Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Narratiivinen tutkimus

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 25. elokuuta 2023, 13.28
Narratiivisessa tutkimuksessa ihmisten toiminnan ja ilmiöiden merkitykset nähdään rakentuvan erilaisissa kertomuksissa, joiden tutkiminen on siksi tärkeää.

keha_strategia tutkimusstrat empiirinen tutkimus teoreettinen tutkimus monimenetelmäisyys määrällinen tutkimus laadullinen tutkimus tapaustutkimus poikittaisstutkimus pitkittäisstutkimus vertaileva tutkimus historiatutkimus etnografinen tutkimus hermeneuttinen tutkimus narratiivinen tutkimus fenomenologinen tutkimus diskurssitutkimus kriittinen tutkimus toimintatutkimus surveytutkimus kokeellinen tutkimu

Narratiivi tarkoittaa kertomusta. Narratiivisessa tutkimusstrategiassa ollaan kiinnostuneita siitä, millaisia kertomuksia tutkimuskohteesta kerrotaan tai millaisena kertomuksena tutkimuskohde on olemassa kulttuurissa tai yhteiskunnassa. Strategian perustana on kielen ja kielenkäytön näkeminen ensisijaisena merkitysten tuottamisessa.

Narratiivinen tutkimus JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu narratiivisen tutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Löytönen, Teija. Narratiivinen tutkimusote. Minäkö tutkija? Johdanto laadulliseen/postpositivistiseen tutkimukseen. Teatterikorkeakoulu.

Hyvärinen, Matti. Kertomuksen tutkimus.Teoksessa Jaana Vuori (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tietoarkisto.

Hyvärinen, Matti, 2006. Towards a Conceptual History of Narrative. COLLeGIUM. Studies across disciplines in the humanities and social sciences, Volume 1. Helsingin yliopiston tutkijakollegium. (pdf)

Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna. Narratiiviset tarkastelutavat. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Constable, Rolly, Cowell, Marla, Crawford, Sarita Zornek, Golden, David, Hartvigsen, Jake, Morgan, Kathryn, Mudgett, Anne, Parrish, Kris, Thomas, Laura, Thompson, Erika Yolanda, Turner, Rosie ja Palmquist, Mike, 2005. Ethnography, Observational Research, and Narrative Inquiry. Writing@CSU. Colorado State University Department of English.

Felluga, Dino, 2003. Introduction to Narratology. Introductory Guide to Critical Theory. Purdue University.

Pradl, Gordon, 1984. Narratology: The Study of Story Structure. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse on Reading and Communication Skills.

Narratology. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Katso myös, mitä Aineiston analyysimenetelmissä kerrotaan narratiivisesta analyysistä.