Viranomaishaku

tekijä: Heikki Kyösti Kuutti Viimeisin muutos keskiviikko 24. maaliskuuta 2010, 14.21

Rekisteriselosteet saatiin ministeriöittäin seuraavilta viranomaisilta.

Ajoneuvohallintokeskus: Liikenne- ja viestintäministeriö
Ara (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus): Ympäristöministeriö
Evira (Elintarviketurvallisuusvirasto): Maa- ja metsätalousministeriö
Eläketurvakeskus: Sosiaali- ja terveysministeriö
Energiamarkkinavirasto: Työ- ja elinkeinoministeriö
Etelä-Savon maakuntaliitto: Sisäasiainministeriö
Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus): Sosiaali- ja terveysministeriö
Finanssivalvonta: Eduskunta, valtioneuvosto
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: Sosiaali- ja terveysministeriö
Huoltovarmuuskeskus: Työ- ja elinkeinoministeriö
Hätäkeskuslaitos: Sisäasiainministeriö
Ilmailuhallinto: Liikenne- ja viestintäministeriö
Joensuun yliopisto:
Opetusministeriö
Jyväskylän kaupunki: Sisäasianministeriö
Kela (Kansaneläkelaitos): Eduskunta, valtioneuvosto
Keski-Suomen liitto: Sisäasianministeriö
Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskus: Työ- ja elinkeinoministeriö
Keski-Suomen ympäristökeskus: Ympäristöministeriö
Keskusrikospoliisi: Sisäasiainministeriö
Kilpailuvirasto: Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuluttajariitalautakunta: Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuluttajavirasto: Työ- ja elinkeinoministeriö
Maahanmuuttovirasto: Sisäasiainministeriö
Maanpuolustuskorkeakoulu: Puolustusministeriö
Matkailun edistämiskeskus: Työ- ja elinkeinoministeriö
Merenkulkulaitos: Liikenne- ja viestintäministeriö
Metsähallitus
: Maa- ja metsätalousministeriö
Museovirasto: Opetusministeriö
Oikeuskanslerin virasto: Eduskunta, valtioneuvosto
Oikeusrekisterikeskus: Oikeusministeriö
Onnettomuustutkintakeskus: Oikeusministeriö
Opetushallitus: Opetusministeriö
Patentti- ja rekisterihallitus: Työ- ja elinkeinoministeriö
Poliisihallitus: Sisäasiainministeriö
Poliisiammattikorkeakoulu: Sisäasiainministeriö
Potilasvakuutuskeskus: Sosiaali- ja terveysministeriö
Pääesikunta: Puolustusministeriö
Rajavartiolaitos: Sisäasiainministeriö
Ratahallintokeskus: Liikenne- ja viestintäministeriö
Rautatievirasto: Liikenne- ja viestintäministeriö
Rikosseuraamuslaitos: Oikeusministeriö
Savonlinnan kaupunki: Sisäasiainministeriö
Suojelupoliisi: Sisäasiainministeriö
Suomen Pankki: Eduskunta, valtioneuvosto
Suomen ympäristökeskus: Ympäristöministeriö
Säteilyturvakeskus: Sosiaali- ja terveysministeriö
Tekes (Teknologian kehittämiskeskus): Työ- ja elinkeinoministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Sosiaali- ja terveysministeriö
Tiehallinto: Liikenne- ja viestintäministeriö
Tietosuojavaltuutettu: Oikeusministeriö
Tullihallitus: Valtiovarainministeriö
Uudenmaan liitto: Sisäasiainministeriö
Valtakunnansyyttäjänvirasto: Oikeusministeriö
Valtiokonttori: Valtiovarainministeriö
Valtioneuvoston kanslia: Eduskunta, valtioneuvosto
Valtiontalouden tarkastusvirasto: Eduskunta, valtioneuvosto
Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto): Sosiaali- ja terveysministeriö
Verohallinto: Valtiovarainministeriö
Vesannon kunta: Sisäasianministeriö
Viestintävirasto: Liikenne- ja viestintäministeriö
Väestörekisterikeskus: Sisäasiainministeriö
Vähemmistövaltuutettu: Työ- ja elinkeinoministeriö