LPEP301 Liikuntataitojen oppiminen ja taitovalmennus

by admin last modified Oct 26, 2018 08:31 AM

Course begins and ends

Nov 06, 2017 - May 31, 2019.

Course contents

Perehtyminen taitojen oppimisen ja valmentamisen käsitteisiin,teorioihin ja ilmiöihin 
Taitovalmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin harjoitteleminen 
Taitoharjoitteluympäristöjen rakentamisen harjoittelu ja erilaisten taitoharjoittelumenetelmien kokeileminen 
Liikuntataitojen analysointimenetelmien kokeileminen Taitojen oppimisen/valmentamisen tieteelliseen artikkeliin perehtyminen ja sen referointi

Target

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan
· kuvailla peruskäsitteet ja teoriat liikuntataitojen oppimisprosessista
· kuvata taitojen oppimiseen liittyviä psykologisia, fyysisiä ja sosiaalisia taustailmiöitä
· osaavan muodostaa liikuntataitojen oppimista edistäviä harjoitusympäristöjä sekä ohjata taitojen oppimista
· hallitsevan liikuntataitojen ohjelmoinnin osaksi harjoitusohjelmaa
· osaavan analysoida liikuntataitoja
· osaavan etsiä, tulkita, raportoida ja esittää taitojen oppimisen tutkimuksia

Prerequisities

Edeltävät opinnot: LPEP300 Liikuntapedagogiikka ja didaktiikka

Literature

Jaakkola T. (2010) Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Jyväskylä: PS-kustannus (206 s.)

Oppimateriaalit:
Davids ym. (2008) Dynamics of Skill Acquisition. A Constraints-Led Approach. Human Kinetics. Champaign, IL, USA. (220 s.)
Magill 2010. Motor Learning and Control: Concepts and Applications.McGraw-Hill (480 s).
Schmidt & Wrisberg (2014) Motor Learning and Performance (3rd edition). Human Kinetics, Champaign, IL, USA. (400 s.)