Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

TILP2600 Datasta malliksi

by admin last modified Dec 20, 2023 05:52 PM

Course begins and ends

Jan 14, 2020 - Mar 04, 2020.

Course contents

Sisältö

Otantajakauma ja otantavaihtelu. Estimointi. Malliperusteinen tilastollinen päättely: luottamusvälit ja merkitsevyystestit. Lineaarinen regressiomalli. Varianssianalyysin perusteet. Bayes-tilastotiedettä.

Suoritustavat

Harjoitukset ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
ymmärtää otantajakauman käsitteen ja roolin tilastotieteessä
tietää, mikä on luottamusväli ja osaa laskea sen odotusarvolle ja tulkita tuloksia
tuntee tilastollisen testaamisen periaatteet, osaa tehdä keskeiset tilastolliset testit ja tulkita testien tuloksia
tuntee yksinkertaisen lineaarisen regressiomallinnuksen periaatteet sekä osaa laatia mallin yksinkertaisessa sovellustilanteessa ja tulkita sitä
tietää, mikä on yksisuuntainen varianssianalyysi ja osaa tehdä sellaisen yksinkertaisessa sovellustilanteessa ja tulkita tuloksia