Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Ohjeet

tekijä: hanna — Viimeisin muutos torstai 05. lokakuuta 2017, 12.45
Täältä löydät kaikki tarvitsemasi ohjeet opintojakson suorittamista varten.

Yleistä

tekijä: hanna — Viimeisin muutos maanantai 16. tammikuuta 2023, 11.56

Työssä oppiminen -opintojakso eli työharjoittelu on viestinnän johtamisen syventävien opintojen opintojakso. Työharjoittelu on täysipäiväistä ohjattua harjoittelua vähintään 2 kk tai osa-aikaista työtä pidemmällä aikavälillä siten, että työmäärä 2 kk kokopäivätyötä tulee täyteen. Usein työssä oppimisen jakso on kuitenkin pidempi: tavallisimmin se on 3 kk ja hyvistä syistä jotkut opiskelijat ovat jatkaneet työpaikassaan niin, että kokonaiskesto on ollut esimerkiksi 4–6 kk. Töissä voi olla pidempään kuin 2 kk esimerkiksi siksi, että työtarjous on erityisen hyvä oman työuran ja oppimisen kannalta. Opintojaksosta saa kuitenkin aina 10 opintopistettä.

Työharjoittelupaikaksi sopivat viestinnän tehtävät erilaisissa organisaatioissa. Työharjoittelusta tulee sopia etukäteen tohtorikoulutettava Heini Taimisen (heini.taiminen@jyu.fi) kanssa, jotta varmistutaan harjoittelupaikan soveltumisesta viestinnän johtamisen opintoihin. Ellei harjoittelusta ole sovittu etukäteen, opintopisteitä ei saa.

Työharjoittelupaikan hankit itse. Oppiaine ei hanki työharjoittelupaikkoja. Harjoittelulle voi kuitenkin hakea JSBE:n myöntämää harjoittelutukea. Hakuajoista ilmoitetaan erikseen.

Työn ei tarvitse olla nimenomaan työharjoittelua ja nimikkeen harjoittelija, vaan monenlainen työ käy harjoitteluksi. Jos jo olet työssä, on mahdollista suorittaa opintojakso osana omaa työtä, mutta silloin sovit etukäteen Hanna Reinikaisen kanssa, millaisen viestinnän johtamiseen liittyvän hankkeen teet työssäsi. Tavoitteena on opitun soveltaminen käytännössä. Lisäksi opintojakson tarkoituksena on solmia yhteyksiä työelämään, verkostoitua, arvioida omaa osaamista ja testata uratoiveita.

Työpaikalla tulee olla harjoittelijalle nimetty ohjaaja, joka antaa harjoittelujakson päätteeksi myös arvion suoriutumisestasi. Harjoittelujaksosta on hyvä tehdä harjoittelupaikan kanssa kirjallinen sopimus.

Ammattikorkeakoulututkintoon tehdyllä työharjoittelulla tai aiemmalla työkokemuksella ei voi korvata viestinnän johtamisen työharjoittelua. Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittavien ei kannata suorittaa työharjoittelua ennen kuin kandidaatin tutkinto on valmis tai melkein valmis. Suoraan maisteriopintoihin tulevien kannattaa yleensä sijoittaa työharjoittelu suunnilleen yhden vuoden maisteriopintojen jälkeen. Lisää harjoitteluun liittyviä asioita löydät yliopiston Työelämäpalveluiden verkkosivuilta.
 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää viestinnän johtamisen asiantuntijan tehtävän ja työkäytännöt 
 • osaa soveltaa viestinnän johtamisen teoreettista osaamista alan työtehtävissä
 • tunnistaa viestinnän johtamisen osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet

Opiskelutapa

 • harjoittelusuunnitelma
 • ohjattu harjoittelu
 • harjoitteluraportti. 

Työharjoittelun ja siihen liittyvät dokumentit voit tehdä joko suomeksi tai englanniksi.
 

Suositus ajoituksesta

4. kevät – 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuoden kesä – 2. vuosi)

 

Arviointi

Työharjoittelu eli Työssä oppiminen -opintojakso (10 op) arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus koostuu harjoittelusuunnitelmasta, harjoitteluraportista sekä harjoittelupaikan antamasta arvioinnista. Lisäksi harjoittelun tiedot tulee olla vietynä yliopiston sähköiseen työharjoittelujärjestelmään

Harjoittelusuunnitelma

tekijä: hanna — Viimeisin muutos maanantai 16. tammikuuta 2023, 11.57

Harjoittelusuunnitelma palautetaan Heini Taimiselle (heini.taiminen@jyu.fi) viimeistään kahden viikon kuluttua harjoittelujakson alkamisesta. Huolehdi siitä, että jätät suunnitelman ajoissa. Ellet ole tehnyt aluksi suunnitelmaa, ei työskentelyjaksoasi voida hyväksyä opintosuoritukseksi. Suunnitelma on luottamuksellinen, eikä sitä toimiteta harjoittelupaikkaan. Suunnitelma on suunnilleen parisivuinen.

 

Harjoittelusuunnitelman sisältö

Faktat ja sovitut asiat

 • harjoittelupaikka ja -aika
 • organisaation tai työpaikan kuvaus
 • kuka on ohjaajana työpaikalla
 • työtehtävät, toimenkuva, tavoitteet

Asiantuntijuus harjoittelun alkaessa

 • oman asiantuntijuuden ja osaamisen kuvaus (harjoittelun työtehtävien perspektiivistä ja työtehtävien eri osa-alueilta)

Mitä haluan ja aion oppia harjoitteluni aikana?

 • omasta osaamisestani
 • omasta itsestäni
 • työtehtävistä ja niiden osa-alueista
 • työyhteisössä toimimisesta
 • organisaatiosta
 • opiskeluni suuntaamisesta
 • tulevaisuuden suunnitelmistani

Miten aion arvioida oppimistani ja saada siitä palautetta?

 • työpaikkaohjaajan, johtajan, tiiminvetäjän tms. rooli
 • kumppaniarviointi (työtoverit)
 • päiväkirja, muistiinpanot

Muuta

 • ajatuksia työtä aloitettaessa
 • odotuksia, toiveita tms.

Sähköinen työharjoittelujärjestelmä

tekijä: hanna — Viimeisin muutos keskiviikko 10. tammikuuta 2018, 15.57

Jyväskylän yliopistossa tiedot kaikista työharjoitteluista tallennetaan työharjoittelujärjestelmään. Ennen työssä oppimisen jakson aloittamista käy täyttämässä järjestelmään tiedot omasta harjoittelustasi. Alla ovat ohjeet tätä varten: 

1)    Kirjaudu järjestelmään omilla JY-tunnuksillasi osoitteessa https://webapps.jyu.fi/thsl/.

2)    Klikkaa Luo uusi työharjoittelulomake -painiketta

3)    Valitse pudotusvalikosta oikea työharjoittelukurssi (YCCS7110/YCCS7120) ja klikkaa Täytä kurssin oletustiedot lomakkeelle -painiketta.

4)    Täytä lomakkeelle seuraavat kohdat. Kaikki muut lomakkeella olevat kohdat voit jättää tyhjiksi.

5)    Työharjoittelijan tiedot (tulevat järjestelmästä automaattisesti)

6)    Työharjoittelupaikka

7)    Työharjoittelun ohjaaja (eli työharjoittelusi ohjaaja työpaikalla)

8)    Työharjoittelun ajankohta

9)    Kuvaus työharjoittelutehtävistä

10)  Paina Tallenna-painiketta oikeasta yläreunasta.

Harjoitteluraportti

tekijä: hanna — Viimeisin muutos maanantai 16. tammikuuta 2023, 11.57

Työharjoittelusta kirjoitetaan raportti, joka jätetään Heini Taimiselle (heini.taiminen@jyu.fi) viimeistään kuukauden kuluessa harjoittelujakson päättymisestä. Raportti on usein 8–12 sivua. Työharjoittelun aikana kannattaa pitää jonkinlaista päiväkirjaa, jotta raportin kirjoittaminen aikanaan on helpompaa. Raportti on luottamuksellinen, eikä sitä toimiteta harjoittelupaikkaan.
 

Raportille on eduksi, jos pohdit oppimaasi suhteuttaen sitä yhteen (tai useampaan) seuraavista teoksista:

- Theaker, A. & Yaxley, H., The public relations strategic toolkit: an essential guide to successful public relations practice

- Wilcox, D. L. & Cameron, G. T., Public relations: strategies and tactics.

- Asunta, L. The Role, the Goal and the Soul of Professional Public Relations – Developing a Holistic Model of PR Professionalism.

 

Harjoitteluraportin sisältö

Yhteys harjoittelusuunnitelmaan: miten se toteutui?

Mitä uutta työtehtäviin tuli, mitä jäi puuttumaan?

 

Mitä opin?

 • omasta osaamisestani
 • omasta itsestäni
 • työtehtävistä ja niiden osa-alueista
 • työyhteisössä toimimisesta
 • organisaatiosta
 • tulevaisuuden suunnitelmistani

Mitä minun pitäisi vielä oppia?

 • tilannekatsaus: mitä osaan nyt, mitä toivottavasti tulevaisuudessa?
 • pitäisikö opintoja suunnata jotenkin?
 • gradupohdiskelua

Mikä minusta tulee isona – ja miten?

 • asiantuntijuus
 • erikoistuminen
 • vaihtoehdot

Pohdintaa harjoittelupaikasta

 • harjoittelupaikan arviointi
 • soveltuminen viestinnän alan harjoitteluun
 • mikä tuki ja mikä häiritsi oppimistani?

Raporttiin tulee liittää myös työssä tuotettuja dokumentteja eli juttuja, tiedotteita, organisaatiolehtiä tms.

Ohjaajan arviointi

tekijä: hanna — Viimeisin muutos tiistai 31. tammikuuta 2023, 13.46

Kun harjoittelujaksosi on päättynyt, pyydä vielä ohjaajaasi (esimiestä tai tiiminvetäjää) antamaan arviointi suoriutumisestasi. Arviointi tehdään olla olevalla lomakkeella joka tulee täyttää ja palauttaa Heini Taimiselle (heini.taiminen@jyu.fi). Pyydä ohjaajaasi lähettämään kopio arvioinnista myös itsellesi. Ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua varten lomake löytyy myös englanninkielisenä.