Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Uusin sisältö Kopassa

by Rikupekka Oksanen ADMIN last modified Mar 24, 2020 02:02 PM
Kaikki uusi sisältö Kopassa, niin julkinen kuin vain Sinulle näkyvä.
Title Description Modification Date Creation Date
Coursefolder ERIS323: Erityispedagogisen tutkielman ohjauskurssi Opiskelija laatii ohjauksen tukemana tutkimussuunnitelman, joka sisältää aiheen valinnan perustelun, teoreettiset jäsennetyt tutkimustehtävät ja riittävän kirjallisuuskatsauksen. Hyväksytyn tutkimussuunnitelman perusteella opiskelija kerää tutkimusaineiston ja aloittaa sen analysoinnin ohjaajan tukemana. Tutkielmien aiheet kytketään laitoksen tutkimushankkeisiin ja -alueisiin. Apr 16, 2013 11:56 AM Oct 29, 2012 09:11 AM
Coursefolder SOSA115: Sosiologian historia Perehdytään sosiologian syntyyn vaikuttaneeseen kehitykseen, sosiologian ajatteluperinteisiin ja niiden tapoihin eritellä yhteiskuntaa. Apr 15, 2014 08:20 AM Sep 12, 2012 10:38 AM
Coursefolder MATY010: Matematiikan propedeuttinen kurssi Yhtälö- ja epäyhtälöryhmät, reaalifunktiot, yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa, analyyttistä geometriaa. Aug 27, 2012 02:58 PM Aug 27, 2012 02:52 PM
Coursefolder ERIS360: Portfolio Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja ammatillista opettajaidentiteettiä.  Sep 18, 2012 09:55 AM Aug 21, 2012 12:58 PM
Coursefolder MATS576: MA3: Markov Chain Stability and Applications This course will provide an introduction to the theory and applications of Markov chains over general state spaces. The course will start from the basics in Markov chains and then, using many examples taken from dynamical systems and from Monte Carlo methods, will gradually introduce some of the main modern concepts underlying the theory of Markov chains over general state space. Aug 11, 2012 02:58 PM Aug 01, 2012 12:16 PM
Coursefolder KEMV989: RE2: Optimization of Bioenergy use The objective of the course is to give an overview of current bioenergy use and how to optimize future utilization. State-of-the-art technology in bioenergy will be reviewed, including: current topics of research and development, future aspects, unresolved problems and needs for further research. The lectures will be divided into the following topics: Future of bioenergy, bioenergy production in small scale, torrefaction, biomass combustion in fluidized beds, pellet production and use, gasification with related biorefineries and transport fuels based on biomass. Also the formation emissions and techniques for their minization will be discussed. Completing the course includes an exam at the end of the course and a homework exercise. Additional program will include a demonstration of biodiesel production from vegetable oils, as well as presentation(s) by local companies. Aug 10, 2012 08:44 AM Aug 01, 2012 12:15 PM
Coursefolder KEMV992: CH2: Determination of Solution Phase Structures Although solid-state structures, determined mainly by crystallographic methods, continue to be one of the major methods for the determination of three-dimensional structures of molecules and complexes, in many cases these methods are not applicable due to the lack of suitable crystals. In these cases, the best alternatives involve the determination of solution phase structures by a combination of NMR methods and molecular modeling. The aim of this course is to introduce the students to the basics of both methods and especially how their combination can be used as a highly powerful tool for assigning and determining the structures and conformations of small molecules and their complexes. Aug 07, 2012 03:23 PM Aug 01, 2012 12:15 PM
Coursefolder MATA113: Analyysi 3 Lukusarjat, suppenemistestejä, funktiojonot ja –sarjat, potenssisarjat ja Taylor-kehitelmät May 14, 2012 11:06 AM May 08, 2012 10:45 AM
Coursefolder EKTA100: Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena Elämänkatsomustieto-oppiaineen historia Elämänkatsomustiedon lainsäädännöllinen perusta Opetussuunnitelmasisällöt Oppiaineen peruskäsitteet ja arviointiperusteet Elämänkatsomustieto pedagogisena toimintana Mar 17, 2016 11:45 AM Mar 13, 2012 09:44 PM
Coursefolder YFIA300: Poliittinen filosofia Tutustuminen moderniin poliittiseen filosofiaan ja politiikan teoriaan. Luentojen alustava sisällys: 1. Johdanto. Näkökulmia yhteiskuntafilosofiaan ja politiikan teoriaan (AL+MO) 25.1 2.       Kant vs Hegel & Marx: normatiivinen oikeudenmukaisuusteoria vs emansipaation yhteiskunnalliset ehdot (AL). 26.1 3.       Nietzsche ja genealoginen lähestymistapa (MO) 1.2 4.       Rawls, Habermas ja normatiivinen oikeudenmukaisuusteoria. Liberalismi. (AL) 2.2. 5.       Schmitt (MO) 8.2. 6.       Kommunitarismi, feminismi ja individualismin sosiaaliset ja historialliset ehdot. (AL) 9.2 7.       Arendt (MO) 15.2. 8.       Kriittinen teoria ja tunnustussuhteet: Axel Honneth ja Nancy Fraser (AL) 16.2. 9.       Foucault (MO) 22.2. 10.     Marx-inspiroitunut kapitalismikritiikki tänään (Olli-Pekka Moisio) 23.2. 11.     Agamben (MO) 24.2. 12.     Yhteenveto ja jatkokysymyksiä (AL+MO) 25.2.   Mar 05, 2012 11:32 AM Jan 25, 2012 01:56 PM
Coursefolder YFIA200: Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät a) Kvalitatiivisten menetelmien luento Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvalitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä ja valmiista aineistoista, analyysitavoista ja tutkimusprosessin kulusta. Lisäksi jakson aikana käsitellään tutkimuseettisiä kysymyksiä ja tieteellistä kirjoittamista laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijoiden kandidaatin tutkielmien metodista suunnittelua ja toteutusta. JA b) Kvantitatiivisten menetelmien luento Jakson sisältönä on perehtyminen empiirisen, kvantitatiivisen sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvantitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä, tutkimusprosessista ja analyysitavoista. Nov 19, 2014 01:16 PM Nov 07, 2011 09:16 AM
Coursefolder ERIS360: Portfolio Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja am-matillista opettajaidentiteettiä. Jan 12, 2012 04:45 PM Sep 14, 2011 12:01 AM
Coursefolder VIES020: Julkisuuslaki (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) Sep 19, 2012 04:33 PM Sep 09, 2011 01:35 PM
Coursefolder EKTA100: Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) Apr 02, 2014 02:20 PM Aug 24, 2011 12:52 PM
Coursefolder MATP153: Approbatur 1B, syksy 2011 Yhden muuttujan funktio-oppia ja differentiaalilaskentaa. Kerrataan ja täydennetään lukualueiden ja reaalifunktioiden teoriaa; käsitellään murto-, reaali- ja kompleksiluvut, raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Ratkaistaan ääriarvotehtäviä ja tutustutaan uusiin alkeisfunktioihin sekä niiden derivointiin. Jun 30, 2011 03:36 PM Jun 29, 2011 03:29 PM
Coursefolder MATP152: Approbatur 1A, syksy 2011 Lineaarialgebraa ja analyyttistä geometriaa. Tarkastellaan reaalista vektoriavaruutta ja sen geometriaa, tutustutaan matriisilaskentaan ja lineaarialgebraan sekä sovelletaan tietoutta analyyttiseen geometriaan Jun 30, 2011 01:33 PM Jun 29, 2011 11:40 AM
Coursefolder TILS110: Bayes-tilastotiede Bayes-menetelmää käytetään paitsi tilastollisessa data-analyysissa myös mm. kuva-analyysissa, neurolaskennassa (Bayes-verkot), bioinformatiikassa, päätöksentekoteoriassa sekä käänteisongelmien ratkaisuissa. Lähestymistapa perustuu posterioritodennäköisyyksien laskemiseen, jossa otetaan huomioon sekä ennakkotieto että havaintoaineiston informaatio. Kurssilla perehdytään myös MCMC-menetelmän käyttöön posteriorin laskennassa WinBUGS-ohjelmalla. Kurssin alkuosassa laskennassa käytetään 1st bayes –ohjelmaa. Kurssin sisältö OSA I 1. Johdanto 2. Todennäköisyys epävarmuuden mittana 3. Malli 4. Priori, posteriori ja prediktiiviset jakaumat 5. Yksiparametrisia malleja 6. Hypoteesintestaus 7. Joitakin yleisiä periaatteita OSA II 8. Johdatus moniparametrisiin malleihin 9. Posteriorin approksimointi 10. Posteriorijakauman simulointi-MCMC 11. Hierarkkiset Bayes-mallit 12. Mallikritiikki Bayes-tilastotieteessä 13. Puuttuvan tiedon käsittely 14. Esimerkkejä hierarkkisten mallien soveltamisesta 15. Bayesiläinen päätöksentekoteoria 16. Empiirinen bayes -menetelmä Jan 13, 2011 09:12 PM Jan 13, 2011 08:59 PM
Coursefolder FILA120: Klassinen teos ja kommentaari This course aims to introduce Neoplatonic metaphysics to students of philosophy through an examination of Proclus' Elements of Theology, the most systematic and concise exposition of the subject given by a Neoplatonic philosopher. Through this text, students will be brought to a general understanding of how Neoplatonists conceived the structure of reality and the place of human beings within it. Proclus is one of Neoplatonism's most philosophically influential figures and the Elements one of its most seminal works. Jan 18, 2011 10:09 AM Jan 11, 2011 02:37 PM
Coursefolder YFIS202: Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi Tavoitteena on perehdyttää kvantitatiivisiin, selittävän analyysitason tutkimusmenetelmiin. Jan 28, 2011 11:48 AM Jan 11, 2011 12:34 PM
Coursefolder MATS263: Stokastiikka 2 Karakteristiset funktiot, raja-arvolauseet, sovellukset. Nov 09, 2010 10:27 PM Nov 09, 2010 10:23 PM
Coursefolder THKKUV7: Grafiikka julkaisuun Kurssilla käydään läpi mallin avulla kuinka grafiikat saadaan vietyä ja viimeisteltyä erilaisista tutkimussovelluksista (esim. excel, powerpoint, spss) tekstinkäsittelyohjelmiin tai taittoon yliopiston tarjoamilla työkaluilla (acrobat, inkscape, gimp). Koulutuksessa opetetaan milloin kannattaa käyttää vektori- ja milloin rasterimuotoista grafiikkaa. Koulutuksen loppuun on varattu aikaa keskustelulle ja omien tapausten käsittelyyn. Sep 27, 2010 02:04 PM Sep 27, 2010 01:43 PM
Coursefolder TIEA222: Tietoturva Kurssilla käydään läpi tietojärjestelmien tietoturvaan liittyvät osa-alueet. Verkon suojaamisen lisäksi käsitellään etäyhteyksien ja etäkäytön tietoturvaa, virusten torjuntaa sekä salaus ja PKI asioita. Sep 22, 2010 07:23 PM Sep 20, 2010 02:55 PM
Coursefolder ERIS360: Portfolio Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja am-matillista opettajaidentiteettiä. Sep 16, 2010 12:00 PM Sep 14, 2010 11:27 AM
Coursefolder MATS262: Stokastiikka 1 Satunnaismuuttujat, konvergenssikäsitteet, Lp-avaruudet, ehdollinen odotusarvo, martingaalit Oct 26, 2010 01:03 PM Sep 08, 2010 02:24 PM
Coursefolder BIOA500: Koe-eläinkurssi Luennot: eläinkokeiden suunnittelu, koe-eläinten käsittely ja hoito, yleisimmät laboratorioeläimet ja niiden ominaisuudet, koe-eläinten käyttöön liittyvä lainsäädäntö ja etiikka, eläinkokeen hyöty-haitta −analyysi, eläinkokeellisen tutkimuksen tilastollisia menetelmiä, tulosten arviointi ja tieteellisen raportin laatiminen. Harjoitustyöt: kemikaalien annostelutavat, verinäytteiden otto, anestesia, analgesia ja ruumiinvaus. Paikka: Konneveden tutkimusasema. Kirjaudu sisään niin pääset käsiksi materiaalikansioon! Aug 13, 2010 01:03 PM Apr 23, 2010 04:44 PM
Coursefolder RFIA045: Ranskan historia Ranskan historian pääpiirteet varhaiskeskiajalta 1900-luvulle. Sep 05, 2011 01:37 PM Jan 20, 2010 03:44 PM
Coursefolder BMEA001: Biomekaniikan tutkimusmenetelmien jatkokurssi Lihasmekaniikka <br />- Voiman välittymisen mekanismit <br />- Lihas- ja niveljäykkyydet ja niiden säätely <br />- Lihassolukimppujen pituusmuutokset lihassupistuksessa <br />- Mallintaminen <br />Mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde <br />Lihaksen sähköisen aktiivisuuden mittaaminen <br />Sähköstimulaation käyttö hermolihasjärjestelmän tutkimuksessa <br />Jalkapohjaan kohdistuvan paineen mittaaminen Jan 19, 2010 01:59 PM Jan 19, 2010 10:34 AM
Coursefolder BMEP003: Biofysiikka - Kevät 2010 Nov 15, 2010 02:56 PM Jan 14, 2010 09:57 AM
Coursefolder FYSA231: Kvanttimekaniikka I (osa A) Aaltomekaniikkaa: Kvanttimekaniikan postulaatit – aaltofunktio, observaabelit ja operaattorit, mittaus ja aaltofunktion romahtaminen, kanoninen kvantisointi, Schrödingerin yhtälö ja sen ratkaiseminen; 1-ulotteisia sovelluksia: hiukkanen potentiaalilaatikoissa, harmoninen värähtelijä; pariteetti. Kvanttimekaniikan yleinen rakenne: Diracin merkintä; operaattoreiden matriisiesitykset; pämääräisyysperiaatteet; aikakehitys ja liikevakiot; paikka- ja liikemääräesitykset; yhteys aaltomekaniikkaan; minimiaaltopaketti. Sirontaprobleema ja vapaa hiukkanen: sironta erilaisista potentiaaleista, tunneloitumisilmiö; WKB-approksimaatio. Jan 12, 2010 02:21 PM Nov 23, 2009 10:08 AM
Coursefolder PUHP101: Vuorovaikutuksen dynamiikka Tavoite: Tutustua vuorovaikutuskäyttäytymiseen, vuorovaikutussuhteisiin ja ryhmiin puheviestinnän ilmiöiden näkökulmasta. Opiskelija - tuntee nonverbaalisen viestinnän keskeisimmät käsitteet ja osaa analysoida nonverbaalisen viestinnän funktiota - ymmärtää, mitä on interpersonaalinen viestintä ja millaisia vuorovaikutusilmiöitä siihen liittyy - ymmärtää, miten vuorovaikutussuhteet syntyvät ja kehittyvät - ymmärtää ryhmän vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet, ominaispiirteet ja lähtökohdat - ymmärtää puheviestinnän merkityksen organisaatioissa - osaa eritellä ja analysoida erilaisia vuorovaikutustilanteita puheviestinnän teorioita hyödyntäen. Oct 27, 2009 10:44 AM Oct 27, 2009 10:42 AM