III Aineistonhankintamenetelmiä koskevat tehtävät

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos keskiviikko 29. huhtikuuta 2009, 13.22

Aineistonhankintamenetelmiä koskevat tehtävät on jaoteltu kahteen eri osa-alueeseen.

A. opiskelijan omaan tutkimusaiheeseen tai tieteenalaan liittyvät soveltavat tehtävät

B. teoreettiset tai laajemmat pohdintaa vaativat tehtävät

III 1 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Ota selvää, onko aiheesta saatavilla valmiita aineistoja.

III 2 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Millaisia valmiita dokumentteja aiheesta on mahdollista löytää? Muotoile aiheesta tutkimusongelma ja rajaa aihe siten, että tutkimuksen aineistona ovat a) valmiit dokumentit ja b) tuotetut dokumentit.

III 3 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Muotoile aiheesta tutkimusongelma ja rajaa aihe siten, että tutkimusaineisto olisi mielekästä koota a) satunnaisotannalla, b) harkinnanvaraisina näytteinä tai c) että tutkimus olisi mielekästä toteuttaa kokonaistutkimuksena.

III 4 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Tutustu menetelmäpolku-sivuston aineistonhankintamenetelmäkuviossa ulkokehällä esiteltyihin menetelmiin. Muotoile tutkimusaiheestasi kolme tutkimusongelmaa ja rajaa niiden mukaisesti aihe siten, että tutkimus voitaisiin toteuttaa kolmella erilaisella kuvion ulkokehällä esitellyllä aineistonhankintamenetelmällä.

III 5 B Pohdi, millaisia rajoitteita valmiit aineistot voivat tuottaa tutkimuksen tekoon.

III 6 B Pohdi, millaisia hyviä ja huonoja puolia valmiissa ja itse hankituissa aineistoissa on tutkimuksen tekemisen kannalta.

III 7 B Pohdi, miten tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoitteet eroavat silloin, kun  tutkimusaineistona käytetään valmiita tai tutkimuksessa tuotettuja dokumentteja.

III 8 B Pohdi, miten aineistonhankintaan kytkeytyvät teoreettiset näkökulmat ja tieteenfilosofiset ajattelutavat eroavat, kun aineisto päätetään koota joko satunnaisotannalla tai harkinnanvaraisina näytteinä.

III 9 B Tutustu menetelmäpolku-sivuston aineistonhankintamenetelmäkuviossa ulkokehällä esiteltyihin menetelmiin. Pohdi, mitkä menetelmistä ovat tutkimuksen tekemisen ja menetelmään sisältyvän teoreettisen ajattelun ja tieteenfilosofisen taustan kannalta lähellä toisiaan? Mitkä menetelmistä ovat vastaavasti kaukana toisistaan?