Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Maa- ja metsätalousministeriö

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos keskiviikko 24. maaliskuuta 2010, 12.50

 

1 MINISTERIÖ
2 EVIRA
3 METSÄHALLITUS

 

1 Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta.

 

Hallintodiaari. Sisältää seuraavia julkisia tietoja: diaarinumero, asian avauspäivämäärä, vastaanottaja/lähettäjä, laatimispäivämäärä, lähettäjän diaarinumero, määräpäivämäärä, merkintä asiakirjojen arkistoinnista, käsittelijän nimi, käsittelijäosasto, asian avauksen kieli, asia, välitoimenpiteet, lopputoimenpiteet, päätöspäivämäärä, päätöksen lähetyspäivämäärä, lopputoimenpiteen käsittelijä, vastaanotto, huomautus. Tiedot alkavat vuodesta 1992. Diaariin tehty merkintä on julkinen heti, kun se on tehty.

Dokumentinhallintajärjestelmä makasiini. Sisältää ministeriössä käsiteltävät asiakirjat ja niiden metatiedot sekä asiakirjojen käsittelyn lokitiedot. Tiedot ovat sekä julkisia että salassa pidettäviä. Yksittäisen asiakirjan julkisuus on arvioitava erikseen.

Ammattikalastajarekisteri. Rekisterin avulla valvotaan EY:n yhteisen kalastuspolitiikan noudattamista sekä laaditaan Suomen merialueen ja sisävesien ammattikalastajia koskevia tilastoja. Rekisteri perustuu lakiin Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 1139/1994. Tallennettavia tietoja ovat ammattikalastajan nimi- ja yhteystiedot sekä tiedot siitä, mihin ammattikalastajaryhmään he kuuluvat (kalastuslaki 526/1996). Rekisteritietoja luovutetaan lain 1139/1994 mukaan ainoastaan valvontaa suorittaville henkilöille valvonnan edellyttämässä laajuudessa, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle sekä Maa- ja metsätalousministeriön määräämin ehdoin muille tutkimustarkoitukseen. Tietoja voidaan käyttää myös EU:n säädösten edellyttämässä raportoinnissa komissiolle.

EKTR-hanke. Järjestelmän tarkoituksena on EU:n edellyttämä Suomen elinkeinotalouden toimintaohjelman valvonta, tilastointi ja seuranta ohjelmakaudella 2007–2013. Rekisterin pitäminen perustuu lakiin Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista (1447/2006). Tallennettavat tiedot: toimenpidekokonaisuus, hankkeen numero, hakija, hankkeen nimi, yhteyshenkilön nimi, ensisijainen kohdekunta, hankkeen tilanne (päätös/keskeytynyt/loppunut), päätöspäivämäärä, päätöksen selite sekä rahoitusmuodot (EKTR, kansallinen, julkinen ja yksityinen rahoitus). Lisäksi rekisteriin tallennetaan joitain indikaattoritietoja. Tuen saajat julkaistaan ministeriön internet-sivulla osoitteessa http://snadi.mmm.fi/kaju, johon tiedot päivitetään noin kaksi kertaa vuodessa. Rekisteritietoja luovutetaan lain 1139/1994 mukaan ainoastaan valvontaa suorittaville henkilöille valvonnan edellyttämässä laajuudessa, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle sekä Maa- ja metsätalousministeriön määräämin ehdoin muille tutkimustarkoitukseen. Tietoja voidaan käyttää myös EU:n säädösten edellyttämässä raportoinnissa komissiolle.

Elinkeinokalatalouden rakennetuki 2000–2006. Tietojärjestelmän tarkoituksena on EU:n edellyttämä kalatalouden rakenneohjelman ja tavoite 1-ohjelmien valvonta ja seuranta ohjelmakaudella 2000–2006. Rekisterin pitäminen perustuu Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) 4 §:ään. Tallennetut tiedot: rahoitusmuoto, toimenpidekokonaisuus, hankkeen numero, hakija, hankkeen nimi, ensisijainen kohdekunta, hankkeen tilanne (päätös/keskeytynyt/loppunut), päätöspäivämäärä, päätöksen selite, rahoitusmuodot (KOR, kansallinen, julkinen ja yksityinen rahoitus). Lisäksi kaikista hankkeista on kerätty erilaisia indikaattoritietoja. Rekisteritietoja luovutetaan lain 1139/1994 mukaan ainoastaan valvontaa suorittaville henkilöille valvonnan edellyttämässä laajuudessa, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle sekä Maa- ja metsätalousministeriön määräämin ehdoin muille tutkimustarkoitukseen. Tietoja voidaan käyttää myös EU:n säädösten edellyttämässä raportoinnissa komissiolle. HUOM. vrt. EKTR-hanke.

Kalakaupparekisteri. Rekisteriä käytetään EU:n edellyttämään kalakaupan valvontaan, tilastointiin ja EU:lle raportointiin. Rekisterin pitäminen perustuu lakiin Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 1139/1994. Tiedot rekisteriä varten kerätään kalan ensikäden ostajilta. Tallennettavia tietoja ovat kalan ostamiseen ja haltuun ottamiseen liittyvät tiedot, pyyntipaikka, kalalajit, kokoluokat, tuoreus, laatu, hinnat, tuottaja, ostaja, ostopäivämäärä sekä ostopaikka. Rekisteritietoja luovutetaan lain 1139/1994 mukaan ainoastaan valvontaa suorittaville henkilöille valvonnan edellyttämässä laajuudessa, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle sekä Maa- ja metsätalousministeriön määräämin ehdoin muille tutkimustarkoitukseen. Tietoja voidaan käyttää myös EU:n säädösten edellyttämässä raportoinnissa komissiolle.

Kalansaalisrekisteri. Rekisteriä käytetään kiintiöityjen kalalajien ja saaliiden kiintiöiden hyödyntämisen valvontaan ja seurantaan. Rekisterin pitäminen perustuu Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) 4 §:ään. Rannikkoalusten osalta tallennetaan kalastajan nimi, osoite, puhelinnumero, kalastajaluokka, kalastusaluksen nimi ja FIN-tunnut, saaliin laji ja määrä yksilöitynä, pyyntipäivä, pyydysten laji ja lukumäärä tai pyynti- tapa, poisheitetyn saaliin määrä, poisheiton syy, ilmoituksen päiväys ja ilmoituksen antaja. Yli kymmenen metrin pituisten kalastusalusten osalta tallennetaan kalastusaluksen ulkoinen ja sisäinen tunnus, aluksen nimi ja radioliikennetunnus, aluksen lähtö- ja paluuajat, pyyntipäivä, kalastusaika tunteina, pyyntiruutu, pyyntivyöhyke, saaliin laji ja paino, lohet kpl, ihmisravinnoksi myyty osuus kg, puretun saaliin käsittelytapa (kok/per/fil/laj.). Saaliin ostotiedoista tai saaliin muusta käytöstä tallennetaan ilmoituksen antamisen paikka ja aika sekä ilmoituksen antajan nimi. Rekisteritietoja luovutetaan lain 1139/1994 mukaan ainoastaan valvontaa suorittaville henkilöille valvonnan edellyttämässä laajuudessa, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle sekä Maa- ja metsätalousministeriön määräämin ehdoin muille tutkimustarkoitukseen. Tietoja voidaan käyttää myös EU:n säädösten edellyttämässä raportoinnissa komissiolle.

Kalastusalusrekisteri. Tietojärjestelmän tarkoitus on EY:n yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvonta sekä kalastuksen tilastoiminen. Lisäksi rekisteriä käytetään Suomen monivuotisen ohjausohjelman MOO hallinnointi ja EU:n säännösten edellyttämien komissiolle lähetettävien raporttien laatiminen. Rekisteri perustuu Euroopan komission asetukseen n:o 2090/98 ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annettuun lakiin 1139/1994 4 §:ään. Tallennettavia tietoja: kalastusaluksen nimi, kotipaikka, lippuvaltio, ulkoinen tunnus, sisäinen numero, rakennus-paikka ja –aika, rakentaja, käyttöönottoaika, omistajan nimi, kansallisuus, henkilötunnus, omistajan laivaosuuden suuruus, omistajan yhteystiedot, saantopäivä, vuokraajan nimi sekä aluksen tekniset ominaisuudet ja varustus. Rekisteritietoja luovutetaan lain 1139/1994 mukaan ainoastaan valvontaa suorittaville henkilöille valvonnan edellyttämässä laajuudessa, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle sekä Maa- ja metsätalousministeriön määräämin ehdoin muille tutkimus-tarkoitukseen. Tietoja voidaan käyttää myös EU:n säädösten edellyttämässä raportoinnissa komissiolle.

Kalastusalusten satelliittivalvontajärjestelmä. Rekisterin ylläpitäminen perustuu Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) 4 §:ään. Talletettavia tietoja: kalastusaluksen nimi, radiokutsu, sisäinen numero, ulkoinen tunnus, aluksen tunnuspituus, aluksen pituus, aluksen omistaja ja hänen osoitteensa sekä puhelinnumero, aluksen paikka- ja aikatiedot, aluksen nopeus, aluksen kulkusuunta. Tiedot eivät ole julkisia. Rekisteritietoja luovutetaan lain 1139/1994 mukaan ainoastaan valvontaa suorittaville henkilöille valvonnan edellyttämässä laajuudessa, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle sekä Maa- ja metsätalousministeriön määräämin ehdoin muille tutkimustarkoitukseen. Tietoja voidaan käyttää myös EU:n säädösten edellyttämässä raportoinnissa komissiolle.

Kalastuksenhoitomaksurekisteri. Rekisteriä ylläpidetään kertyvien kalastuksenhoitomaksuvarojen seurantaa, jakamista, kalatalouden suunnittelua, päätöksenteon valmistelua ja muita kalatalouteen liittyviä tehtäviä varten. Rekisterin pitäminen perustuu kalastuslakiin 286/1982. Rekisteriin ilmoittautuneista henkilöistä tallennettavat tiedot: sen henkilön nimi ja osoite, jonka puolesta kalastuksenhoitomaksu on maksettu, kuntakoodi, sukupuoli, kielikoodi, maksulajikoodi, suoritetun kalastuksenhoitomaksun määrä, maksuaika, vuosi jolta kalastuksenhoitomaksu on maksettu, edellisen vuosimaksun päivä-määrä, ajankohta jolloin kadonneen maksutositteen tilalle on annettu maksutta todistus kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta. Ministeriö voi luovuttaa rekisteriin merkityn henkilön nimi- ja osoitetietoja kohtuullista korvausta vastaan kalatalousalan suoramarkkinointiin, jollei rekisterinpitäjä ole sitä kieltänyt. Rekisteritietoja saadaan käyttää myös tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin. Ei julkisia tietoja ovat mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään. Tietojen luovutuksesta on siten saatava rekisteröidyn suostumus.

Maa- ja metsätalousministeriön TEM-matkahallintojärjestelmä. Tarkoitus: matkamääräysten ja matkalaskujen tuottaminen ja käsittely. Sisältää matkamääräykset, matkalaskut ja matkatoimistolaskut alkaen vuodesta 2002. Järjestelmästä tuotettavat matkalaskut ovat julkisia. Julkisuuslainsäädännön mukaisesti aineistosta voidaan peittää esimerkiksi henkilön pankkiyhteys- tai osoitetietoja.

Maa- ja metsätalousministeriön koulutusrekisteri. Rekisteriä käytetään henkilöstön koulutus- ja kehitystoiminnan seurantaan. Järjestelmä sisältää koulutukseen koulutustapahtuman nimen, alkamis- ja päättymispäivämäärän, keston, koulutuslajin, järjestäjän, kustannukset sekä osallistujien nimet. Tiedot ovat julkisia.

Nautarekisteri. Nautarekisteriin sisältyvät asetuksen nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä (1391/2006) mukaiset tiedot. Rekisteristä annettavien tietojen luovutus perustuu lakiin maaseutuelinkeinon tietojärjestelmästä (284/2008), ja päätöksen tietojen luovuttamisesta tekee Elintarviketurvallisuusvirasto. Rekisteritiedot voidaan luovuttaa sähköisesti tai tapauskohtaisen harkinnan mukaan massamuotoisesti. Tietojen luovutukset ovat maksullisia Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukaisesti. (Tätä kirjoittaessa eduskunnassa kesken asiaan liittyvä (HE 188/2009) käsittely).

 

2 Evira

Eviran tehtävänä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta, edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä huolehtia kasvin- ja eläintuotannon edellytyksistä sekä kasvinterveydestä. Rekisteritietoja ei ole mahdollista saada sähköisessä muodossa.

Henkilörekisterit

Eläin-Lims. Laboratorion tiedonhallintajärjestelmä. Ttutkimusanalytiikan hoito, tutkimusten ja tulosten tilastointi. Tietosisältö: asiakkaan nimi ja osoite, näytetiedot, tutkimustiedot, tilastopyynnöt. Julkisia: tilastot. Salaisia: asiakkaan tiedot, asiakaskohtaiset tutkimukset ja tutkimustulokset.

Metsänviljelyaineiston toimittajarekisteri. Tietosisältö: toimittajan henkilö- tai yritystiedot, toimiala, siemen- ja taimitiedot, maahantuontiaikomus. Julkisuutta ei kommentoitu.

LimsBOSS asiakasrekisteri, Kasvi-Lims. Kasvintarkastustoiminnan hoito, näytetiedot ja tarkastukset Tietosisältö: asiakkaan nimi ja yhteystiedot, kasvinsuojeluvastaava, asiakkaan kunta, maaseutukeskus, TE-keskus, tilatunnus, Eviran rek.nro. Julkisuutta ei kommentoitu.

KATA asiakasrekisteri (IACS-asiakasrekisteri). Viranomaistehtävien hoito kasvinsuojelu- ja taimiaineistolain nojalla. Tietosisältö: asiakkaan nimi ja yhteystiedot, diaarinumero, tarkastuskohteet, rekisteröitymis- ja poistopäivämäärä. Julkisuutta ei kommentoitu.

Kantatodistusrekisteri. Metsänviljelyaineiston kaupasta säädetyn lain perusteella myönnetyt todistukset ja tilasto-toiminta. Tietosisältö: Kantatodistukset 1) siemenlähteistä ja metsiköistä saatu metsänviljelyaineisto 2) siemen-viljelyksestä tai perheen vanhemmista saatu metsänviljelyaineisto 3) klooneista ja klooniyhdistelmistä saatu metsänviljelyaineisto. Julkisuutta ei kommentoitu.

MEVI metsänviljelyaineistorekisteri. Metsänviljelyaineiston kaupasta säädetyn lain perusteella hoidettavat tehtävät, hyväksytty perusaineisto ja perusaineisto, jonka hyväksyntä on peruttu. Tietosisältö: Perusaineiston omistajan nimi ja osoite, rekisteriviite, sijainti, alkuperä, puulajin tiedot, tieto geenimuuntelusta, klooneista ja klooniyhdistelmistä yms.  Osittain salainen (julkisuuslaki 24 §).

VSTL:n asiakasrekisteri. Lakisääteisten tutkimus- ja lausuntopyyntöjen hoito ja luetteloiden ylläpito, asiakastiedotus (siemenkauppalaki, laki hukkakauran torjunnasta, laki maaseutuelinkeinorekisteristä). Tietosisältö: asiakkaan nimi- ja yhteystiedot, toimiala, muu toiminnan kannalta oleellinen tieto. Julkisuutta ei kommentoitu.

LimsBoss-järjestelmän asiakasrekisteri, ReLa-LIMS. Lakisääteisten tutkimus- ja lausuntopyyntöjen hoito ja luetteloiden ylläpito, asiakastiedotus (Rehu-, lannoite-, torjunta-aine- ja eläintautilait). Tietosisältö: asiakkaan nimi- ja yhteystiedot, toimiala, rehuhygienia-hyväksyntänumero, sivutuoteasetuksen mukainen laitoshyväksyntä, asiakkaan muutoshistoria. Julkisuutta ei kommentoitu.

TETO-asiakasrekisteri. Kasvinterveystodistus asiakas- ja käyttäjärekisteri. Vienti-ilmoitusten käsittely ja laskutus, asiakas- ja ulkoinen käyttäjätiedot. Tietosisältö: asiakkaan nimi- ja yhteystiedot, asiakkaan rooli, käyttäjätunnus ja salasana. Julkinen osoite: https://extra-1.kttk.fi. Osittain salainen (julkisuuslaki 24 §).

TETOEXTRA- käyttäjärekisteri. Verkkopalvelun käyttäjätietojen ylläpito. Tietosisältö: asiakkaan nimi- ja yhteystiedot, käyttäjätunnus ja salasana. Julkisuutta ei kommentoitu.

Torjunta-ainerekisteri. Suomessa hyväksytyt torjunta-aineet. Tietosisältö: torjunta-ainekäyttöön hyväksytyt aineet, toiminnanharjoittajan, valmistajan ja maahantuojan tiedot, toimiala ja muu toiminnan kannalta oleellinen tieto, diaari- ja rekisteröintinumero valmisteelle. Julkisia torjunta-ainetiedot, muun aineiston julkisuudesta ei mainintaa. Julkinen osoite http://extra1.evira.fi/wwwkare/

LimsBOSS asiakasrekisteri, Vilja-Lims. Viljasadon laatututkimus, interventioviljan laadunmääritystodistukset. Tieto-sisältö: asiakkaan nimi- ja yhteystiedot, asiakasryhmä, tilatunnus, lähetettävien näytepussien määrä, tilakoko, kunta-tiedot, maaseutu- ja TE-keskus. Julkisuutta ei kommentoitu.

Muut rekisterit

TWeb-asianhallintajärjestelmä. Tietosisältö: saapuneet ja lähtevät asiakirjat, muut tiedonhallintasuunnitelmassa määritellyt asiat/dokumentit. Julkiset ja salaiset tiedot määritelty Eviran tiedonhallintasuunnitelmassa.

KATA kasvintarkastussovellus. Kasvinsuojelu-, taimiaineisto- ja kasvisten laadunvalvonta, tarkastukset, laskutus. Osittain salaista (julkisuuslain 24 §).

LimsBOSS tuotantosovellus, Kasvi-Lims. Kasvintuhoojien kartoitus, kolmansien maiden tuonnista otetut näytteet ja kasvintarkastus- ja markkinavalvonnan yhteydessä otetut näytteet ja niiden analyysit. Osittain salaista (julkisuuslain 24 §).

LimsBOSS tuotantosovellus, ReLa-Lims. Rehu- ja lannoitevalvontayksikön valvonta ja tarkastustoiminta sekä kemian- ja toksikologian sekä mikrobiologian tutkimusyksikön analyysipalvelu. Julkisia: valvonnan analyysitulokset valmistumisen jälkeen. Järjestelmässä salaisia tietoja, joita ei yksilöity.

LimsBOSS tuotantosovellus, Vilja-Lims. Viljasadon käyttölaadun kartoitus, interventioviljan ja liiketaloudellinen laadunmääritys, tiedotteiden ja julkaisujen laadinta. Julkinen osoite: www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/vilja/viljasadon_laatu/ (syksyisin tehtävä viljasadon keskilaadun määritys alueittain ja lajikkeittain, päivitys kahdesti viikossa). Julkisia: tilastot ja raportit. Järjestelmässä salaisia tietoja, ei yksilöity mitä.

Luomu-sovellus. Luomuvalvonnan rekisteröinti ja tarkastukset. Osittain salainen.

MEVI metsänviljelyaineistorekisteri. Rekisteröidyt metsänviljelyaineiston toimittajat. Julkisuutta ei kommentoitu.

TETOEXTRA.

Kasvinterveystodistussovellus asiakaskäyttöliittymä. Vienti-ilmoitusten verkkopalvelu kasvinterveys-todistusten tilaamiseen. Julkinen osoite. Salainen (julkisuuslain 24 § sekä tuotteiden vientitiedot)

 

VSTL-sovellus. Kylvösiementuotannon tarkastus ja valvonta, laskutus. Tietosisältö: näytteet, analyysitulokset. Osittain salainen.

3 Metsähallitus

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Sillä on sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä.

Henkilörekisterit

Vuokra. Metsähallitukselta vuokrattujen alueiden hallinta. Salainen (sopimus, henkilö ja laskutustietoja).

Winres-keskusvaraamojärjestelmä. Majoitusvarauksien, metsästys- ja kalastuslupien myynti. Julkisia: tuotetiedot. Salaisia: asiakastiedot, myyntitiedot. Julkinen osoite: www.villipohjola.com.

Ympäristö- ja laatujärjestelmä. Käsikirja, auditoinnit, palautteet, ympäristönäkökohdat, koulutusrekisteri. Julkisia: auditoinnit, palautteet, ympäristönäkökohdat. Salaisia: henkilö- ja koulutustiedot.

Muut rekisterit

KihtiGis. Kiinteistö- ja maankäyttökohderekisteri. Tiedot ovat julkisia, mutta niitä ei luovuteta sähköisesti kuin erikseen sovittaviin tarkoituksiin.

KorjuuGis. Puunkorjuun ja myynnin suunnittelu, kuljetusreitit ja hakkuukonekohtaiset korjuuohjelmat. Tiedot ovat pääosin julkisia, mutta niitä ei luovuteta sähköisesti kuin erikseen sovittaviin tarkoituksiin. Salassa pidettäviä: lohkokohtaiset rauhoitusajat ja urakoitsijatiedot.

KuvioGis. Ilmakuvien yms. tausta-aineiston perusteella tuotettavan kuvioverkon virheiden korjaus. Tiedot ovat julkisia, mutta niitä ei luovuteta sähköisesti kuin erikseen sovittaviin tarkoituksiin.

LogiOpti. Puuvirtojen optimointi, myynnin tuki. Salainen, liikesalaisuuksia.

MaastoGis. Luonnonvaratietojen ylläpito, maastotiedonkeruu. Tiedot ovat pääosin julkisia, mutta niitä ei luovuteta sähköisesti kuin erikseen sovittaviin tarkoituksiin. Salassa pidettäviä: uhanalaisten lajien esiintymät.

MELA. Hakkuulaskelma hakkuusuunnitteiden ja vaihtoehtolaskelmien tekemiseen. Julkisia: vahvistetut laskelmat. Salaisia: strategiset laskelmat.

PKJ-Puukauppajärjestelmä. Sopimusten laadinta, toimitusten laskutus ja hallinta. Salainen, liikesalaisuuksia.

Reiska. Rakennetun omaisuuden paikkatiedot. Tiedot ovat julkisia, mutta niitä ei luovuteta sähköisesti kuin erikseen sovittaviin tarkoituksiin.

RLGis. Veden virtaus valuma-alueilla. Tiedot ovat pääosin julkisia, mutta niitä ei luovuteta sähköisesti kuin erikseen sovittaviin tarkoituksiin. Salassa pidettäviä: tekijänoikeudella suojatut tiedot (SYKE ja MML).

Siipi-sovellukset. Puutavara-autojen ja monitoimikoneiden tiedonsiirtojärjestelmä. Tiedot ovat pääosin julkisia, mutta niitä ei luovuteta sähköisesti kuin erikseen sovittaviin tarkoituksiin. Salassa pidettäviä: toteutustiedot ja keskeneräiset suunnitelmatiedot liikesalaisuuksia.

SutiGis. Kuvio- ja luontokohdetietojen sekä karttojen hallinta, työkohdesuunnitelmien ja toimenpiteiden ylläpito. Tiedot ovat pääosin julkisia, mutta niitä ei luovuteta sähköisesti kuin erikseen sovittaviin tarkoituksiin. Salassa pidettäviä: uhanalaisten lajien esiintymät, korjuun suunnittelun tiedot.

TAAKA. Kunnostusojituksen ja tienrakennuksen apujärjestelmä. Tiedot ovat pääosin julkisia, mutta niitä ei luovuteta sähköisesti kuin erikseen sovittaviin tarkoituksiin. Salassa pidettäviä: keskeneräiset suunnitelmat.

TieGis. Metsähallituksen teiden paikkatiedot. Teiden sijainti ja kunto julkisia, mutta niitä ei luovuteta sähköisesti kuin erikseen sovittaviin tarkoituksiin. Salaisia: investointilaskelmat.

ToPi. Toimenpidetietojen siirto metsänhoitokoneille. Tiedot ovat osittain julkisia. Salassa pidettäviä: tekijänoikeudella suojatut tiedot (Karttakeskus ja MML).

VESA. Metsätalouden miestöiden ohjelmointi, työohjelmien suunnittelu ja ajoitus. Tiedot ovat pääosin julkisia, mutta niitä ei luovuteta sähköisesti kuin erikseen sovittaviin tarkoituksiin. Salassa pidettäviä: keskeneräiset suunnitelmat.

VP-myyntijärjestelmä. Villin Pohjolan yritysasiakassegmenttien myyntijärjestelmä. Julkisuutta ei kommentoitu. Todettu, että pääsy järjestelmään vain rajatulla joukolla Villin Pohjolan työntekijöitä.

ASTA. Asiakas- ja kävijätutkimusten, käyntimäärien, palautteiden, yritystutkimusten seuranta. Tiedot ovat osittain julkisia, mutta niitä ei luovuteta sähköisesti kuin erikseen sovittaviin tarkoituksiin. Salassa pidettäviä: yritystutkimusten ja –palautteen yrityskohtaiset vastaukset.