Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Uusin sisältö Kopassa

by Rikupekka Oksanen ADMIN last modified Mar 24, 2020 02:02 PM
Kaikki uusi sisältö Kopassa, niin julkinen kuin vain Sinulle näkyvä.
Title Description Modification Date Creation Date
Coursefolder KIRS212: Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset I Studia Generalia -luentosarja Oct 09, 2009 09:47 AM Oct 09, 2009 08:36 AM
Coursefolder KIKS303: Screen Writing (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) Jul 10, 2009 12:37 PM Jul 10, 2009 12:35 PM
Coursefolder TAIA236: Film Noir This course is intended to provide terminology, theory and historical context for the study of film noir. It is intended as a course for the serious explorations of genre topics in film studies that elevates film commentary and the student above exercises in entertainment escapism. It is an academic project intended to give the student a more-than-surface understanding of film noir. The readings are at times difficult, the film viewing interpretive, and the work assigned penetrating. While the readings in the text are theoretical and difficult, they will help to put film noir in context. Please note that this course focuses on your ability to comprehend difficult essays, respond to difficult research questions in a rigorous academic manner, and present these responses cogently. Jun 23, 2009 10:38 AM Jun 23, 2009 10:36 AM
Coursefolder LYTS524: Organisation and Role of Sport in the EU and its Member Countries (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) May 25, 2009 03:30 PM May 19, 2009 12:38 PM
Coursefolder ERIS300: Yhteistyö ja yksilöllistäminen yhdessä oppimisen tukena (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) Apr 21, 2009 08:34 AM Apr 20, 2009 02:05 PM
Coursefolder FTES008,LLTS006, TGES003, TERS004, TOIS003: Asiantuntijuus terveystieteissä (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) Mar 12, 2009 11:07 AM Mar 12, 2009 10:20 AM
Coursefolder HENKKOHA: KOHA -opintokokonaisuus KOHA on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle, joka toimii esim. tiedekunnan, laitoksen ja palvelu- tai hallintokeskuksen: - päällikkönä, hallinnollisena johtajana tai lakimiehenä - suunnittelu-, kehittämis- tai valmistelutehtävissä - amanuenssina - yksikön hallinnollisena vetäjänä KOHA tarjoaa hyvän koulutuspohjan kehittyä em. hallintotehtäviin. KOHA antaa välineitä työn kehittämiseen, työnäkökulman laajentamiseen sekä urakehitykseen. KOHAssa ratkotaan yhteisiä ongelmia ja kehitetään yhteisön sekä Jyväskylän yliopiston toimintaa. Opinnot järjestetään Jyväskylässä ja kokonaisuus räätälöidään osallistujien tarpeisiin. Opintokokonaisuudessa suoritetaan 6 jaksoa, joista jokaiseen kuuluu 2 lähiopetuspäivää ja yksi seminaaripäivä. Jaksoihin liittyy käytännönläheinen tehtävä, joka toteutetaan ryhmätyönä. Ryhmien koko (noin 4 henkilöä) mahdollistaa joustavan työskentelyn ja toisilta oppimisen. Tehtävissä ratkotaan todellisia omaan työhön liittyviä kysymyksiä. KOHAan osallistuvat muodostavat akateemista johtamista ja hyviä hallintokäytäntöjä vaalivan verkoston. He toimivat akateemisten johtajien ’oikeina käsinä’, jotka mahdollistavat johdon keskittymisen strategiseen johtamiseen sekä tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseen. KOHA vahvistaa tarkoituksenmukaisten ja hyvien käytäntöjen syntymistä. KOHAn tavoitteena on yhdistää korkeakouluhallinnon ja johtamisen tutkimustieto käytännön johtamis- ja hallintotyöhön. Opintokokonaisuuden kurssit ovat aine- ja syventävien opintojen tasoisia. Osallistujalta edellytetään vähintään alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. KOHA-opintokokonaisuuden laajuus on 40 op ja siihen sisältyy 6 opintojaksoa: - Korkeakoulut ja korkeakoulutus tutkimuksen kohteena - Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus - Organisaatio, päätöksenteko ja johtaminen - Korkeakoulujen rahoitus ja talous - Laatu ja arviointi - Korkeakouluhallinnon juridiikka Jaksojen kouluttajat ovat Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitoksen tutkijoita ja opettajia. Koulutuksen kustannuksista vastaa Jyväskylän yliopiston henkilöstökoulutus. Lisätietoja Aino Palmroth, puh 1019, palmroth@jyu.fi May 26, 2010 04:36 PM Feb 17, 2009 09:35 AM
Coursefolder ERIS360: Portfolio (Oletuskuvaus kurssille on Kurssin sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei ole asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) Jan 20, 2009 01:42 PM Jan 20, 2009 01:15 PM
Coursefolder ERIS337: Arvioinnin teoreettiset perusteet ja ulottuvuudet erit.kasvattajan työssä Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään erityiskasvatukseen ja – opetukseen liittyvästä arvioinnista. Opiskelija perehtyy arvioinnin taustalla oleviin erilaisiin teoreettisiin lähestymistapoihin. Hän oppii myös ymmärtämään arvioinnin, arviointikäytänteiden ja -välineiden taustalla olevia oletuksia, niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia ja rajoituksia sekä soveltamaan arvioinnin tuottamaa tietoa omiin pedagogisiin ratkai-suihinsa. Jan 16, 2009 01:36 PM Jan 15, 2009 07:59 PM
Coursefolder OKLS110: Kasvattajan etiikka ja kasvatusfilosofia Kartoitetaan opettajan työn kannalta tärkeät filosofiset kysymykset. Eritellään henkilökohtaista kasvatusfilosofiaa ja rakennetaan johdonmukainen luonnos opetusfilosofiasta. Eritellään opettajan työn eettisiä ristiriitatilanteita ja punnitaan eri toimintavaihtoehtoja eettiseltä kannalta. Paneudutaan monikulttuurisuuden, tutun ja vieraan, ilmenemiseen kasvatus- ja opetustyössä. Pohditaan omaa opettajuutta harjoittelukokemusten pohjalta ja käsitellään niitä tunteita, joita opettajan ammattiin siirtyminen aiheuttaa. Jan 16, 2009 04:05 PM Jan 14, 2009 11:07 AM
Coursefolder KTKS014: Grounded Theory Kasvatustieteen laitoksen syventävien opintojen metodikurssi (laadulliset menetelmät) Jan 14, 2009 07:36 PM Jan 14, 2009 09:32 AM
Coursefolder KUPS182: Yhdyskuntasuunnittelu ja kulttuuri, luento Opintojaksossa tarkastellaan yhdyskuntasuunnittelun ja kulttuurin kohtaamista, tutkitaan kulttuurivetoisen kaupunkiuudistuksen teoriaa ja käytäntöjä sekä analysoidaan kulttuurisuunnittelun sovelluksia. Dec 18, 2008 01:01 PM Dec 18, 2008 12:54 PM
Coursefolder IHMJ102: Tutkimuksen eettiset kysymykset Kurssi tarjoaa perustietoja ja resursseja pohtia ihmistieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Se palvelee omaan tutkijuuteen, tutkimusaiheeseen ja väitöskirjan tutkimusprosessiin liittyvien eettisten kysymysten työstämistä ja tarjoaa käytännön työvälineitä oman tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamisen. Laajuus 2 tai 4 op Jan 14, 2009 10:40 AM Dec 11, 2008 10:01 AM
Coursefolder YMPS435: Energiapolitiikka Seminaari tai kirjapaketti. Kurssin teema vaihtuu vuosittain. SL 2008 kurssia toteutetaan yhteistyössä Aleksanteri-instituutin kanssa. Kurssin teema on "Actors and Agency in the Formation of Russian Energy Strategy" ja vierailevana luennoitsijana toimii David Dusseault.<br /> Nov 17, 2008 02:12 PM Nov 17, 2008 09:16 AM
Coursefolder PSYA201: Psykologian tutkimusmenetelmät II Perehdyttää psykologisen tiedon hankintaan, tutkimusotteisiin, tutkimussuunnitelman laatimiseen, aineiston analyysiin ja tutkimusraportin kirjoittamiseen määrällisissä ja laadullisissa tutkimustavoissa.<br /> <br /> Oct 23, 2008 12:45 PM Oct 22, 2008 02:05 PM