tiedot: palvelun tuottaja (koodi, koodin tarkennin, palveluala, erikoisala), potilasta/asiakasta kuvaavat tiedot (hetu, kotikunta, väestövastuualue, ulkomailla asuvan kotimaan koodi), hoitoon tuloa kuvaavat tiedot (hoitoon saapumispäivä, saapumistapa, saapumissuunta, lähtöpaikan laitoskoodi, lähetteen antaja, lähettäjäyhteisön koodi), potilaan/asiakkaan saamaa hoitoa ja asiakkuuden perusteita kuvaavat tiedot (hoitoon tulon syy, diagnoosit, ulkoinen syy, tapaturmatyyppi, hoidon tarve tullessa, toimenpidepäivä, toimenpiteet, pitkäaikaishoidon päätös kyllä/ei, potilas on vaativa sydänpotilas kyllä/ei, potilas on psykiatrisen hoidon erikoisalan potilas kyllä/ei), hoidosta poistumista kuvaavat tiedot (hoidosta lähtöpäivä, jatkohoito, jatkohoitoyhteisön koodi). Lisäksi vaativilta sydänpotilailta tai psykiatrisen erikoisalan potilaista kerätään lisätietoja. Hoitoilmoitusrekisterin perusteella tuotettuja tilastoja ja tietoja, joista on salassa pidettävät tiedot poistettu, voidaan luovuttaa. Sen sijaan salassa pidettäviä tietoja ovat lain terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/89) 4 §:n perusteella yksilöivät henkilötiedot. Lain mukaan THL voi kuitenkin myöntää luvan henkilötietojen luovuttamiseen tieteellistä tutkimustyötä varten.

Toimeentulorekisteri. Rekisteriä käytetään tilastointi- ja tutkimustyöhön. Rekisteriin kerätään tietoja sosiaalitoimen asiakkaista jotka ovat saaneet toimeentulotukea. Kerättävä tietosisältö: toimeentulotukilomakkeen palauttava kunta, viitehenkilön henkilötunnus, puolison henkilötunnus, sukunimen neljä ensimmäistä kirjainta, sosioekonominen asema, perheen suuruus, varsinaisen toimeentulotuen kuukaudet, varsinaisen toimeentulon menot, perustoimeentulon kuukaudet, perustoimeentulon menot, täydentävän toimeentulotuen kuukaudet, täydentävän toimeentulon menot, ehkäisevän toimeentulotuen kuukaudet, ehkäisevän toimeentulotuen menot, kuntouttavat työtoiminnan kuukaudet, kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha, kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaus, kuntouttavaan työtoimintaan osallistunut viite-henkilö, kalenterikuukausi jonka aikana toimeentulotukea maksettu, toimeentulotukea marraskuussa saanut kotitalous, marraskuun asiakkaiden kaikki toimeentulon lähteet, marraskuun asiakkaiden toiminta. Tietojen julkisuudesta ei tietoa. Stakes voi myöntää tutkijoille luvan tietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa.

Epämuodostumarekisteri. Tietojen keräämisen tarkoitus on tilastointi, tutkimus ja epämuodostumien esiintymisen seuranta. Rekisteriin kootaan tiedot elävänä tai kuolleina syntyneistä, joilla on todettu synnynnäisiä epämuodostumia, kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksia. Rekisteri on lakisääteinen (556/89, 2 §; 774/89, 1 § ja 8 §; 668/2008 2 §). Koottavat tiedot: äiti (nimi, henkilötunnus, asuinkunta, kansalaisuus, aiemmat raskaudet kpl, aiemmat synnytykset kpl, aiemmin kuolleina syntyneet kpl, aiemmat spontaanit abortit kpl, aiemmat sikiöindikaatioin tehdyt raskauden keskeytykset kpl), nykyraskautta koskevat tiedot (äidin työ, äidin sairaudet, äidin lääkitys, muut altistukset, raskaudenaikaiset sikiöseulonnat, sikiöiden lukumäärä), lapsi/sikiö (nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, raskauden kesto, synnytys-/ keskussairaala, syntymän tapa, sukupuoli, monisikiöisen järjestyskirjain, syntymäpaino, mahdollinen kuolinpäivämäärä), epämuodostumat (diagnoosi sanallisesti, diagnoosi ICD-koodeilla, epämuodostuman toteamisaika, epämuodostuman toteaminen raskauden aikana, epämuodostuman toteamiseksi tehdyt lisätutkimukset syntymän jälkeen, kromosomi- ja DNA-tutkimukset, röntgen- ja ultraäänitutkimukset, obduktio, muut tutkimukset), sukulaisten mahdolliset epä- muodostumat (ei henkilötietoja, sukulaisuussuhde, diagnoosi sanallisessa muodossa, diagnoosi ICD-muodossa), epämuodostumailmoitusta koskevat tiedot (ilmoituksen tyyppi, ilmoitettava yksilö, ilmoituksen saapumis- ja käsittely-päivämäärät). Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterin henkilötiedot on säädetty salassa pidettäviksi lain terveydenhuollon valtakunnallisista rekistereistä (556/89) 4 §:n perusteella. Stakes voi myöntää tutkijoille luvan epämuodostumarekisterin tietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa kuultuaan tietosuojavaltuutettua.

Raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteri. Rekisterin käyttötarkoitus on tilastointi- ja tutkimustyö. Rekisteri perustuu lääkärien asetusten nojalla THL:lle lähettämiin toimenpideilmoituksiin. Rekisteri on lakisääteinen, mm. laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/89) 2 §. Tallennettavat tiedot: henkilötunnus, ammatti kotikunnan numero, siviilisääty, aikaisemmat raskaudet, viimeisin raskaus, tämän raskauden alussa käytetty ehkäisy-menetelmä, tehty toimenpide, suoritussairaalan numero ja toimenpiteen suorituspäivä. Raskauden keskeytyksistä tallennetaan tiedot: raskauden kestoaika, keston arvioinnin peruste, päätöksen tekijä, peruste, raskaudenkeskeyttämis-toimenpide, keskeyttämisen jälkeen suunniteltu ehkäisy sekä varhaiskomplikaatiot sairaalassaolon aikana. Steriloiduista täytetään tiedot: päätöksen tekijä, peruste, steriloimistoimenpide sekä komplikaatiot sairaalassaolon aikana. Tiedot ovat arkaluontoisina salassa pidettäviä. THL voi myöntää tutkijoille luvan rekisterin tietojen käyttöön laissa määritellyssä tieteellisessä tutkimuksessa kuultuaan ensin tietosuojavaltuutettua.

Syntyneiden lasten rekisteri. Tiedot kerätään äitiyshuollon, synnytystoiminnan ja vastasyntyneiden hoidon kehittämistä ja järjestämistä varten. Tietoja kerätään myös tilastointi- ja tutkimustyöhön. Rekisteriin kerätään tiedot kaikista elävänä syntyneistä sekä niistä kuolleina syntyneistä jotka ovat painaneet vähintään 500 g tai raskaus on kestänyt vähintään 22 viikkoa. Syntymärekisteri sisältää osarekisterin ”Pienet keskoset”. Rekisterin tietosisältö: äidin henkilötiedot, aiemmat raskaudet ja synnytykset, nykyraskaus ja seuranta, synnytys, lapsi, lapsen tiedot sairaalasta poistumiseen mennessä. Pienet keskoset -tiedostoon kerätään tiedot: äidin henkilötiedot, lapsen henkilötiedot, raskaus, synnytys, lapsen hoito 42 raskausviikkoa vastaavaan ikään asti, lapsen diagnoosit 42 raskausviikkoa vastaavaan ikään asti, lapsen tilanne 42 raskausviikkoa vastaavassa iässä, kaikki lasta hoitaneet sairaalat 42 raskausviikkoa vastaavaan ikään asti. Esimerkiksi normaalisti syntyneestä lapsesta talletetaan kohtaan ”lapsi” tiedot: lapsen syntymäpäivä, henkilö-tunnuksen tunnusosa ja syntymän kellonaika, sukupuoli, syntynyt elävänä tai kuolleena, sikiöiden eli syntyneiden lasten lukumäärä, monisikiöisen järjestyskirjain, syntymäpaino, syntymäpituus cm, päänympärys, 1 min ja 5 min Apgarin pisteet, napaveren pH. Tietojen julkisuudesta ei ole tietoa. Stakes voi myöntää tutkijoille luvan tietojen käyttöön tutkimuksessa kuultuaan tietosuojavaltuutettua.

Lastensuojelurekisteri. Rekisteriin kootaan tiedot kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista. Rekisterin pitäminen perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) 2 §. Tiedot rekisteriin saadaan kuntien lastensuojeluviranomaisilta. Rekisterin tietotyypit: lapsen/nuoren henkilötunnus, sukunimen neljä ensimmäistä kirjainta, sukupuoli, lapsen/nuoren huoltaja tilastovuoden lopussa tai sijoituksen päättyessä, sijoitusperuste ja -aika sekä sijoituspaikka. Tilastotietoja voidaan tilasto- ja tutkimustarkoituksiin luovuttaa sellaisessa muodossa, josta ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Tunnisteellisia tietoja ei tilastolain mukaan voida luovuttaa mihinkään tarkoitukseen.

Implanttirekisteri. Rekisteriin kerätään tietoja ihmisten leukojen alueelle asennetuista implanteista. Tietoja kerätään viranomaisilta, laitoksilta ja ammatinharjoittajilta ja niitä käytetään ihmiseen asennettujen implanttien kestävyyden, soveltuvuuden ja turvallisuuden seurantaan ja arviointiin. Rekisteri on lakisääteinen (668/2008) 2 §. Tallennettavat tiedot: toimenpiteen suorittajan tiedot (toimipisteen nimi, koodi ja osoite sekä toimenpiteen suorittaja), potilaan tiedot (ainoastaan kotikunta), leikkaustiedot (päivämäärä ja kohde), asennetun implantin tiedot (kauppanimi, menetelmä, hoidon syy, suunniteltu proteesihoitomuoto, profylaktinen mikrobilääkitys, primaarikomplikaatiot, yleisiä taustatekijöitä, menetelmän taustatekijöitä), poistetun implantin tiedot (implantin kauppanimi, implantin asetuspäivämäärä, implantin poiston syy). Rekisterin henkilötiedot on säädetty salassa pidettäviksi lain terveydenhuollon henkilörekisteristä (556/89) 4 §:n perusteella. THL voi tietosuojavaltuutettua kuultuaan myöntää luvan henkilötietojen luovuttamiseen hammas-lääketieteellistä tutkimusta varten. Tällöin tietojen luovutuksen tulee täyttää henkilötietolain (523/1999) 12 §:n 1 momentin 6 kohdan vaatimukset.

Näkövammarekisteri. Rekisterin tekninen ylläpitäjä on Näkövammaisten keskusliitto ry. Rekisteri on lakisääteinen, mm. (556/89) 2 § ja sitä käytetään tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin. Tallennettavat tietotyypit: henkilötunnus, sukunimi ja etunimet, asuinkotikunnan ja syntymäkotikunnan numerot, siviilisääty, äidinkieli, kuolinpäivämäärä, kuolinsyy, näkövamman syntymistä koskevat diagnoosit, lisävammat tai pitkäaikaissairaudet, etiologia (taudinmääritys), vammaisuuden kesto, näöntarkkuus, näkökenttä, näkövamman vaikeusaste, näkövamman ilmoituspäivämäärä, ilmoittavan lääkärin SV-numero, toimipaikkakoodi. Rekisterin tiedot ovat arkaluontoisia salassa pidettäviä tietoja eikä niitä säännönmukaisesti luovuteta. THL voi myöntää tutkijoille luvan rekisterin tietojen käyttöön laissa määritellyssä tieteellisessä tutkimuksessa kuultuaan ensin tietosuojavaltuutettua.

Syöpärekisteri. Rekisteriin tallennetaan THL:lle laissa määrättyjen tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja. Tietoja kerätään Suomessa asuvista syöpään sairastuneista henkilöistä ja joukkotarkastusten kohdeväestöstä. Rekisteri-selosteen mukaan tietoja kuitenkin käsitellään vain tieteellistä tutkimusta ja tilastointia varten. Syöpärekisterin osana ovat rintasyövän ja kohdunkaulasyövän joukkotarkastusrekisterit. Syöpärekisterin sisältö: tunnistetiedot (henkilön henkilötunnuksen tai syntymäajan, nimen, osoitetiedot, siviilisäädyn ja ammatin), syöpää koskevat tiedot (toteamisen, sijainnin, levinneisyyden, hoidon, laboratorionäytetiedot) sekä muut tiedot (kuolintodistus- ja maastamuuttotiedot). Joukkotarkastusrekisterin sisältö: tunnistetiedot (henkilötunnuksen, nimen, osoitetiedot, kotikunnan, siviilisäädyn, ammatin ja kutsutiedon) sekä esitiedot (joukkotarkastustiedot, kliiniset tiedot). Rekisterin henkilötiedot ovat terveyden-huollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/89) 4 §:n mukaan salassa pidettäviä. Sosiaali- ja terveysministeriö tai THL voi myöntää luvan rekisterin tietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa kuultuaan tietosuojavaltuutettua.

8 Valvira

”Sosiaali- ja tereysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira parantaa ohjauksen ja valvonnan keinoin elinympäristön terveysriskien hallintaa sekä oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa.”

Rekisteriselosteet poimittu Valviran verkkosivuilta.

 

Henkilörekisterti

LUOTERI Sukusolujen ja alkioiden luovuttajista pidettävä luovutusrekisteri. Hedelmöityshoidoista annetun lain täytäntöönpano. Lain 23 §:n 1 momentin mukaan tiedon luovuttajan henkilöllisyydestä saa antaa luovutetusta sukusolusta tai alkiosta syntyneelle henkilölle, joka 18 vuotta täytettyään ilmoittaa luovuttajan tunnuksen Valviralle. Tietosisältö: Luovuttajan tunnus, nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika, onko kyseessä siittiöiden, munasolujen vai alkioiden luovutus, luovuttajan suostumus isyyden vahvistamiseen, suostumuksen peruuttaminen. Julkisuus: Tieto luovutetaan tietokoneselosteena em. lain mukaan pyytäjälle. Jos siittiöiden luovuttaja on suostunut siihen, että hänet voidaan vahvistaa hedelmöityshoidon tuloksena syntyneen lapsen isäksi, lain 23 §:n 2 momentin mukaan myös lapsen äidillä on oikeus saada tieto luovuttajan henkilöllisyydestä välittömästi lapsen syntymän jälkeen.

TERHIKKI Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri. Rekisteri terveydenhuollon ammatti-henkilöiden valvontaan sekä ammattihenkilöiden varaamiseen valmiuslain (1080/1991) mukaista poikkeusoloihin varautumista varten. Rekisteristä tuotetaan tietoa kotimaisiin ja kansainvälisiin tilastoihin. Tietosisältö terveydenhuollon ammattihenkilöistä: henkilötunnus, sukunimi, etunimet, entinen nimi, kotiosoite, postinumero, postitoimipaikka, postitusosoite, postituskielto ja –rajoitus, tieto turvakiellosta, asuinkunta, asuinvaltio, kansalaisuus, äidinkieli, ammatinharjoittamisoikeuden, -luvan tai nimikesuojauksen perusteena oleva koulutus, oppilaitos tai maa, jossa koulutus on suoritettu, ammatinharjoittamisoikeus, ammatinharjoittamislupa ja ammattinimikkeen käyttöoikeus, ulkomailla myönnetty ammatinharjoittamisoikeus, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin oikeuden perusteena oleva koulutus, TEO:n ja lääninhallituksen ratkaisu, jossa ammattihenkilön ammattitoiminnassa on todettu virheellisyyttä, laiminlyöntejä tai moitittavuutta: ammatinharjoittamisoikeuden rajoitus. Julkisuus: osa tiedoista on salassa pidettäviä (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 24 §), henkilötunnus on salassa pidettävä (henkilötietolaki 523/1999 13 §).

YSTERI Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteri. Lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely sekä toiminnan valvonta ja tilastointi. Tietosisältönä erittäin kattavat ja yksityiskohtaiset tiedot seuraavista ryhmistä: yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat, terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat, ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajat, ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelujen tuottajat. Julkisuus: säännönmukaiset luovutukset Kelalle ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle. Muu tietojen luovuttaminen eri lakien perusteella.

Muut rekisterit

ALLU Alkoholielinkeinorekisteri. Alkoholihallinnon keskeisin työväline, tuotetaan viralliset alkoholitilastot ja alkoholiasioita koskevat tieto-, rekisteri- ja viestintäpalvelut. Tietojärjestelmän tiedoista kootaan kansalliset kapasiteetti-, myynti- ja kulutustilastot. Ylläpito lääninhallitusten kanssa. Tietosisältö: tiedot alkoholielinkeinojen toimijoista, alkoholiluvista ja alkoholitoimituksista luvanhaltijoiden välillä sekä ravintoloiden anniskelumyynnistä ja vähittäismyymälöiden myynnistä. Julkisuutta ei kommentoitu.

Luparekisteri. Luparekisteri on ensisijaisesti tarkoitettu alkoholijuomien valmistus- ja tukkumyyntiluvanhaltijoille ja viranomaisille asiakkaan osto-oikeuden tarkistamiseen. Tietosisältö: tiedot alkoholielinkeinojen toimijoista ja alkoholiluvista. Luparekisterin käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka saa osoitteesta alkoholi(at)valvira.fi. Valvira voi myöntää luparekisterin käyttöoikeuden myös muille tahoille perusteltua tarvetta varten.

Sähköinen tuoterekisteri. Luvanhaltija tekee Suomessa myytävistä ja Suomeen maahantuoduista alkoholijuomista ja alkoholipitoisista aineista tuoteilmoituksen Valviralle ennen myynnin aloittamista. Palvelun avulla voidaan myös tehdä tuotemuutoksia sekä selailla tuotetietoja. Sähköinen tuoteilmoitus toimii internet-selaimen kautta ja sen käyttö on maksutonta. Tuoteilmoituksia voi tämän lisäksi edelleen lähettää myös postitse, faksilla tai sähköpostilla. Tietosisältö: - Julkisuus: -

Ravintoloiden ilmoitukset. Ravintoloiden vähittäismyynnin vuosi- ja neljännesvuosi-ilmoitukset. Tietosisältö: - Julkisuus: -

Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri. Suomessa hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet, joita ovat mm. jyrsijä-, hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä hyönteiskarkotteet. Suomen ympäristökeskus hallinnoi jyrsijämyrkkyjä ja Valvira hyönteis- ja punkkimyrkkyjä sekä hyönteiskarkotteita. Tietosisältö: valmisteet kauppanimen ja valmistajan mukaan
Julkisuus: rekisteri verkossa.

Geenitekniikan rekisteri. Rekisteriin on tallennettu geenitekniikan käyttöä koskevat ilmoitukset ja hakemukset sekä näitä koskevat viranomaispäätökset ja muut asiakirjat. Rekisteri on tarkoitettu viranomaiskäyttöön ja muuntogeenisten organismien käytön valvonnan välineeksi. Tietosisältö: -. Rekisterin käyttöoikeus on sosiaali- ja terveysministeriöllä, ympäristöministeriöllä, maa- ja metsätalousministeriöllä, geenitekniikan lautakunnalla ja valvontaviranomaisilla (Valvira, SYKE, EVIRA). Rekisterin sisältämien tietojen luovuttamisesta päättää geenitekniikan lautakunta.

KETU Kemikaalituoterekisteri. Tiedot Suomessa markkinoilla olevista kemikaaleista. Tiedot perustuvat kemikaalien valmistajien ja maahantuojien tekemiin kemikaali-ilmoituksiin. Tietosisältö: kauppanimi, käyttötarkoitus, siitä vastaava yritys ja varoitusetiketin tiedot. Osasta kemikaaleja näkyy myös pdf-muotoinen käyttöturvallisuustiedote, joka sisältää tietoja mm. kemikaalin koostumuksesta, vaaraominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä. Julkisuus: kemikaalituoterekisteriä käyttävät Myrkytystietokeskus ja eri viranomaiset, kuten pelastuslaitokset ja kemikaalivalvontaviranomaiset. KETU:sta on olemassa myös julkinen versio verkossa, jota voivat käyttää kaikki. Julkisesta tietokannasta näkyvät perustiedot kustakin kemikaalista.

OSTI Osaamistestausjärjestelmä. Kaikkien työntekijöiden, joiden työtehtävät voivat vaikuttaa vesilaitoksen jakaman talousveden tai uimahallin ja kylpylän allasveden laatuun, pitää suorittaa vesihygieeninen osaamistesti hyväksytysti. Vaatimus perustuu vuonna 2006 tehtyyn terveydensuojelulain muutokseen. Valvira hyväksyy testaajat, joilla on oikeus pitää osaamistestejä, ja pitää yllä osaamistestausjärjestelmää, josta testaajat saavat testeissä käytettävät kysymykset. Tietosisältö: - Julkisuus: -.

VALTTERI Valtakunnallinen terveydenhuollon varmennepalvelu. KELAn valtakunnallinen potilastietojen sähköinen arkistopalvelu ja reseptikeskus muodostavat terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden keskeisimmän osan. Valvira vastaa näiden palveluiden edellyttämistä varmennepalveluista. Tietosisältö: varmenteen haltijan, varmenteen ja varmennekortin tiedot. Julkisuus: varmennehakemistossa julkaistavat tiedot ovat julkisia, muilta osin salassa pidettäviä. Julkinen osoite: www.ldap.valvira.fi