Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Toimintatutkimus

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.03
Toimintatutkimukseksi kutsutaan tutkimusstrategiaa, jonka tarkoituksena on vaikuttaa tutkimuskohteeseen, sen toimintaan tai ympäristöön niitä kehittävästi ja parantavasti.

keha_strategia tutkimusstrat empiirinen tutkimus teoreettinen tutkimus monimenetelmäisyys määrällinen tutkimus laadullinen tutkimus tapaustutkimus poikittaisstutkimus pitkittäisstutkimus vertaileva tutkimus historiatutkimus etnografinen tutkimus hermeneuttinen tutkimus narratiivinen tutkimus fenomenologinen tutkimus diskurssitutkimus kriittinen tutkimus toimintatutkimus surveytutkimus kokeellinen tutkimu

Toimintatutkimuksen strategiassa vaikuttaminen tapahtuu tutkijan osallistumisella tutkimuskohteen toimintaan. Vaikuttamisen ja kehittämisen perustana on tutkimus, jota tutkija tekee tutkimuskohteen ympäristössä. Strategian lähtökohtana on siten tieteellisyyden ja käytännöllisyyden yhdistäminen. Toimintatutkimus sisältää tutkimusstrategiana runsaasti erilaisia näkökulmia ja sitä voidaan toteuttaa erilaisten analyysimenetelmien avulla.

Toimintatutkimus JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa) 

Tutustu toimintatutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Toimintatutkimus. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Routio, Pentti. Toimintatutkimus. Tuotetiede. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto.

Anttila, Pirkko. Toimintatutkimus. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Kuula, Arja, 2006. Toimintatutkimus. Luku 5.4. kokonaisuudesta Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna, KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Wadsworth, Yoland, 1998. What is Participatory Action Research? Action Research International, 1998, paper 2.

Action Research. Wikipedia, The Free Encyclopedia.