Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Eduskunta, valtioneuvosto

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos tiistai 14. syyskuuta 2010, 10.45

1 FINANSSIVALVONTA
2 KANSANELÄKELAITOS
3 OIKEUSKANSLERIN VIRASTO
4 SUOMEN PANKKI
5 TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIA
6 VALTIONEUVOSTON KANSLIA
7 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

 

1 Finanssivalvonta

Finanssivalvonta FIVA on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, joka valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä sekä muita vakuutusalalla toimivia, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä ja pörssiä.

Henkilörekisterit

SIPI/Hankkeet. Tiedot arvopaperikaupan osapuolista. Salainen (julkisuuslain 24 § 1 mom kohta 15).

Valvontarekisteri. Luottolaitoksen ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajien ja varatilintarkastajien riippumattomuuden valvonta. Rekisteri on manuaalinen. Julkisuudesta ei mainintaa.

Vakuutusedustajarekisteri. Henkilöistä, joilla oikeus harjoittaa vakuutusedustusta. Tietosisältö: vakuutusedustajaa ja edustukseen liittyvät tiedot, Fivan määräämät kiellot ja kehotukset, Fivan vakuutusedustuskiellot rekisteröimättömille henkilöille. Sähköisessä muodossa olevat tiedot julkisia. Salassa pidettävät tiedot luovutetaan asianosaisen suostumuksella tai lain nojalla.

Vakuutuskassarekisteri.

Valtti valvottavakohtaisten valvontatietojen seurantajärjestelmä. Luonnolliset ja juridiset henkilöt.

YHPE Yhteisöjen perustietorekisterijärjestelmä. Tietosisältö: valvottavien yhteisöjen johto- ja hallintohenkilöiden sekä raportteja toimittavien henkilöiden tiedot.

AKVA Kaupankäynnin valvontajärjestelmä. Tiedot arvopaperikaupasta. Julkisuudesta ei mainintaa.

Eläkesäätiörekisteri

Etuudensaajarekisteri. Työttömyyskassojen maksamat etuudet. Julkisia rekisteristä tuotetut tilastot.

Nimenkirjoittajarekisteri

Muut rekisterit

KESSI Eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen rekisteri- ja tietokantasovellus. Tietojen ylläpito, valvonta ja tilastointi. Tietosisältö: Vakuutuskassojen ja eläkesäätiöiden tiedot, Fivan vahvistamat sääntömuutokset ja tuomioistuimien ilmoitukset. Julkinen.

Vakuutusyhtiöiden toimiluparekisteri

2 Kansaneläkelaitos KELA

Kansaneläkelaitos Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt. Kela toimii eduskunnan valvonnassa.

 

Etuusrekisteri. Käytetään lakisääteisen sosiaalivakuutuksen toteamiseen sekä erilaisten tilastollisten suunnittelu- ja tutkimustehtävien hoitamiseen. Rekisterin sisältö jakautuu yleis- sekä etuustietoihin. Yleistietoja ovat henkilötiedot, osoite, ja asumistiedot, perhesuhdetiedot, vakuuttamistiedot, verotustiedot, työtulo- ja omaisuustiedot, ennakonpidätys-tiedot sekä etuuksien viitetiedot. Etuustiedot jakaantuvat seuraaviin pääryhmiin: raskaus, synnytys ja lapsenhoito, lapsen / omaisen sairaus, vamma, avuttomuus; oma sairaus, vamma työkyvyttömyys; koulutus; työttömyys; veteraanit, asevelvolliset; vanhuus; asuminen ja muu toimeentulo; perheenjäsenen kuolema; muut asiakkaisiin liittyvät tiedot. Esimerkiksi etuusryhmä ”lapsen/omaisen sairaus, vamma, avuttomuus” sisältää lapsen hoitotuen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja käsittelytiedot sekä erityishoitorahan hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja käsittelytiedot sekä puolisolisätiedot (kansaneläke). Rekisterin tiedot on määrätty salassa pidettäviksi (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 22, 23 ja 24 §).

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilausrekisteri. Rekisteri on tarkoitettu vain Kelan omaan käyttöön ja perustuu Kelan toimintaa koskevaan lainsäädäntöön. (SVL 15 luku 16 §, VN:n asetus 1339/2004 ja neuvoston asetukset (ETY) N:ot 1408/71 ja 574/72). Tilausrekisterin sisältämät tietotyypit: vakuutetun yleistiedot, hakemustiedot, ratkaisu- ja maksu-tiedot, kortin tiedot, tilaus- ja toimitustiedot sekä peruutus- ja palautustiedot. Osa tiedoista on salassa pidettäviä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §).

Henkilökorttirekisteri. Rekisteri on tarkoitettu vain Kelan omaan käyttöön ja perustuu Kelan toimintaa koskevaan lainsäädäntöön (SVL 15 luku 1 §) ja henkilökorttilakiin (3a §). Rekisterin tietotyypit: vakuutetun yleistiedot (henkilö-tiedot), hakemustiedot, ratkaisu- ja maksutiedot, sairasvakuutustiedot, tilaus- ja toimitusehdot, peruutus- ja palautustiedot sekä muut tiedot (lisätiedot). Osa tiedoista on salassa pidettäviä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §).

Tunnistus.fi-tunnistuksenohjauspalelun rekisteri. Tunnistus.fi-tunnistuksenohjauspalvelua käytetään verkko-tunnistuksen reititykseen Kelan verkkoasiointipalvelujen ja tunnistuspalveluja tarjoavien tahojen välillä. Rekisteriin tallentuvat tiedot: tunnistusohjaustapahtuman tunnistustieto, aikaleima, tunnistustapa, henkilöllisyys (henkilötunnus, sähköinen henkilötunnus), tunnistustiedon tarjoaja, viranomaisen tunnistetieto sekä epäonnistuneen tunnistuksen syykoodi. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Sähköinen rekrytointijärjestelmä eREKRY. Liittyy Kelan sisäisten ja ulkoisten rekrytointien hallintaan. Rekisteröityneistä henkilöistä tallennettavat tiedot: henkilötiedot (nimi, yhteystiedot, sukupuoli, syntymäaika), haettava tehtävä/tehtäväalue, koulutus- ja työkokemustiedot, osaamisalueet sekä hakijan esittämät työpaikkatoivomukset. Hakemukset säilytetään 36 kuukautta, avoimia hakemuksia 6 kuukautta tai hakija voi halutessaan poistaa tietonsa aiemmin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Osa tiedoista voi olla salassa pidettäviä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §).

Tutkimusrekisteri. Rekisteriin on koottu Kelan tekemiä joko lakiin tai muuhun etuuksien kehittämiseen pohjautuvia tutkimusprojekteja. Tutkimukset perustuvat Kelan kyselyaineistoon tai Etuusrekisteristä saataviin tietoihin. Rekisteri-selosteen 2007 mukaan rekisteriin kerättyjä tehtyjä tai käynnissä olevia tutkimuksia oli noin 50 kappaletta. Esimerkiksi ”Terveys- ja sosiaaliturvan väestötutkimukset (1964–)” tai ”Psykoterapian vaikuttavuus (1992–)”. Tietojen luovutuksessa, käytössä ja suojauksessa noudatetaan henkilötietolain määräyksiä. Rekisteriselosteen mukaan tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 §:n nojalla.

Hallinnollisten asioiden kirjaamisjärjestelmä. Rekisteriä käytetään Kelan hallinnollisten asioiden kirjaamiseen ja asioiden käsittelyvaiheiden seuraamiseen. Kirjattavia asioita: kirjaajan nimi, asian vireilletulo- ja päättymispäivät, asian vireille saattaja, asian laatu, asian käsittelypaikka, asian käsittelijä ja kustannuspaikka, tietojen säilytyspaikka ja -aika sekä asiaan liittyvät toimenpiteet. Tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia. Osa tiedoista on salaisia julkisuuslain 24 §:n perusteella.

Palvelutuottajien rekisteri. Rekisterin tarkoituksena on selvittää, onko sairausvakuutuslain mukaisen tutkimuksen ja hoidon antajalla sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista annetun lain mukaisella palveluntuottajalla vaadittava ammattipätevyys ja lailliset oikeudet toteuttaa lakiin perustuvaa sosiaalivakuutusetuutta ja onko palveluntuottajalla korvausten hakemista koskeva sopimus. Lisäksi tarkoituksena on toteuttaa lääkkeiden apteekkien kautta tapahtuva suorakorvausmenettely. Tarkoituksena on myös ylläpitää tietoa kunnan hyväksynnästä päivähoidon tuottamiselle tai jos kyseessä on työsuhteinen hoitaja, työsuhteen kesto. Lisäksi tarkoituksena on selvittää onko päivähoidon tuottaja yksityinen päiväkoti, yksityinen perhepäivähoitaja vai työsuhteinen hoitaja. Tallennettavat tiedot tietotyypeittäin: lääkärit; hammaslääkärit; fysioterapeutit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, laboratorionhoitajat; erikoishammas-teknikot; psykologit muut kuntoutuksen palveluntuottajat; kuljetuspalveluntuottajat; päivähoidon tuottajat; sopimus- ja vahvistustiedot; manuaalinen aineisto. Esimerkiksi tietotyyppi ”lääkärit” pitää sisällään: henkilötiedot, osoitetiedot, työpaikkatiedot, ammattitiedot, toimilupatiedot, erikoistiedot sekä kuntoutuksen erikoistiedot. Osa tiedoista on salassa pidettäviä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §).

Kuvallisen Kela-kortin/sairausvakuutuskortin tilausrekisteri. Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan Kelan omassa toiminnassa käytettäväksi ja sen käyttö perustuu laitoksen toiminnasta määräävään lainsäädäntöön (SVL 15 luku 1 §). Rekisterin tietotyypit: vakuutetun yleistiedot (osoite yms.), hakemustiedot, maksutiedot, erityistiedot (esim. onko oikeutettu saamaan alennusta rautatieliikenteessä), tilaus- ja toimitustiedot sekä peruutus- ja palautustiedot. Osa tiedoista on salassa pidettäviä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §).

Sosiaaliturvakorttirekisteri. Rekisteri on tarkoitettu Kelan omaan käyttöön. Käyttö perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta (811/2000). Tallennettavat tietotyypit: vakuutetun yleistiedot, hakemustiedot, maksutiedot, erityistiedot, tilaus- ja toimitustiedot sekä noutotiedot. Osa tiedoista on salassa pidettäviä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §).

Työeläkehakemusrekisteri. Rekisteriä käytetään Kelan asiakaspalvelupisteissä sekä helpottamaan työeläkehakemusten tilastointia ja laskutusta. Rekisteri on tarkoitettu vain Kelan omaan käyttöön ja käyttö perustuu Kelan ja Eläketurva-keskuksen väliseen sopimukseen. Rekisteriin kuuluvat tietotyypitt: henkilötunnus, hakemuspäivä, hakemuksen vastaanottopaikka, vastaanottaja, hakemuksen laatu (mitä haettu), edunjättäjän henkilötunnus, hakemuksen liitteet, hakemuksen lähetyspäivä, hakemuksen tilatiedot, hakemuksen ratkaissut eläkelaitos. Tiedot ovat salassa pidettäviä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §).

Välittömän asiakaspalautteen järjestelmä ASPAL. Järjestelmää käytetään asiakaspalautteen tallentamiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen. Rekisterin tietotyypit: palautteen anto-, valmis-, luonti- ja muokkauspäivä, palautteen vastaanottaja-, kohde- ja vastaajayksikkö, palautekanava, palautteen asiasisältö, palautteen laji, palauteviesti, vastaustapa, asiakkaan nimi (säilytetään niin kauan kuin palautteen käsittely kesken), yritys-/toimipaikka (säilytetään käsittelyn ajan), lähiosoite (säilytetään käsittelyn ajan), postinumero ja paikkakunta (säilytetään käsittelyn ajan), lausunnon antaja, lausunto, vastaus asiakkaalle, jatkoluokitus palautteen tyypistä, palautteen arvio, käsittelijän nimi. Tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia. Osa tiedosta on salassa pidettävää julkisuuslain 24 §:n nojalla.

Väärinkäytösrekisteri. Rekisteri on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Kelan toiminnassa ja sen käyttö perustuu Kelan toimintaa koskevaan lainsäädäntöön. Rekisteriin kerätään väärinkäytöksestä epäillyn henkilön henkilötiedot, väärin käytetty etuus, väärinkäytöksen laji, perusteettomasti maksetut euro-määrät, Kelan toimenpiteet väärinkäytösepäilyn johdosta, poliisin tai syyttäjän ratkaisu sekä oikeuden päätös. Kela ei luovuta tietoja. Tiedot ovat salassa pidettäviä (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §).

 

3 Oikeuskanslerin virasto

Oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuuden valvoja Suomessa. Oikeuskansleri valvoo, että viranomaiset noudattavat voimassa olevaa oikeutta. Oikeuskansleri valvoo myös perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Henkilörekisterit

Oikeuskanslerinviraston asianhallintajärjestelmä. Virastossa käsiteltävien asioiden hallinta, seuranta ja käsittelyä koskevan tiedon säilytys. Tietosisältö: osapuolitiedot, asian tiedot, asiakirja-aineisto. Julkisuutta ei kommentoitu.

 

4 Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen keskuspankki, kansallinen rahaviranomainen sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja eurojärjestelmän jäsen. Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus. Sen tehtäviä ovat rahapolitiikka ja tutkimus, rahoitusmarkkinat ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

Henkilörekisterit

Vain sisäisen hallinnon toiminnan yhteydessä käytettäviä rekisterejä.

Muut rekisterit

Suomen Pankin toiminta tapahtuu pääasiassa Eurojärjestelmässä, jonka ”asiakirjat ja tiedot ovat lähes poikkeuksetta salassa pidettävää tietoa (Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö 38 art ja Julkisuuslaki 24 §:n useat eri kohdat, mm. 2 ja 17). Myös mahdollisten rekisteriluettelojen luovutuksesta kieltäydyttiin, koska tietopyyntö niin laaja ja yksilöimätön.

5  Tasavallan presidentin kanslia


Esittelyt. Presidentille saapuneiden puhe-, kutsu-, haastattelu-, audienssi- ja tervehdys- ja suojelupyyntöjen sekä muiden pyyntöjen rekisteri. Tietosisältö: pyyntöjen esittäjien nimi, yhteystiedot ja pyynnön tapahtumapaikkakunta.
Esittelyasiat salassa pidettäviä.

Itsenäisyyspäivärekisteri, IP-rekisteri. Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle kutsuttujen henkilöiden rekisteri.
Tietosisältö: kutsuttujen nimi, puolison nimi ja osoitetiedot. Sisältää salassa pidettävää tietoa.

Itsenäisyyspäivä ulkopuoliset, IP-ulkopuoliset. Itsenäisyyspäivänä ja sitä edeltävinä päivinä työtehtävissä presidentin linnassa liikkuvien henkilöiden turvallisuustunnistus. Tietosisältö: työntekijän nimi, henkilötunnus ja organisaatio. Sisältää salassa pidettävää tietoa.

Kansalaisasiat. Presidentille tai puolisolle kirjoittaneiden kansalaisten itse antamien tietojen tallennus vastauskirjeiden laadintaa varten. Tietosisältö: kirjoittajan nimi, kotipaikka ja lyhyt kuvaus kirjeen sisällöstä. Salainen.

Kirjeet lapsille. Vastaaminen presidentille saapuneisiin lasten kirjeisiin. Tietosisältö: kirjoittajan nimi ja osoitetiedot.
Salainen.

Kontaktit-hovit. Luettelo henkilöistä, joiden työpanosta voidaan käyttää presidentin linnan suuremmissa tilaisuuksissa, myös palkanmaksuun liittyvät tiedot. Tietosisältö: nimi, yritys, puhelin, henkilötunnus, kotiosoite ja pankkiyhteys. Salainen.

Lahjat. Luettelo lahjan saajista ja antajista tulevia lahjapäätöksiä varten. Tietosisältö: ulkomaiset ja kotimaiset lahjan saajien ja antajien nimi, titteli, maa ja lahja. Sisältää salassa pidettävää tietoa.

Taideteokset. Presidentin ja hänen puolisonsa omistuksessa olevat taideteokset. Tietosisältö: ulkomaiset ja kotimaiset taideteosten lahjoittajat, nimi, organisaatio, osoite ja lahjoituspäivämäärä. Sisältää salassa pidettävää tietoa.

TPP-esittelyt. Presidentin puolisolle saapuneiden puhe-, kutsu-, haastattelu-, tervehdys- ja suojelupyyntöjen sekä muiden pyyntöjen rekisteröinti vastauksia varten. Tietosisältö: Pyyntöjen esittäjien nimi, yhteystiedot ja pyynnön tapahtumapaikkakunta. Esittelyasiat salassa pidettäviä.

Muut rekisterit

Kalusto. Presidentin kanslian hallussa olevien arvohuonekalujen hallinnointi. Tietosisältö: Kuvailutiedot, tyylilaji, valmistusvuosi ja sijaintipaikka. Julkinen.

Kunniamerkit. Presidentin ja presidentin puolison saamat kunniamerkit. Julkinen.

Puheet. Presidentin puheiden valmistelu. Julkisia lopulliset versiot julkisista puheista. Puheluonnokset salassa pidettäviä.

TPK-asiakirjatietokannat. Presidentin kanslian henkilöstön käytössä olevat tietokannat asiakirjojen tuottamiseen ja väliaikaiseen varastointiin. Salainen.

 

6 Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslialle kuuluvat yhteiskuntapoliittiset suunnittelutehtävät ja asiat, jotka eivät kuulu muiden ministeriöiden toimialaan. Kanslian toiminta muodostuu erilaisista pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa tukevista tehtävistä sekä yleisön ja viranomaisten palveluista. Kansliassa hallinnoidaan myös useita erillisiä tai poikkihallinnollisia hankkeita sekä pysyviä ja väliaikaisia toimielimiä.


Muut rekisterit

HARE Valtioneuvoston hankerekisteri. Järjestelmä on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu säädös-valmistelu- ja uudistamis- ja kehittämishankkeista. Tietosisältö: hankkeiden asettamispäätökset ja muut toiminnassa syntyneet asiakirjat henkilöineen ja niihin liittyvine hankkeineen. Julkinen osoite: www.hare.vn.fi

HELI. Valtionhallinnon yhteinen rekrytointijärjestelmä. Tietosisältö: avoimet rekrytointi-ilmoitukset, hakijoiden hakuilmoitukset, virkajärjestely- ja arkistoidut ilmoitukset. Julkinen.

VNLib-kirjastojärjestelmä.

Valtioneuvoston kirjastojen (linna, oikeuskanslerinvirasto, sisäasiainministeriö, STM, puolustusministeriö ja ulkoasiainministeriö) yhteinen kirjastotietokanta

EUTORI. Tukee viranomaisorganisaation EU-valmistelua. EU-asiakirjojen laatiminen, jakelu, rekisteröinti ja elektroninen arkistointi sekä asianhallinta. Tietosisältö: asiakirjojen ja niiden käsittelyn tiedot, käsiteltävien asioiden tiedot. Julkisuus: osittain julkinen, salassa pidettäviä asiakirjat ja niiden tiivistelmätiedot julkisuuslain mukaan.

PTJ Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä. Valtioneuvoston ja tasavallan presidentin päätöksenteon apuväline. Hoitaa yhteydet eduskuntaan ja painatukseen (Edita Oy). Tietosisältöä ei määritelty. Julkisuus: tiedot valtioneuvoston ja tasavallan presidentin päätöksenteon jälkeen kaikille julkisia. Ennen päätöksentekoa eri asteisia käyttöoikeuksia sen perusteella, onko henkilöllä oikeus nähdä päätös etukäteen. Ei salaisia tietoja.

7 Valtiotalouden tarkastusvirasto

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa. Tarkastusvirasto on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton virasto jota johtaa eduskunnan valitsema pääjohtaja.

Sivutoimi-ilmoitusrekisteri. Rekisteri perustuu lakiin eduskunnan virkamiehistä (1373/94) 18 §:n 1 momenttiin, joka kieltää eduskunnan virkamiestä käyttämästä työaikaansa sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Lain mukaan virkamies voi kuitenkin saada luvan mikäli asianmukainen viranomainen sen hänelle myöntää. Aineisto sisältää sivutoimen nimen ja keston, mahdollisen perustelun, päiväyksen, esteettömyysvakuutuksen, sivutoimen tekijän nimen ja allekirjoituksen sekä tarkastuspäällikön, tarkastusneuvoksen ja pääjohtajan allekirjoitukset. Rekisteritiedot ovat tarkoitettu tarkastusviraston johdon käyttöön. Ei mainintaa tietojen julkisuudesta.

Tarkastuskyselyrekisteri. Rekisteri sisältää tarkastuskyselyihin vastanneiden henkilöiden nimet, yhteystiedot sekä kyselyjen tietosisällöt. Rekisterin tietoja ei luovuteta Valtiontalouden tarkastusviraston ulkopuolelle henkilön yksilöivinä tietoina.

VTV Tekstiarkisto. Sähköiseen tekstiarkistoon on toimitettu vuodesta 2002 alkaen kaikki diaariasiakirjat. Salassa pidettävästä aineistosta arkistoon on toimitettu viitetiedot. Arkiston diaariin merkityt asiakirjat ovat julkisia. Diaariin merkitsemättömät asiakirjat ovat julkisia väliraportteja ja vuosiyhteenvetoja, joita voidaan luovuttaa ao. tarkastuspäällikön tai tarkastusneuvoksen luvalla.

Vaalirahoitusilmoitusrekisteri. VTV julkaisee yleisissä vaaleissa ehdolla olevien henkilöiden vapaaehtoiset ennakko-ilmoitukset kampanjansa rahoittamisesta sekä yleisissä vaaleissa valituksi tulleiden ja varasijoille määrättyjen lakiin (laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 273/2009) perustuvat vaalirahailmoitukset. Rekisteri muodostuu laissa säädetyistä ehdokasta ja ilmoitusvelvollista koskevista taustatiedoista kuten nimi, arvo, ammatti, puolue tai valitsijayhdistys, sekä ilmoittajan itse ilmoittamista kampanjaansa ja kampanjansa rahoittamista koskevista tiedoista. Vaalirahailmoitukset ovat julkista tietoa. Ilmoitukset julkaistaan internetissä osoitteessa vaalirahoitusvalvonta.fi. Rekisterin sisällöstä voidaan tehdä massaluovutuksia muun muassa joukkoviestimien pyynnöstä.

VTV Diaari. Diaariin kirjataan tiedot virastoon saapuneen asian lähettäjästä, saapumis- ja vireilläoloajasta, asian aihe, asian käsittelijä sekä ratkaisija, tiedot välitoimista sekä asian päätöspäiväys. Rekisteri on julkinen, ellei laki toisin määrää. Julkisia eivät ole kantelijan nimi, väärinkäyttöilmoitukset eivätkä tarkastustoimintaan kuuluvat asiakirjat joiden antaminen haittaisi tarkastustoiminnan tai valvonnan suorittamista. Diaari jakaantuu seuraaviin erillisiin osiin: manuaalinen diaari vuosilta 1980–1999, atk-diaari vuosilta 1994–2000 sekä 2001–