ERIS337: Arvioinnin teoreettiset perusteet ja ulottuvuudet erit.kasvattajan työssä

tekijä: Erja Kristiina Kautto-Knape Viimeisin muutos perjantai 16. tammikuuta 2009, 13.36
Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään erityiskasvatukseen ja – opetukseen liittyvästä arvioinnista. Opiskelija perehtyy arvioinnin taustalla oleviin erilaisiin teoreettisiin lähestymistapoihin. Hän oppii myös ymmärtämään arvioinnin, arviointikäytänteiden ja -välineiden taustalla olevia oletuksia, niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia ja rajoituksia sekä soveltamaan arvioinnin tuottamaa tietoa omiin pedagogisiin ratkai-suihinsa.