Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Kirjallisuutta

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos maanantai 20. joulukuuta 2021, 12.22

Tutkimusprosessista ja erilaisista menetelmistä on saatavissa runsaasti kirjallisuutta. Menetelmäkirjallisuuteen tutustuminen ja perehtyminen on tutkimuksen tekemisessä olennaista, sillä menetelmien syvällinen ymmärtäminen ja niiden oikea käyttö on hyvän tutkimuksen edellytys.

Menetelmäkirjallisuuteen perehtymällä on mahdollisuus hahmottaa eri menetelmien kirjoa ja eri tieteenalojen ja kirjoittajien käsityksiä ja variaatioita menetelmistä. Kirjallisuudessa samasta menetelmästä voi esiintyä hyvinkin erilaisia muotoja ja painotuksia. Myös menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen liittyvä käsitteet voivat saada kirjallisuudessa eri painotuksia.

Alla olevaan listaan on koottu tutkimuksen tekemisen yleisoppaita ja menetelmäkirjoja. Jyväskylän yliopiston kirjastossa on runsas valikoima menetelmäkirjallisuutta. Keskeinen osa menetelmäkirjallisuudesta on luokiteltu luokkaan Metodit.

Menetelmäpolkuja humanisteille -sivuston sisältöjen laatimisessa käytetyt lähteet on merkitty kirjallisuuslistaan *-merkillä.

 

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin, I. Valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2007.*

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin, II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2007.*

Abbas, Tashakkori, Mixed methodology. Combining qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998.

Alasuutari, Pertti, Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino, 1999.*

Alasuutari, Pertti, Bickman Leonard & Brannen, Julia, The SAGE handbook of social research methods. London, Sage: 2008.

Anttila, Pirkko, Ilmaisu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta. Hamina: Akatiimi, 2005.*

Bauer, Martin W. & Gaskell, George, Qualitative researching with text, image and sound. London: Sage, 2000.

Barbour, Rosaline, Introducing qualitative research. A Student´s guide to the craft of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage, 2008.

Bergman, Manfred, Advances in mixed methods research: theories and applications. Thousand Oaks, CA: Sage, 2008.

Blaikie, Norman, Analyzing quantitative data: from description to explanation. London: Sage, 2003.

Bryman, Alan & Burgess, Robert G., Analyzing qualitative data. London: Routledge, 1994.

Burgess, Jean, Bruns, Axel & Hjorth, Larissa. Emerging Methods for Digital Media Research: An Introduction. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 57:1, 1-3, 2013. DOI: 10.1080/08838151.2012.761706

Creswell, John W., Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage, 2003.

Davies, Martin B, Doing a successful research project. Using qualitative or quantitative methods. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S., Collecting and interpreting qualitative materials. Thousand Oaks, CA: Sage, 2008.

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (toim.), Handbook of Qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage, 2008.

Eskola, Jari & Suoranta, Juha, Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 1998.

Gray, David E., Doing research in the real world. London: Sage, 2004.*

Gray, Paul S., The research imagination. An introduction to qualitative and quantitative methods. New York: Cambridge University Press, 2007.

Halfpenny, Peter & Proctor, Rob. Innovations in Digital Research Methods. London: Sage, 2020.

Hallamaa, Jaana & al, Etiikkaa ihmistieteille. Helsinki, SKS, 2006.

Hardy, Melissa & Bryman, Alan, Handbook of data analysis. London: Sage, 2004.

Heikkilä, Tarja, Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita, 2004.

Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula, Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi, 2007.*

Hutchinson, Jonathon. An introduction to digital media research methods: how to research and the implications of new media data. Communication Research and Practice, 2:1, 1-6, 2016. DOI: 10.1080/22041451.2016.1155307

Johnson, Keith. Quantitative methods in linguistics. Oxford: Blackwell, 2008.

Jokivuori, Pertti, Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Porvoo: WSOY, 2007.

Karjalainen, Sakari, Launis, Veikko, Pelkonen, Risto & Pietarinen, Juhani, Tutkijan eettisen valinnat. Helsinki: Gaudeamus, 2002.

Korkiakangas, Pirjo & Ruotsala, Helena (toim.), Polkuja etnologian menetelmiin. Helsinki: Ethos, 2005.

Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2020.

Lempiäinen, Kirsti, Kinnunen, Merja & Löytty, Olli, Tutkijan kirja. Helsinki: Vastapaino, 2008.

Marshall, Catherine & Rossman Gretchen, Designing qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage, 2006.

Mauthner, Melanie (toim.), Ethics in qualitative research. London: Sage, 2002.

Miller, Gale & Dingwall, Robert (toim.), Context and method in qualitative research. London: Sage, 1997.

Metsämuuronen, Jari (toim.), Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp, 2006.*

Metsämuuronen, Jari (toim.), Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Helsinki: International Methelp, 2006.*

Morse, Janice M. (toim.), Critical issues in qualitative research methods. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.

Niiniluoto, Ilkka, Tieteellinen päättely ja selittäminen. Otava: Helsinki, 1983.

Patton, Michael Quinn, Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks CA: Sage, 2002.

Pedhazur, Elazer J. & Pedhazur Schmelkin, Liora, Measurement, design, and analysis. An integrated approach. Hove and London: Lawrence Erlbaum Associates, 1991.

Prosser, Jon (toim.), Image-based research. A Sourcebook for qualitative researcher. London: Falmer Press, 1998.

Raatikainen, Panu, Ihmistieteet ja filosofia, Helsinki: Gaudeamus, 2004.

Richards, Lyn, Handling qualitative data: a practical guide. Fourth edition. London: Sage, 2021.

SAGE Publications. SAGE Research Methods, 2018.

Silverman, David, Doing qualitative research. A practical handbook. London: Sage, 2005.

Silverman, David, Interpreting qualitative data. Methods for analysing talk, text and interaction. London: Sage, 2006.

Snee Helene, Hine Christine, Morey Yvette, Roberts Steven & Watson Hayley. Digital Methods as Mainstream Methodology: An Introduction. Teoksessa Snee H., Hine C., Morey Y., Roberts S., Watson H. (toim.) Digital Methods for Social Science. Palgrave Macmillan, London, 2016. https://doi.org/10.1057/9781137453662_1

Syrjäläinen, Eija, Eronen, Ari & Värri, Veli-Matti (toim.), Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 2007.

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. Helsinki: Tammi, 2018. 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli, Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi, 2002.*

Valli, Raine, Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2001.*

Vilkka, Hanna, Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi, 2007.*

Vuori, Jaana (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2020.

Willis, Jerry W., Jost Mukhta & Nilakanta, Rema, Foundations of qualitative research. Interpretive and critical approaches. Thousand Oaks, CA: Sage, 2007.

Wills, Tarrin. Social media as a research method. Communication Research and Practice, 2:1, 7-19, 2016. DOI: 10.1080/22041451.2016.1155312