MONS1000 Kriittinen diskurssintutkimus

by admin last modified Nov 28, 2017 11:06 AM

Course begins and ends

Oct 23, 2017 - Dec 15, 2017.

Course contents

Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin kriittisen diskurssintutkimuksen näkökulmista, mukaan lukien kriittisen sosiolingvistiikan ja etnografian näkökulmat. Teemat liittyvät diskurssin, identiteetin, vallan ja yhteiskunnallisen muutoksen kysymyksiin. Kurssilla keskitytään kriittisen diskurssintutkimuksen keskeisiin lähestymistapoihin, käsitteisiin ja menetelmiin ja harjaannutetaan keskeisiä tutkimustaitoja: kriittistä ajattelua ja kirjoittamista, tieteellistä ongelmanratkaisukykyä ja tuotetun tiedon hyödyntämistä osana monialaista kieliasiantuntijuutta.

Target

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää diskurssin roolin yhteiskunnallisissa kysymyksissä
• tuntee kriittisen diskurssintutkimuksen keskeisiä lähestymistapoja, käsitteitä ja metodeja
• osaa hyödyntää kriittistä diskurssintutkimusta yhteiskunnallisesti relevanttien kysymysten tarkastelussa
• on harjaantunut tutkimustaidoissa ja kehittänyt ongelmaratkaisutaitojaan

Prerequisities

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)

Literature

Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Heller, Monica, Pietikäinen Sari and Pujolar Joan (in print) Critical Language Research: How to Study Language Issues that Matter. Routledge.