Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tutkimusprosessi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos maanantai 27. syyskuuta 2021, 15.49

Tieteellinen tutkimus on luova vaiheittain etenevä prosessi. Prosessi noudattaa yleensä tiettyä etenemistapaa, jossa tutkimusaiheeseen perehtymisestä edetään välivaiheiden kautta tutkimuksen raportoimiseen. Alla olevassa kuviossa on esitetty eräs malli tutkimusprosessin kulusta. Prosessin eri osat toimivat vuorovaikutuksessa keskenään: prosessin seuraava osa-alue voi vaikuttaa edelliseen täsmentävästi tai muuttaa sitä. Prosessi on kuitenkin jatkuvasti etenevä.

Tutkimus aloitetaan aiheenvalinnalla ja aiheeseen perehtymisellä aikaisemman tutkimuksen pohjalta. Aiheeseen perehtymisessä saatu käsitys tutkimusaiheesta ja kiinnostavista tutkimuskysymyksistä muotoillaan kirjalliseen muotoon tutkimussuunnitelmassa. Tutkimussuunnitelman laatiminen on tutkimusprosessin vaihe, jossa tutkimuksen lähtökohdat, toteuttaminen ja raportointi suunnitellaan yksityiskohtaisesti. Tutkimussuunnitelma ohjaa tutkimuksen etenemistä ja se voi tarkentua tai jopa muuttua tutkimusprosessin kuluessa. Tutkimuksen toteuttamisvaiheessa suunniteltu aineistonkeruu ja aineiston analyysi toteutetaan käytännössä ja analyysin pohjalta muodostetaan johtopäätökset. Tutkimustulokset ja niiden saamiseen liittyvät toimet ja lähtökohdat raportoidaan kirjallisesti. Raportti noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja sen päämääränä on tutkimuksen kulun selvittäminen ja tulosten argumentoiminen. Tutkimuksen raportoiminen voidaan toteuttaa esimerkiksi vaiheittaisen ja tutkimuksen edetessä tarkentuvan prosessikirjoittamisen menetelmällä. Ylipäänsäkin tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin sisältyy kirjoittamista: muistiinpanojen laatimista, niiden kommentointia, tutkimusideoiden kirjaamista, tutkimussuunnitelman kirjoittamista, analyysin kirjoittamista tai tutkimustulosten kirjoittamista viimeisteltyyn muotoonsa. Tutkimuksen kuluessa aiheesta nousee usein esiin uusia tutkimusongelmia ja tutkimuskysymyksiä, joihin voidaan palata uudessa tutkimuksessa. Usein tutkimuksesta kirjoitetun raportin lopussa esitellään, millaisia jatkotutkimuskysymyksiä tehty tutkimus on tutkijassa herättänyt.

Tutkimusta voidaan tehdä hyvin monella tavalla, jolloin myös tutkimusprosessin kulku voi poiketa tässä esitetystä tavasta. Tutkimuksen menetelmälliset valinnat voivat vaikuttaa siihen, millaiseksi prosessin kulku muodostuu.

Kaikkiin yllä kuvattuihin tutkimusprosessin vaiheisiin sisältyy erilaisia eettisiä näkökulmia. Yksinkertaisimmillaan tutkimusetiikka tarkoittaa tiedeyhteisön hyväksymien tapojen ja käytänteiden noudattamista tutkimuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja raportoinnissa. Monissa tutkimuksissa tutkija joutuu miettimään eettisiä valintoja myös yksityiskohtaisemmin esimerkiksi kerätessään henkilökohtaisia tietoja sisältävää aineistoa tai esimerkiksi tutkiessaan poliittisesti, uskonnollisesti tai kulttuurisesti sensitiivistä aihepiiriä.

Alla olevassa kuviossa nimetyt tutkimusprosessin osa-alueet toimivat linkkeinä niiden tarkempaan esittelyyn.

 

keha_prosessi aiheeseen perehtyminen tutkimuksen suunnittelu tutkimuksen_toteuttaminen raportoiminen etiikka