ERIA276 Proseminaari ja kandidaatin tutkielma

tekijä: admin Viimeisin muutos keskiviikko 15. kesäkuuta 2022, 15.25

Kurssi alkaa ja päättyy

09.11.2016 - 10.05.2017.

Kurssin sisältö

tutkimusprosessin vaiheet, tiedon hankinta, empiirinen tutkielma, tieteellinen viestintä ja kielenhuolto, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi, opponointi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
  • hahmottaa tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet
  • soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä aineiston hankintaan ja analysointiin
  • toteuttaa pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
  • laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti
  • perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa

Esitiedot

Ennen kurssin alkua on oltava suoritettuna vähintään toinen aineopintojen tutkimusmenetelmäkursseista KTKA010 Laadulliset tutkimusmenetelmät, 5 op ja KTKA020 Määrälliset tutkimusmenetelmät (tai vastaavat näyttökokeet, ks. näyttökoeohjeet: https://www.jyu.fi/edu/laitokset/kat/opiskelu/metodi/nayttokoe.

 

Kirjallisuus

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2005 (tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.