Avoimet kurssit

tekijä: Rikupekka Oksanen Viimeisin muutos torstai 03. helmikuuta 2011, 10.32
Näiden kurssien materiaali on näkyvissä myös kirjautumattomille.

Tässä näytetään ne kurssit, joihin kaikilla on katseluoikeus. Uusimmat näkyvät ylimmäisenä.Voit lajitella nimen mukaan klikkaamalla sarakkeen otsikkoa.

Voit käyttää myös hakua - hae kurssin nimellä tai kurssikoodilla.


Otsikko Kuvaus Luontipäivä
Kurssikansio PUHP101: Vuorovaikutuksen dynamiikka Tavoite: Tutustua vuorovaikutuskäyttäytymiseen, vuorovaikutussuhteisiin ja ryhmiin puheviestinnän ilmiöiden näkökulmasta. Opiskelija - tuntee nonverbaalisen viestinnän keskeisimmät käsitteet ja osaa analysoida nonverbaalisen viestinnän funktiota - ymmärtää, mitä on interpersonaalinen viestintä ja millaisia vuorovaikutusilmiöitä siihen liittyy - ymmärtää, miten vuorovaikutussuhteet syntyvät ja kehittyvät - ymmärtää ryhmän vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet, ominaispiirteet ja lähtökohdat - ymmärtää puheviestinnän merkityksen organisaatioissa - osaa eritellä ja analysoida erilaisia vuorovaikutustilanteita puheviestinnän teorioita hyödyntäen. tiistai 27. lokakuuta 2009, 10.42
Kurssikansio KIRS212: Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset I Studia Generalia -luentosarja perjantai 09. lokakuuta 2009, 08.36
Kurssikansio KIKS303: Screen Writing (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) perjantai 10. heinäkuuta 2009, 12.35
Kurssikansio TAIA236: Film Noir This course is intended to provide terminology, theory and historical context for the study of film noir. It is intended as a course for the serious explorations of genre topics in film studies that elevates film commentary and the student above exercises in entertainment escapism. It is an academic project intended to give the student a more-than-surface understanding of film noir. The readings are at times difficult, the film viewing interpretive, and the work assigned penetrating. While the readings in the text are theoretical and difficult, they will help to put film noir in context. Please note that this course focuses on your ability to comprehend difficult essays, respond to difficult research questions in a rigorous academic manner, and present these responses cogently. tiistai 23. kesäkuuta 2009, 10.36
Kurssikansio LYTS524: Organisation and Role of Sport in the EU and its Member Countries (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) tiistai 19. toukokuuta 2009, 12.38
Kurssikansio ERIS300: Yhteistyö ja yksilöllistäminen yhdessä oppimisen tukena (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) maanantai 20. huhtikuuta 2009, 14.05
Kurssikansio FTES008,LLTS006, TGES003, TERS004, TOIS003: Asiantuntijuus terveystieteissä (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) torstai 12. maaliskuuta 2009, 10.20
Kurssikansio HENKKOHA: KOHA -opintokokonaisuus KOHA on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle, joka toimii esim. tiedekunnan, laitoksen ja palvelu- tai hallintokeskuksen: - päällikkönä, hallinnollisena johtajana tai lakimiehenä - suunnittelu-, kehittämis- tai valmistelutehtävissä - amanuenssina - yksikön hallinnollisena vetäjänä KOHA tarjoaa hyvän koulutuspohjan kehittyä em. hallintotehtäviin. KOHA antaa välineitä työn kehittämiseen, työnäkökulman laajentamiseen sekä urakehitykseen. KOHAssa ratkotaan yhteisiä ongelmia ja kehitetään yhteisön sekä Jyväskylän yliopiston toimintaa. Opinnot järjestetään Jyväskylässä ja kokonaisuus räätälöidään osallistujien tarpeisiin. Opintokokonaisuudessa suoritetaan 6 jaksoa, joista jokaiseen kuuluu 2 lähiopetuspäivää ja yksi seminaaripäivä. Jaksoihin liittyy käytännönläheinen tehtävä, joka toteutetaan ryhmätyönä. Ryhmien koko (noin 4 henkilöä) mahdollistaa joustavan työskentelyn ja toisilta oppimisen. Tehtävissä ratkotaan todellisia omaan työhön liittyviä kysymyksiä. KOHAan osallistuvat muodostavat akateemista johtamista ja hyviä hallintokäytäntöjä vaalivan verkoston. He toimivat akateemisten johtajien ’oikeina käsinä’, jotka mahdollistavat johdon keskittymisen strategiseen johtamiseen sekä tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseen. KOHA vahvistaa tarkoituksenmukaisten ja hyvien käytäntöjen syntymistä. KOHAn tavoitteena on yhdistää korkeakouluhallinnon ja johtamisen tutkimustieto käytännön johtamis- ja hallintotyöhön. Opintokokonaisuuden kurssit ovat aine- ja syventävien opintojen tasoisia. Osallistujalta edellytetään vähintään alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. KOHA-opintokokonaisuuden laajuus on 40 op ja siihen sisältyy 6 opintojaksoa: - Korkeakoulut ja korkeakoulutus tutkimuksen kohteena - Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus - Organisaatio, päätöksenteko ja johtaminen - Korkeakoulujen rahoitus ja talous - Laatu ja arviointi - Korkeakouluhallinnon juridiikka Jaksojen kouluttajat ovat Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitoksen tutkijoita ja opettajia. Koulutuksen kustannuksista vastaa Jyväskylän yliopiston henkilöstökoulutus. Lisätietoja Aino Palmroth, puh 1019, palmroth@jyu.fi tiistai 17. helmikuuta 2009, 09.35
Kurssikansio ERIS360: Portfolio (Oletuskuvaus kurssille on Kurssin sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei ole asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) tiistai 20. tammikuuta 2009, 13.15
Kurssikansio ERIS337: Arvioinnin teoreettiset perusteet ja ulottuvuudet erit.kasvattajan työssä Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään erityiskasvatukseen ja – opetukseen liittyvästä arvioinnista. Opiskelija perehtyy arvioinnin taustalla oleviin erilaisiin teoreettisiin lähestymistapoihin. Hän oppii myös ymmärtämään arvioinnin, arviointikäytänteiden ja -välineiden taustalla olevia oletuksia, niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia ja rajoituksia sekä soveltamaan arvioinnin tuottamaa tietoa omiin pedagogisiin ratkai-suihinsa. torstai 15. tammikuuta 2009, 19.59
Kurssikansio OKLS110: Kasvattajan etiikka ja kasvatusfilosofia Kartoitetaan opettajan työn kannalta tärkeät filosofiset kysymykset. Eritellään henkilökohtaista kasvatusfilosofiaa ja rakennetaan johdonmukainen luonnos opetusfilosofiasta. Eritellään opettajan työn eettisiä ristiriitatilanteita ja punnitaan eri toimintavaihtoehtoja eettiseltä kannalta. Paneudutaan monikulttuurisuuden, tutun ja vieraan, ilmenemiseen kasvatus- ja opetustyössä. Pohditaan omaa opettajuutta harjoittelukokemusten pohjalta ja käsitellään niitä tunteita, joita opettajan ammattiin siirtyminen aiheuttaa. keskiviikko 14. tammikuuta 2009, 11.07
Kurssikansio KTKS014: Grounded Theory Kasvatustieteen laitoksen syventävien opintojen metodikurssi (laadulliset menetelmät) keskiviikko 14. tammikuuta 2009, 09.32
Kurssikansio KUPS182: Yhdyskuntasuunnittelu ja kulttuuri, luento Opintojaksossa tarkastellaan yhdyskuntasuunnittelun ja kulttuurin kohtaamista, tutkitaan kulttuurivetoisen kaupunkiuudistuksen teoriaa ja käytäntöjä sekä analysoidaan kulttuurisuunnittelun sovelluksia. torstai 18. joulukuuta 2008, 12.54
Kurssikansio IHMJ102: Tutkimuksen eettiset kysymykset Kurssi tarjoaa perustietoja ja resursseja pohtia ihmistieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Se palvelee omaan tutkijuuteen, tutkimusaiheeseen ja väitöskirjan tutkimusprosessiin liittyvien eettisten kysymysten työstämistä ja tarjoaa käytännön työvälineitä oman tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamisen. Laajuus 2 tai 4 op torstai 11. joulukuuta 2008, 10.01
Kurssikansio YMPS435: Energiapolitiikka Seminaari tai kirjapaketti. Kurssin teema vaihtuu vuosittain. SL 2008 kurssia toteutetaan yhteistyössä Aleksanteri-instituutin kanssa. Kurssin teema on "Actors and Agency in the Formation of Russian Energy Strategy" ja vierailevana luennoitsijana toimii David Dusseault.<br /> maanantai 17. marraskuuta 2008, 09.16
Kurssikansio PSYA201: Psykologian tutkimusmenetelmät II Perehdyttää psykologisen tiedon hankintaan, tutkimusotteisiin, tutkimussuunnitelman laatimiseen, aineiston analyysiin ja tutkimusraportin kirjoittamiseen määrällisissä ja laadullisissa tutkimustavoissa.<br /> <br /> keskiviikko 22. lokakuuta 2008, 14.05