PSYA180 Geropsykologia

tekijä: admin Viimeisin muutos tiistai 03. marraskuuta 2020, 20.58

Kurssi alkaa ja päättyy

02.09.2019 - 31.07.2020.

Kurssin sisältö

Sisältö

Psyykkisen toimintakyvyn, kognitiivisten kykyjen ja persoonallisuuden kehitys; mielenterveys, psyykkinen hyvinvointi ja elämänhallinta; yksilön ja ympäristön asennoituminen vanhenemiseen ja vanhuuteen.

Suoritustavat

Kirjatentti tai luennot- ja kirjallisuus.
Opintojaksoa ei välttämättä toteuteta joka vuosi.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventynyt kognitiivisten kykyjen, persoonallisuuden, mielenterveyden ja elämänhallinnan kehitykseen vanhenemisen myötä ja vanhuudessa. Opiskelija ymmärtää psyykkisen vanhenemisen taustalla vaikuttavien tekijöiden merkityksen ja suuret yksilöiden väliset erot vanhenemisprosesseissa.