Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Valtiovarainministeriö

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos keskiviikko 24. maaliskuuta 2010, 14.20

 

1 MINISTERIÖ
2 TULLIHALLITUS
3 VALTIOKONTTORI
4 VEROHALLINTO

 

1 Ministeriö

Valtiovarainministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon, kuntahallinnon lainsäädännön ja kunnallistalouden kehittämisestä.

Henkilörekisterit

Basware Travel Expense Management (TEM). Matkatositteiden käsittely. Pyydettäessä ulkopuolisille voidaan antaa tietoa ministeriön maksamista matkoista.

VAM Valtion virka-ansiomerkkisovellus. Vuosittain n. 1400 virkamiehen henkilö- ja palvelussuhdetiedot. Tietoja ei luovuteta ilman ministeriön lupaa.

SOPPA sopimuspalkkarekisteri. Ylimmän johdon vapaat sopimuspalkat ja tiedot henkilöistä, joiden kanssa ei ole tehty virkamieslain 44§:n vapaata sopimusta sekä muista talousarviossa eriteltävistä työnantajaviroista. Tietoja ei luovuteta ilman ministeriön erityistä lupaa.

Muut rekisterit

KuntaIT:n prosessipankki. Kuntien prosessikuvaukset. Julkinen osoite: http://prosessipankki.qpr.com, katselu vaatii käyttöoikeuden anomista.

Cognos Planning. Sisäisten suunnitelmien laatiminen. Tiedot julkisia budjettiosaston kannan julkistamisen jälkeen.

Toiminta- ja taloussuunnittelujärjestelmä. Järjestelmä valtiontalouden kehysten laatimista varten. Tietosisältö: kuluvan ja edellisen vuoden talousarviot ja lisätalousarviot, sitä edeltävän vuoden tilinpäätös, 3 edellisen TTS-kauden kehyspäätökset, ministeriöiden TTS-ehdotukset. Tiedot salaisia. Luovutus julkisuuslain 5 § 4 mom.

Budjetti- ja tilinpäätöskertomusjärjestelmä. Talous- ja lisätalousarvioehdotusten laatiminen. Tietosisältö: kuluvan vuoden talousarviot ja lisätalousarviot, kahden edellisen vuoden tilinpäätökset, kuluvaa ja esitysvuotta koskevat kehyspäätökset. Tietojen luovutus julkisuuslain 5 § 4 mom. Julkinen osoite: http://budjetti.cm.fi ja http://tilinpaatoskertomus.vm.fi.

 

2 Tullihallitus

Tullihallitus kantaa ulkomaankauppaan ja tavaroiden valmistukseen liittyvät tullit, verot ja maksut. Torjuu terveyteen ja turvallisuuteen sekä taloudellisiin etuihin kohdistuvia uhkia ja tullirikollisuutta. Edistää Euroopan unionin sisämarkkinoiden ja kansainvälisen tavarakaupan sujuvuutta.

 

Henkilörekisterit

Päihdeasioiden yhteyshenkilöt ja vastuuesimiehet. Eri toimipaikkojen yhteystiedot ja –henkilöt. Julkisuutta ei kommentoitu.

Autoveropäätökset. Määrärahojen seuranta. Tietosisältö: palautuksen saaja, euromäärä ja päätösnumero. Tilastotiedot verkossa.

VAP-varaukset. Henkilöiden varaaminen poikkeusoloissa. Tietosisältö: henkilöiden nimet, tehtävät, koulutukset, kotikunnat ja tärkeysluokat. Salainen. Turvaluokka III.

Valvis valvontarekisteri. Huumausainerikollisuuden ja muun tullirikollisuuden ehkäisy ja paljastaminen. Tietosisältö: epäillyn ja rikoskumppaneiden tiedot, käytetyn kulkuneuvon tiedot, yhteydessä oleva yritys, rikoksen kuvaus. Salainen.

Muut rekisterit

Intrastat-keruujärjestelmä. Suomen ja EU:n välisen tavarakaupan tilastointi. Tietosisältö: kuluva ja kaksi edellistä vuotta. Salainen (tilastolain 13 §).

T2000-tilastojärjestelmä. Tuottaa Suomen viralliset tavaroiden ulkomaankauppatilastot. Tietosisältö: vuodesta 2002. Salainen (tilastolain 13 §). HUOM. Tietoa tullin nettisivuilta eri jaotteluperusteilla, esim. maittain, toimialoittain tai tuoteluokittain www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot tai http://uljas.tulli.fi

ULJAS ulkomaankauppatilastojen jakelujärjestelmä. Tietosisältö: vuodesta 1987, jatkossa mahdollisesti vanhempiakin tietoja. Julkinen. HUOM. ”Uljaksessa ei ole salassa pidettävää tietoa, vaan tällainen tieto on korvattu …-merkinnällä.”

MOVE Autoverotusjärjestelmä. Verotuksen hoitaminen, lupa ajoneuvon rekisteröintiin Ajoneuvohallintokeskukselle. Tietosisältö: henkilötiedot, ajoneuvon tiedot. Julkista ja salaista (autoverolaki 86 §) tietoa.

Tikom käyttöomaisuuskirjanpito. Hankintajärjestelmä. Tietosisältö: kalusteluettelo, sidottu pääoma, hankintojen jaksotus, poistot. Julkinen.

Luvan saaneiden valmisteverovelvollisten reskontra- ja vakuusjärjestelmä. Verotuksen ja vakuuksien seuranta. Salaista: henkilötiedot, auktorisointi, laskutus- ja tilitiedot, vakuutta koskevat tiedot.

Maahantuonnin reskontra- ja vakuusrekisteri autoverotuksen osalta. Verotuksen ja vakuuksien seuranta. Salainen.

Maahantuonnin reskontra- ja vakuusrekisteri. Verotuksen ja vakuuksien seuranta. Julkisia: nimi, osoite, asiakasnumero, Y-tunnus. Salaista: asiakastyyppi, asiakkaan tila, laskutus- ja tilitiedot, vakuutta koskevat tiedot.

Ly-rekisteri (tavaranhaltijarekisteri). Ajantasainen tieto yrityksistä. Tietolähteet: tilastokeskus, verohallitus, tullitoimipaikat, yritykset. Julkinen.

Valmisteverovelvollisten rekisteri. Valmisteverotukseen valtuutetut varastonpitäjät, rekisteröidyt elinkeinon-harjoittajat ja veroedustajat. Salainen, (valmisteverotuslain 66 §). Saman lain 8 § 3 mom. perusteella annettava tarvittaessa tietoja, päätös tapauskohtaisesti.

Valmisteverotuksen verottomien varastojen rekisteri. Valmisteverotukseen valtuutettujen varastonpitäjien verottomat varastot. Salainen (valmisteverotuslain 66 §). Saman lain 8 § 3 mom. perusteella annettava tarvittaessa tietoja, päätös tapauskohtaisesti.

RIKI Tutkinta- ja virka-apujärjestelmä. Tulli- tai muiden rikosten, rangaistusvaatimusten, virka-avun, pakkokeinojen tallennus ja tilastojen laadinta. Tietosisältö: ilmoittajien, todistajien, asianomistajien, epäiltyjen tai muutoin asiaan liittyvien henkilötiedot, oikeushenkilöt, kulkuneuvot, esineet, huumausaineet, rikosnimikkeet, esitutkintatiedot, pakko-keinot. Julkisia: tullirikostilastot. Salaisia: esitutkintatiedot, liiketoimintatiedot.

 

3 Valtiokonttori

Valtiokonttori hoitaa valtion sisäistä talous- ja finanssihallintoa, eläke- ja vahinkoturvaa sekä sotavamma- ja veteraani-asioita. Valtiokonttori myös kehittää valtioyhteisön ohjausjärjestelmiä, tuottaa valtionhallinnolle talous- ja henkilöstö-hallinnon tukipalveluja ja huolehtii osaltaan valtion henkilöstön työkyvystä. Virasto toimii valtiovarainministeriön ohjauksessa.

Valtion paperiton kirjanpitojärjestelmä – Rondo. Kyseessä on jonkin määräajan säilytettävien talous- ja henkilöstö-hallinnon asiakirjojen digitaaliseen käsittelyyn ja arkistointiin käytetty järjestelmä. Rekisterin tiedot ovat pääosin julkisia. Salaisia ovat henkilötasoiset palkka- ja palkkiotiedot.

 

4 Verohallinto

Verohallinto tarjoaa asiakaspalveluja ja hoitaa veroriskien hallintaa.

Henkilörekisterit

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri. Arvonlisäverovelvolliset henkilöasiakkaat. Tietosisältö: onko henkilö merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, arvonlisäverovelvollisuuden peruste, tieto rekisteröinnin voimassaoloajasta. Verotustietojen julkisuutta ja salassapitoa koskevan lain 8 §:n (249/2001) mukainen julkisuus.

Ennakkoperintärekisteri. Ennakkoperintärekisteriin merkityt henkilöasiakkaat. Tietosisältö: onko ennakkoperintälaissa tarkoitettu suorituksen saaja merkitty ennakkoperintärekisteriin ja tieto merkinnän voimassaoloajasta. Rekisterin tietoja annetaan tiedon pyytäjän yksilöimistä henkilöistä, vaikka tietoa ei olisi merkitty yritys- ja yhteisötunnusrekisteriin (laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 8 § (249/2001)

Kiinteistöveron julkiset tiedot verovuosittain. Kunnan kiinteistöverovelvolliset henkilöasiakkaat. Tietosisältö: kiinteistötunnus, määräala, laskennallinen kiinteistövero, kiinteistöverovelvollisen nimi. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 6 §:n mukainen julkisuus.

Verotuksen julkiset tiedot / henkilöasiakkaat verovuosittain. Tietosisältö: kunta, verovelvollisen nimi ja syntymävuosi, valtionverotuksen verotettava ansio- ja pääomatulo, tulovero, kunnallisverotuksen verotettava tulo, kunnallisvero, verot ja maksut yhteensä, ennakot yhteensä, veronpalautus, jäännösvero. Tietojen luovutuksesta laaja sääntely.

Verotuksen julkiset tiedot / yhteisöt verovuosittain. Tietosisältö: kunta, verovelvollisen nimi, yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus), verotettava tulo, maksuunpannut verot yhteensä, ennakot yhteensä, veronpalautus ja jäännösvero. Verotuksen julkisten tietojen luettelo tulee julkiseksi ja nähtäville verotoimistoon vuosittain verotuksen päätyttyä viimeistään marraskuun 1. päivänä. Luettelosta annetaan tietoja laissa säädetyin edellytyksin (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 16 §). Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 5 §:n mukainen julkisuus.

Arvonlisäverotuksen tietokanta. Arvonlisäverotuksen ja vakuutusmaksuverotuksen toimittaminen. Tietosisältö: arvonlisä- ja vakuutusmaksuverovelvollisen yksilöintitiedot, molempien verojen kuukausivalvonnan valvontailmoitukset, käsittely-, päätös- ja maksutiedot, alkutuottajien arvonlisäveroilmoitukset, käsittely- ja päätös- ja maksutiedot, EU-tavarakaupan yhteenvetoilmoitusten tiedot, tiedot ennakkoratkaisuista, kirjallisista ohjauksista sekä tarkastus-kertomusten perusteella tehdyistä päätöksistä. Tietojen luovutuksesta laaja sääntely.

Asiakastietokanta. Asiakkaan perustietojen ylläpitäminen verotuksen toimittamista varten. Tietosisältö: asiakkaan perus- ja toimialatiedot, arvonlisäverovelvollisuus, ennakkoperintärekisteritiedot, työnantajana tai muun suoritusten maksajana toimiminen, automaattipalvelusta tilattavan verotustodistuksen tilauksen estotieto ja tieto yhtymän osakkuudesta. Tietojen luovutuksesta laaja sääntely.

Verokortti- ja ennakkoverorekisteri. Ennakkopidätyksen, ennakonkannon ja tuloverotuksen toimittaminen. Tietosisältö: asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot sekä verokorttilaskennassa tarvittavat perustiedot, ennakonkantoa koskevat tiedot, ansio- ja pääomatuloja ja niiden ennakonpidätyksiä koskevat tiedot, vähennyksiä koskevat tiedot, seuraavan vuoden ennakonperintää varten ilmoitetut tiedot, verokortin muutosta ja verojen määrää koskevat tiedot. Tietojen luovutuksesta laaja sääntely.

Kiinteistötietokanta. Kiinteistöverotuksen ja sen muutosverotuksen toimittaminen sekä tulo- ja varallisuusverotuksen toimittaminen. Tietosisältö: kiinteistön ja vuokraoikeuden yksilöinti-, omistus- ja hallintatiedot sekä luovutusta koskevat tiedot. maankäyttölajikohtaiset pinta-alatiedot ja rakennuksen pinta-ala ja muut ominaisuustiedot, maapohjaan ja rakennuksiin liittyviä verotuksellisia hintatietoja. rakennuksen ja rakennelman yksilöintitiedot, rakennuksen omistus- ja hallintatiedot, maapohjan ja rakennuksen verotusarvo ja kiinteistövero asiakkaan osuuden mukaan, kiinteistötunnuksen muutoksia koskevat tiedot. muutostapauksen yksilöinti- ja vireilläolotiedot, muutostapaukseen liittyvien kiinteistöjen ja rakennusten tiedot, muutostapauskohtaiset yhtymä- ja yhtymän osakastiedot ja muutostapauksen päätöstiedot. Tietojen luovutuksesta laaja sääntely.

Maksuliikkeen tietokanta. Maksujen vastaanotto ja käsittely  sekä veronpalautusten käsittely ja maksaminen (henkilöasiakkaat). Tietosisältö: maksujen ja veronpalautusten tiedot. Tietojen luovutuksesta laaja sääntely.

Maksuunpanolaskennan tietokanta. Maksettavan ja palautettavan veron määrän laskenta. Tietosisältö: asiakkaan ja veron yksilöintitiedot, laskettuja veroja, maksuja, palautuksia ja seuraamuksia koskevat tiedot. Julkisuudesta laaja sääntely.

Osakehuoneistorekisteri. Tuloverotuksen, perintöverotuksen ja varainsiirtoverotuksen toimittaminen. Tietosisältö: huoneiston omistajan, asunto-osakeyhtiön ja huoneiston yksilöintitiedot, huoneiston pinta-ala ja muut ominaisuustiedot sekä luovutusta ja käyttöä koskevat tiedot. Tietojen luovutuksesta laaja sääntely.

Osinkotietokanta. Tuloverotuksen toimittaminen. Tietosisältö: osingonsaajan ja -maksajan yksilöintitiedot. osinkoa koskevat tiedot. Julkisuutta ei kommentoitu.

Perinnän tietokanta. Verojen perintä. Tietosisältö: asiakkaan yksilöintitiedot, saatavaa koskevat tiedot, perintätoimenpidettä koskevat tiedot. Julkisuutta ei kommentoitu.

Perintö- ja lahjaverotusta varten ilmoitettujen vakuutusetuuksien rekisteri. Perintö- ja lahjaverotuksen toimittaminen. Tietosisältö: vakuutuksenottajan ja edunsaajan yksilöintitiedot, vakuutusta koskevat tiedot. Julkisuutta ei kommentoitu.

Poroverotuksen tietokanta. Porotalouden verotuksen toimittaminen. Tietosisältö: poronomistajien ja paliskunnan yksilöintitiedot, paliskunnalta saadut verovuosikohtaiset rahatiedot ja porojen lukumäärätiedot, porotalouden pääoma- ja ansiotulotiedot. Julkisuutta ei kommentoitu.

Tietopalvelutietokanta. Tietojen luovuttaminen suorakäyttöisen tietopalvelujärjestelmän välityksellä yksittäis-tapauksellisesti päiväsakon laskemista varten. Tietosisältö: verovelvollisten viimeksi valmistuneen verotuksen sekä seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka edellisen valmistuneen verotuksen seuraavat tiedot: verovelvollisen yksilöintitiedot, puolisotieto, lasten lukumäärä, verotettava varallisuus, kunnallis- ja kirkollisvero, sairasvakuutusmaksu, veronkorotus, tulovero, jäännösveron korko, ansiotulon tulovero yhteensä, ennakon viivästymisseuraamukset, puhdas ansiotulo valtion verotus, puhdas pääomatulo ja pakolliset eläkevakuutusmaksut. Julkisuutta ei kommentoitu.

Työnantajasuoritusten ja muiden oma-aloitteisten verojen tietokanta. Tuloverotuksen toimittaminen. Tietosisältö: säännöllisen maksajan kuukausivalvonnan valvontailmoitukset, niiden käsittelytiedot ja päätös- ja maksutiedot, palkkojen vuosi-ilmoitusten erittely- ja yhteenvetotiedot, eläkkeiden ja etuuksien vuosi-ilmoitusten erittely- ja yhteenvetotiedot, tuloverolain mukaisten korkojen, voitto-osuuksien sekä jälkimarkkinahyvitysten vuosi-ilmoitusten erittely- ja yhteenvetotiedot. lähdeveron alaisen korkotulon maksajan vuosi-ilmoitustiedot, puunostajan vuosi-ilmoitustietojen erittely- ja yhteenvetotiedot, tiedot ennakkohakemuksista, ennakkopäätöksistä ja valituksista, suorituspuutetiedot maksuvalvontaa varten, tiedot jälkiveroilmoituksista, tiedot maksuvalvonnan johdosta tehdyistä päätöksistä, asiakkaalle lähetettävien oma-aloitteisen verotuksen selvitys- ja kehotuskirjeiden tiedot. Tietojen luovutuksesta laaja sääntely.

Verotarkastuksen hallinnollinen tietokanta – TAHTI.  Verovalvontatoimenpiteiden seuranta. Tietosisältö: asiakkaan yksilöinti- ja vertailutiedot, tiedot suoritetuista verovalvontatoimenpiteistä, verotarkastusten havainnot, verovalvontatoimenpiteiden tulokset. Julkisuutta ei kommentoitu.

Verotietokanta. Tulo- ja varallisuusverotuksen toimittaminen. Tietosisältö: asiakkaan yksilöinti- ja hänen ilmoittamansa tiedot, ennakoita koskevat tiedot, ansio- ja pääomatulot, vähennykset ansio- ja pääomatuloista, verosta tehtävät vähennykset, varallisuuserätiedot, velkatiedot (tiedot sellaisista lainoista, joiden korko on verotuksessa vähennys-kelpoinen), elinkeinotoiminnan sekä maa- ja metsätalouden tiedot, elinkeino- ja verotusyhtymien tiedot, tappioita koskevat tiedot, verovalmisteluun liittyvät tiedot, muutoksenhakuun liittyvät tiedot ja muut tiedot (työttömän korvauspäivien lukumäärä, edelliseen verovuoteen liittyvät tiedot , alaikäisen lapsen yhteisverotustiedot).  Tietojen luovutuksesta laaja sääntely.

Verotili. Oma-aloitteisten verojen ilmoittamisen ja maksamisen valvonta. Tietosisältö: verovelvollisen yksilöintitiedot, hänen hyväkseen luetut maksut ja muut hyvitykset ja ilmoittamansa oma-aloitteiset verot ja niiden muutokset, verotilin viitenumero ja verotilin ohjaustiedot, verohallinnon maksuunpanemat verot, maksut ja korot, sekä niiden muutokset, verotililtä poistetut velvoitteet ja hyvitykset, tiedot verotilin maksujen ja muiden hyvitysten käytöstä velvoitteiden suorituksiksi, ilmoitukset verovelvolliselle suorittamatta jääneistä velvoitteista, verotilillä tehtäviin päätöksiin ja niiden käsittelyyn liittyvät tiedot, verovelvolliselle lähetettyjen kirjeiden ja verotiliotteen lähetystiedot ja kausiveroilmoituksen antamiseen liittyvät tiedot Verotili-palvelussa. Tietojen luovutuksesta laaja sääntely.

VIES-tietokanta (Value added tax Information Exchange System). Arvonlisäverotuksen toimittaminen ja verovalvonta. Tietosisältö: asiakkaan yksilöintitiedot, tieto arvonlisäverovelvollisuudesta, EU-tavarakaupan arvoa koskevat tiedot. Julkisuutta ei kommentoitu.

Virka-aputietokanta. Kansainvälisen tietojenvaihdon asiakirjahallinta ja verovalvonta. Tietosisältö: asiakkaan yksilöinti-tiedot, perusteet virka-apupyynnölle, virka-apupyynnön yksilöinti- ja käsittelytiedot. Julkisuutta ei kommentoitu.

Yhteisöverotuksen tietokanta. Tuloverotuksen toimittaminen. Tietosisältö: kuolinpesän yksilöintitiedot, ennakkoveroa koskevat tiedot, toiminnan tulokset (elinkeino-, maatalous- ja henkilökohtaisen tulolähteen tulos), verotettava tulo tulolähteittäin, varallisuutta koskevat tiedot, osinkoja koskevat tiedot, tappioita koskevat tiedot. Tietojen luovutuksesta laaja sääntely.

Muut rekisterit

Verotuksen tietojärjestelmä. Kaikkien henkilörekisterit-kohdassa lueteltujen rekisterien päärekisteri. Tietojärjestelmän tiedot ovat salassa pidettäviä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 1 ja 4 § mukaisesti. Poikkeuksena ovat lain 2 luvussa luetellut julkiset verotustiedot. Julkisia tietoja ovat verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 – 9 §:n sekä 21 §:n mukaiset: tuloverotuksen julkiset tiedot (5 §), kiinteistöverotuksen julkiset tiedot (6 §), eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennuksesta annetun lain (680/1976) nojalla verohuojennuksen saaneen yhteisön nimi ja tieto siitä, mitä verovuosia huojennus koskee (6 §), tonnisto-verovelvolliseksi hyväksytyn yhtiön nimi, tonnistoverokauden alkaminen sekä hyväksymisen peruuttaminen (6 §), ennakkoperintärekisterin julkiset tiedot (8 §), arvonlisäverovelvollisten rekisterin julkiset tiedot (8 §), ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteristä tiedot yhteisön nimestä sekä tunnus tai muu vastaava yksilöintitieto (9 §) eräät lain 21 §:n mukaiset verojäämätiedot, jotka verohallinto on ilmoittanut julkaistavaksi verojen erikoisperintänä. HUOM. Verohallinnon verkko–sivuilla on julkista tietoa mm. veronsaajille tilitetyistä veroista ja veronkantokeskus julkaisee vuosittain tilastotietoja säännönmukaisesti toimitetusta verotuksesta (verotilasto).