TILA350 Bayes-tilastotiede 1

by admin last modified Nov 03, 2020 08:58 PM

Course begins and ends

Sep 09, 2019 - Oct 27, 2019.

Course contents

Sisältö

Kurssi käsittelee Bayes-tilastotieteen perusteita: todennäköisyys epävarmuuden mittana, priori- posteriori- ja prediktiiviset jakaumat, yksiparametriset mallit, Jeffrey's epäinformatiivinen priori, hypoteesin testaus, moniparametrisia malleja esimerkinomaisesti sekä aineistojen analysointeja.

Suoritustavat

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Kurssin suorittanut
• ymmärtää bayesilaisen lähestymistavan perusperiaatteet
• osaa käyttää Bayesin kaavaa
• osaa määrittää priorijakauman
• osaa tehdä tulkintoja posteriorijakauman perusteella
• tuntee konjugaattipriorit yleisesti käytetyille jakaumille
• ymmärtää simuloinnin merkityksen Bayes-tilastotieteessä
• tietää perusasiat hierarkkisista malleista ja mallikritiikistä