Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Haastattelut

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 28. lokakuuta 2021, 11.11
Kun tutkimuksen tavoitteena on tuottaa sellaista tietoa, joka koskee esimerkiksi mielipiteitä, käsityksiä, havaintoja, asenteita, arvoja tai kokemuksia, tutkimusaineisto on mielekästä koota haastattelemalla.

 

keha_ongelmanasettelu aineistonhank valmiit dokumentit tuotetut dokumentit kokonaistutkimus otanta harkinnanvarainen näyte arkistot ja kokoelmat havainnointi kertomukset haastattelut kyselyt kokeet seuranta

 

Haastattelu on aineistonhankintamenetelmä, jossa tutkija osallistuu vuorovaikutteisesti aineiston tuottamiseen. Haastattelutapoja voidaan tyypitellä sen mukaan, mikä on tutkijan rooli vuorovaikutustilanteessa. Myös haastattelun rakenteita ja toteutustapoja on erilaisia ja erityyppisille haastatteluille on muodostunut omia käytäntöjä.

Erilaisia haastattelutyyppejä voidaan luokitella esimerkiksi haastattelijan ja haastateltavan vuorovaikutus asteen mukaan. Haastattelu voi olla esimerkiksi: strukturoimaton eli avoin haastattelu, puolistrukturoitu haastattelu tai strukturoitu eli lomakehaastattelu. Usein avoin haastattelu lähestyy haastattelijan ja haastateltavan välistä keskustelua. Haastattelun muoto voi olla esimerkiksi teemahaastattelu, ryhmähaastattelu tai asiantuntijahaastattelu. Haastattelu voidaan tallentaa monin eri tavoin, esimerkiksi täyttämällä lomake, tekemällä muistiinpanoja, äänittämällä tai videoimalla.

Haastattelustrategioita on monia erilaisia. Protokolla-analyysi on aineistonhankintamenetelmä, joka lähestyy haastattelun käytänteitä. Protokolla-analyysissa eli ääneen ajattelu -menetelmässä tutkija pyytää kohdehenkilöitä kertomaan ääneen, miten hän havaitsee, tulkitsee tai päättelee asioita.

Lue tarkemmin erityyppisistä haastatteluista ja haastattelun tekemisestä alla olevista linkeistä.

Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna, 2006. Haastattelu. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Anttila, Pirkko. Haastatteluaineiston kokoaminen. Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Metodix - menetelmäosaamista kaikille.

Routio, Pentti. Teemahaastattelu. Tuotetiede. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaiyliopisto.

Ryhmähaastattelu aineistonkeruumenetelmänä. Opinnäytepakki. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

 

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, joiden aineisto on koottu haastattelemalla.

Mikkola, Leena, 2006. Tuen merkityksen potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Catani, Johanna, 2008. Yritystapahtuma kontekstina ja kulttuurisena kokemuksena. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.