Tanja Vehkakoski

tekijä: Maija Reeta Airio Viimeisin muutos tiistai 10. marraskuuta 2015, 10.25

Tanja Vehkakosken graduaiheet (kevät-syksy 2016)

 

1) Luokkahuonevuorovaikutuksen ja opetuskäytäntöjen keskustelunanalyyttinen tutkimus

Aineisto: Valmiin aineiston muodostavat oppituntien videotallenteet osa-aikaisesta erityisopetuksesta, pienluokkaopetuksesta sekä inklusiivisista luokista (sekä ala- että yläkoulu). Mukana myös ympäristöjä, joissa käytetään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (AAC). Lisäksi yhden aineiston muodostavat yläkoulun matematiikan aineenopetuksessa kerätyt tunnit (Matematiikan sosiokulttuurinen tausta (MUST) -projekti, Björn & Vehkakoski).

Tutkielmien mahdollisia aihepiirejä:

-Opettaja henkilökohtaisten kokemustensa kertojana oppitunneilla (teacher self-disclosure) ~ millaisissa oppituntitilanteissa ja miten opettaja kertoo henkilökohtaisista kokemuksistaan? Millaisia tehtäviä henkilökohtaisten kokemusten jakamisella on opetuksessa?

-Oppilaiden oma kerronta yläkoulun erityisopetuksessa ~ millaisissa oppituntitilanteissa yläkoulun oppilaat kertovat omista kokemuksistaan ja millainen merkitys oppilaiden kertomuksille rakentuu luokkahuonevuorovaikutuksessa?  

-Uuden opittavan sisällön opettaminen ~ miten eri tavoin opettajat johdattavat oppijat uuteen opittavaan sisältöön ja kytkevät sen oppijoiden aikaisempaan tietoon?

-Oppituntien siirtymien (esim. aloitukset, lopetukset) hallinta

-Koodinvaihto (code switching) ~ miten opettajat käyttävät opetuksessaan koodinvaihtoa puheen sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien (viittomat, kuvat) välillä? Mitä tehtäviä koodinvaihdolla (esimerkiksi puhutun kielen sekä viittomakielen käytön vuorottelulla samassa puheenvuorossa) on opetuksessa?

-Opettajan ja oppilaan välisten ymmärryksen ongelmien ratkaiseminen kielellisesti epäsymmetrisissä vuorovaikutustilanteissa (erityisesti opettajan korjauskäytänteet)

-Oppilaiden tunneilmaisut ja niihin vastaaminen (huom. tämä aihe jo varattu aiheesta kandidaatin tutkielman tehneille)

  

2) Lapsesta kirjoittaminen – kolmiportaisen tuen asiakirjojen tarkastelu esi- ja perusopetuksessa

Aineisto: Valmiin aineiston muodostavat esi- ja perusopetuksessa kirjoitetut kolmiportaisen  tuen asiakirjat (oppimissuunnitelmat ja hojksit).  

Tutkielmien mahdollisia aihepiirejä:

-Miten oppijan käyttäytymisen/toiminnanohjauksen vaikeuksista kirjoitetaan esi- ja perusopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa (tavoitteet, tukitoimet, lapsikuvaus)?

-Miten tehostetun tuen antamista tai erityisen tuen päätöstä perustellaan pedagogisissa arvioissa ja selvityksissä (huom. tähän kerättävä itse oma aineisto)

-Miten lapsen kouluun siirtymisestä ja kouluvalmiuksista kirjoitetaan esiopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa? (huom. tämä aihe jo varattu)

 

3) Kielenkäytössä rakentuvat merkitykset ~ diskurssianalyyttiset tutkimukset

Aineisto: Itse kerättävä dokumentti- tai internetaineisto

Tutkielmien mahdollisia aihepiirejä:

-Millaisia merkityksiä moninaisuudelle/vammaisuudelle rakentuu esimerkiksi E-oppikirjoissa, S2-oppikirjoissa tai maahanmuuttajataustaisten oppijoiden opetukseen suunnatussa oppimateriaalissa?

-Miten ADHD:sta tai ADHD-lääkityksestä uutisoidaan mediassa?

-Miten opettajat puhuvat/kirjoittavat oppimisen ja käyttäytymisen vaikeuksista sosiaalisessa mediassa (esim. keskustelupalstat, blogit)?