Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

TILS655 Koesuunnittelu

by admin last modified May 09, 2018 07:54 PM

Course begins and ends

Mar 12, 2018 - May 09, 2018.

Course contents

Opintojaksolla tutustutaan tieteellisten kokeiden suunnittelun yleisiin periaatteisiin, jotka ovat samat kaikilla tieteenaloilla. Huonosti suunniteltu koe tuhlaa resursseja eikä onnistu välttämättä lainkaan tuottamaan uutta tietoa. Aluksi tutustutaan esimerkkien avulla satunnaisvaihteluun, satunnaistamiseen ja otoskokolaskelmiin. Tämän jälkeen käsitellään faktoriaalisia asetelmia lineaarisille malleille ja esitellään informaatiomatriisiin perustuvia optimaalisuuskriteereitä, erityisesti D-optimaalisuutta. Lopuksi käsitellään adaptiivisia koeasetelmia ja koesuunnittelua epälineaaristen mallien tapauksessa.

Target

Kurssin suoritettuaan opiskelija
tuntee koesuunnittelun yleiset periaatteet ja
osaa soveltaa koesuunnittelun yleisiä periaatteita käytännön tilanteissa.