PSYA180 Geropsykologia

by admin last modified Nov 03, 2020 08:58 PM

Course begins and ends

Sep 02, 2019 - Jul 31, 2020.

Course contents

Sisältö

Psyykkisen toimintakyvyn, kognitiivisten kykyjen ja persoonallisuuden kehitys; mielenterveys, psyykkinen hyvinvointi ja elämänhallinta; yksilön ja ympäristön asennoituminen vanhenemiseen ja vanhuuteen.

Suoritustavat

Kirjatentti tai luennot- ja kirjallisuus.
Opintojaksoa ei välttämättä toteuteta joka vuosi.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventynyt kognitiivisten kykyjen, persoonallisuuden, mielenterveyden ja elämänhallinnan kehitykseen vanhenemisen myötä ja vanhuudessa. Opiskelija ymmärtää psyykkisen vanhenemisen taustalla vaikuttavien tekijöiden merkityksen ja suuret yksilöiden väliset erot vanhenemisprosesseissa.