jyflkandi.cls

tekijä: Jussi Olavi Maunuksela Viimeisin muutos keskiviikko 19. maaliskuuta 2014, 12.25
Luokkatiedosto dokumentin ulkoasun määrittelyyn (älä muokkaa)

TeX document icon jyflkandi.cls — TeX document, 4 KB (4174 bytes)

Tiedoston sisältö

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Jyvaskylan yliopiston Fysiikan laitoksen LuK-tutkielma (jyflkandi.cls)
% Dokumenttiluokka
% Versio 1.0 (5/8/2013)
% 
% Saantitapa:
% https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=540
%
% Alkuperäinen tekijä:
% Jussi Maunuksela (jussi.o.maunuksela at jyu.fi)
%
% Lisenssi:
% CC BY-NC-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\ProvidesClass{jyflkandi}[2013/08/05 versio 1.0 JYFL kandidaatintutkielma luokka]
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}

% ================================================================
% DOKUMENTTILUOKAN MÄÄRITELMÄT:
%
% Ladataan article -dokumenttiluokka seuraavilla lisämääreillä:
%
%  12pt   - Perusfontin pistekoko
%  a4paper - Paperikoko
%  
\LoadClass[12pt,a4paper]{article}

% ================================================================
%
% MAKROPAKETIT:
%

% ================================================================
% INPUTENC --- Määritellään käytettävä merkistö
%
\RequirePackage[utf8]{inputenc}

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
% FONTENC --- Määritellään LaTeXin käyttämän kirjasimen merkkivalikoima 
%
\RequirePackage[T1]{fontenc}

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
% BABEL --- Otetaan käyttöön suomenkieliset tavutussäännöt
%
\RequirePackage[finnish]{babel}

% Vaihdetaan lähdeluettelolle tulostuvaksi otsikoksi "Lähteet"
\addto\captionsfinnish{%
 \renewcommand{\refname}%
  {Lähteet}% Lähdeluettelon otsikon asettaminen
}
% Vaihtetaan kuvalle tulostuvaksi otsikoksi "Kuvio"
\addto\captionsfinnish{%
 \renewcommand{\figurename}%
  {Kuvio}% Kuvatekstin otsikon asettaminen
}

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
% GEOMETRY --- Asetetaan marginaalien leveydet
%
\RequirePackage[a4paper,left=25mm,right=25mm,top=25mm,bottom=25mm]{geometry}

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
% FANCYHDR --- Sivun ylä- ja alatunnisteiden määrittely
%
\RequirePackage{fancyhdr}
\fancypagestyle{firstpage}{%
 \fancyhf{}% clear all six fields
 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
 \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
}
\fancypagestyle{followingpage}{%
 \fancyhf{}% clear all six fields
 \fancyhead[R]{\thepage}
 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
 \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
}
\pagestyle{followingpage}
\AtBeginDocument{\thispagestyle{firstpage}}

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
% PARSKIP --- Kappaleiden erottajan määrittely
%
\RequirePackage{parskip}

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
%TITLESEC --- Otsikoiden asemoinnin ja muotoilun määrittely
%
\RequirePackage[noindentafter,nobottomtitles,toctitles]{titlesec}
\newcommand{\sectionbreak}{%
	\clearpage%
	\vspace*{24pt}}
% 1. tason otsikot
\titleformat{\section}[hang]{\bfseries\large\filright\MakeUppercase}{\thesection}{0.6em}{}{}
\titlespacing*{\section}{0pt}{12pt}{12pt}
% 2. tason otsikot
\titleformat{\subsection}[hang]{\bfseries\large\filright}{\thesubsection}{0.6em}{}{}
\titlespacing*{\subsection}{0pt}{6pt}{0pt}
% 3. tason otsikot
\titleformat{\subsubsection}[hang]{\bfseries\normalsize\filright}{\thesubsubsection}{0.6em}{}{}
\titlespacing*{\subsubsection}{0pt}{6pt}{0pt}

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
% TOCBIBIND --- Lähteet -otsikon lisääminen sisällysluettelon perään.
%
\RequirePackage[nottoc]{tocbibind}

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
% GRAPHICX --- Grafiikan lisääminen dokumenttiin. Oletuksen dokumentin tulostaminen pdf-muotoon
%
\RequirePackage[pdftex]{graphicx}

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
% HYPERREF --- Hyperlinkkien ladonta tekstin sekaan. 
%
\RequirePackage{hyperref}