Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Työ- ja elinkeinoministeriö

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos keskiviikko 24. maaliskuuta 2010, 14.18

 

1 MINISTERIÖ
2 ENERGIAMARKKINAVIRASTO
3 HUOLTOVARMUUSKESKUS
4 KILPAILUVIRASTO
5 KULUTTAJAVIRASTO
6 PATENTTI- JA REKISTERIHALITUS
7 TEKES
8 VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU

 

1 Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa elinkeinopolitiikasta, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymis-kyvystä, energia-, innovaatio- ja teknologiapolitiikasta sekä alueiden kehittämisestä. Toimialaan kuuluvat: työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu; työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu; alueiden kehittäminen; elinkeinopolitiikka; energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteen-sovittaminen; innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus; markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka. Ministeriö muodostettiin vuoden 2008 alussa kauppa- ja teollisuus-ministeriöstä, työministeriöstä ja sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävien yksiköstä. Ministeriön tietoja ei ole pääsääntöisesti mahdollista saada sähköisessä muodossa eikä massaluovutuksena.

 

EURA 2007 – EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä. Euroopan sosiaalirahaston ESR ja Euroopan aluekehitys-rahaston EAKR ohjelmakaudella 2007–2013 osarahoittamien projektien hallinnointiin tarkoitettu tietojärjestelmä, jota käyttävät projektien hakijat ja toteuttajat sekä projekteja hallinnoivat viranomaiset. Järjestelmällä hoidetaan mm. projektihakemusten, projektipäätösten, maksatushakemusten, seurantalomakkeiden ja loppuraporttien toimittaminen ja hallinnointi sekä rakennerahastotoiminnan toteutumista kuvaavien raportointitietojen tuottaminen sekä kansallisiin tarkoituksiin että Euroopan komissiolle. Projektien hakijoista ja toteuttajista tallennettavat tiedot: hakijaorganisaation nimi, organisaation Y-tunnus, hakijan nimi jos yksityishenkilö (vain EAKR-projektit), hakijan henkilötunnus jos yksityis-henkilö (vain EAKR-projektit), lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelin- ja faksinumero, pankkiyhteys ja tilinumero, projektin vastuuhenkilön nimi, henkilön asema ja yhteystiedot, projektipäällikön nimi ja yhteystiedot, seuranta-yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot, hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Järjestelmän viranomais-käyttäjistä tallennettavat tiedot: käyttäjän nimi, organisaatio, tehtävänimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus. Tiedot ovat viranomaiskäytössä. Hyväksytyistä hakemuksista eli projekteista siirretään internetissä toimivaan avoimeen rakennerahastotietopalveluun projektin toteuttajan nimi, projektin nimi ja projektille osoitetun julkisen rahoituksen määrä.

EURA 2007 – EU:n rakennerahastojen seurantajärjestelmä. Euroopan sosiaalirahaston ESR ja Euroopan aluekehitys-rahaston EAKR ohjelmakaudella 2007–2013 osarahoittamien projektien seurantaan tarkoitettu tietojärjestelmä. Järjestelmän sisältö: päätetyt EU-hankkeet. Myönnettyjen hankkeiden tietosisältö: tunnistenumero, hakija, hankkeen nimi, tukimuoto, kohdealue, vastuuviranomainen, hallinnonala, EU-raha, EU-rahaa sidottu %, valtion raha, kuntaraha, muu kansallinen julkinen raha, yksityinen raha, tulorahoitus, muu rahoitus, rahoitus yhteensä, hankelukumäärä, tavoitetiedot (uusi yritys, mukana oleva vanha yritys, uudet työpaikat, uudistetut työpaikat, projektin aikaiset väliaikaiset työpaikat, koulutettavia), muutoshakemukset, perutut ja hylätyt projektit, raportit viranomaisen käyttöön, viranomaisen ohjeet, seuranta- ja väliraportointi, loppuraportit, projektisuunnitelmat, projektin lokitiedot. Tiedot ovat osittain julkisia. Ei-julkisia ovat esimerkiksi liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot. Tietoja luovutetaan pyynnöstä sekä sähköisesti että paperilla.

Wepa 2007 – Valtteri tietokanta. Tietokanta on Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamien projektien varojen viranomaishallinnointiin käytetty viranomaistietojärjestelmä. Järjestelmään tallennettava tiedot: käyttäjän suku- ja etunimi, virkanimike, puhelinnumero, sähköpostiosoite, telekopionumero, lähiosoite, postinumero ja toimipaikka sekä käyttäjätunnus ja käyttöoikeusrooli. Järjestelmässä ei pidetä henkilötietolain mukaisia tietoja mutta tietoja luovutetaan vain viranomaiskäyttöön (www.wepa2007.fi)

Muut rekisterit

Ammattinetti. Ammattien ja alojen vertailupalvelu. Tietosisältö: ammattien ja alojen kuvauksia, ammattilaisten haastatteluja ja uratarinoita (www.ammattinetti.fi). Julkinen.

Ammatinvalinnanohjauksen testisovellus. Työhallinnon psykologien työväline. Tietosisältö: asiakkaan testitulokset ja henkilötiedot. Salainen.

ASREK. Ohjelmakauden 1995-1999 EAKR-osarahoitteisten ja vastaavien kansallisten yritystukien hallinnointi. Tietosisältö: hakemukset, päätökset, maksatustiedot. Tiedot julkisia lukuun ottamatta liikesalaisuuksia.

AVO-ohjelma. Ammatinvalinnan verkkopalvelu. Tietosisältö: n. 300 ammattivaihtoehtoa ja niihin johtavat koulutukset, kolme itsearviointitehtävää (www.mol.fi/avo). Julkinen.

A-URA. Urasuunnittelun verkkopalvelu. Tietosisältö: työhön ja koulutukseen liittyviä linkkejä, itsearviointitehtäviä. Julkinen osoite: www.avosto.net/a-ura. Julkinen.

ESRA–ESR-rahastonhallintajärjestelmä. ESR:n (Euroopan sosiaalirahasto) ohjelmakaudella 2000-2006 osarahoittamien projektien hallinta. Järjestelmässä Hakijapalvelut ja Virkailijan palvelut. Tietosisältö: hakemukset, seuranta, loppu-raporttien toimittaminen, rakennerahastotoiminnan toteutumisen raportointi. Julkinen osoite verkossa. Tiedot julkisia, mutta Virkailijan palvelut -puolen tiedot eivät ole julkisesti näkyvissä.

ETU-rekisteri. Ministeriön myöntämien energiatukien hallinnointi. Julkisia, paitsi julkisuuslain 24 § 20 mom nojalla salassa pidettävät tiedot.

Fimos2000. EU-hankkeiden ohjelmakauden 2000-2006, maakunnan kehittämisrahan ja yhteisöaloitteiden seuranta Julkinen osoite www.fimos2000.com. Tiedot hyväksytyistä hankkeista ovat julkisia.

Henkilövuokrausrekisteri. Palvelu työnhakijoille ja työnantajille. Julkinen osoite www.hrv-palvelut.fi Työnhakijoiden tietoja luovutetaan heidän suostumuksellaan.

ISA-tilastotietojärjestelmä. Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstön työväline. Julkinen. ”Kuitenkin tilastotietokannassa olevat työvoimatilastot ja työnvälitystilastot ovat viimeisimmän havainnon osalta julkisia julkistamisajankohdan jälkeen.” Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 621/1998, 8 ja 24 § ja Tilastolaki 280/2004, 11 §.

Kaivosrekisteri. Kaivosoikeuksien hallinta. Tietosisältö: varaus-, valtaus- ja kaivospiirioikeudet. Osittain salainen, salattavia: henkilötiedot, osittain kaivosten tilastotiedot, liikesalaisuudet ja tutkimustyöraporttien teknologiatiedot.

Kaivosrekisterin kaivostilastot. Kaivospiirien louhintamäärät. Osittain salainen, salattavia: osittain kaivosten tilastot.

Kaivosrekisterin kartta-aineisto. Varaus-, valtaus ja kaivospiirialueiden sijainti. Julkinen verkko-osoite. Julkinen. Kantaan sisältyvät Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineisto ja ympäristöhallinnon aineisto luonnonsuojelualueista, joihin vain katseluoikeus.

Rahareki-rekisteri. Energiatukihankkeiden seuranta ja laskutus. Tietosisältö: hankkeet, jotka saaneet KTM:n energiatukea vuosina 1994-2004, laskutustiedot. ”Ei julkinen viranomaisen seurantarekisteri.” Päivitykset päättyneet v. 2008, seurantaa tehdään excel-taulukolla. Järjestelmä poistumassa käytöstä.

TUKI2000. Ohjelmakauden 2007-2013 EAKR-osarahoitteiset ja kansalliset tuet. Tietosisältö: hakemukset, päätökset, maksatus. Osittain salaisia, salattavia: liikesalaisuudet.

Moodle Työ- ja elinkeinoministeriön verkko-oppimisympäristö. Pääosin opiskelijoille tarkoitettua koulutusta, jonkin verran myös henkilöstön koulutusta (tem.fi, mol.fi ja te-keskus.fi –päätteisten sähköpostiosoitteiden haltijat). Julkisuudesta ei mainintaa.

Työministeriön palkkaturvasovellus. Palkkaturvalainsäädännön edellyttämät velvoitteet. Tietosisältö: hakuprosessi, kuulemiset, päätökset, maksutiedot, verot ja ulosottotilitykset. Osittain salainen, salattavia: maksetut palkkaturvat, tilitystiedot ja henkilötunnukset.

Työnvälitys- ja työvoimakoulutustilastojärjestelmä. Tilastoja työnhakijoista, heille tehdyistä toimenpiteistä ja alueellisesta työllisyystilanteesta. Tilastot julkisia julkistamisajankohdan jälkeen.” Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 621/1998, 8 ja 24 § ja Tilastolaki 280/2004, 11 §. Salattavia: henkilötiedot.

OPAL Työvoimakoulutuksen opiskelijapalautejärjestelmä. Opiskelijapalautteen hallinnointi ja raportointi, työvoima-koulutushankintojen onnistuneisuuden seuranta Salainen. Julkisesti esitetään yhteenvetoraportit koko maan tasolla vuosittain.

Wepa-järjestelmä. ESR:n rahoittamien rakennerahastoprojektien ja talousarviovarojen operatiivinen hallinta ohjelmakaudella 2000-2006. Salainen.

Wepa 2007 Valtteri-järjestelmä. ESR:n ja EAKR:n rahoittamien rakennerahastoprojektien ja talousarviovarojen operatiivinen hallinta ohjelmakaudella 2007-2013. Salainen.

mol.fi. Työmarkkinoiden tiedotus ja työvoimatoimistojen sähköinen asiointi. Julkinen osoite www.mol.fi. Julkinen.

tem.fi. Ministeriön verkkopalvelu, viestintä. Julkinen osoite www.tem.fi. Julkinen.

Yritysten kansainvälistymisavustusten hallintajärjestelmä. Ministeriön myöntämien kansainvälistymisavustusten hallinnointi. Tietosisältö: hakemukset, päätökset, maksatus. Osittain salainen Julkisuuslain 24 § 20 nojalla.

 

2 Energiamarkkinavirasto

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Energiamarkkinavirasto hoitaa sähkömarkkinalain, maakaasumarkkinalain, sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain sekä päästökauppalain ja niiden nojalla annettujen säännösten mukaisista viranomaistehtävistä.

 

Valvontatietojärjestelmä VTJ. Rekisteriä käytetään tietojen toimittamiseen eri viranomaisille. Järjestelmä on selainpohjainen ja siihen liittyy eri toimijoille tarkoitetut käyttöliittymät sekä tietokanta, johon järjestelmän käsittelemä tieto tallennetaan. Talletettavat tiedot: tilinpäätökset, tekniset tunnusluvut, verkonrakennetiedot, vaihtoaktiivisuus-tiedot, KAH-laskenta, suunnitelmat tuntimittauksen järjestämiseksi jakeluverkossa, kohtuullisen tuoton laskenta, verkkoluvat. Rekisteri tallentaa myös käyttäjien lokitietoja. Virasto julkaisee vuosittain julkiset tiedot verkkosivuillaan. Järjestelmästä ei sinällään anneta tietoja ulkopuolisille.

Päästökaupparekisteri. Rekisterin tarkoitus on päästöoikeuksien säilyttäminen, siirtäminen, mitätöinti ja palautus sekä päästökaupan toiminnanharjoittajan velvoitteiden valvonta. Rekisteri sisältää huomattavan määrän tietoja päästö-kaupasta. Osa rekisteristä on julkinen (www.paastokaupparekisteri.fi).

Sähkön hintatiedot. Tietojärjestelmän tarkoituksena on tiedottaa sähkönhintatiedoista. Rekisteri perustuu sähkön-myyjien ja siirtoverkkojen haltijoiden ilmoittamiin hintatietoihin ja on julkinen (www.sahkonhinta.fi, www.sahkon-hintavertailu.fi)

FINETS. Järjestelmän käyttötarkoitus on päästölupien, päästölupien muutosten, päästölupaselvitysten ja todentaja-lausuntojen antaminen, käsitteleminen ja käsittelyn seuranta. Rekisterin tiedot ovat julkisia, mikäli tiedon toimittaja ei ole vedonnut liikesalaisuuteen (www.paastolupa.fi).

 

3 Huoltovarmuuskeskus

 Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta.

Henkilörekisterit

Huoltovarmuuskeskuksen ja puolustustaloudellisen suunnittelukunnan osoiterekisteri. Käytetään yhteydenpitoon HVK:n ja PTS:n eli puolustustaloudellisen suunnittelukunnan toiminnassa mukana oleviin henkilöihin, PTS:n organisaatio-tiedon ylläpitoon sekä henkilöiden PTS-uran seurantaan. Tietosisältö: henkilö- ja yhteystiedot, PTS-elin ja –rooli, palkitsemistiedot, jakeluryhmät. Julkiset tiedot annetaan pyydettäessä nähtäväksi, luovutus julkisuuslain mukaan.

 

4 Kilpailuvirasto

Kilpailuvirasto valvoo kilpailunrajoituslain ja Euroopan yhteisön kilpailusääntöjen noudattamista ja edistää toimivaa kilpailua. Kilpailuviraston tietoja ei ole mahdollista saada sähköisessä muodossa eikä massaluovutuksena.

Kita-asianhallintajärjestelmä. Diaari, asianhallinta, asiakirjahallinta ja työajanseuranta. Tiedot julkisia julkisuuslain puitteissa. Tiedot luovutetaan asiaotteella. Diaaritietojen julkisuus ei automaattisesti tarkoita asiakirjan julkisuutta.

 

5 Kuluttajavirasto

Kuluttajavirasto valvoo useita kuluttajan suojaksi säädettyjä lakeja. Kuluttajavirastossa on neljä ryhmää: Kuluttajaoikeus, Tuoteturvallisuus, Tieto ja Palvelut. Lisäksi Kuluttajavirastossa hoidetaan Euroopan Kuluttajakeskuksen tehtävät.

Henkilörekisterit

Tweb-tiedonhallintajärjestelmä/diaari. Käsiteltäväksi tulleiden ja otettujen asioiden ja niihin liittyvien asiakirjojen rekisteröinti ja käsittelyvaiheiden dokumentointi ja raportointi. Tietosisältö: Asian vireille panija, asian tiedot, laatimis- ja saapumispäivämäärä, välitoimenpiteet, ratkaisu. Julkiset tiedot annetaan pyydettäessä nähtäväksi, luovutus julkisuuslain mukaan, salaisia arkaluontoiset henkilötiedot.

 

6 Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallitus PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. PRH ”edistää teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin”.

Patenttidiaari. Rekisteriä käytetään patentti- ja hyödyllisyysmalliasioiden käsittelyyn ja seurantaan (päiväkirja ja patenttirekisteri), päätöshakemistona, asiakirja- ja arkistohakemistona ja tietopalveluiden lähteenä. Talletettavat tiedot: mitä asiakirjoja henkilö on lähettänyt tai mitä hänelle on lähetetty, mitä päätöksiä tai toimenpiteitä ko. asioissa on tehty. Henkilöiden nimet osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Rekisterin julkiset tiedot (päiväkirja- ja patenttirekisteritiedot) ovat julkisesti saatavilla.

Tavaramerkkijärjestelmä, kansainväliset rekisteröinnit. Pitää luetteloa WIPO:n hallinnoiman kansainvälisen tavaramerkkijärjestelmän kautta Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä ja tukee Suomeen kohdistettujen kansainvälisten rekisteröintien mahdollisten rekisteröintiesteiden tutkimista. Sisältää lain edellyttämät luettelot Suomessa voimassaolevista kansainvälisistä rekisteröinneistä, ja kansainvälisistä rekisteröinneistä jotka jäävät täällä voimaan mikäli esteitä käsittelyvaiheessa ei ilmene. Järjestelmän avulla tuetaan käsittelyä koko tavaramerkki-rekisteröinnin elinkaaren ajan. Tietoja ovat kansainvälisen rekisteröinnin bibliografiset tiedot, käsittelytiedot Suomen osalta sekä haltijan/väitteentekijän nimi, kotipaikka ja yhteystiedot. Rekisteristä tulostetaan säännöllisesti Tavaramerkkilehti, joka on julkinen ja löytyy myös internetistä.

Tavaramerkkijärjestelmä, kansainväliset hakemukset ja rekisteröinnit. Järjestelmän tarkoituksena on hallinnoida Suomen kansallisen tavaramerkkijärjestelmän kautta haettuja tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä sekä tuottaa tuki- ja julkaisupalvelut hakemusten ja tavaramerkkien käsittelyprosesseihin. Talletettavat tiedot: hakemusnumero, hakemuspäivä, hakemustyyppi, maksutiedot, hakijan/haltijan tiedot (nimi, kotipaikka, maa), asiamies, tavara/palveluluokat ja luettelot, yhteisö-/tarkastusmerkki, kielikoodi, kuva, merkinselitys, väriselitys, erottamislausuma, käsittelijä, välipäätös, vastaukset välipäätöksiin, hakemusta koskeva ratkaisu (rekisteröinti, sillensä jättö, peruutus, hylkäys), rekisterinumero, rekisteröintipäivä, erääntymispäivä, väite, väitteen hylkäys, kumoaminen väitteen johdosta, käyttölupa, panttaus, kanne, tavaramerkin menettäminen, rekisteröinnin mitättömäksi julistaminen, takavarikko/ hukkaamiskielto, saneerausmenettely, uudistaminen, rekisteristä poistaminen uudistamatta jättämisen johdosta, rekisteristä poistaminen haltijan pyynnöstä, rekisteristä poisjättäminen asiamiehen puuttumisen johdosta. Rekisteri on julkinen.

Mallioikeusrekisteri. Rekisterin käyttötarkoitus on Mallioikeusrekisterin ja mallioikeusdiaarion ylläpito. Sisältää lain edellyttämät tiedot kansallisista mallioikeushakemuksista ja rekisteröidyistä mallioikeuksista. Järjestelmän avulla tuetaan käsittelyä koko mallioikeuden elinkaaren ajan. Talletettavia tietoja:  hakemusnumero, hakemuspäivä, maksutiedot, hakijan/haltijan tiedot (nimi, katuosoite, postinumero, kotipaikka, maa), asiamies, mallinluoja, tavaraluokka, etuoikeusmaa, etuoikeusnumero, etuoikeuspäivämäärä, julkiseksitulopäivämäärä, käsittelijä, välipäätös, vastaukset välipäätöksiin, hakemusta koskeva ratkaisu (rekisteröinti, sillensäjättö, peruutus, hylkäys), rekisteröintinumero, rekisteröintipäivä, erääntymispäivä, väite, väitteen hylkäys, hylkääminen väitteen johdosta, käyttölupa, panttaus, kumoamiskanne, mallioikeuden kumoaminen, takavarikko/hukkaamiskielto, saneerausmenettely, uudistaminen, siirto, rekisteristä poistaminen uudistamatta jättämisen johdosta, rekisteristä poistaminen haltijan pyynnöstä, rekisteristä poistaminen asiamiehen puuttumisen johdosta. Rekisteri on julkinen. Rekisteristä toimitetaan Mallioikeuslehti, joka on julkinen ja löytyy myös internetistä.

Kaupparekisteri. Elinkeinonharjoittajia eli yrityksiä koskevat tiedot. Palvelee ja valvoo elinkeinoelämää sekä ylläpitää ja parantaa oikeusvarmuutta elinkeinoelämässä. Tietosisältö: yritysmuodoittain ne tiedot, jotka yritysten on ilmoitettava merkittäväksi kaupparekisteriin, yleensä ainakin seuraavat tiedot: yrityksen nimi, kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan, toimiala, osoite ja kuka tai ketkä edustavat yritystä. Lisäksi yrityksen tietoihin merkitään tehtävittäin henkilöt, jotka on ilmoitettu. Rekisteriin merkittäviä tehtäviä yrityksissä ovat mm. yksityinen elinkeinonharjoittaja, yhtiömiehet, hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastajat, prokuristit sekä nimenkirjoittamiseen oikeutetut. Luonnollisista henkilöistä rekisteriin merkitään täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite ja kansalaisuus. Jokaisella on oikeus saada tietoja kaupparekisteriin tehdyistä merkinnöistä tilaamalla kaupparekisteriotteita, tiedustelemalla tietoja puhelimitse tai katsomalla atk:lla olevia kaupparekisteritietoja kaupparekisterin tietokannasta (KATKA) Patentti- ja rekisterihallituksessa, maistraateissa ja TE-keskuksissa. Sopimusasiakkaat voivat katsoa tietoja omalta tietokone-päätteeltään linjayhteydellä kaupparekisterin tietokantaan. Tietoja on saatavilla myös mikrofilmeillä ja cd-rom -levyillä. Säännönmukaisesti kaupparekisteritietoja luovutetaan luottotietoyhtiöille, verohallinnolle, vakuutusyhtiöille, tietopalvelu-yhtiöille ja European Business Register (EBR) -tietopalveluun.

Säätiörekisteri. Säätiöiden hallinnon valvonta. Tietosisältö: Tiedot, jotka säätiöiden on ilmoitettava merkittäväksi säätiörekisteriin. Rekisteriin merkittäviä tehtäviä säätiöissä ovat lähinnä hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet sekä nimenkirjoittajat. Luonnollisista henkilöistä rekisteriin merkitään henkilötietoina: täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite ja asuinpaikka. Rekisteritiedoista voi saada tietoja tilaamalla säätiöstä säätiörekisteriotteen tai kysymällä tietoja puhelimitse. Lisäksi säätiöiden ilmoitus-, hakemus- ja tilinpäätösasiakirjoihin voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa niiltä osin, kun ne ovat julkisia. Salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat on lueteltu säätiölain 24 §:ssä.

Yhdistysrekisteri. Yhdistysrekisteriin merkitään aatteellisia yhdistyksiä kauppakamareita ja keskuskauppakamaria koskevat tiedot. Tehtävät: ylläpito yhdistysten perusilmoitusten, muutosilmoitusten ja purkautumisilmoitusten perusteella sekä yhdistysten sääntöjen ja sääntömuutosten ennakkotarkastus ja tietojen antaminen asiakkaille. Tietosisältö: yhdistyksen nimi ja kotikunta, ilmoituksen saapumispäivä ja laji, rekisteröintipäivä ja rekisterinumero, sääntöjen määräys yhdistyksen nimen kirjoittamisesta sekä hallituksen puheenjohtaja ja muun henkilön, jolla on oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä toisen kanssa, täydellinen nimi osoite, kotikunta ja henkilötunnus tai syntymäaika, sääntöjen ja niiden muutoksen ennakkotarkastus, yhdistyksen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin ja konkurssi-menettelyn päättyminen, yhdistykselle annettu varoitus ja väliaikainen toimintakielto, yhdistykselle valitut tai määrätyt selvitysmiehet tai uskotut miehet sekä muut rekisterin pitämisessä tarpeelliset tiedot, julkisia tehtäviä hoitamaan asetettujen toimielinten puheenjohtajien, muiden jäsenten ja varajäsenten nimet sekä jäljennökset kauppakamarien ja Keskuskauppakamarin tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. Yhdistyslain mukaan yhdistysrekisteriin tehdyistä merkinnöistä on jokaisella oikeus saada tietoja. Yhdistysrekisteritietoja voi saada tilaamalla yhdistysrekisteriotteita, tiedustelemalla tietoja puhelimitse ja katsomalla atk:lla olevia yhdistysrekisteritietoja yhdistysrekisterin YREKA-tietokannasta Patentti- ja rekisterihallituksessa ja maistraateissa. Yhdistysten tekemiin yhdistysrekisteri-ilmoituksiin liitteineen voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri. Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin ylläpito uskonnollisten yhdyskuntien, seurakuntien ja paikallisyhteisöjen perustamisilmoitusten, muutos- ja purkautumisilmoitusten perusteella ja yhdyskunta-järjestyksen tai sen muutoksen ennakkotarkastus sekä tietojen antaminen asiakkaille. Tietosisältö: yhdyskunnan nimi ja kotikunta, ilmoituksen saapumispäivä ja laji, rekisteröintipäivä ja rekisterinumero, yhdyskuntajärjestyksen määräys yhdyskunnan nimenkirjoittamisesta sekä hallituksen puheenjohtajan ja muun henkilön, jolla on oikeus yhdyskunnan nimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, täydellinen nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus tai syntymä- aika, yhdyskuntajärjestyksen tai sen muutoksen ennakkotarkastus, yhdyskunnan omaisuuden luovuttaminen konkurssiin ja konkurssimenettelyn päättyminen, yhdyskunnalle annettu varoitus ja väliaikainen toimintakielto, yhdyskunnalle valitut tai määrätyt selvitysmiehet tai uskotut miehet. Seurakunnista ja paikallisyhteisöistä merkitään rekisteriin vastaavat tiedot sekä kuuluminen uskonnolliseen yhdyskuntaan sekä muut rekisterin pitämisessä tarpeelliset tiedot. Jokaisella on oikeus saada tietoja uskonnollisen yhdyskuntien rekisteristä. Uskonnollisen yhdyskunnan perustajajäsenluettelo on kuitenkin salassa pidettävä henkilötietolain 11§:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24§:n 32 kohdan nojalla. Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin tietoja voi saada tilaamalla otteita uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä, tiedustelemalla tietoja puhelimitse ja katsomalla atk:lla olevia rekisteri- tietoja YREKA-tietokannasta Patentti- ja rekisterihallituksessa ja maistraateissa. Uskonnollisten yhdyskuntien ja niiden paikallisyhteisöjen tekemiin rekisteri-ilmoituksiin voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa.

 

7 Tekes

Tekes (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) on  valtion virasto, joka aktivoi ja rahoittaa yritysten, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä tutkimusyksikköjen tutkimus- ja kehitysprojekteja.

Teksin raportoinnin tietovarasto, Data Warehouse. Tietojärjestelmä johon kootaan tietoa Tekesin rahoituksesta, asiakkaista ja toiminnasta. Tiedot ovat osittain luottamuksellisia. Salaamisperusteluna viranomainen käyttää liike-salaisuuksia ja valmistelun keskeneräisyyttä.

Eval. Järjestelmään kootaan asiakkaiden hakemuslomakkeet rahoitustoiminnan esitysvalmistelua varten. Tiedot ovat pääosain salassa pidettäviä. HUOM. Viranomainen ei kerro tarkemmin, miksi tiedot ovat pääosin salassa pidettäviä.

 

8 Vähemmistövaltuutettu

Vähemmistövaltuutettu on viranomainen, jonka perustehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa. Vähemmistövaltuutettu on myös kansallinen ihmiskaupparaportoija. 

Yhteydenottorekisteri. Rekisteriin kirjataan tietoja asiakkaiden ilmoittamista syrjintätapauksista. Järjestelmään kirjataan yhteydenottajan tietojen lisäksi syrjintätapauksen kulku, ilmoittajan etninen tausta, syrjinnän epäilty syy ja ilmoittajan vastapuoli, joka voi olla viranomainen tai yksityinen taho. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin tietojen pohjalta on viranomaisen mukaan tehty tilastoja vuosikertomuksia varten ja esimerkiksi toimittajien pyynnöstä.