Mikko Aro ja Tuire Koponen

by Maija Reeta Airio last modified Nov 10, 2015 10:24 AM

Oppimisen perustaitojen kehitys ja oppimisvaikeudet

Kaksi alkavista ryhmistä keskittyy perustaitojen kehityksen ja oppimisvaikeuksien tutkimusteemoihin (Mikko Aron ja Tuire Koposen ryhmät). Ryhmissä tehtävät pro gradu työt perustuvat empiirisiin aineistoihin ja tilastollisiin analyysimenetelmiin. Valmiin tutkimusaineiston käyttämisen graduaineistona voi kompensoida tutkimusavustajana erilaisiin tutkimustehtäviin tutustumalla.

Tarjolla olevat graduaiheet linkittyvät kahteen Kasvatustieteiden laitoksella käynnissä olevaan Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen: Opin pystymään –hankkeeseen sekä Lasten lukemisen ja laskemisen sujuvuusongelmat –hankkeeseen. Tarjolla on myös tutkimusaiheita, jotka liittyvät tietokoneavusteisen harjoittelun vaikutusten arviointiin (LukiMat-palvelu; www.lukimat.fi). Myös aihepiiriin liittyviä omia tutkimusteemoja voi perustellen ehdottaa.

Opin pystymään on tutkimushanke, jonka tarkoituksena on selvittää, millä tavoin lasten käsitykset itsestä, erityisesti minäpystyvyysuskomukset ovat yhteydessä taitojen oppimiseen. Hanke on Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen ja Niilo Mäki Instituutin yhteishanke, jossa on kerätty laaja 1300 lapsen seuranta-aineisto keskisestä Suomesta. Lisäksi hankkeessa on toteutettu interventioita, joiden tarkoituksena on ollut tukea joko minäpystyvyyden,  lukemissujuvuuden, yhteenlaskustrategioiden tai toiminnanohjauksen taitojen kehittymistä alakouluikäisillä oppilailla.

Lasten lukemisen ja laskemisen sujuvuusongelmat -hankkeessa tutkitaan perustaitojen sujuvuuden kehittymistä ja niiden yhteyksiä. Hankkeessa on keväällä alkamassa Äänekoskella ja Jyväskylässä kaksivuotinen seuranta-aineiston keruu ensimmäistä luokkaa käyvien lasten taitojen kehityksestä. Hankkeen tässä vaiheessa graduaiheet liittyvät keväällä kerättävään aineistoon, jossa taitojen lisäksi kertyy tietoa kognitiivisista taidoista, motivaatiosta ja minäuskomuksista.

Esimerkkejä tutkimusteemoista

 • Lukutaidon yhteys minäuskomuksiin tai motivaatioon
 • Laskutaidon yhteys minäuskomuksiin tai motivaatioon
 • Minäpystyvyysinterventiot
 • Lukemissujuvuusinterventio
 • Laskustrategiainterventio
 • Toiminnanohjausinterventio
 • Kotiympäristön yhteys taitoihin
 • Tietokoneavusteinen taitojen harjoittelu
 • Luku- ja laskutaidon yhteydet 

Haku

Ryhmiin otetaan mukaan yhteensä 18 pro gradu -tutkielmaa. Parityöt ovat mahdollisia. Lisätietoja: Tuire Koponen (040-8054629 ) tai Mikko Aro (040-8053632). Päätökset ryhmiin valituista opiskelijoista tehdään joulukuussa 2015.

 

Development of the basic academic skills and learning disabilities

Two of the supervised groups focus on research themes concerning development of basic academic skills and learning disabilities (groups lead by Mikko Aro and Tuire Koponen). The theses will be based on empirical data and quantitative methodology. Use of already available data in the thesis can be compensated by getting familiarized in various research tasks as a temporary research assistant.

The research topics are linked to two ongoing research projects funded by the Academy of Finland: Self-efficacy and Learning Disability Interventions (Seldi) and Problems of Reading and Arithmetic Fluency in Children (Flare). Topics related to efficacy of computer assisted practice are also available (LukiMat-service; www.lukimat.fi). Own research topics related to the theme can be suggested.

SELDI is a research project aiming at investigating the relation between self-beliefs (especially self-efficacy) and skill development. The project is carried out within the Dept of Education and Niilo Mäki Institute. The data consists of a follow-up of 1300 children in the Central Finland. In addition, within the interventions have been carried out, aiming at supporting self-efficacy, reading fluency, calculation strategies or executive functions at primary school age.

FLARE project focuses on the development of reading and spelling fluency and their relation. During spring 2016, a 2-year longitudinal substudy on the development of reading and arithmetic skills of Grade 1 children will be initiated in Äänekoski and Jyväskylä. At this stage the themes of master’s theses relate to the cross-sectional data collected during spring, focusing on reading and arithmetic skills, underlying cognitive skills, motivation and self-beliefs.

Examples of research themes

 • Relation between reading skills and self-beliefs or motivation
 • Relation between math skills and self-beliefs or motivation
 • Self-efficacy interventions
 • Reading fluency interventions
 • Calculation strategy interventions
 • Interventions on executive functions
 • Home environment and reading/math skills
 • Computer assisted training of math
 • The relation between reading and arithmetic skills 

Applying

Altogether 18 theses will be included. Pair work is possible. For more information, contact either Tuire Koponen (040-8054629 ) or Mikko Aro (040 8053632). The decision for the selection will be done in December 2015.