Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Kyselyt

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 02. helmikuuta 2024, 16.28
Kysely on aineistonhankintamenetelmä, jossa tietyin kriteerein valitulta ihmisjoukolta kysytään vastauksia samoihin kysymyksiin.

 

keha_ongelmanasettelu aineistonhank valmiit dokumentit tuotetut dokumentit kokonaistutkimus otanta harkinnanvarainen näyte arkistot ja kokoelmat havainnointi kertomukset haastattelut kyselyt kokeet seuranta

 

Kysely voidaan toteuttaa monella tavalla: kyselyn toteuttamistapojen, kysymysten sisältöjen ja vastaajajoukon rajauksen valintaan vaikuttaa se, mitä tutkimuksessa halutaan saada selville. Kyselyn laatimiseen ja toteuttamiseen liittyy runsaasti tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kyselyssä saataviin vastauksiin, vastausten informatiivisuuteen, kyselyn vastausprosenttiin ja kyselyn luotettavuuteen. Kyselyn toteuttaminen edellyttää sen ongelmakohtiin paneutumista etukäteen ja kyselyn pilotoimista ennen sen toteuttamista. Kyselyn muodosta riippuen vastauksia voidaan analysoida sekä määrällisesti että laadullisesti.

Lue tarkemmin kyselyn toteuttamisesta alla olevista linkeistä.

Borg, Sami. Kyselylomakkeen laatiminen. Borg, Sami, Paaso, Eija, Mattila, Mikko ja Sivonen, Jouni. KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Borg, Sami. Postikyselyaineiston kokoaminen. Borg, Sami, Paaso, Eija, Mattila, Mikko ja Sivonen, Jouni. KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Borg, Sami. Kyselyaineiston dokumentointi ja raportointi. Borg, Sami, Paaso, Eija, Mattila, Mikko ja Sivonen, Jouni. KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Anttila, Pirkko. Kyselytutkimuksen suunnittelu. Tutkimisen taito ja tiedonhankinta. Metodix.

Routio, Pentti. Kysely ja lomakehaastattelu. Tuotetiede. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto.

Trochim, William M. Survey Research. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition.

Barribeau, Paul, Butler, Bonnie, Corney, Jeff, Doney, Megan, Gault, Jennifer, Gordon, Jane, Fetzer, Randy, Klein, Allyson, Ackerson Rogers, Cathy, Stein, Irene F., Steiner, Carroll, Urschel, Heather, Waggoner, Theresa ja Palmquist, Mike, 2005. Survey Research. Writing@CSU. Colorado State University Department of English.

Leung, Wai-Ching. How to design a questionnaire. Student BMJ, June 2001.

Tutustu esimerkkeihin erilaisista kyselylomakkeista alla olevassa linkissä.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkisto, Arkistoitujen kvantitatiivisten aineistojen lomakkeet

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, joiden aineisto on koottu kyselyn avulla.

Sulkunen, Sari, 2007. Text Authenticity in International Reading Literacy Assessment. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Hänninen, Kirsi, 2006. Visiosta toimintaan. Museoiden ympäristökasvatus sosiokulttuurisena jatkumona, säätelymekanismina ja innovatiivisena viestintänä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Almonkari, Merja, 2007. Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.