Mistä on kyse?

tekijä: Päivi Elina Lammi Viimeisin muutos torstai 16. elokuuta 2018, 15.05

Mikä LuK-tutkielma? Entä seminaari? Kypsyysnäyte?

Luonnontieteen kandidaatintutkinnon pakollisena osana on kandidaatintutkielma ja siitä pidettävä seminaariesitelmä. LuK-tutkielma on siis lyhyt kirjallinen opinnäyte ja suullisessa seminaariesitelmässä kerrotaan, mitä tutkielmassa käsitellään. Ennen tutkielman kirjoittamisen aloittamista täytyy olla riittävä matemaattinen pohja, jotta tutkielman kirjoittamisesta suorituu. Onkin hyvä opiskella ensin suurin osa LuK-tutkinnon pakollisista matematiikan kursseista, sillä LuK-tutkielman aiheet perustuvat aineopintokurssien pohjalle. Tutkielman kirjoittamisen ajankohta riippuukin siitä, millä aikataululla on näitä opintoja tehnyt, mutta useimmin tutkielma ja siihen liittyvä seminaari ajoittuvat 2. tai 3. opiskeluvuoteen.

LuK-tutkielman tarkoituksena on tutustua itsenäisesti johonkin opiskelijalle uuteen matemaattiseen käsitteeseen tai tulokseen tai aihealueeseen, joka on matematiikan aineopintojen pohjalta selvitettävissä. Samalla perehdytään tiedon etsimiseen ja vieraskielisen lähdekirjallisuuden käyttöön sekä opetellaan matematiikan kirjallista esitystä ja aiheen jäsentelyä järkeväksi kokonaisuudeksi. Jotta matemaattiset merkit asettuvat kauniisti paikoilleen lukijankin näkökulmasta, kannattaa tässä vaiheessa myös opetella matemaattisen tekstin ladontaan tarkoitettu LaTeX-ohjelmiston käyttö.

Seminaariesitelmän tarkoituksena on taas kertoa suullisesti, mitä LuK-tutkielmassa on tutkittu. Olet tutkimasi aiheen asiantuntija, ja kerrot muille saman tason opiskelijoille tästä aiheesta siten, että kuulijat pystyvät esitystäsi seuraamaan ja saavat hyvän yleiskuvan tutkielmasi pääkohdista. Esitelmää tehdessä opetellaan kirjallisen tekstin tiivistämistä ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi kuulijakunnan taso huomioiden sekä harjoitellaan esiintymistä ja seurattavan tekstin tuottamista suullisesti apuvälineitä, kuten liitutaulua tai powerpoint-kalvoja, käyttäen. Lisäksi tehdään kirjallinen tiivistelmä esitettävästä aiheesta ja se jaetaan esitelmän yhteydessä kuulijoille. Ja jotta kuulijakunnalla pysyy korvat höröllä kaikkien seminaariesitysten ajan, niin keksimme kyllä jotain pikkutehtävää heillekin.

Seminaarin rinnalla voi suorittaa LuK-tutkintoon kuuluvat äidinkielen opinnot kanditutkielmaan liittyen kursseilla
XKVM001 Tutkimusviestinnän perusteet (2 op) tai XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (3 op). Näille kursseille ilmoittautuminen on Korpissa toki erikseen.

Kun LuK-tutkielma on valmis tai viimeistä pilkkua vaille valmis, täytyy vielä kirjoittaa Kypsyysnäyte eli maturiteetti (MATA901, Kypsyysnäyte, 0p). Kypsyysnäyte on esseetyyppinen pohtiva asiantuntijateksti, joka suoritetaan tenttitilaisuudessa tai kurssin XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (lähiopetus) yhteydessä. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ollut muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyysnäyte voidaan kirjoittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, mikäli kielitaito on riittävällä tasolla, tai englannin kielellä. Tenttitilaisuudessa kirjoitetun kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa kielikeskuksen hyväksymä kielentarkastaja; kurssin XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet yhteydessä kirjoitetusta kypsyysnäytteestä tarkastetaan vain kieliasu. Opiskelijan kirjoittaessa kypsyysnäytteen muulla kuin koulusivistys- tai äidinkielellään kypsyysnäytteen arvioinnissa korostuvat perehtyneisyys tutkielman alaan ja akateemisen kirjoitustyylin hallinta.

Mitä tapahtuu käytännössä?

Lukuvuonna 2018-2019 LuK-tutkielmia koordinoi Juha Lehrbäck (MaD370). Kun tutkielman teko on ajankohtaista, käy Juhan juttusilla. Keskusteltuaan kanssasi Juha ehdottaa sinulle tutkielman ohjaajaa, joka on joku laitoksen yliopistonlehtoreista, yliopistonopettajista tai tutkijatohtoreista. Sen jälkeen sovit ohjaajasi kanssa jatkosta. Hän keskustelee kanssasi ja ehdottaa sinulle LuK-tutkielman aihetta ja sitä kautta homma lähtee käyntiin. Ohjaaja neuvoo lähteiden kanssa, opastaa aiheen rajaamisessa ja tekstin kirjoittamisessa, ratkoo kanssasi matkan varrella tulleita pulmia ja auttaa matematiikan kanssa. Työn teet sinä, mutta saat työn tekemiseen ohjaajaltasi eväitä ja apuja. Tutkielmaa ei siis ole tarkoitus pakertaa täysin yksin ja ensimmäisessä tapaamisessa tuoda puhtaaksikirjoitettuna ohjaajalle.

Kaikki LuK-seminaariin osallistuvat ilmoittautuvat kurssille LuK-tutkielma (sis. seminaari), MATA920. Seminaariosuuden ensimmäinen tapaaminen on ti 6.11.2018. Tehtävänäsi siihen mennessä on hakea itsellesi ohjaaja ja tutkielman aihe. Varsinaiset seminaariesitykset aloitetaan tammi-helmikuussa 2019, joten ensimmäisen seminaaritapaamisen jälkeen on aikaa perehtyä LuK-tutkielman aiheeseen ja kirjoittaa tutkielmaa ohjaajasi opastuksella. Ennen seminaariesityksiä tammikuussa pidetään myös LaTeX-opastusta, niin pääset jyvälle matemaattisen tekstin ladonnan saloista.

Seminaariosuuden ja suullisen esityksen rakentamisessa opastavat sitten seminaarin pitäjät Päivi Lammi ja Antti Vähäkangas. Me siis pääasiallisesti keskitymme vain juurikin esityksen ja kirjallisen tiivistelmän ohjaamiseen, mutta toki autamme varsinaisen tutkielman teossakin, jos osaamme. Sovitaan siis henkilökohtaisia tapaamisia, joissa sitten käydään läpi esitelmän tekoa.

Tavoite on, että LuK-tutkielma valmistuu samalla, kun seminaarikurssi etenee. Kun pidät omaa seminaariesitystäsi, ei tutkielman tarvitse olla valmis, mutta tarkoitus on, että tutkielma valmistuu sitten hetimmiten esityksen jälkeen. Suorituksen kurssista LuK-tutkielma (sis.seminaari) saa, kun sekä seminaari että tutkielma on suoritettu hyväksytysti.

Lopuksi sitten kirjoitat kypsyysnäytteen. LuK-tutkielmasi ohjaaja opastaa sinua tässä asiassa ja sovit kirjoitusajankohdasta hänen kanssaan, tai jos suoritat kurssia XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet lähiopetuksena, niin kypsyysnäytteen voi kirjoittaa myös sen yhteydessä.

Lisätietoa LuK-tutkielmasta ja kypsyysnäytteestä löytyy tiedekunnan ohjeista.