Avoimet kurssit

tekijä: Rikupekka Oksanen Viimeisin muutos torstai 03. helmikuuta 2011, 10.32
Näiden kurssien materiaali on näkyvissä myös kirjautumattomille.

Tässä näytetään ne kurssit, joihin kaikilla on katseluoikeus. Uusimmat näkyvät ylimmäisenä.Voit lajitella nimen mukaan klikkaamalla sarakkeen otsikkoa.

Voit käyttää myös hakua - hae kurssin nimellä tai kurssikoodilla.


Otsikko Kuvaus Luontipäivä
Kurssikansio FYSP120: M8: Fysiikan numeeriset menetelmät Laskennallinen fysiikka, numeriikan peruskäsitteet ja fyysikon tarvitsemia numeerisia menetelmiä. Datan analysointi ja graafinen esittäminen, numeerinen derivointi ja integrointi, yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaiseminen, differentiaaliyhtälöiden ratkaiseminen, käyrien sovittaminen, optimointi ja tietokonesimulaatiot. Kurssin ohjelmointikielenä on Matlab. keskiviikko 03. huhtikuuta 2013, 08.52
Kurssikansio KLSS901: Eurooppalaisen kulttuurin juuret (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) tiistai 12. maaliskuuta 2013, 14.56
Kurssikansio MATS101: Opettajalinjan erikoiskurssi  Valittujen lukiomatematiikan aihepiirien matemaattinen käsittely; kevään 2013 kurssilla aiheena ovat (ainakin) analyyttinen geometria ja numeeriset menetelmät. Vain aineenopettajalinjan syventäviin opintoihin. tiistai 15. tammikuuta 2013, 09.41
Kurssikansio YFIA200: Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät a) Kvalitatiivisten menetelmien luento Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvalitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä ja valmiista aineistoista, analyysitavoista ja tutkimusprosessin kulusta. Lisäksi jakson aikana käsitellään tutkimuseettisiä kysymyksiä ja tieteellistä kirjoittamista laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijoiden kandidaatin tutkielmien metodista suunnittelua ja toteutusta. JA b) Kvantitatiivisten menetelmien luento Jakson sisältönä on perehtyminen empiirisen, kvantitatiivisen sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvantitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä, tutkimusprosessista ja analyysitavoista. maanantai 29. lokakuuta 2012, 11.51
Kurssikansio ERIS323: Erityispedagogisen tutkielman ohjauskurssi Opiskelija laatii ohjauksen tukemana tutkimussuunnitelman, joka sisältää aiheen valinnan perustelun, teoreettiset jäsennetyt tutkimustehtävät ja riittävän kirjallisuuskatsauksen. Hyväksytyn tutkimussuunnitelman perusteella opiskelija kerää tutkimusaineiston ja aloittaa sen analysoinnin ohjaajan tukemana. Tutkielmien aiheet kytketään laitoksen tutkimushankkeisiin ja -alueisiin. maanantai 29. lokakuuta 2012, 09.11
Kurssikansio SOSA115: Sosiologian historia Perehdytään sosiologian syntyyn vaikuttaneeseen kehitykseen, sosiologian ajatteluperinteisiin ja niiden tapoihin eritellä yhteiskuntaa. keskiviikko 12. syyskuuta 2012, 10.38
Kurssikansio MATY010: Matematiikan propedeuttinen kurssi Yhtälö- ja epäyhtälöryhmät, reaalifunktiot, yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa, analyyttistä geometriaa. maanantai 27. elokuuta 2012, 14.52
Kurssikansio ERIS360: Portfolio Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja ammatillista opettajaidentiteettiä.  tiistai 21. elokuuta 2012, 12.58
Kurssikansio MATA113: Analyysi 3 Lukusarjat, suppenemistestejä, funktiojonot ja –sarjat, potenssisarjat ja Taylor-kehitelmät tiistai 08. toukokuuta 2012, 10.45
Kurssikansio EKTA100: Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena Elämänkatsomustieto-oppiaineen historia Elämänkatsomustiedon lainsäädännöllinen perusta Opetussuunnitelmasisällöt Oppiaineen peruskäsitteet ja arviointiperusteet Elämänkatsomustieto pedagogisena toimintana tiistai 13. maaliskuuta 2012, 21.44
Kurssikansio YFIA300: Poliittinen filosofia Tutustuminen moderniin poliittiseen filosofiaan ja politiikan teoriaan. Luentojen alustava sisällys: 1. Johdanto. Näkökulmia yhteiskuntafilosofiaan ja politiikan teoriaan (AL+MO) 25.1 2.       Kant vs Hegel & Marx: normatiivinen oikeudenmukaisuusteoria vs emansipaation yhteiskunnalliset ehdot (AL). 26.1 3.       Nietzsche ja genealoginen lähestymistapa (MO) 1.2 4.       Rawls, Habermas ja normatiivinen oikeudenmukaisuusteoria. Liberalismi. (AL) 2.2. 5.       Schmitt (MO) 8.2. 6.       Kommunitarismi, feminismi ja individualismin sosiaaliset ja historialliset ehdot. (AL) 9.2 7.       Arendt (MO) 15.2. 8.       Kriittinen teoria ja tunnustussuhteet: Axel Honneth ja Nancy Fraser (AL) 16.2. 9.       Foucault (MO) 22.2. 10.     Marx-inspiroitunut kapitalismikritiikki tänään (Olli-Pekka Moisio) 23.2. 11.     Agamben (MO) 24.2. 12.     Yhteenveto ja jatkokysymyksiä (AL+MO) 25.2.   keskiviikko 25. tammikuuta 2012, 13.56
Kurssikansio YFIA200: Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät a) Kvalitatiivisten menetelmien luento Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvalitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä ja valmiista aineistoista, analyysitavoista ja tutkimusprosessin kulusta. Lisäksi jakson aikana käsitellään tutkimuseettisiä kysymyksiä ja tieteellistä kirjoittamista laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijoiden kandidaatin tutkielmien metodista suunnittelua ja toteutusta. JA b) Kvantitatiivisten menetelmien luento Jakson sisältönä on perehtyminen empiirisen, kvantitatiivisen sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvantitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä, tutkimusprosessista ja analyysitavoista. maanantai 07. marraskuuta 2011, 09.16
Kurssikansio ERIS360: Portfolio Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja am-matillista opettajaidentiteettiä. keskiviikko 14. syyskuuta 2011, 00.01
Kurssikansio VIES020: Julkisuuslaki (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) perjantai 09. syyskuuta 2011, 13.35
Kurssikansio EKTA100: Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) keskiviikko 24. elokuuta 2011, 12.52
Kurssikansio MATP153: Approbatur 1B, syksy 2011 Yhden muuttujan funktio-oppia ja differentiaalilaskentaa. Kerrataan ja täydennetään lukualueiden ja reaalifunktioiden teoriaa; käsitellään murto-, reaali- ja kompleksiluvut, raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Ratkaistaan ääriarvotehtäviä ja tutustutaan uusiin alkeisfunktioihin sekä niiden derivointiin. keskiviikko 29. kesäkuuta 2011, 15.29
Kurssikansio MATP152: Approbatur 1A, syksy 2011 Lineaarialgebraa ja analyyttistä geometriaa. Tarkastellaan reaalista vektoriavaruutta ja sen geometriaa, tutustutaan matriisilaskentaan ja lineaarialgebraan sekä sovelletaan tietoutta analyyttiseen geometriaan keskiviikko 29. kesäkuuta 2011, 11.40
Kurssikansio TILS110: Bayes-tilastotiede Bayes-menetelmää käytetään paitsi tilastollisessa data-analyysissa myös mm. kuva-analyysissa, neurolaskennassa (Bayes-verkot), bioinformatiikassa, päätöksentekoteoriassa sekä käänteisongelmien ratkaisuissa. Lähestymistapa perustuu posterioritodennäköisyyksien laskemiseen, jossa otetaan huomioon sekä ennakkotieto että havaintoaineiston informaatio. Kurssilla perehdytään myös MCMC-menetelmän käyttöön posteriorin laskennassa WinBUGS-ohjelmalla. Kurssin alkuosassa laskennassa käytetään 1st bayes –ohjelmaa. Kurssin sisältö OSA I 1. Johdanto 2. Todennäköisyys epävarmuuden mittana 3. Malli 4. Priori, posteriori ja prediktiiviset jakaumat 5. Yksiparametrisia malleja 6. Hypoteesintestaus 7. Joitakin yleisiä periaatteita OSA II 8. Johdatus moniparametrisiin malleihin 9. Posteriorin approksimointi 10. Posteriorijakauman simulointi-MCMC 11. Hierarkkiset Bayes-mallit 12. Mallikritiikki Bayes-tilastotieteessä 13. Puuttuvan tiedon käsittely 14. Esimerkkejä hierarkkisten mallien soveltamisesta 15. Bayesiläinen päätöksentekoteoria 16. Empiirinen bayes -menetelmä torstai 13. tammikuuta 2011, 20.59
Kurssikansio FILA120: Klassinen teos ja kommentaari This course aims to introduce Neoplatonic metaphysics to students of philosophy through an examination of Proclus' Elements of Theology, the most systematic and concise exposition of the subject given by a Neoplatonic philosopher. Through this text, students will be brought to a general understanding of how Neoplatonists conceived the structure of reality and the place of human beings within it. Proclus is one of Neoplatonism's most philosophically influential figures and the Elements one of its most seminal works. tiistai 11. tammikuuta 2011, 14.37
Kurssikansio YFIS202: Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi Tavoitteena on perehdyttää kvantitatiivisiin, selittävän analyysitason tutkimusmenetelmiin. tiistai 11. tammikuuta 2011, 12.34
Kurssikansio MATS263: Stokastiikka 2 Karakteristiset funktiot, raja-arvolauseet, sovellukset. tiistai 09. marraskuuta 2010, 22.23
Kurssikansio THKKUV7: Grafiikka julkaisuun Kurssilla käydään läpi mallin avulla kuinka grafiikat saadaan vietyä ja viimeisteltyä erilaisista tutkimussovelluksista (esim. excel, powerpoint, spss) tekstinkäsittelyohjelmiin tai taittoon yliopiston tarjoamilla työkaluilla (acrobat, inkscape, gimp). Koulutuksessa opetetaan milloin kannattaa käyttää vektori- ja milloin rasterimuotoista grafiikkaa. Koulutuksen loppuun on varattu aikaa keskustelulle ja omien tapausten käsittelyyn. maanantai 27. syyskuuta 2010, 13.43
Kurssikansio TIEA222: Tietoturva Kurssilla käydään läpi tietojärjestelmien tietoturvaan liittyvät osa-alueet. Verkon suojaamisen lisäksi käsitellään etäyhteyksien ja etäkäytön tietoturvaa, virusten torjuntaa sekä salaus ja PKI asioita. maanantai 20. syyskuuta 2010, 14.55
Kurssikansio ERIS360: Portfolio Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja am-matillista opettajaidentiteettiä. tiistai 14. syyskuuta 2010, 11.27
Kurssikansio MATS262: Stokastiikka 1 Satunnaismuuttujat, konvergenssikäsitteet, Lp-avaruudet, ehdollinen odotusarvo, martingaalit keskiviikko 08. syyskuuta 2010, 14.24
Kurssikansio BIOA500: Koe-eläinkurssi Luennot: eläinkokeiden suunnittelu, koe-eläinten käsittely ja hoito, yleisimmät laboratorioeläimet ja niiden ominaisuudet, koe-eläinten käyttöön liittyvä lainsäädäntö ja etiikka, eläinkokeen hyöty-haitta −analyysi, eläinkokeellisen tutkimuksen tilastollisia menetelmiä, tulosten arviointi ja tieteellisen raportin laatiminen. Harjoitustyöt: kemikaalien annostelutavat, verinäytteiden otto, anestesia, analgesia ja ruumiinvaus. Paikka: Konneveden tutkimusasema. Kirjaudu sisään niin pääset käsiksi materiaalikansioon! perjantai 23. huhtikuuta 2010, 16.44
Kurssikansio RFIA045: Ranskan historia Ranskan historian pääpiirteet varhaiskeskiajalta 1900-luvulle. keskiviikko 20. tammikuuta 2010, 15.44
Kurssikansio BMEA001: Biomekaniikan tutkimusmenetelmien jatkokurssi Lihasmekaniikka <br />- Voiman välittymisen mekanismit <br />- Lihas- ja niveljäykkyydet ja niiden säätely <br />- Lihassolukimppujen pituusmuutokset lihassupistuksessa <br />- Mallintaminen <br />Mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde <br />Lihaksen sähköisen aktiivisuuden mittaaminen <br />Sähköstimulaation käyttö hermolihasjärjestelmän tutkimuksessa <br />Jalkapohjaan kohdistuvan paineen mittaaminen tiistai 19. tammikuuta 2010, 10.34
Kurssikansio BMEP003: Biofysiikka - Kevät 2010 torstai 14. tammikuuta 2010, 09.57
Kurssikansio FYSA231: Kvanttimekaniikka I (osa A) Aaltomekaniikkaa: Kvanttimekaniikan postulaatit – aaltofunktio, observaabelit ja operaattorit, mittaus ja aaltofunktion romahtaminen, kanoninen kvantisointi, Schrödingerin yhtälö ja sen ratkaiseminen; 1-ulotteisia sovelluksia: hiukkanen potentiaalilaatikoissa, harmoninen värähtelijä; pariteetti. Kvanttimekaniikan yleinen rakenne: Diracin merkintä; operaattoreiden matriisiesitykset; pämääräisyysperiaatteet; aikakehitys ja liikevakiot; paikka- ja liikemääräesitykset; yhteys aaltomekaniikkaan; minimiaaltopaketti. Sirontaprobleema ja vapaa hiukkanen: sironta erilaisista potentiaaleista, tunneloitumisilmiö; WKB-approksimaatio. maanantai 23. marraskuuta 2009, 10.08