Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Julkiset kurssikansiot

tekijä: Rikupekka Oksanen Viimeisin muutos tiistai 25. helmikuuta 2014, 14.45
Näiden kurssien materiaali on näkyvissä myös kirjautumattomille.

Tässä näytetään ne kurssit, joihin kaikilla on katseluoikeus. Uusimmat näkyvät ylimmäisenä.Voit lajitella nimen mukaan klikkaamalla sarakkeen otsikkoa.

Voit käyttää myös hakua - hae kurssin nimellä tai kurssikoodilla.


Otsikko Kuvaus Luontipäivä
Kurssikansio ERIS360: Portfolio Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja am-matillista opettajaidentiteettiä. keskiviikko 14. syyskuuta 2011, 00.01
Kurssikansio VIES020: Julkisuuslaki (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) perjantai 09. syyskuuta 2011, 13.35
Kurssikansio EKTA100: Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) keskiviikko 24. elokuuta 2011, 12.52
Kurssikansio MATP153: Approbatur 1B, syksy 2011 Yhden muuttujan funktio-oppia ja differentiaalilaskentaa. Kerrataan ja täydennetään lukualueiden ja reaalifunktioiden teoriaa; käsitellään murto-, reaali- ja kompleksiluvut, raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Ratkaistaan ääriarvotehtäviä ja tutustutaan uusiin alkeisfunktioihin sekä niiden derivointiin. keskiviikko 29. kesäkuuta 2011, 15.29
Kurssikansio MATP152: Approbatur 1A, syksy 2011 Lineaarialgebraa ja analyyttistä geometriaa. Tarkastellaan reaalista vektoriavaruutta ja sen geometriaa, tutustutaan matriisilaskentaan ja lineaarialgebraan sekä sovelletaan tietoutta analyyttiseen geometriaan keskiviikko 29. kesäkuuta 2011, 11.40
Kurssikansio TILS110: Bayes-tilastotiede Bayes-menetelmää käytetään paitsi tilastollisessa data-analyysissa myös mm. kuva-analyysissa, neurolaskennassa (Bayes-verkot), bioinformatiikassa, päätöksentekoteoriassa sekä käänteisongelmien ratkaisuissa. Lähestymistapa perustuu posterioritodennäköisyyksien laskemiseen, jossa otetaan huomioon sekä ennakkotieto että havaintoaineiston informaatio. Kurssilla perehdytään myös MCMC-menetelmän käyttöön posteriorin laskennassa WinBUGS-ohjelmalla. Kurssin alkuosassa laskennassa käytetään 1st bayes –ohjelmaa. Kurssin sisältö OSA I 1. Johdanto 2. Todennäköisyys epävarmuuden mittana 3. Malli 4. Priori, posteriori ja prediktiiviset jakaumat 5. Yksiparametrisia malleja 6. Hypoteesintestaus 7. Joitakin yleisiä periaatteita OSA II 8. Johdatus moniparametrisiin malleihin 9. Posteriorin approksimointi 10. Posteriorijakauman simulointi-MCMC 11. Hierarkkiset Bayes-mallit 12. Mallikritiikki Bayes-tilastotieteessä 13. Puuttuvan tiedon käsittely 14. Esimerkkejä hierarkkisten mallien soveltamisesta 15. Bayesiläinen päätöksentekoteoria 16. Empiirinen bayes -menetelmä torstai 13. tammikuuta 2011, 20.59
Kurssikansio FILA120: Klassinen teos ja kommentaari This course aims to introduce Neoplatonic metaphysics to students of philosophy through an examination of Proclus' Elements of Theology, the most systematic and concise exposition of the subject given by a Neoplatonic philosopher. Through this text, students will be brought to a general understanding of how Neoplatonists conceived the structure of reality and the place of human beings within it. Proclus is one of Neoplatonism's most philosophically influential figures and the Elements one of its most seminal works. tiistai 11. tammikuuta 2011, 14.37
Kurssikansio YFIS202: Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi Tavoitteena on perehdyttää kvantitatiivisiin, selittävän analyysitason tutkimusmenetelmiin. tiistai 11. tammikuuta 2011, 12.34
Kurssikansio MATS263: Stokastiikka 2 Karakteristiset funktiot, raja-arvolauseet, sovellukset. tiistai 09. marraskuuta 2010, 22.23
Kurssikansio THKKUV7: Grafiikka julkaisuun Kurssilla käydään läpi mallin avulla kuinka grafiikat saadaan vietyä ja viimeisteltyä erilaisista tutkimussovelluksista (esim. excel, powerpoint, spss) tekstinkäsittelyohjelmiin tai taittoon yliopiston tarjoamilla työkaluilla (acrobat, inkscape, gimp). Koulutuksessa opetetaan milloin kannattaa käyttää vektori- ja milloin rasterimuotoista grafiikkaa. Koulutuksen loppuun on varattu aikaa keskustelulle ja omien tapausten käsittelyyn. maanantai 27. syyskuuta 2010, 13.43
Kurssikansio TIEA222: Tietoturva Kurssilla käydään läpi tietojärjestelmien tietoturvaan liittyvät osa-alueet. Verkon suojaamisen lisäksi käsitellään etäyhteyksien ja etäkäytön tietoturvaa, virusten torjuntaa sekä salaus ja PKI asioita. maanantai 20. syyskuuta 2010, 14.55
Kurssikansio ERIS360: Portfolio Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja am-matillista opettajaidentiteettiä. tiistai 14. syyskuuta 2010, 11.27
Kurssikansio MATS262: Stokastiikka 1 Satunnaismuuttujat, konvergenssikäsitteet, Lp-avaruudet, ehdollinen odotusarvo, martingaalit keskiviikko 08. syyskuuta 2010, 14.24
Kurssikansio BIOA500: Koe-eläinkurssi Luennot: eläinkokeiden suunnittelu, koe-eläinten käsittely ja hoito, yleisimmät laboratorioeläimet ja niiden ominaisuudet, koe-eläinten käyttöön liittyvä lainsäädäntö ja etiikka, eläinkokeen hyöty-haitta −analyysi, eläinkokeellisen tutkimuksen tilastollisia menetelmiä, tulosten arviointi ja tieteellisen raportin laatiminen. Harjoitustyöt: kemikaalien annostelutavat, verinäytteiden otto, anestesia, analgesia ja ruumiinvaus. Paikka: Konneveden tutkimusasema. Kirjaudu sisään niin pääset käsiksi materiaalikansioon! perjantai 23. huhtikuuta 2010, 16.44
Kurssikansio RFIA045: Ranskan historia Ranskan historian pääpiirteet varhaiskeskiajalta 1900-luvulle. keskiviikko 20. tammikuuta 2010, 15.44
Kurssikansio BMEA001: Biomekaniikan tutkimusmenetelmien jatkokurssi Lihasmekaniikka <br />- Voiman välittymisen mekanismit <br />- Lihas- ja niveljäykkyydet ja niiden säätely <br />- Lihassolukimppujen pituusmuutokset lihassupistuksessa <br />- Mallintaminen <br />Mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde <br />Lihaksen sähköisen aktiivisuuden mittaaminen <br />Sähköstimulaation käyttö hermolihasjärjestelmän tutkimuksessa <br />Jalkapohjaan kohdistuvan paineen mittaaminen tiistai 19. tammikuuta 2010, 10.34
Kurssikansio BMEP003: Biofysiikka - Kevät 2010 torstai 14. tammikuuta 2010, 09.57
Kurssikansio FYSA231: Kvanttimekaniikka I (osa A) Aaltomekaniikkaa: Kvanttimekaniikan postulaatit – aaltofunktio, observaabelit ja operaattorit, mittaus ja aaltofunktion romahtaminen, kanoninen kvantisointi, Schrödingerin yhtälö ja sen ratkaiseminen; 1-ulotteisia sovelluksia: hiukkanen potentiaalilaatikoissa, harmoninen värähtelijä; pariteetti. Kvanttimekaniikan yleinen rakenne: Diracin merkintä; operaattoreiden matriisiesitykset; pämääräisyysperiaatteet; aikakehitys ja liikevakiot; paikka- ja liikemääräesitykset; yhteys aaltomekaniikkaan; minimiaaltopaketti. Sirontaprobleema ja vapaa hiukkanen: sironta erilaisista potentiaaleista, tunneloitumisilmiö; WKB-approksimaatio. maanantai 23. marraskuuta 2009, 10.08
Kurssikansio PUHP101: Vuorovaikutuksen dynamiikka Tavoite: Tutustua vuorovaikutuskäyttäytymiseen, vuorovaikutussuhteisiin ja ryhmiin puheviestinnän ilmiöiden näkökulmasta. Opiskelija - tuntee nonverbaalisen viestinnän keskeisimmät käsitteet ja osaa analysoida nonverbaalisen viestinnän funktiota - ymmärtää, mitä on interpersonaalinen viestintä ja millaisia vuorovaikutusilmiöitä siihen liittyy - ymmärtää, miten vuorovaikutussuhteet syntyvät ja kehittyvät - ymmärtää ryhmän vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet, ominaispiirteet ja lähtökohdat - ymmärtää puheviestinnän merkityksen organisaatioissa - osaa eritellä ja analysoida erilaisia vuorovaikutustilanteita puheviestinnän teorioita hyödyntäen. tiistai 27. lokakuuta 2009, 10.42
Kurssikansio KIRS212: Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset I Studia Generalia -luentosarja perjantai 09. lokakuuta 2009, 08.36
Kurssikansio KIKS303: Screen Writing (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) perjantai 10. heinäkuuta 2009, 12.35
Kurssikansio TAIA236: Film Noir This course is intended to provide terminology, theory and historical context for the study of film noir. It is intended as a course for the serious explorations of genre topics in film studies that elevates film commentary and the student above exercises in entertainment escapism. It is an academic project intended to give the student a more-than-surface understanding of film noir. The readings are at times difficult, the film viewing interpretive, and the work assigned penetrating. While the readings in the text are theoretical and difficult, they will help to put film noir in context. Please note that this course focuses on your ability to comprehend difficult essays, respond to difficult research questions in a rigorous academic manner, and present these responses cogently. tiistai 23. kesäkuuta 2009, 10.36
Kurssikansio LYTS524: Organisation and Role of Sport in the EU and its Member Countries (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) tiistai 19. toukokuuta 2009, 12.38
Kurssikansio ERIS300: Yhteistyö ja yksilöllistäminen yhdessä oppimisen tukena (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) maanantai 20. huhtikuuta 2009, 14.05
Kurssikansio FTES008,LLTS006, TGES003, TERS004, TOIS003: Asiantuntijuus terveystieteissä (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) torstai 12. maaliskuuta 2009, 10.20
Kurssikansio HENKKOHA: KOHA -opintokokonaisuus KOHA on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle, joka toimii esim. tiedekunnan, laitoksen ja palvelu- tai hallintokeskuksen: - päällikkönä, hallinnollisena johtajana tai lakimiehenä - suunnittelu-, kehittämis- tai valmistelutehtävissä - amanuenssina - yksikön hallinnollisena vetäjänä KOHA tarjoaa hyvän koulutuspohjan kehittyä em. hallintotehtäviin. KOHA antaa välineitä työn kehittämiseen, työnäkökulman laajentamiseen sekä urakehitykseen. KOHAssa ratkotaan yhteisiä ongelmia ja kehitetään yhteisön sekä Jyväskylän yliopiston toimintaa. Opinnot järjestetään Jyväskylässä ja kokonaisuus räätälöidään osallistujien tarpeisiin. Opintokokonaisuudessa suoritetaan 6 jaksoa, joista jokaiseen kuuluu 2 lähiopetuspäivää ja yksi seminaaripäivä. Jaksoihin liittyy käytännönläheinen tehtävä, joka toteutetaan ryhmätyönä. Ryhmien koko (noin 4 henkilöä) mahdollistaa joustavan työskentelyn ja toisilta oppimisen. Tehtävissä ratkotaan todellisia omaan työhön liittyviä kysymyksiä. KOHAan osallistuvat muodostavat akateemista johtamista ja hyviä hallintokäytäntöjä vaalivan verkoston. He toimivat akateemisten johtajien ’oikeina käsinä’, jotka mahdollistavat johdon keskittymisen strategiseen johtamiseen sekä tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseen. KOHA vahvistaa tarkoituksenmukaisten ja hyvien käytäntöjen syntymistä. KOHAn tavoitteena on yhdistää korkeakouluhallinnon ja johtamisen tutkimustieto käytännön johtamis- ja hallintotyöhön. Opintokokonaisuuden kurssit ovat aine- ja syventävien opintojen tasoisia. Osallistujalta edellytetään vähintään alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. KOHA-opintokokonaisuuden laajuus on 40 op ja siihen sisältyy 6 opintojaksoa: - Korkeakoulut ja korkeakoulutus tutkimuksen kohteena - Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus - Organisaatio, päätöksenteko ja johtaminen - Korkeakoulujen rahoitus ja talous - Laatu ja arviointi - Korkeakouluhallinnon juridiikka Jaksojen kouluttajat ovat Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitoksen tutkijoita ja opettajia. Koulutuksen kustannuksista vastaa Jyväskylän yliopiston henkilöstökoulutus. Lisätietoja Aino Palmroth, puh 1019, palmroth@jyu.fi tiistai 17. helmikuuta 2009, 09.35
Kurssikansio ERIS360: Portfolio (Oletuskuvaus kurssille on Kurssin sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei ole asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) tiistai 20. tammikuuta 2009, 13.15
Kurssikansio ERIS337: Arvioinnin teoreettiset perusteet ja ulottuvuudet erit.kasvattajan työssä Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään erityiskasvatukseen ja – opetukseen liittyvästä arvioinnista. Opiskelija perehtyy arvioinnin taustalla oleviin erilaisiin teoreettisiin lähestymistapoihin. Hän oppii myös ymmärtämään arvioinnin, arviointikäytänteiden ja -välineiden taustalla olevia oletuksia, niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia ja rajoituksia sekä soveltamaan arvioinnin tuottamaa tietoa omiin pedagogisiin ratkai-suihinsa. torstai 15. tammikuuta 2009, 19.59
Kurssikansio OKLS110: Kasvattajan etiikka ja kasvatusfilosofia Kartoitetaan opettajan työn kannalta tärkeät filosofiset kysymykset. Eritellään henkilökohtaista kasvatusfilosofiaa ja rakennetaan johdonmukainen luonnos opetusfilosofiasta. Eritellään opettajan työn eettisiä ristiriitatilanteita ja punnitaan eri toimintavaihtoehtoja eettiseltä kannalta. Paneudutaan monikulttuurisuuden, tutun ja vieraan, ilmenemiseen kasvatus- ja opetustyössä. Pohditaan omaa opettajuutta harjoittelukokemusten pohjalta ja käsitellään niitä tunteita, joita opettajan ammattiin siirtyminen aiheuttaa. keskiviikko 14. tammikuuta 2009, 11.07
Kurssikansio KTKS014: Grounded Theory Kasvatustieteen laitoksen syventävien opintojen metodikurssi (laadulliset menetelmät) keskiviikko 14. tammikuuta 2009, 09.32