Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Ympäristöministeriö

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos keskiviikko 24. maaliskuuta 2010, 14.23

 

1 MINISTERIÖ
2 ARA
3 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

 

1 Ministeriö

Ympäristöministeriö vastaa ympäristön- ja luonnonsuojeluasioista sekä asunto- ja rakennusasioista ja kaavoituksesta.

Muut rekisterit

LSA Suojelualuerekisterin perustieto-osa. Rauhoitetuista yksityismaiden suojelualueista sekä lailla tai asetuksella perustetuista suojelualueista. Tietosisältö: nimi, pinta-ala, kuntatiedot, aluekuvaukset, alueisiin liittyvät päätökset, luontotyyppiluokitukset. Julkinen, paitsi valkoselkätikan suojelusuunnitelmaan liittyvät tiedot ovat salaisia.

 

2 ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ympäristöministeriön tulosohjaama virasto, jonka toiminta-ajatuksena on edistää ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. ARA:n tehtäviin kuuluu ARA-lainoituksen kohdistaminen eri hankkeille, ARA-lainoituskannan valvonta, asuntotuotannon kehitystyö ja asunto-olojen parantaminen.

Henkilörekisterit

Avustuksen saajat. Asuinrakennuksessa olevien terveyshaittojen poistamiskustannuksiin sosiaalisin perustein myönnettävän avustuksen saajat. Avustusta saavan ruokakuntaan kuuluvan ja avustuksen kohteena olevassa asuinrakennuksessa tai asunnossa vakituisesti asuvan ruokakuntaan kuuluvan täysi-ikäisen osalta nimi, henkilötunnus, avustuksen kohteena olevan asunnon osoite, avustuksen myöntöpäivä ja ensimmäisen erän maksupäivä.

Tietojärjestelmät

Lainoituksen tietojärjestelmä (Lainatieto). Valtion asuntorahaston arava- ja korkotukilainoitusta palveleva tietojärjestelmä, joka sisältää lainoituksen diaarin, lainanjaon valmistelun, hankekäsittelyn, myöntämis- ja hyväksymis-valtuuden seurannan sekä raportoinnin. Tiedot järjestelmään saadaan kuntien lainoitusesityksistä, lainavarauksista, hankekäsittelyn asiakirjoista ja asuntorahaston lainoitusta koskevista päätöksistä. Julkista tietoa: diaari, hakemustiedot, lainapäätöstiedot, myöntämis- ja hyväksymisvaltuudet, lainajakotiedot ja seurantatiedot. Salassa pidettäviä tietoja ovat henkilökohtaisen korkotukilainan tietoihin liittyvät henkilötunnukset, kustannuspuitteen yksityiskohtaiset tiedot ja lainansaajan liikesalaisuudet.

Asuntorahaston kiinteistörekisteri (ARAKIRE). Valtion tukeman talokohtaisen asuntotuotannon (arava- ja korkotukilainoitus) seuranta- ja raportointijärjestelmä. Tiedot järjestelmään tulevat lainahakemuksista, lainoitus-päätöksistä ja kuntien ilmoituksista. Järjestelmässä on mm. tiedot lainansaajasta, omistajasta, kustannuksista, lainan määrästä, kohteen ominaisuuksista. Tiedot ovat julkisia.

Asuntomarkkinatietokanta (APRO). Alueellisen asuntomarkkinatilanteen seurantajärjestelmä valtion tukeman asuntotuotannon määrän ja kohdentumisen suunnittelua varten. Tiedot järjestelmään tulevat mm. lainatietojärjestelmästä ja kunnittaisista asuntomarkkinakyselyistä. Tiedot ovat julkisia.

Korjausavustusten maksatuksen kunnittainen seurantakortisto. Excel-tiedosto, jolla seurataan korjausavustus-määrärahojen riittävyyttä kunnittain. Järjestelmän tiedot ovat julkisia.

ADEEKO+ -taloushallintajärjestelmä. Taloushallintajärjestelmä, jossa mm. ostolaskut, avustusten rahatilaukset, avustusten maksatuspäätökset, muistiotositteet, palkkalistat, tiliotteet, kassakuitit, matkalaskut, myyntilaskut. Tiedot ovat julkisia.

HEVI/Henkilö—ja virka. Nimikirjalain mukaiset tiedot henkilöstöstä: mm. henkilötiedot, koulutus- ja tutkintotiedot, kielitaito, erivapauspäätökset, asevelvollisuus, työuratiedot, sivutoimiluvat, luottamustehtävät, keskeytykset, eläkepäätökset, kunniamerkit, arvonimet ja rangaistukset. Tiedot pääosin julkisia. Salassa pidettäviä henkilötunnus, terveydentilaa ja rangaistuksia koskevat tiedot.

Yleishyödyllisten yhteisöjen valvontarekisteri. Järjestelmässä tietoja ARA:n nimeämistä asuntoyhteisöistä ja niiden kanssa samaan konserniin kuuluvista yhteisöistä, joilla on  käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia asuntoja tai niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita. Järjestelmä sisältää yhteisöjen valvontailmoitukset ja asuntorahastossa tehdyt taloudelliset analyysit. Osittain julkisia. Salassa pidettäviä tietoja ovat yhteisön taloudellista asemaa ja toiminnan tulosta koskevat tiedot, joita ei rekisteröidä patentti- ja rekisterihallituksessa ja tällaisista tiedoista johdetut tiedot sekä muut liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot.

 

3 Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus on ympäristöministeriön alainen osa valtion ympäristöhallintoa. Keskus on tutkimus- ja asiantuntijalaitos joka tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. Vesivaroihin liittyviä tehtäviä SYKE hoitaa maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Muut rekisterit

Kemikaalien ympäristötietorekisteri.(EnviChem, Data Bank of Environmental Properties of Chemicals). Kemikaalien käyttäytyminen ympäristössä. Julkinen osoite verkossa. Lisäksi verkossa kansainvälinen tietokanta (The Global Portal to Information on Chemical Substances). Julkinen. Tekijänoikeudet Suomen ympäristökeskuksella.

ELYSE Elinympäristön seurannan tietojärjestelmä. Tilastotietoa elinympäristön laatutekijöistä, alueidenkäytön kehittämis-, seuranta-, ohjaus- ja neuvontatehtävät ympäristöhallinnossa ja sen ulkopuolella. Järjestelmässä on valmiina 12 seurantateemasta seitsemän: väestö, rakennukset, asuminen, palvelut, liikenne, työpaikat ja työssäkäynti sekä maankäyttö ja yhdyskuntarakenne. Julkinen.

TAXON Eliölajit-tietojärjestelmä. Uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit, luonto- ja lintudirektiivin lajit sekä eräät muut ympäristöhallinnossa seurattavat lajit. Tietosisältö: havainto (havainnon tekijä ja ajankohta, tiedot yksilömääristä ja yksilöiden tilasta) ja havaintopaikka (esim. kunta, yhtenäiskoodinaatit, eliömaakunta, suojelualue, paikan sijainti- ja yleiskuvaus). Julkisia: järjestelmän lajitiedot, viitteet, säädökset, koodit. Salaisia: tarvittaessa julkisuuslain mukaiset tiedot uhanalaisista eläimistä ja kasvilajeista.

HYDRO Hydrologian ja vesien käytön tietojärjestelmä. Vesivarojen alueellinen ja ajallinen jakautuminen Suomessa. Tietosisältö: hydrologisen kierron elementit (sadanta, haihdunta, virtaama ja valunta), veden määrä (vesistöjen vedenkorkeus) ja muut hydrologiset ilmiöt (lumen vesiarvo, jäänpaksuus, veden lämpötila, yms.) Julkinen.

IPTJ Ilmapäästötietojärjestelmä. Ilman epäpuhtauksien päästötiedot sekä energia- ja jätesektoreiden kasvihuonekaasupäästöt. Tietosisältö: päästölähdeluokittelut, maatalouden, maankäytön ja metsien kasvihuonekaasujen päästötiedot summatietoina ilmastosopimuksen päästölähdeluokituksen mukaisesti. IPTJ:n tiedot on luokiteltu myös maantieteellisesti (50 km * 50 km ruudukko - kunta - alueellinen ympäristökeskus - koko maa). Julkisia: ilmapäästöt, lähtötiedot, laskentamenetelmät. Salaisia ei mainittu erikseen.

Järvirekisteri. Tietoa Suomen järvistä. Tietosisältö: yli hehtaarin kokoisista vedenkokoumista on tallennettu perustiedot (järven nimi ja valuma-aluejaon mukainen tunnus, sijaintitietoa, vesipinta-ala ja rantaviivan pituus). Lisäksi mm. syvyyskartoitustilanne sekä fysiografiset tunnusluvut. Julkinen.

Kaavoituksen seuranta. Tilastotietoa maankäyttö- ja rakennuslain sekä sitä edeltäneen rakennuslain mukaisesta alueidenkäytön suunnittelusta. Tietosisältö: kaavat ja kaavoitus (maakuntakaavat, kuntien yhteiset yleiskaavat, yleiskaavat, asemakaavat, suunnittelutarvealueet), kaavoituksen toteutuminen (poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut), kaavoituksen menettelyt (oikaisukehotukset, ympäristöhallinnon tiedossa olevat valitukset). Julkinen.

BASEL Kansainväliset jätesiirrot. Voimassa olevat ja olleet jätteensiirtoilmoitukset ja niihin liittyvät jäte-erät sekä ilmoituksiin liittyvät yritykset ja muut viranomaiset. Tietosisältö: jäte(tyyppi)-, yritys- ja maakohtaisia listauksia, yksityiskohtaisempia poimintoja. Pääosin julkinen, salaisia yritysten vakuustiedot.

Kasviplanktonrekisteri. Kasviplanktonin seurantanäytteet ja analyysitulokset sisävesiltä ja rannikkoalueilta. Tietosisältö: kasviplanktonin määrä, leväryhmien keskinäiset suhteet ja lajiston koostumus. Julkinen.  Yliopistojen tutkimuskäyttöön vapaasti, muusta käytöstä sovittava tapauskohtaisesti.

Laskeumarekisteri. Ympäristöhallinnon tutkimus- ja seurantakäyttöön. Tietosisältö: sadeveden kemialliset määritystulokset ja sademäärästä lasketut laskeumatulokset systemaattisesti vuodesta 1971 lähtien. Julkinen. Saatavuus ja käyttö sopimuksen mukaan.

Levähaittarekisteri. Levätilanteen tiedottaminen. Tietosisältö: leväesiintymät ja niiden aiheuttajat. Julkinen.

Levähaittaseurantarekisteri Galgarea. Ympäristöhallinnon käyttöön, valtakunnallisen leväseurannan ja -tiedotuksen käyttöön. Tietosisältö: vapaaehtoisten havainnoitsijoiden silmämääräiset arviot noin 300 havaintopaikalta, jotka voivat hieman muuttua vuosittain. Julkinen.

Lumikartat. Lumen sulamista kuvaavat kartat. Tietosisältö: Lumen peittämä ala kuutena prosenttiluokkana valuma-alueilla. Julkinen osoite verkossa. Julkinen.

Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet, jotka maa-aineslain tai luonnonsuojelulain nojalla eivät sovellu kalliomurskaus- ja maa-ainesottotoimintaan. Tietosisältö: noin 3000 kallioalueen sijaintitiedot, ominaisuustiedot, geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot. Julkisia tietoja: sijaintitiedot, ominaisuustiedot. Salaisia: uhanalaiseen lajistoon liittyvä sijaintitieto.

LS-alueet Luonnonsuojelualueet paikkatietokanta. Lakisääteiset, asetuksilla tai alueellisten ympäristökeskusten päätöksellä perustetut luonnonsuojelualueiden ulkorajat, sekä valtion ja yksityisten mailla olevat suojelualueet. Tietosisältö: luonnonsuojelualueiden sijainti, nimi, ulkorajaus ja pinta-ala. Aineiston voi ladata käyttöön www.ymparisto.fi\OIVA -palvelusta. Julkinen.

LS-ohjelmat Luonnonsuojeluohjelmien paikkatietokanta. Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteet. Tietosisältö: soiden-, rantojen-, harjujen, lintuvesien-, lehtojen-, vanhojen metsien suojeluohjelmat. Aineiston voi ladata käyttöön www.ymparisto.fi\OIVA -palvelusta. Julkinen.

NOCTURNA Luoteis-Euroopan yöperhosseurannan keskustietokanta. Yöperhosten (kiitäjät, kehrääjät, yökköset, mittarit, juuriperhoset ja puuntuhoojat) seurantatietoa Suomesta, Ruotsista, Islannista, Venäjältä, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Tietosisältö:  pyydyskohtaiset laji- ja yksilömäärät, rysäpaikkatiedot sisältävät myös paikan nimen, koordinaatit ja biotooppitunnuksen (CORINE BIOTOPES) sekä pyydyksen tyyppikoodin. Julkista: Suomen alueelta julkisin varoin kerätyt tiedot, salaisia ei mainittu erikseen.

Natura 2000 –tietokanta. Natura 2000 -verkostoon kuuluvista alueista mm. sijainti-, luontotyyppi- ja lajistotiedot. Julkinen eräitä uhanalaisten lajien tietoja lukuun ottamatta. Sähköinen käyttö vain ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön. Paperikopioista Suomen ympäristökeskus laskuttaa kirjaston tietopalvelun palveluhinnaston mukaisesti.

Natura 2000 paikkatietokanta. Julkinen. Aineistojen käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin peritään erillinen julkaisumaksu.

PATO Patoturvallisuuden tietojärjestelmä. Patoturvallisuuslainsäädännön alaiset patorakenteet. Tietosisältö: sijainti, yhteystiedot, luvat, patoturvallisuusasiakirjat, padon ja padotusalueen päämitat, hydrologiset mitoitusarvot, tarkastukset ja häiriötilanteet. Julkinen.

Pivet Pintavesien tilan tietojärjestelmä, vedenlaatu. Vesitutkimuslaitosten vedenlaadun tarkkailuissa analysoimia fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia. Tietosisältö: vesinäytteitä noin 5 000 havaintopaikalta  (vuosittain yli 60 000 näytettä) ja lähes 25 miljoonaa analyysi- ja mittaustulosta. Julkinen osoite: http://www.ymparisto.fi/oiva. Julkinen.

Pohje Pohjaeläintietojärjestelmä. Pohjaeläinaineistoja, näytteenoton suunnittelua tukevia toimintoja, esitäytettyjen maasto- ja määrityslomakkeiden tulostus. Tietosisältö: Suomen makroskooppisten pohjaeläinlajien hierarkkinen taksonominen tietokanta sisältäen lähes 900 lajia, yli 900 ylempää taksonia ja yli 300 synonyyminimeä. Julkinen osoite http://www.ymparisto.fi/oiva. Julkinen.

Pvesi Pohjavesialuepaikkatietokanta.

POVET Pohjavesitietojärjestelmä. Tietosisältö: pohjaveden laatu ja määrä, korkeus, alueen tutkimuksiin, riskikohteisiin ja maankäyttöön liittyviä tietoja. Julkinen osoite http://www.ymparisto.fi/oiva. Julkinen, tietoja tilattaessa veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Valuma-alueet ja merialuejako. Tietosisältö: valuma-alueet, niiden osa-alueet ja purkautumispisteet, noin 8000 kpl.  Merialuejako, osa-altaat sekä avomerialtaat, uloin raja on ulompi aluevesiraja (vanha). Julkinen. Aineistojen käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin peritään erillinen julkaisumaksu.

Vemu Vesimuodostumat-tietojärjestelmä. Merkittävimpiä pintavesimuodostumia koskevaa tietoa. Pintavesi-muodostuma = järvi, tekoallas, puro, joki tai kanava, puron, joen tai kanavan osa tai rannikkoveden osa. Julkinen osoite http://www.ymparisto.fi/oiva. Valmiit tiedot julkisia.

SYKE-WSFS Vesistömallijärjestelmä. Vesistömalli = vesistön hydrologista kiertoa ja veden kulkeutumista vesistön uomissa ja järvissä kuvaava malli. Tietosisältö: aluesadanta, lumipeite, haihdunta maanpinnalta ja vesistöstä, maankosteus, pohjavesi, valunta, järvet ja joet. Julkinen osoite http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet. Pääosin julkinen, osalla vesistömallijärjestelmän lähtötiedoista on julkaisurajoituksia, mm. Ilmatieteen laitokselta hankituilla säähavainnoilla ja ennusteilla. Tuotteen kaupalliseen käyttöön on oltava lupa tekijänoikeuden haltijalta (Suomen ympäristökeskuksen hydrologian yksikkö).

YKR -ruututiedot Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä – perusmuuttujat. Koko maasta seuraavat muuttujat pääosin vuosilta 1980, 1985, 1990, 1995, 1998, 2000, 2005, 2007: väestö ikäryhmittäin, työvoima toimialoittain, työpaikat, rakennusten kerrosala ja lukumäärä käyttötarkoitusluokittain, asuinhuoneistoala ja lukumäärä,
toimitilojen ala ja lukumäärä käyttötarkoitusluokittain, työmatkan pituus asuinpaikan ja työpaikan mukaan toimialoittain, alueen asuinhuoneistoväestö, asuntokunnan koko ja autonomistus, maankäyttö ja maanpeite (vain vuosi 2000), lomarakennukset valmistumisajankohdan mukaan (vuodesta 2005 lähtien). Julkista: tutkimustieto. Edelleen luovutukselle omat ehdot, yksityisyyden suojan vaatimukset.

YKR -aluejaot Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) aluejaot. Alueen muutoksen ajallinen vertailu seuraavilla kriteereillä: taaja-asutusrajaus, kylämäinen maaseutuasutus (yli 40 as), pienkylät (20-39 as), harva maaseutuasutus. Julkinen. Käyttörajoitus: YKR-aineistoa ei saa luovuttaa ympäristöhallinnon ulkopuolelle.

Yleiskaavat vahv. RakL - paikkatietoaineisto (skannatut). Viranomaisen vahvistamien yleiskaavojen digitaaliset kopiot rasterimuotoisina. Julkinen.

Yleiskaavat vahv. RakL - paikkatietoaineisto (ulkorajaus). Skannatuilta ja yhtenäiskoordinaatistoon oikaistuilta viranomaisen vahvistamilta yleiskaavoilta digitoimalla tuotetut vahvistusrajat vektorimuotoisina (region). Julkinen.

CV-rekisteri. Suomen ympäristökeskuksen Kansainväliset konsulttipalvelut -yksikkö käyttää CV-rekisteriä identifioidessaan sopivia asiantuntijoita kansainvälisiin hankkeisiin sekä yksittäisiä CV:itä tarjouksissa asiantuntijan esittelemiseen. Rekisterin tiedot perustuvat henkilöiden itsensä omalla suostumuksellaan antamiin tietoihin. Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, syntymäaika, kansalaisuus, siviilisääty, lasten määrä, työnantajan osoite, kotiosoite, koulutus, kielitaito, ammattiin liittyvät jäsenyydet työryhmissä, komiteoissa jne., muut tiedot ja taidot, nykyinen asema organisaatiossa, avainosaamisalueet, ulkomaankokemus, työkokemus, muuta (esim. kirjallisuustiedot). Ei mainintaa rekisterin julkisuudesta.

Maa-ainestenoton-tietojärjestelmä (MOTTO). Maa-aineslain mukainen rekisteri, jonka tarkoitus on tehostaa maa-aineslain (468/2005) mukaista maa-ainesoton ohjausta ja seurantaa. Järjestelmä sisältää maa-aineslupaa ja vuosittain otettuja maa-aineksia koskevat määrä- ja laatutiedot. Tämän lisäksi tiedot sisältävät luvan haltijan nimi- ja osoitetiedot. Tiedot julkaistaan kuntakohtaisesti. Sen sijaan ei tietoa itse rekisterin julkisuudesta.

VAKTI - vesihuollon ja ympäristönsuojelun rahoitustukijärjestelmä. Valtion maksamia avustuksia saavat yksityiset henkilöt ja muut avustuksia saavat tahot tallennetaan VAKTI-rekisteriin. Rekisterin sisältö koostuu avustuksen hakijan tai saajan nimestä, lähiosoitteesta, postinumerosta, postitoimipaikasta, puhelinnumerosta, saadun avustuksen määrästä ja käyttötarkoituksesta sekä pankkiyhteydestä. Ei mainintaa rekisterin julkisuudesta.

Vesihuoltolaitosten tilastointijärjestelmä. Järjestelmä on ympäristöhallinnon ja vesilaitosten yhteyshenkilöluettelo jota käytetään kun ympäristöhallinto ottaa yhteyttä vesilaitoksiin. Rekisteri sisältää vesilaitosten nimeämien yhteyshenkilöiden itsensä antamat yhteystiedot: nimi, toimipaikan lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Rekisteri on tarkoitettu ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön. Rekisteriselosteessa ei mainintaa tietojen julkisuudesta.

Ympäristöhallinnon verkkopalvelun palautteet. Rekisteriin on tallennettu ympäristöhallinnon verkkopalvelun kautta lähetetyt palautteet. Palautelomakkeen ainoa pakollinen kenttä on itse palauteviestin. Muita mahdollisia tietoja ovat palautteenantajan nimi, sähköpostiosoite, osoite, postinumero- ja toimipaikka, yritys/organisaatio, ikä, sukupuoli, tiedonhankinnan tarkoitus. Tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä luovuteta.

Ympäristönäytteenottajien sertifiointirekisteri (SERTI). Rekisterin avulla tiedetään kenelle pätevyystodistuksia on myönnetty. Tietoja voidaan käyttää sertifiointitoiminnan suunnittelua ja kehittämistä sekä tilastointia varten. Tallennettavat tiedot: henkilön nimi, diaaripäivämäärä, diaarinumero, syntymäaika, työnantaja, pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä olevat kurssit, pätevyystodistuksen nro/päätöksen pvm., todistukseen merkittävä erikoistumisalue. Rekisterin tietosisältöä ei kokonaisuudessaan luovuteta ulkopuoliseen käyttöön. Tiedot luovutetaan suullisesti ao. henkilöitä koskevina erillisinä tiedostoina tai vastaavasti paperitulosteena.

LUOTO Luonnonsuojelun toteuttamisen tietojärjestelmä. Tilastointi- ja seurantatietoa, joka on tarkoitettu luonnonsuojelualueiden hankinnasta ja rauhoituksista vastaavien henkilöiden työvälineeksi. Julkisia: kiinteistö- ja ohjelma-alueita koskevat tiedot. Salaisia: kiinteistöihin ja hankintoihin liittyvät hintatiedot, valmisteilla olevan arvion tiedot.

VELVET Vesihuoltolaitosten tilastointijärjestelmä. Vesi- ja viemärilaitokset, joihin on liittynyt enemmän kuin 50 asukasta tai enemmän kuin 10 taloutta ja vedenkulutus on yli 10 m3/vrk. Julkinen, lukuunottamatta vedenottamoiden paikkatietoja.

Pienvedet - kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Julkinen. Käyttörajoitus: oikeus yhdistää tietoja omiin/muihin tietoihin, oikeus jatkojalostaa, julkaista tai myydä tietoa eteenpäin.