YMPA253 Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja hallinto

tekijä: admin Viimeisin muutos tiistai 31. tammikuuta 2017, 13.11

Kurssi alkaa ja päättyy

01.02.2017 - 06.04.2017.

Kurssin sisältö

Suomen ympäristöhallinnon organisaatio ja toimivaltasuhteet. Ympäristönsuojelulain, luonnonsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä jätelain tavoitteet, soveltamisala ja keskeinen sisältö. Alueiden käytön suunnittelu. Hallintomenettelyt muutoksenhaussa. Olemassa olevat oikeusjärjestelmät, eri säädösten ja oikeuslähteiden velvoittavuus ja hierarkia, julkisoikeuden ja yksityisoikeuden suhde. Lainvalmisteluaineisto ja prejudikaatit, laintulkinnan perusperiaatteita. Lainsäädäntö ympäristöpolitiikan toteuttamisen välineenä. Kansallinen ja EU-lainsäädäntöprosessi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla Suomen ympäristöhallinnon organisaatiota ja toimivaltasuhteita sekä keskeisen ympäristölainsäädännön (mm. ympäristönsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulaki, jätelaki) tavoitteita, soveltamisalaa ja sisältöä pääpiirteittäin. Opiskelija tuntee ympäristönsuojelulain mukaisen lupamenettelyprosessin sekä hallintolain mukaiset muutoksenhakumenettelyt ympäristöpäätöksenteossa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää lainvalmisteluaineistoa ja prejudikaatteja lain soveltamisen ja tulkinnan apuna sekä tuntee eri oikeuslähteiden velvoittavuuden ja painoarvon laintulkinnassa. Opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestyksen perusteita ja pystyy seuraamaan kansallisen ja EU-lainsäädännön valmisteluprosessia.

Esitiedot

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot tai YMPin perusopinnot tai EKOn aineopinnot.

Kirjallisuus

Luentomateriaali Kopassa. Mahdollinen oheiskirjallisuus ilmoitetaan luennolla.